Aperio

Webová poradna pro rodiče

Bezplatná poradna pro budoucí rodiče, rodiče, rodiny, sólo rodiče, rodiče se zdravotním postižením, prarodiče. Partnerské a rodinné vztahy, výchova dětí, slaďování zaměstnání a rodinného života, rodinné právo, rodiče v zaměstnání - pracovněprávní problematika, znevýhodňující/diskriminující situace na trhu práce, hledání zaměstnání a příprava na výběrové řízení, dávky státní sociální podpory.

Z kapacitních a finančních důvodů Vás prosíme, abyste hledali informace nejprve v již zodpovězených dotazech, nebo v publikaci Nebojujte se zákony.

Zodpovídáme přednostně dotazy mimopražských tazatelů, kteří se nachází v sociálně tíživé situaci.

Litujeme, pro tento den je vyčerpán limit počtu dotazů, které můžeme přijmout.

Téma: Ukončení pracovního poměru - dohoda vs. výpověď

19.11.2018

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené, která mi končí 31.12.2018. Do práce bych měla nastoupit 1.1.2019.
Můj zaměstnavatel se mnou chce rozvázat pracovní poměr dohodou (mám smlouvu na dobu neurčitou). Výpověď mi chce dát 31.12.2018, abychom nezačínali další měsíc, že prý se dávají výpovědí většinou k poslednímu v měsíci. Dle pracovní smlouvy mám nárok na 2 měsíční výpovědní lhůtu + 3 odstupné platy. Je v případě výpovědi DOHODOU možné dostat výpověď 31.12.2018? Na jaké peníze mám nárok? Tedy, výpověď 31.12.2018 a v lednu obdržet 5x měsíční mzdu jako jednorázová odměna na můj bankovní účet? Předem vám velice děkuji za váš názor, za vaši radu!

Dobrý den,

na začátku je třeba si vyjasnit terminologii. Výpověď dohodou neexistuje, pracovní poměr může být ukončen buďto výpovědí, nebo dohodou. Podíváme se tedy na rozdíly u těchto variant.

Zaměstnavatel smí dát zaměstnanci dle zákona výpověď pouze z vymezených důvodů v ustanovení § 52 zákoníku práce. Nejčastějším případem výpovědi po návratu z rodičovské dovolené (RD) je výpověď z důvodu nadbytečnosti. Pokud jste se tedy stala nadbytečnou v důsledku organizační změny zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo Vám dát výpověď, avšak až po Vašem návratu z RD (nejdříve Vám tedy může být doručena 1.1.2019), jelikož čerpání RD je tzv. ochrannou dobou. Následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena, začíná běžet dvouměsíční výpovědní doba, jejímž uplynutím pracovní poměr končí.

Kromě výpovědi je možné pracovní poměr ukončit z organizačních důvodů taktéž dohodou o ukončení prac. poměru, u které na rozdíl od výpovědi neplyne dvouměsíční výpovědní doba, ale rozvázání prac. poměru je stanoveno k určitému zvolenému datu, ve kterém pracovní poměr skončí. Nejpodstatnějším rozdílem je, že výpověď je jednostranné právní jednání, zatímco u dohody je nutný souhlas obou stran. Záleží tedy na Vás, zda na dohodu přistoupíte, či nikoliv. Důležité je si pohlídat, aby v dohodě byl jako důvod uveden organizační důvod, tedy nadbytečnost dle § 52 písm. c) zákoníku práce.

Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí či dohodou z organizačních důvodů, náleží zaměstnanci ze zákona odstupné. Organizačními důvody jsou rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele či nadbytečnost. Ve Vašem případě by šlo o min. trojnásobek Vašeho měsíčního průměrného výdělku. Odstupné je vypláceno v nejbližším výplatním termínu po skončení prac. poměru, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak. Odstupné podléhá zdanění, ne však odvodu pojistného, v čistém tedy vychází lépe než mzda.

