Aperio

Těhotná zaměstnankyně a zaměstnání

Pracovala jsem v chemické laboratoři jako laborantka. Když mi lékař potvrdil těhotenství, sdělil mi, že již dále nesmím svou práci vykonávat, protože ohrožuje mé těhotenství a nenarozené dítě. Vystavil mi proto posudek. Šla jsem za zaměstnavatelem a sdělila mu, že dále svou práci konat nesmím z důvodu těhotenství a požádala jej o převedení na jinou práci. Zaměstnavatel reagoval sdělením, že jinou práci pro mě nemá a že si mám nechat vystavit neschopenku. Odpověděla jsem mu, že moje těhotenství není rizikové a že není důvod, abych nastoupila dočasnou pracovní neschopnost. Naopak že je jeho povinností převést mě na jinou práci. Dohadování trvalo asi dva týdny. Trvala jsem na svém. Nakonec pro mě zaměstnavatel našel práci v administrativě. Jelikož jsem po převedení na jinou práci dosahovala nižší mzdy než dosud, vznikl mi nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

(Viktorie 32 let)

 

Oznámení těhotenství zaměstnavateli

Žádný právní předpis nestanovuje ženě povinnost, kdy musí sdělit zaměstnavateli, že je těhotná. Záleží na jejím uvážení. Obecně se doporučuje těhotenství oznámit až ve chvíli, kdy je potvrzené a stabilní, což bývá po ukončení prvního trimestru. Zaměstnavatel může využít delší dobu k vyřešení organizačních změn, které s odchodem na mateřskou dovolenou nastanou.

Dokud žena zaměstnavateli neoznámí, že je těhotná, nemůže využívat opatření, která jsou na ochranu těhotných uzákoněna, např. zákaz práce přesčas nebo převedení na denní práci. V případě, že žena koná práci, která je těhotným ženám zakázána, je nutné informovat zaměstnavatele ihned. Výkon takové práce může být skutečně pro těhotenství nebezpečný.

Zaměstnavateli je zakázáno vyžadovat od ženy i dalších osob informace týkající se mj. jejího těhotenství a rodinných nebo majetkových poměrů. Může tak činit pouze z důvodu povahy práce (tj. výkon práce, která je těhotným ženám zakázána).

Neví-li zaměstnavatel o těhotenství ženy, pak nemůže porušit právní předpisy (např. o zákazu některých prací pro těhotné).

 

Práce zakázané těhotným ženám

Je zakázáno zaměstnávat těhotnou ženu pracemi:

• které ohrožují její těhotenství (seznam prací uveden ve vyhlášce č. 180/2015 Sb.);

• pro které není podle lékařského posudku zdravotně způsobilá (lékařský posudek vydá lékař na základě prohlídky během těhotenství).

Tyto práce nesmí vykonávat, i kdyby s tím sama souhlasila. Těhotná žena v těchto případech může žádat zaměstnavatele o převedení na jinou práci. 

 

Převedení na jinou práci

Těhotná žena má právo na převedení na jinou práci v případě, že koná práci:

• která je těhotným ženám zakázána;

• která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství;

• noční, a to na základě její žádosti o zařazení na práci denní.

Zaměstnavatel je povinen žádosti ženy o převedení na jinou (popř. denní) práci vyhovět. V případě, že zaměstnavatel nemá pro ženu vhodnou práci, na kterou by mohla být převedena, jde o překážku na straně zaměstnavatele. Těhotná žena pak zůstává doma se 100% náhradou mzdy.

 

 

 

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Zaměstnankyně má nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění, když za práci, na niž byla převedena, dosahuje výdělku nižšího než za dosavadní práci.

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství má:

• těhotná zaměstnankyně, která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím vykonávala, je zakázána těhotným ženám nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její těhotenství;

• zaměstnankyně, která je v období do konce devátého měsíce po porodu převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána matkám do konce devátého měsíce po porodu nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo mateřství;

• zaměstnankyně, která kojí a která je převedena na jinou práci, protože práce, kterou předtím konala, je zakázána ženám, které kojí, nebo podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře ohrožuje její zdraví nebo schopnost kojení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nenáleží zaměstnankyním činným na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.

Doba výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství  se vyplácí těhotné zaměstnankyni nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, pak po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu nebo do skončení kojení.

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Při žádosti o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství je nutné předložit tiskopis „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který vydává ošetřující lékař nebo gynekolog. Žádost se předkládá zaměstnavateli.

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Výše vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství  je stanovena ve výši rozdílu mezi denním vyměřovacím základem zjištěným ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměrem jejích započitatelných příjmů připadajícím na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení. Zjednodušeně řečeno dávka dorovnává novou výši příjmu do výše příjmů před převedením na jinou práci.

 

 

 
Zvláštní pracovní podmínky těhotných žen

Zákoník práce a další právní předpisy upravují zvláštní pracovní podmínky těhotných žen a stanoví další práva:

1. Zákaz práce přesčas

Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotnou ženu prací přesčas. Jestliže žena neoznámí zaměstnavateli své těhotenství (např. z důvodu dosažení vyššího výdělku prací přesčas) a zaměstnavatel jí nařídí nebo se dohodne na práci přesčas, neporušuje tím ustanovení o zákazu práce přesčas.

2. Pracovní cesta jen se souhlasem těhotné ženy

Těhotná žena smí být vysílána na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.

3. Přeložení těhotné zaměstnankyně

Těhotná žena smí být přeložena mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen na vlastní žádost.

