Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 8

Téma: Výše PPM po prac. neschopnosti; nárok na dovolenou při mateřské

21.04.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s počítáním mateřské, když jsem byla od 12.10.2017 na neschopence, kterou jsem ukončila 27.3.2018 a od 28.3.2018 jsem na mateřské. Dle mých informací by se mi neměla neschopenka do výše mateřské vztahovat, tudíž by se měl počítat příjem od října 2016 do října 2017, je tomu tak? Zaměstnavatel mi tvrdí, že se neschopenka do toho započítává. Případně mám nějaký nárok na proplacení dovolené za rok 2018 při mateřské?

Děkuji za informace.

Dobrý den,

výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) činí 70 % denního vyměřovacího základu (DVZ). DVZ se zjistí tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období vydělí počtem kal. dnů, které na rozhodné období připadají; do těchto dnů se však nezapočítávají tzv. vyloučené dny, kam spadají např. i dny pracovní neschopnosti. Rozhodným obdobím je obecně 12 kal. měsíců před měsícem, ve kterém došlo k nástupu na PPM, ve Vašem případě tedy období od března 2017 do konce února 2018. Vyměřovacím základem je souhrn výdělků (podléhajících důch. pojištění) za rozhodné období, tedy prakticky u Vás jde o Váš celkový příjem od března 2017 až do nástupu na prac. neschopnost - tento celkový příjem se vydělí počtem kal. dnů bez dnů prac. neschopnosti (příp. i bez dalších vyloučených dnů, viz § 18 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění). Výpočtem získáte svůj DVZ (který se v případě, že je vyšší než 1000 Kč, ještě redukuje). 70 % DVZ je pak výše denní PPM.

Co se týče nároku na dovolenou, tak vzhledem k tomu, že se pro účely dovolené doba na mateřské dovolené (MD) považuje za výkon práce, vznikne Vám za rok 2018 nárok na celou dovolenou, jelikož čerpáním MD, předpokládám, "odpracujete" alespoň 60 prac. dnů. O čerpání této dovolené máte právo žádat v návaznosti na MD, před nástupem na RD, a zaměstnavatel tomuto musí vyhovět. Výhoda tohoto postupu tkví v tom, že se dovolená nebude moci krátit z důvodu následného čerpání RD, která se již naopak pro účely dovolené za výkon práce nepovažuje. Čerpání dovolené však není ochrannou dobou, a nebyla byste tedy při ní chráněna před výpovědí (kterou samozřejmě zaměstnavatel může dát pouze ze zákonných důvodu v § 52 zákoníku práce). Pokud byste však při čerpání (řádné) dovolené obdržela výpověď (např. z důvodu nadbytečnosti), při nástupu na RD by opět začala plynout ochranná doba a výpovědní doba by doběhla až po skončení RD.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18 zákona o nemocenském pojištění
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. ...
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
...
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
(7) Vyloučenými dny jsou
a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,
b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); ...
c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská nebo ošetřovné,
...

Obecné ustanovení
§ 216 zákoníku práce
...
(2) ... Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

§ 53 zákoníku práce
...
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

21.04.2018

dobry den chtěla bych se zeptat jsem na RD a mám ji na 4 roky,když ukončím RD jak je to se zbytkem RD přijdu o něj nebo je možno doplacení,RD mám na rok a půl,mám dvě dcery a chtěla bych je dát do školkyve školce mi bylo řečeno že starší dceru vezmou na celý den a druhou dceru že vezmou třeba na jeden den v týdnu nebo na pár hodin v týdnu
děkuji za odpověd

Dobrý den,

nejprve je třeba rozlišovat mezi rodičovskou dovolenou (RD) a rodičovským příspěvkem (RP). Rodičovská dovolená je volno poskytované zaměstnavatelem max. do 3 let věku dítěte. Po 3. narozeninách dítěte je možné žádat u zaměstnavatele o neplacené volno, na které však není právní nárok, a záleží tedy na zaměstnavateli, zda jeho čerpání povolí.