Je třeba si uvědomit i případný finanční rozdíl u obou variant. Pokud Vám bude v lednu doručena výpověď, výpovědní doba začne běžet 1. února a doběhne 31. března, kdy pracovní poměr skončí. Po celou dobu výpovědní doby, pokud pro Vás již zaměstnavatel nebude mít práci (což se dá předpokládat vzhledem k tomu, že s Vámi chce ukončit prac, poměr), Vám bude náležet 100 % náhrada mzdy, jelikož půjde o překážku na straně zaměstnavatele. Náležela by Vám tedy tříměsíční náhrada mzdy plus trojnásobné odstupné. Pokud byste uzavřeli dohodu k 31.12.2018 (což je u dohody možné), náleželo by Vám ze zákona pouze trojnásobné odstupné. Je také možné z tohoto důvodu přistoupit na dohodu, ale požadovat vyšší odstupné, aby pro Vás nebyla dohoda takto finančně znevýhodněna. Samozřejmě v konečném důsledku záleží na tom, jak se se zaměstnavatelem dohodnete, na co bude případně ochotný přistoupit. Pokud se na podmínkách dohody neshodnete, nezbude zaměstnavateli nic jiného, než Vám dát výpověď.

Související ustanovení zákoníku práce:

§ 51
(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.
(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63.

Výpověď daná zaměstnavatelem
§ 52
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
...

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
§ 53
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
...
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
...

Odstupné
§ 67
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
...
(3) Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek.
(4) Odstupné je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se písemně nedohodne se zaměstnancem na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Podmínky PPM

18.11.2018

Dobrý deň,

Chcela by som Vás poprosiť o radu ohľadom PPM.
Do 31.8.2017 som bola zamestnaná cca 10 rokov na HPP u zamestnávateľa 1.
Od 15.5.2018 do 8.8.2018 = 86 dní u zamestnávateľa 2 (z dôvodu tehotenstva mi pracovný pomer ukončili do konca skúšobného obdobia).
(Eventuálne ešte od 1.9.2014 do 15.6.2017 som študovala na SOŠ popri zamestnaní kvôli zmene povolania.)
Nástup na MD prebehol dňa 15.10.2018.
Tým pádom splňujem podmienku nástupu na MD v ochrannej lehote, ktorá trvala tak dlho, ako zamestnanie pred nástupom. Spolu so zamestnaním 1 by som mala spĺňať i podmienku účasti na poistení aspoň 270dní za posledné 2 roky.

Súčasne od roku 2012 som bola i OSVČ, do 31.8.2017 som mala ako vedľajšiu činnosť a od ukončenia zamestnania 1 ako hlavnú a hradila som si minimálne dobrovoľné poistné. Z toho mi bolo priznané 116Kč/deň PPM.

Dnes som sa však dozvedela, že PPM mi bola odmietnutá kvôli „ustanovení § 32 odst. 5 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění“.

A ak som to správne pochopila, tým, že sa mi priznali PPM z OSVČ, tak už nie je dôvod zlučovať doby poistenia zo zamestnania a tým pádom dostanem len minimálne PPM z OSVČ? A PPM nie je možné ani odmietnuť, t. j. s príjmom cca 3500 Kč mesačne budem musieť vystačiť minimálne po dobu 14 týždňov a to po dobu aspoň 6 týždňov po pôrode dieťatka, kedy vlastne ani nemôžem vykonávať podnikateľskú činnosť? Možnosť naďalej vykonávať podnikateľskú činnosť by bola pre mňa omnoho výhodnejšia, než poberať PPM.

Ďakujem Vám za radu.

Dobrý den, Vážená paní,

cituji ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů:
§ 32
(5) Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z pojištění, v němž není splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění z předchozích pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství; překrývající se doby účasti na pojištění lze započítat jen jednou. Je-li zároveň uplatněn nárok na peněžitou pomoc v mateřství z jednoho nebo více pojištění, ve kterých je splněna podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2, a z pojištění, v němž není splněna tato podmínka, započtou se pro splnění této podmínky v pojištění, v němž tato podmínka splněna nebyla, jen ty dny v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, v nichž trvala účast na pojištění v 270 dnech souběžně v takovém počtu pojištění, z nichž je nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňován. Není-li podmínka účasti na pojištění podle odstavce 2 splněna ve více pojištěních, započtou se pro splnění této podmínky doby účasti na pojištění v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství jen u toho pojištění, v němž je nejvyšší denní vyměřovací základ; přitom platí postup podle věty první a druhé.

Výklad k odst. 5

Obecná čekací doba nemusí být splněna v jednom pojištění, nýbrž doby jednotlivých pojištěných činností, v nichž nebyla splněna podmínka čekací doby, lze ve stanoveném rozsahu započítat tak, aby podmínka čekací doby byla splněna. Splněním obecné čekací doby ve více pojištěních neznamená vznik nároku na výplatu více dávek (náleží vždy ze všech pojištění dávka jen jednou, srov. § 14 odst. 2 větu druhou větu druhou); to, že podmínky nároku byly splněny ve více pojištěních, se projeví v úhrnném denním vyměřovacím základu podle § 20. Pojištěním se zde rozumí jak pojištění zaměstnanců, tak pojištění osob samostatně výdělečně činných. V případě podle věty druhé lze pro zápočet do čekací doby v tom pojištění, v němž není podmínka čekací doby splněna, započítat z jiného pojištění pouze doby pojištění, které se vzájemně překrývají.
Příklady zápočtů pro splnění podmínky čekací doby:
Zaměstnankyně nastupuje na peněžitou pomoc v mateřství od 1. října 2013 ze zaměstnání, které vzniklo od 1. dubna 2013. Od 1. ledna 2013 do 31. března 2013 byla vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a před tím byla v období dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství (od 1. října 2011) zaměstnána od 1. února 2012 do 31. prosince 2012. V posledním zaměstnání nebyla sice čekací doba splněna, avšak s přičtením předchozího zaměstnání je čekací doba splněna.
Žena nastupuje na peněžitou pomoc v mateřství od 1. října 2009 (tj. šest týdnů před očekávaným dnem porodu) ze zaměstnání, které vzniklo od 1. prosince 2007. K 1. říjnu 2009 trvalo ještě další zaměstnání, které žena uzavřela od 1. května 2009. V období posledních dvou let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství byla žena zaměstnána ještě v dalších zaměstnáních od 1. listopadu 2008 do 31. prosince 2008 a od 1. října 2007 do 31. prosince 2007. V zaměstnání, které vzniklo od 1. prosince 2007, je podmínka čekací doby splněna. V zaměstnání, které vzniklo od 1. května 2009, podmínka čekací doby splněna není; k době trvání tohoto zaměstnání lze přičíst pouze dobu zaměstnání, které vzniklo od 1. listopadu 2008 a trvalo do 31. prosince 2008, a z doby zaměstnání, které vzniklo od 1. října 2007, jen dobu od 1. prosince 2007 do 31. prosince 2007, tj. doby zaměstnání, které se překrývají se zaměstnáním, které vzniklo od 1. prosince 2007, avšak ani s tímto přičtením nebude v druhém zaměstnání splněna podmínka čekací doby.
_______________________________________

Podrobné informace a vysvětlení Vám sdělí Vaše příslušná správa sociálního zabezpečení nebo call centrum – telefon: 800 050 248 a stisknete 2. Podle Vašeho rodného čísla nahlédnou do spisu a vše Vám vysvětlí.

Pokud Vám potvrdí, že na PPM máte nárok jen z podnikání, pak byste po šestinedělí musela požádat o ukončení pobírání PPM (opět Vám poradí na call centru). Při telefonování buďte prosím trpělivá, chvíli trvá než se dovoláte, ale pak se Vám velmi ochotně věnují.

Dále od narození dítěte můžete požádat o rodičovský příspěvek. Po dobu, co budete pobírat PPM, budete dostávat rodičovský příspěvek RP ve výši rozdílu RP – PPM.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Skončení pracovního poměru, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti

18.11.2018

Dobrý den,
Hledala jsem v příspěvcích, ale úplnou odpověď jsem nenašla. Proto Vás chci požádat o radu. Do konce února 2019 pobírám rodičovský příspěvek, v tu dobu bude synovi 2,5 roku. V práci jsem před porodem nahlásila návrat v lednu 2019. Zaměstnavatel mi oznámil, že od ledna 2019 pro mne práci nemá - moje pozice byla zrušena z org. důvodů. Nabídli mi odstupné 3 měsíce a 2 měsíce výpovědní dobu.
Moje situace: Mám vystudovanou VŠ ekonomického zaměření, pracovala jsem v kanceláři na plný úvazek, protože mám dvě děti, chci si najít práci na poloviční úvazek nebo nějakou práci z domova. V Č. Budějovicích, kde žiju, je taková práce dost těžko sehnatelná, a tak počítám i s variantou, že se budu po skončení výplaty od zaměstnavatele registrovat na Úřadu práce. Zajímá mne, zda mohu pobírat rodičovský příspěvek, i když budu ve výpovědi nebo mám požádat o výpověď až od března - zaměstnavatel s tím problém nemá - pro mne to ale znamená další návštěvu úřadu na dvěma dětmi ... Dále mne zajímá, jestli mám opravdu potom nárok na podporu v nezaměstnanosti vypočtenou z průměrného platu - v jiném příspěvků jsem se dočetla, že snad ano, pokud se přihlasím na ÚP do tří dnů od ukončení pracovního poměru.
Další dotaz: dočetla jsem se, že se uvažuje o navýšení rodičovského příspěvku od července 2019, budu mít na něj nárok, i když už na RD nebudu?
A poslední dotaz: mohu být na RD nadále (rozdělit nevyčerpaný prispevek až do čtyř let) i když budu mít odstupné (myslím celkem pět výplat) a poté případně vedena na ÚP? Protože s dětmi hodně cestuji po městě MHD, využívám nabídku mít zdarma jako rodič na RD průkazku na autobus, pro nás docela velká úspora, vzhledem k naší aktuální finanční situaci ...
Moc děkuji za odpověď.
S pozdravem

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
1) Při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný, může tedy pobírat mzdu i její náhradu. Nic tedy nebrání tomu, abyste při pobírání rodičovského příspěvku pobírala náhradu mzdy.
2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti, má uchazeč o zaměstnání, který vykonával po dobu alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.) Jinak činí výše podpory v nezaměstnanosti první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč). Pokud po skončení rodičovské dovolené obdržíte výpověď, ve výpovědní době budete pobírat náhradu mzdy z důvodu překážek na straně zaměstnavatele a bezprostředně po skončení pracovního poměru se zaevidujete u úřadu práce, bude se podpora odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Pokud bylo uchazeči vyplaceno odstupné z posledního zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti obdrží teprve poté, co vyprší doba odpovídající výši odstupného.
3) Přesná podoba plánovaného navýšení rodičovského příspěvku dosud není známa; v současné době tedy není známo, zda se bude navýšení dávky vztahovat pouze na rodiče, kteří dávku pobírají nebo i na rodiče, kteří pečují o dítě do 4 let věku, ale rodičovský příspěvek již nepobírají. Skutečnost, že jste již ukončila pracovní poměr a nečerpáte tedy rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce, nebude mít na nárok na rodičovský příspěvek vliv. Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou dva nezávislé instituty.
4) Doba pobírání rodičovského příspěvku záleží na Vaší volbě (s tím, že rodičovský příspěvek lze pobírat nejdéle do 4 let věku dítěte). Pokud je zůstatek nevyčerpané částky rodičovského příspěvku dostatečný, pobírání rodičovského příspěvku si můžete rozložit do 4 let věku dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku můžete změnit jedenkrát za 3 měsíce. Bližší informace a formulář žádosti obdržíte na příslušném kontaktním pracovišti státní sociální podpory; nebo jej naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: přidělení práce po návratu z rodičovské dovolené

