Aperio

Práva otců v souvislosti s péčí o dítě

Příběh z poradny:

V poradně APERIO se stále častěji setkáváme s tím, že se do každodenní péče o děti zapojují otcové. Tomáš potřeboval poradit ohledně toho, jak může jako otec nastoupit na mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou. Jeho manželka Hana podniká jako kadeřnice. Neplatila si ale dobrovolné nemocenské pojištění a tak jí nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tomáš je v zaměstnaneckém poměru, jemu by nárok na příspěvek vznikl. Hana a Tomáš se proto dohodli, že se budou na péči o dítě podílet oba dva, Hana bude dále pracovat v kadeřnictví, které má v jejich domě, a Tomáš nastoupí na rodičovskou dovolenou. Dle české legislativy může otec po uplynutí šestinedělí začít pobírat dávku peněžité pomoci v mateřství. Mužům se tato dávka poskytuje nejdéle na dobu max. 22 týdnů (ženám max. na 28 týdnů při jednom dítěti). Je potřeba uzavřít tzv. Dohodu o převzetí dítěte do péče mezi otcem a matkou. Poradkyně poradila Tomášovi, jak dohodu sepsat, a upozornila na nutnost úředního ověření této dohody.

Rovnoprávnost otců a matek

Zásadně platí, že matka a otec mají stejná práva a povinnosti v souvislosti s péčí o dítě. To se týká i nároků na dávky. Výjimky ve prospěch matek se týkají období těhotenství, období po porodu či kojení.

 

Pracovní podmínky otců

Otec dítěte má právo na stejné dávky a stejné pracovní podmínky v souvislosti s péčí o dítě jako matka kromě výjimek spojených s těhotenstvím. Na otce se nevztahují ustanovení, která chrání matku v těhotenství, po dobu devíti měsíců po porodu a v období kojení.

 

Rodičovská dovolená

Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení tří let věku dítěte. V tomto rozsahu se mu rodičovská dovolená poskytuje na základě žádosti. Stejně jako u matky v době čerpání rodičovské dovolené je otec v tzv. ochranné době, a je proto chráněn před výpovědí. (Podrobnosti o čerpání rodičovské dovolené najdete v kapitole Mateřská/rodičovská dovolená a pracovní volno.)

 

Otec a nároky na sociální zabezpečení

Otec má právo na:

 • peněžitou pomoc v mateřství (dále také „PPM“),
 • ošetřovné (podrobnosti k ošetřovnému najdete v kapitole Nemocné dítě – ošetřovné a nemocenské),
 • nemocenské při doprovodu dítěte do zdravotnického zařízení (podrobnosti k ošetřovnému najdete v kapitole Nemocné dítě – ošetřovné a nemocenské),
 • dávku otcovské poporodní péče (dále také „otcovskou“),
 • rodičovský příspěvek (podrobnosti k rodičovskému příspěvku najdete v kapitole Rodičovský příspěvek),
 • dlouhodobé ošetřovné (podrobnosti najdete v kapitole Dlouhodobé ošetřovné),
 • ostatní dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, podrobnosti najdete v kapitole Státní sociální podpora rodiny).

 

Otec dítěte a peněžitá pomoc v mateřství

Muž musí splňovat stejné podmínky pro nárok na PPM jako žena. Jedná se především o tyto podmínky:

 • podmínka účasti 270 dní na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM,
 • účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v době nástupu na PPM. To znamená, že zaměstnanec pracuje především v pracovním poměru nebo na dohodu o provedení práce. Zaměstnanec může nastoupit na PPM také v ochranné lhůtě sedmi dnů od skončení zaměstnání.

PPM se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, jež dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a tedy nemá nárok na výplatu PPM.

Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Muž může matku vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů (resp. při převzetí více dětí 31 týdnů) s tím, že se mu do těchto 22 (31) týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka, kromě prvních šesti týdnů po porodu. Otec může PPM takto čerpat do dovršení jednoho roku věku dítěte.

Dohoda však musí být uzavřena na dobu nejméně sedmi kalendářních dní po sobě jdoucích. Za kratší dobu se dávka pojištěnci nevyplácí. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. správou sociálního zabezpečení).

Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé správě sociálního zabezpečení nebo na webu http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/07E3C911-3951-40CB-B347-FA31108C7C43/0/8962410II2015.pdf.

 

Vzor dohody o předání dítěte do péče:

Dohoda o převzetí dítěte do péče
Já, níže podepsaná XY, nar. …, bytem …, předávám své dítě YY, narozené dne …., do péče jeho otce ZY, nar. … , bytem ….. Otec převezme dítě do péče dne ….
V Praze dne ….

 • Po dobu nároku na PPM nesmí otec vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na PPM plyne. Otec však může být po dobu nároku na peněžitou pomoc v mateřství výdělečně činný v rámci jiného zaměstnání, ze kterého nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tento souběh právní předpisy nezakazují.
 • Matka a otec se mohou v pobírání PPM střídat, počet střídání není omezen. PPM ale náleží pouze jednou z nich, nikoliv souběžně.

 

Otcovská – dávka otcovské poporodní péče

 • Cílem otcovské – dávky otcovské poporodní péče – je především přispět k vytvoření pozitivní vazby mezi dítětem a otcem dítěte a k prohloubení vztahu mezi matkou a otcem navzájem. Matka a otec tak mají možnost strávit jeden týden společně s narozeným dítětem, přičemž oba mohou čerpat finanční dávku. Otec otcovskou a matka peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.
 • Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec, jenž pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo sedmi let věku.
 • Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.
 • Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Otcovská trvá týden (sedm dní). 
 • Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.
 • Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.
 • Po dobu čerpání otcovské je zaměstnavatel povinen zaměstnance omluvit z práce. Zaměstnanec může také zaměstnavatele požádat o čerpání rodičovské dovolené, což je překážka v práci na straně zaměstnance. Více informací k rodičovské dovolené je možné si přečíst v kapitole Mateřská/rodičovská dovolená a neplacené volno. Zaměstnavatel je povinen žádosti o rodičovskou dovolenou vyhovět.

 

Orientační výše otcovské pro rok 2018

Průměrná výše měsíčního příjmu

(za předchozích
12 měsíců)

Výše otcovské

(7 dní)

92 000

8 575 (max.)

90 000

8 519

85 000

8 281

80 000

8 036

75 000

7 791

70 000

7 553

65 000

7 308

60 000

7 070

55 000

6 832

50 000

6 587

45 000

6 314

40 000

5 831

35 000

5 348

30 000

4 837

25 000

4 032

20 000

3 227

15000

2 422

12 200 (min. mzda)

1 974

Konkrétní výši dávek lze zjistit pomocí orientační kalkulačky na https://www.mpsv.cz/cs/11580.

 

________________________

"Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO."

Další příběhy, informace a rady najdete v naší příručce pro rodiče Nebojujte se zákony.

Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v naší APERIO poradně pro rodiče.
_________________________

Pomohla vám poradna? Podpořte ji, pomůžete s námi dalším rodičům. I drobný dar pomáhá.

Naše motto: Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO.

   

 

Dejte nám like , ať se o nás dozví ještě více rodičů. Děkujeme!

 

Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA