Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Počet dotazů, které dnes ještě můžeme přijmout: 8

Téma: Volba délky pobírání RP u OSVČ

23.09.2018

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na jeden dotaz v souvislosti s rodičovským příspěvkem. Jako OSVČ si neplatím nemocenské pojištění nemám tedy nárok na mateřský příspěvek. Na rodičovský příspěvek ale ano. Ten mohu čerpat od termínu narození dítěte, jako OSVČ jsem však omezena v určení délky pobírání rodičovského příspěvku a to na nejkratší možnou dobu 29 měsíců. Dočetla jsme se ale, že když budu v průběhu těhotenství alespoň 3 měsíce platit nemocenské pojištění, mám následně nárok na to, zvolit si délku pobírání rodičovského příspěvku. Ráda bych si totiž rodičovský příspěvek naplánovala na kratší dobu než je stanovených 29 měsíců, proto se ptám, zda je to skutečně tak, případně, jaké mám možnosti. Děkuji a přeji pohodový den.

Dobrý den.

Jak píšete, pokud si dobrovolně jako OSVČ neplatíte nemocenské pojištění, nevznikne Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), ale až od narození dítěte nárok rovnou na rodičovský příspěvek (RP). Abyste si mohla zvolit částku RP vyšší než 7 600 Kč za měsíc, musela byste mít Vy či otec dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč (velmi zjednodušeně řečeno by muselo být 70 % měsíčního příjmu Vašeho či otce dítěte vyšší než 7 600 Kč). Máte tedy v podstatě dvě možnosti - být žadatelkou o RP, ale doložit příjem otce dítěte a zvolit výši dle jeho denního vyměřovacího základu. Tato možnost připadá v úvahu, pokud ke dni narození dítěte bude otec splňovat podmínky pro nárok na PPM (účasten nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech a být účasten nemocenského pojištění v den narození dítěte).
Druhá možnost je, jak píšete. Pokud budete nemocensky pojištěna alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti, budete mít nárok na nemocenské. Pokud tedy splníte tuto podmínku, budete mít od 6. týdne před termínem porodu nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem a poté si budete moci zvolit výši RP (samozřejmě za předpokladu splnění podmínek výše denního vyměřovacího základu - viz výše). Konkrétní a podrobnější informace Vám zodpoví na úřadu práce, kde se o RP žádá.

Související ustanovení:
§ 30 zákona o státní sociální podpoře
...
(2) Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění (dále jen „denní vyměřovací základ“).
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.

§ 24 zákona o nemocenském pojištění
Podmínkou nároku na nemocenské z pojištěné činnosti, která je samostatnou výdělečnou činností, je dále účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo dni, od něhož je nařízena karanténa. Ustanovení věty první platí přiměřeně pro zahraničního zaměstnance.

§ 57
Vznik dočasné pracovní neschopnosti
(1) Ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
...
f) pojištěnky, která doložila potvrzením orgánu nemocenského pojištění, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Inkluze a integrace v souvislosti se školou v přírodě a vícedenním výletem

23.09.2018

Dobrý den, mám tělesně postiženou holčičku odkázanou na osobní asistenci. Je integrována na běžné ZŠ . Děti ze třídy jezdí na vícedenní pobyty a paní učitelka mi tvrdí, že není problém ji vzít sebou, ale musím zajistit a zaplatit osobního asistenta na celou dobu pobytu, že na to pobírám příspěvek. Má pravdu? Ve škole má dcera pedagogického asistenta na plný úvazek.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Informace od paní učitelky jsou poněkud zavádějící, je sice pravda,že pobíráte příspěvek na péči dle zákona 108/2006 sb. O sociálních službách,ale Vaše otázka směřuje k inkluzi ve vzdělání, což je oblast upravená Školským zákonem,tedy zák. 561/2004 sb. a vyhláškou 27/2016 sb. O vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami.
Pokud je Vaší dceři asistent pedagoga doporučen jako podpůrné opatření v rozsahu tzv. celého úvazku a tedy 40 hodin týdně, tak by jeho činnost měla v zásadě pokrývat veškerý rozsah vyučování a zároveň souvisejících aktivit odpovídajících činnosti asistenta pedagoga v rámci školní akce typu vícedenní výle či ŠVP. Právní úpravu k rozsahu činnosti lze nalézt zejména v zákoně o pedagogických pracovnících, dále pak ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., která v § 5 stanovuje činnosti, jež asistent pedagoga vykonává a to včetně činností spojených se sebeobsluhou. Pokud jde o akci školy,pak i dítě s postižením, má právo se akce zúčastnit a to za rovných podmínek,jako zdravé děti,tedy děti bez postižení. Zajištění služeb potřebných pro dceru souvislosti se školní akcí, je plně v režii školy. Rodiče mohou nést náklady za ubytovací a další služby, a to v rozsahu, v jakém je tato úhrada stanovena pro žáky bez zdravotního postižení. Pokud by byli nuceni platit cokoli nad rámec toho,co platí ostatní žáci by šlo o nepřípustnou diskriminaci a nerovnost v přístupu ke vzdělávání.
Vážená paní ve Vašem dotazu jsem Vám opravila terminologii- Vaše dcera je vzdělávána v běžné ZŠ. Pokud byste se nerozhodli pro cestu individuální integrace v běžné ZŠ,mohla by se dcera vzdělávat v ZŠ zřízené pro žáky s tělesným postižením. Pak by se sice vzdělávala v sektoru speciálního školství,ale stejně jako nyní by byla vzdělávána dle RVP ZV-tedy Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.
To jen pro úplnost.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Dluhy zletilého syna

23.09.2018

DOBRÝ DEN,
MÁM 17 TI LETÉHO SYNA .MÁM STRACH ,ŽE SI V 18 MŮŽE VZÍT NĚJAKOU PŮJČKU A MĚ VEZMOU DŮM.JE MOŽNÉ SYNA NĚJAK VYPSAT Z ADRESY NEBO CO MÁM UDĚLAT ABY MĚ DŮM ZŮSTAL?
RÁD SI PUJČUJE PENÍZE ,TAK NEVÍM CO MŮŽU OD NĚHO ČEKAT.
DĚKUJI VÁM ZA ODPOVĚĎ

Dobrý den.
Pokud si Váš 18letý, tj. zletilý, a tudíž plně svéprávný syn vezme půjčku, bude se jednat o jeho závazek.
Pokud peníze nevrátí, a to ani poté, co mu tato povinnost bude uložena pravomocným a vykonatelným rozhodnutím, může proti němu být vedena exekuce. V exekuci může být zpeněžen jeho majetek, nikoli však majetek jeho rodičů.
Je-li tedy dům ve Vašem vlastnictví a Vy nebudete za synovy dluhy ručit, ani neuzavřete zástavní smlouvu, na jejím základě by byl dům zastaven, nemusíte o vlastnictví Vašeho domu obávat.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Styk s dětmi

23.09.2018

Dobrý den. Lze formulaci z rozhodnutí soudu: "otec je oprávněn odvézt si dceru a syna" interpertovat tak, že si může na dobu stanovenou rozhodnutím pro svůj styk s dětmi odvézt pouze obě děti současně, ale nikoliv pouze jedno? Jde o situaci, kdy malá holčička k otci nechce, ale její ještě menší bráška ano, přičemž holčička zároveň chce být se sourozencem. Ani chlapeček není zvyklý být bez sestry. Otec není schopen vytvořit s dcerkou fungující vztah a může se stát, že by pravidelně docházelo k rozdělení obou dětí. Matka dětí je zásadně proti tomu, aby děti byly každý druhý víkend rozdělené. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, Vážená paní,

ptáte se na interpretaci výroku „otec je oprávněn odvézt si dceru a syna“. Pokud jde o jazykový výklad, pak ano, jedná se odvezení obou dětí současně, ale je třeba mít na paměti, že hovoříme o dětech a zřejmě hodně malých dětech, které se obvykle drží jen a jen maminky a nechtějí přijmout třeba babičku a odmítají otce, přestože bydlí ve společné domácnosti. Jedná se o děti, které mohou být nemocné, takže ne vždy dojde ke styku otce s oběma dětmi současně. Děti porostou a budou mít odlišné zájmy, takže i tehdy může nastat situace, že nebudou obě děti o víkendu doma současně apod. V současnosti bych v tomto případě proto doporučila, aby se rodiče dětí dohodli na postupu, jak situaci postupně zvládnout tak, aby si dcera k otci našla cestičku. Děti porostou a situace bude zase jiná, jen musí oba rodiče chtít situaci zvládnout a hlavně musí mezi s sebou komunikovat, například jak holčičku na styk s otcem připravit atd.

Rodičům dětí přeji, aby vše zvládli ku prospěchu dětí.
Mějte se hezky.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou

22.09.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaký mám nárok na čerpání dovolené u zaměstnavatele po mateřské dovolené.
Na mateřské jsem od 12.4. 2018. Končí mi tedy 24.10. a od 25.10. bych měla zaměstnavatele žádat o dovolenou? Nebo končí až 25.10.?
Nutno dodat, že se jedná o druhé dítě a mezi rodičovskou a mateřskou jsem do práce nenastoupila. Od prosince 2017 jsem byla doma na nemocenské s rizikovým těhotenstvím.
U prvního dítěte jsem čerpala dovolenou v plné výši, ale v tomto případě se údajně nějak krátí. Bohužel nejsem schopna se sama dopátrat, o kolik dní dovolené mohu žádat.
Prosím moc o vaši radu.

Dobrý den,

problematiku čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené ano.

Zákoník práce nadále říká, že požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Před koncem mateřské dovolené (končí 24.10.) si podejte žádost k zaměstnavateli o čerpání nárokové dovolené Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět. Po čerpání dovolené nastoupíte na rodičovskou dovolenou. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Nárok na dovolenou se krátí dle pravidla které zní "Nepracoval-li zaměstnanec, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce (pracovní neschopnost, rodičovská dovolená), krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).Za rok 2018 byste měla mít nárok na celou dovolenou, kterou poskytuje zaměstnavatel.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Styk otce s dítětem

22.09.2018

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaka je možnost zakazani styku otce s dítětem. Můj bývalý partner nebude zapsán v RL ale chce se tam nechat dopsat soudne a navštěvovat syna. Syn se má za měsíc narodit. Já mu chci styk zakázat jelikož mě fyzicky napadl v těhotenství. Je to nahlášene na PČR. Mám i fotky modřin. Napadl mě před mým 4letym synem a syn z toho má trauma doteď. Několikrat mi vyhrožoval že se zabije. Asi měsíc z5 jsem poslala jeho rodinu k němu do bytu jelikož mi psal že snědl nějaké prášky a že se podreze a tohle nebylo poprvé. Je agresivní jelikož hodně pije a pak mi nadává, vyhrožuje že mě připraví o syna apod. Napadl mého kamaráda který má doživotní následky jelikož si myslel že jsme spolu něco měli. Asi o týden později napadl dva úplně neznáme lidi jelikož byl opilí. Po mém bratrovi házel flašky od alkoholu když ho viděl. A to není z daleka vše co udělal za dobu co jsme spolu byli.. Myslíte že mám u soudu šanci aby mu styk zakázali? Nebo co udělat proto aby mu styk zakázali. Nechci po něm výživné, nechci nic.. Jen chci aby nebyl v RL a nevidal ho. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Chápu Vaši nelehkou situaci.
Pokud je Váš bývalý partner otcem dítěte, pak uspěje s návrhem na určení otcovství a v rodném listě zapsán bude a bude mu náležet rodičovská odpovědnost, tj. mj. bude mít právo se s dítětem stýkat a bude k němu mít vyživovací povinnost.
Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat (§ 888 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže (§ 891 odst. 2 cit. předpisu).
Vzhledem ke skutečnosti, že předpokládám, že dohoda ve Vašem případě nebude možná, bude nutné se ve věci styku otce s dítětem obrátit na soud. Zde budete muset prokázat, že styk s otcem není v zájmu dítěte a dosáhnout jeho omezení, např. styk vždy pouze ve Vaší přítomnosti, popř. v přítomnosti třetí osoby, event. i úplný zákaz.
V uvedené věci Vám doporučuji obrátit se na příslušný OSPOD.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nemocenské v souvislosti s porodem nebo rodičovský příspěvek?