Rodičovský příspěvek je naproti tomu dávka státní sociální podpory, vyplácená úřadem práce, max. do 4 let věku dítěte (délka pobírání závisí na nastavené měsíční výši dávky). Tyto dva instituty, RD a RP, jsou na sobě nezávislé - můžete být na RD a pobírat RP, či být na RD již bez pobírání RP, nebo i pobírat RP a zároveň chodit do práce, tedy nebýt na RD.

Nárok na RP má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Celodenní péči o dítě nemusí vykonávat přímo osobně, lze ji zajistit i jinou zletilou osobou. Je tady možnost délku pobírání RP upravit, a to jednou za čtvrt roku. Pokud si nastavíte výši měsíční dávky vyšší, bude výplata celkové částky RP urychlena, pokud naopak částku snížíte, bude celková doba pobírání RP prodloužena. Max. lze pobírat do 4 let věku dítěte. Pokud byste všechny peníze nestihla vybrat, zbytek částky propadá. Podrobnější informace a Vaše konkrétní možnosti volby rychlosti čerpání RP obdržíte na úřadu práce.

Podmínka, kterou je nutno dodržet, aby nebyla výplata RP přerušena, je docházka dítěte mladšího 2 let do jeslí nebo jiného obdobného zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. Mladší dcera, pokud je tedy mladší 2 let, musí chodit do takového zařízení max. na 46 hodin měsíčně, abyste o RP nepřišla. Pokud je dítě starší 2 let, docházka se již nesleduje.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Výživné zletilému dítěti

21.04.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně výživného. Jsem studentka bakalářského studia prezenčního studia vysoké školy, bohužel se mi minulý rok ve škole nepovedlo vše jak mělo a byla jsem nucena prodloužit studium o rok a místo v červnu 2017 skončím v červnu 2018. Je mi 22 let, bydlím s mamkou v nájmu, do školy dojíždím 90 km. Přispívám mámě na nájem a vše si hradím sama, chodím na brigádu a do školy. Výživné mi platí můj otec 3600 Kč, tuto částku jsme si domluvili. Od soudu mám 1800 Kč, což mi platil na střední škole, pak jsem ho dopisem vyzvala, aby mi platil tuto částku, posíláním přijal. Jenže teď mi začal říkal, že mi peníze posílat nebudu, že jsou houpá a měla školu dodělat v termínu. Už mi dluží peníze za březen. Mám s penězi problém vyjít, učím se do školy, píšu bakalářku a z brigády jsem odešla, prtože mi škončila smlouva.
Chci se zeptat, co mohu dělat. Je právo na mé straně? Musí mi normálně dál přišpívat? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
vyživovací povinnost rodičů k dítěti trvá do té doby, odkud trvá jejich oprávněná neschopnost se samostatně živit. Tato oprávněná neschopnost je téměř vždy posouzena jako existující, pokud se dítě trvale připravuje na budoucí povolání studiem. Vyživovací povinnost mají oba rodiče tak, aby byla zajištěna zásada, že dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Rodič sám svévolně nemůže rozhodnout, že oprávněná neschopnost dítěte se samostatně živit skončila, obzvlášť když dítě stále studuje. Pokud se s otcem nedohodnete, pak nezbude než podat žalobu na otce pro neplnění vyživovací povinnosti. Soud v řízení posoudí životní úroveň a hmotnou situaci obou rodičů, Vás samotné, posoudí také, zda jste alespoň částečně schopna se samostatně živit (bude se samozřejmě zabývat tím, že chodíte na brigádu). Jedině tedy soud musí rozhodnout, zda trvá vyživovací povinnost.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výkon rodičovské odpovědnosti

21.04.2018

Dobrý den
Chtěl bych se vás zeptat co dělat s dítětem kterému je 15 let a odejde z domova od rodičů za přítelem jeho pobyt není znám a neplni ani školní docházku momentálně chodí do 7 třídy zvláštní školy jak se v této situaci zachovat Děkuji za odpověd

