Aperio

Pečujete o dítě mladší 15 let? Máte nárok na úpravu pracovní doby.

Při návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené mají rodiče často odůvodněné obavy, jak skloubit práci na plný úvazek s péčí o děti. Práce na zkrácený úvazek by byla řešením.Často se ale setkávají s neochotou zaměstnavatele. A mnohdy se jeho nevstřícným postojem nechají odradit, přizpůsobí se anebo dokonce podají výpověď a sami sebe zbytečně uvrhnou do nepříznivé situace.

Je však důležité být si vědom svých práv a bránit se. Váš požadavek je oprávněný a má oporu v zákoně. Následující článek vám objasní, na co máte nárok z právního hlediska.

 

Chcete požádat o zkrácený úvazek

Vyjděme ze situace, kdy vám končí rodičovská dovolená a blíží se návrat do zaměstnání. Uvědomujete si, že není ve vašich možnostech vykonávat práci v původním rozsahu. Ať již máte to štěstí a podaří se vám umístit děti do školky či nikoliv, nároky spojené s péčí o ně a potřeba skloubit práci a rodinu vás přivedly k rozhodnutí požádat o zkrácení úvazku.

  • Délka stanovené týdenní pracovní doby při kratší pracovní době (zkráceném úvazku) je kratší než 40 hodin.
  • Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny (tzv. stlačený pracovní týden).
  • Rodiči, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době.
  • POZOR! Za práci přesčas se považuje práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (nikoli týdenní počet hodin zkráceného úvazku). Rodičům pracujícím na kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale může se na ní s rodičem dohodnout.

Je zaměstnavatel povinen vám zkrácený úvazek umožnit?

Dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Vůbec není rozhodující skutečnost, zda dítě je samostatné (s ohledem na věk) či nikoliv. Nesmí však být starší 15 let.

Jak již bylo řečeno v úvodu, častou praxí je, že zaměstnavatel této žádosti nevyhoví. A to mnohdy bez zdůvodnění, či s vysvětlením, které rozhodně neodpovídá vážným provozním důvodům.

 

 

 

Co jsou vážné provozní důvody?

Za vážné provozní důvody nelze v žádném případě považovat to, že se zkrácení vašeho úvazku zaměstnavateli nehodí a poněkud by mu to zkomplikovalo život, např. by musel učinit nějaká opatření. Musí se skutečně jednat o provoz, který by nemohl fungovat, pokud by se vám zkrátil úvazek. Toto je zejména u kancelářských profesí zpravidla vyloučeno!

Za vážný provozní důvod nelze považovat ani argument zaměstnavatele, že by i ostatní ženy pečující o dítě do 15 let mohly uplatňovat stejný nárok. Rovněž by nestačil pouze všeobecný odkaz zaměstnavatele na skutečnost, že je třeba splnit výrobní program nebo že je nezbytné v zájmu „provozních" požadavků stanovit jednotný začátek pracovní doby.

Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele.

Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a účinně obhájit!

 

Jak a kdy o zkrácený úvazek požádat?

O zkrácený pracovní úvazek je vhodnější požádat až po návratu do zaměstnání, ve chvíli, kdy už bude jasné, že zaměstnavatel s vaším návratem počítá, má pro vás práci a nehrozí, že vám dá výpověď pro nadbytečnost (více na toto téma si přečtěte v článku Výpověď a rodičovská dovolená – nepřistupujte na nevýhodné podmínky). Kdyby vám nejdříve povolil zkrácený úvazek a teprve poté se ukázala Vaše nadbytečnost, vyplácená náhrada mzdy a odstupné by se již počítaly z tohoto zkráceného úvazku.

Žádost o zkrácení úvazku zašlete zaměstnavateli písemně a žádejte písemné zdůvodněné vyjádření bez zbytečného odkladu. Písemné vyjádření zaměstnavatele zajistí dostatek důkazů pro případný spor. V případě odmítnutí je možné uvědomit zaměstnavatele, že se hodláte poradit na příslušném inspektorátu práce, zda provoz tohoto zaměstnavatele skutečně neumožňuje zkrácené úvazky. Zaměstnavateli totiž hrozí za porušení ustanovení o povinnosti vyhovět zaměstnanci při žádosti o zkrácený úvazek poměrně vysoká pokuta.

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Uveďte do ní výslovně, jakou úpravu pracovní doby žádáte.

Příklady

„Z důvodu péče o dítě ve věku 9let žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 35 hodin týdně s tím, že v úterý a ve čtvrtek by pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin."

„Z důvodu péče o dítě vě věku 3let a nemožnosti jeho zařazení do předškolního zařízení žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 10 hodin týdně s tím, že pracovní dny budou úterý a ve čtvrtek s pracovní dobou od 9.00 do 14.00 hodin."

Jak probíhá úprava pracovní doby?

Nejlepší je uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu o změně pracovní smlouvy. V této dohodě bude uveden konkrétní pracovní úvazek, popřípadě i to, na jakou dobu je tato dohoda uzavírána a že po jejím ukončení dojde k návratu k původnímu pracovnímu úvazku. V ostatních záležitostech je platná původní pracovní smlouva.

Méně formální dohoda, tzn. na základě ústního jednání, je sice možná, avšak neskýtá dostatek jistoty – zaměstnavatel může vyhovění žádosti kdykoliv jednostranně zrušit (z vážných provozních důvodů).

 

 

V jakém časovém rozmezí by mi měl zaměstnavatel vyhovět?

Zákoník práce nestanoví žádnou lhůtu, do kdy by Vám měl zaměstnavatel vyhovět, ale pokud nebrání vážné provozní důvody (a to bývá skutečně jen zřídka, navzdory častému tvrzení zaměstnavatelů – viz výše), není nic, co by mu bránilo učinit tak okamžitě.

Některé specifické situace

Zvažuji podání výpovědi, neboť zaměstnavatel odmítá na zkrácení úvazku přistoupit a navíc své definitivní vyjádření stále oddaluje. Mám šanci získat odstupné?

  • Pokud výpověď podáte vy, a to jakéhokoliv důvodu, na odstupné nárok nemáte.
  • Pokud se i tak rozhodnete výpověď podat, je třeba jako důvod výslovně uvést právě to, že nemůžete skloubit práci na plný úvazek a péči o děti a zaměstnavatel odmítl vyhovět vaší žádosti o zkrácený úvazek. Má to zásadní význam pro případný nárok na podporu v nezaměstnanosti, jejíž podmínky se od 1. ledna 2011 výrazně zpřísnily.

Zaměstnavatel mi vyhoví a nastoupím na zkrácený úvazek. Posléze mi však dá výpověď pro nadbytečnost. Na jaké odstupné mám nárok, z čeho se počítá?

Při výpovědi pro nadbytečnost vám náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. V případě výpovědi ihned po skončení rodičovské dovolené se náhrada mzdy a odstupné bude počítat z tzv. pravděpodobného výdělku. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, tj. předchozí kalendářní čtvrtletí. V praxi jde zkrátka o výši platu, kterou zaměstnavatel určí. Pokud s touto výší nesouhlasíte, můžete se bránit a prokázat, že nebyl stanoven správně. V případě, že jste již začal/a pracovat na zkrácený úvazek, odstupné se vypočítá z příjmu odpovídajícího tomuto částečnému úvazku.

 


 
Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

§ 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
§ 67 a §§ 351 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
§ 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Další praktické informace a aktuální legislativní rámec související s rodičovstvím najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony

Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v bezplatné právně sociální 
APERIO poradně pro rodiče :)

 


 

 

Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.