22.09.2018

Dobrý den!
Měl bych dotaz ohledně peněžité pomoci v mateřství.
Čekáme se ženou druhé dítě. Žena nastoupila po první "mateřské" do práce 11.6. 2018 a má smlouvu na dobu určitou do konce roku 2018. Cca před dvěma týdny zjistila, že je po druhé těhotná. Termín porodu cca 1.5. 2019. Po ukončení pobírání rodičovského příspěvku na první dítě a nástupem do práce byla manželka cca rok na úřadu práce. Jinak před nástupem první rodičovské dovolené pracovala přes deset let.
Chtěl bych se zeptat, zda bude mít při druhém dítěti nárok na příspěvek v mateřství, či za stávající situace "jen" na rodičovský příspěvek?
Děkuji za odpověd

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Předpokládám, že podmínku potřebné doby účasti na nemocenském pojištění po stanovenou dobu Vaše manželka nesplní – do doby účasti na nemocenském pojištění se bude počítat doba zaměstnání, nikoli evidence u úřadu práce nebo péče o dítě po skončení pracovního poměru, nelze započítat ani trvání předchozího pracovního poměru, pokud skončil před více něž 2 lety přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
V souvislosti s narozením dítěte tedy bude Vaše žena mít nárok „pouze“ na rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí.
Pro úplnost dodávám, že pokud by žena byla za trvání pracovního poměru uznána práce neschopnou, např. z důvodu tzv. rizikového těhotenství, popř. pokud by ke vzniku této neschopnosti došlo ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru, lékař by ukončil pracovní neschopnost až uplynutím 6 týdnů po porodu. Nemocenské pobírané v období od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu je tzv. nemocenským v souvislosti s porodem. Teprve poté by žena pobírala rodičovský příspěvek.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Ošetřovné

22.09.2018

Dobrý den,dcera byla 10.9-11.9. na operaci kde jí zůstali stehy a dlaha.Od 12.9.jsem na paragrafu.Dnes jsem byl na kontrole a ošetřující lékař mi sdělil,že dcera bude mít ještě jeden týden stehy a dva týdny dlahu,tady do 3.10. bude muset být doma,pak ještě rehabilitace.Nevím ,jak tuto situaci řešit,když zítra je poslední den paragrafu.děkuji za informace.

Dobrý den.
Ošetřovné lze čerpat nejdéle po dobu 9 kalendářních dnů; u osamělých rodičů 16 kalendářních dnů (§ 40 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění).
Pokud to zdravotní stav dcery vyžaduje, můžete o ni pečovat nadále a zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání, ošetřovné Vám již ale náležet nebude.
Na uvedené případy nedopadá ani dlouhodobé ošetřovné (to dle § 41a cit. předpisu náleží v případě, že došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně; a je zde předpoklad, že zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů), nezbývá tedy než zůstat doma bez příjmů, nebo čerpat dovolenou, popř. zajistit péči o dítě jinou osobou (babička, chůva).
Pro úplnost dodávám, že pro obdobné případy lze sjednat komerční pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.