Dobrý den,
Vaše dcera je nezletilá a tudíž k ní stále máte rodičovskou odpovědnost. Občanský zákoník stanoví, že rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Rodiče mají nejen tedy právo, ale také povinnost výkonu rodičovské odpovědnosti. V nyní nejste schopna svou rodičovskou odpovědnost vykonávat protože nevíte, kde se dítě nachází, to Vás však rodičovských povinností nezbavuje, takže bude nutno učinit kroky ke zjištění, kde dcera je a učinit kroky, aby bylo možno dítě patřičně usměrňovat. Pokud zcela selžou klasické zdroje informací jako jsou kamarádky, příbuzní, známí, nezbude, než nechat dceru hledat policií. Po té, co bude nalezena je také třeba uvažovat nad tím, zda nevyhledat odbornou pomoc, případně využít služeb nějakého odborného zařízení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Dohoda rodičů

20.04.2018

Dobrý den. Nemáme s otcem dítěte soudem určený styk, čili máme na dítě stejná "práva", nikdo ho nemá v péči, nebyli jsme manželé. Střídání funguje na základě ústní domluvy, která je ale nejasná ohledně svátků, prázdnin, vánoc a otázky vlastní vůle dítěte.
Dotaz - pokud jeden z rodičů svěří dítě jiné osobě (např. kamarádka, prarodič, dospělá osoba na hlídání) - a druhý rodič by pro dítě přišel a domáhal se jeho vydání - s tím že jako rodič na to má právo - je v právu, nebo ne? Jak by se zachovala v krajním případě přivolaná policie?
Děkuji.

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz do poradny.

Rodičovskou odpovědnost za dítě mají pořád rodiče. Uvádíte, že pečujete o dítě na základě dohody, proto lze předpokládat, že se dohodnete i na tom, komu je v případě potřeby rodiče možné svěřit dítě do jakési „náhradní krátkodobé péče“. Pokud se na tomto dohodnete, pak nebude nutné dítě z této péče odebírat nebo volat dokonce policii (že jde o únos?).

Je chvály hodné, že jste při péči o dítě zvolili dohodu, považuji to za to nejlepší řešení.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zvýšení platu

20.04.2018

Dobrý den,

potřebovala bych od Vás poradit ve věci zvýšení platu. Dle pracovní smlouvy mám nárok na pravidelné, roční zvýšení platu. Nyní můj zaměstnavatel požaduje jisté potvrzení o tom, že nárok zaměstnance na zvýšení platu nevychází ze zákona, ale pouze z pracovní smlouvy. Mohla bych prosím obdržet Vaše vyjádření k této věci?

Velmi Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme za Váš dotaz do poradny. Předpokládám, že splňujete podmínky naší poradny, prosím, přečtěte si je.

Omlouvám se, ale Vašemu dotazu nerozumím. Pracovní smlouvu jste uzavřela se zaměstnavatelem, takže zaměstnavatel musí velmi dobře vědět jakou pracovní smlouvu s Vámi podepsal. Nerozumím proto, proč vyžaduje, cituji z Vašeho dotazu: „jisté potvrzení o tom, že nárok zaměstnance na zvýšení platu nevychází ze zákona, ale pouze z pracovní smlouvy.“

Chcete-li dotaz upřesnit, vložte jej znovu a uveďte, že se jedná o doplňující dotaz.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání pro výplatu PPM

20.04.2018

Dobrý den,
ráda bych se na Vás obrátila s dotazem ohledně své situace. Pátrala jsem v zákoně a všemožně na internetu a našla jsem však pouze situace, kdy těhotná žena při změně zaměstnání měla vždy nějakou přetržku, kdy byla na ÚP, a tedy jí začala plynout ochranná lhůta ze starého zaměstnání.