4. Nárok na kratší pracovní dobu a na jinou úpravu pracovní doby

Těhotná žena má právo žádat zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

5. Zvýšená ochrana v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví těhotných žen má zaměstnavatel především informační povinnosti. Je povinen:

• preventivně informovat ženu o faktorech, které mohou poškozovat plod v těle matky;

• seznámit těhotnou ženu jak s riziky, která by ji mohla ohrožovat, tak i s preventivními opatřeními;

• přizpůsobovat těhotným ženám na pracovišti prostory pro jejich odpočinek.


 

Omezení výpovědi ze strany zaměstnavatele

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď těhotným zaměstnankyním, protože jsou v tzv. ochranné době. Taková výpověď je neplatná.

Příklad: Těhotná žena dostala výpověď z organizačních důvodů, ale ona v době výpovědi o svém těhotenství nevěděla. Výpověď daná zaměstnavatelem je neplatná. Musí však být prokazatelně zjištěno, že v době doručení výpovědi byla žena těhotná.

Byla-li dána zaměstnankyni výpověď před počátkem ochranné doby (tj. zaměstnankyně otěhotní ve výpovědní době) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, tj. těhotenství a dalších ochranných dob – mateřské a rodičovské dovolené. Zaměstnankyně ovšem může sdělit zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

Výjimky ze zákazu výpovědi

Výjimky ze zákazu výpovědi těhotné existují, ale v praxi se příliš často neuplatňují. Jedná se totiž o případ výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele (jeho části) a z důvodu, pro který zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr (pokud by byla zaměstnankyně odsouzena k trestu odnětí svobody na delší dobu nebo pokud by zvlášť hrubě porušila své povinnosti).

Otěhotnění v průběhu výpovědní doby

V případě, že zaměstnankyně otěhotní v průběhu výpovědní doby (tj. dostala výpověď před těhotenstvím), doba těhotenství ani následující doby mateřské a rodičovské dovolené se do výpovědní doby nezapočítávají a pracovní poměr skončí až po jejich skončení a uplynutí zbývající výpovědní doby.

Nárok na pracovní volno v případě návštěvy těhotenské poradny

Těhotná žena má nárok na pracovní volno v případě návštěvy těhotenské poradny a dalších vyšetření, a to s náhradou mzdy. 

Informace

Informace o vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství hledně sdělí nejlépe příslušná OSSZ, která rovněž řeší konkrétní případy. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje individuální dotazy a poskytuje obecné informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040.

Potřebné a pravidelně aktualizované informace lze rovněž nalézt na internetových adresách MPSV a ČSSZ – www.mpsv.cz, www.cssz.cz.
 

Právní předpisy

1. § 53, §§ 238-242 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

2. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

3. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)

 

Doporučení

Těhotenství je jedinečné období ženy a je v zájmu nás všech, aby se rodily zdravé děti zdravým matkám, proto se nebojte trvat na svých právech. Jestliže otěhotníte a práci, kterou konáte, dále nesmíte konat, sdělte tuto skutečnost zaměstnavateli a požadujte postup podle zákoníku práce. Zaměstnavatel vás nesmí nutit, abyste si nechala od lékaře předepsat dočasnou pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství. Dále nezapomeňte, že na pracovní cestu můžete jet jen s vaším souhlasem. Po zaměstnavateli můžete požadovat zkrácení pracovní doby nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby (např. posunutí začátku pracovní doby z důvodu vašich žaludečních obtíží).

 

Předpokládané změny během roku 2017

V případě schválení novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 903)[1] se částečně změní institut převedení na jinou práci. V případech, kdy zákon dosud zaměstnavateli ukládá povinnost k převedení zaměstnance, se tato povinnost modifikuje jako povinnost nabídnout zaměstnanci jinou pro něho vhodnou práci (nabídkovou povinnost) s tím, že spočívá-li taková práce v činnostech, k nimž se zaměstnanec smluvně nezavázal, lze jeho zařazení na takovou práci realizovat jen ve shodě se zaměstnancem – tedy dohodou o změně obsahu pracovního poměru – druhu práce, který je jednou z podstatných náležitostí pracovní smlouvy. Lze-li zaměstnance zařadit na jinou vhodnou práci v rámci již sjednaného druhu práce, může mu zaměstnavatel takovou práci přidělit, aniž by došlo ke změně obsahu pracovního poměru. 

V případě, že těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu bude konat práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství, zaměstnavatel bude povinen přidělit zaměstnankyni jinou vhodnou práci v rámci sjednaného druhu práce. 

Nebude-li to možné, bude moci zaměstnavatel navrhnout zaměstnankyni jinou vhodnou práci, při níž bude moci dosahovat stejného výdělku jako v rámci dosavadní práce. 

Za vhodnou práci se považuje práce, která je pro zaměstnance vhodná vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i k její kvalifikaci. 

Jestliže zaměstnankyně zaměstnavatelem navrženou jinou vhodnou práci odmítne, jedná se o překážku v práci na její straně, při níž zaměstnankyni náhrada mzdy nebo platu nepřísluší. Nebude-li mít zaměstnavatel v uvedených případech pro zaměstnankyni jinou vhodnou práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnankyni po dobu jejího trvání přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. To platí obdobně, pokud zaměstnavatel nenavrhne zaměstnankyni zařazení na jinou vhodnou práci, ačkoli takovou vhodnou práci pro ni má.

Dojde-li ke změně sjednaného druhu práce, musí dohoda obsahovat důvod této změny a dobu, na kterou se změna sjednává.

Předpokládaná účinnost novely je od 1. 7. 2017.

 [1] Legislativní proces je možné sledovat na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=903&CT1=0

 

Další praktické informace a aktuální legislativní rámec související s rodičovstvím najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony

Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v bezplatné právně sociální 
APERIO poradně pro rodiče :)

Rychlé odkazy

 

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Vyzkoušeli jsme

 Nežehlící košile

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč
Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!


Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.