K mé situaci: Od prosince r. 2015 jsem pracovala u jednoho zaměstnavatele až do konce února 2018. Od března jsem plynule nastoupila k jinému zaměstnavateli a následně zjistila, že jsem těhotná - otěhotněla jsem ještě ve starém zaměstnání. V současnosti se nacházím ve zkušební době do konce května 2018. Můj dotaz tedy zní - pokud bych v květnu ve zkušební době dostala výpověď, bude se na mě vztahovat ochranná lhůta 180 dnů ještě z minulého zaměstnání (tedy připočítá se nevyčerpaná ochranná lhůta k té z nového zaměstnání, která však činí jen tolik dní, kolik jsem odpracovala u nového zaměstnavatele, avšak vždy činí max. 180 dnů, tedy po připočítání bych se dostala na 180 dnů), vzhledem k tomu, že jsem plynule hned nastoupila do nového zaměstnání? Termín porodu mám v polovině listopadu, tedy pokud bych se na mou situaci vztahovala ochranná lhůta 180 dní, nárok na PPM by měl vzniknout. Moc Vám děkuji za odpověď.

Nejsem si jistá výkladem zákona, zda v situaci, kdy již těhotná žena plynule změní zaměstnání, existuje ochranná lhůta ze starého zaměstnání, ačkoli tato ani nemohla začít běžet, jelikož žena byla ihned znovu zaměstnána. Ještě jednou moc děkuji za Váš čas a odpověď.

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Pokud jste tedy otěhotněla ještě v bývalém zaměstnání, pak po skončení zaměstnání posledního února, Vám začala běžet ochranná lhůta 180dní. Ta se přerušila /od 1.3.2018/ vznikem nového pracovního poměru a doběhne po případném ukončení stávajícího pracovního poměru ve zkušební době. Protože jste prakticky nečerpala ani jeden den z ochranné lhůty u původního zaměstnavatele, tak oněch 180dní začne plynout po případném skončení nynějšího pracovního poměru. Nárok na PPM Vám tak vznikne.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Dítě narozené v zahraničí, výplata RP

20.04.2018

Dobry den,
Mam k Vam dotaz ohledne rodicovskeho prispevku. Neplanovane jsem otehotnila s partnerem ktery pochazi z Jizni Afriky (za partnera nejsem vdana ale v rodne liste ditete bude uveden jako otec a dite bude mit jeho prijmeni). Momentalne jsem v Jizni Africe uz 13 mesicu - zde i pracuji na pracovni visa. Pracuji na volne noze, nemam tu pracovni pomer. Trvaly pobyt mam v Ceske Republice a zde jsi platim i zdravotni pojisteni. V kvetnu tohoto roku jsem mela v planu odletet do Ceske Republiky zde i porodit a s ditetem
tu nejkou dobu zustat a podle situace se rozhodnout jak dal. Prosla jsem starsimy prispevky ohledne RP a na rodicovsky prispevek bych snad mela narok ale v tuto chvily jsem se zacala bat letani a nevim jestli budu schopna odletet do Ceske Republiku. Mela bych narok na RP od narozeni ditete, pokavad bych zustala a porodila zde v Jizni Africe a s ditetem odletetla do Ceske Republiky pozdeji? V Jizni Africe zadne prispevky tohoto typu nejsou. Mluvila jsme s ceskou ambasadou a vyrizeni dokumentu trva 6 mesicu a Jihoafricka strana jsi bere 4 mesice na dolozeni rodneho listu narozeneho ditete. Je mozno pozadat o vyrizeni RP jineho osoby - me matky. Predem dekuji za Vasi ochotu a cas.

Dobrý den,
v případě, že budete i s dítětem mimo ČR, nemůžete zároveň pobírat rodičovský příspěvek z ČR. Tuto možnost budete mít až v době, kdy do ČR s dítětem přicestujete. K výplatě RP je třeba mít vyřízen český rodný list dítěte. Pokud se dítě narodí v zahraničí, budete muset o tento žádat na zvláštní matrice Brno - https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-organizacni/odbor-spravnich-cinnosti/potrebuji-si-vyridit/obecne-informace/doklady-vystavene-v-zahranici/)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.