18.11.2018

Dobrý den,
prosím o pomoc při řešení mé situace. Měla bych nastoupit do zaměstnání po 3-leté rodičovské dovolené. Se zaměstnavatelem řeším situaci, kdy mě nechce přijmout zpět na mé původní místo, z důvodu obsazení pozice jiným zaměstnancem. Pracuji jako aranžérka na prodejně pro konkrétní značku, kterou mám uvedenou ve smlouvě. Místo toho mi nabídl zaměstnavatel práci buď jako prodavač na stejné prodejně a pro stejnou značku čili jiné pracovní zařazení nebo stejnou práci aranžérky, ale v jiném městě a jako poslední možnost stejnou práci, ale pro jinou značku než mám v pracovní smlouvě a na jiné prodejně. Musím nějakou z těchto možností přijmout i když mi tyto nabídky nevyhovují? Vím že mě zaměstnavatel po rodičovské dovolené nemusí zařadit na stejnou pozici, ale měl by mi přidělit stejnou práci. Hlavně se mi jedná o to, zda musím přijmout stejnou pozici, ale pro jinou značku než mám ve smlouvě. Nebo mám ještě jiné možnosti, například odstupného... Děkuji Vám za odpověď

Dobrý den,¨
po návratu z rodičovské dovolené či neplaceného volna musí zaměstnavatel přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Pokud zaměstnavatel pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá, je změna pracovní pozice možná jen s Vaším souhlasem a musí být písemná. Pokud nabídne pracovní místo, které neodpovídá Vaší pracovní smlouvě, nemusíte na jeho nabídku přistupovat.Je na zaměstnavateli, aby situaci řešil.
Pokud zaměstnavatel žádné pracovní místo odpovídající pracovní smlouvě nemá a Vy na změnu pracovní smlouvy nepřistoupíte, pak zřejmě zaměstnavatel přistoupí k podání výpovědi.Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, zaměstnavatel má tyto důvody taxativně vymezeny (§ 52, zákoníku práce).
Pokud by Vám dal zaměstnavatel výpověď z důvodů vymezených v § 52 písm a-c (nadbytečnost) měla byste nárok na tříměsíční odstupné. Nárok na odstupné byste měla i v případě, kdy byste ze zmíněných důvodů skončila pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou, ovšem je nutno v této dohodě vymezit výpovědní důvod (§ 67,odst. 1, zákoník práce). Výpovědní doba u podání výpovědi zaměstnavatelem činí minimálně dva měsíce.
Pokud jde o konání práce v době, kdy by běžela výpovědní doba, pak platí Vaše pracovní smlouva, tj. zaměstnavatel by Vám musel přidělovat práci dle ní. Pokud by to z jeho strany nebylo možné, jedná se o překážku na jeho straně, kdy zaměstnankyni náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku, a to v zásadě po celou dobu trvání překážky v práci, resp. do ukončení pracovního poměru.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství po skončení zaměstnání

18.11.2018

Dobrý den, jsem zaměstnaná cca 2,5 roku na HPP a s přítelem chceme založit rodinu. Jedná se mi o to, že bych ráda dala výpověď protože nechci trávit své těhotenství už v této práci, nehodlám s ní pokračovat ani poté, je to příliš stresující. Jedná se mi o to, zda budu moc i přesto zažádat o mateřskou (ne rodičovský příspěvek 220 000 Kč) ale ten druhý příspěvek, který se počítá z platu. Jsem zároveň OSVČ (obor ubytování). Bude nějaká možnost zažádat o tento příspěvek v případě že budu v tu dobu např. 6 měsíců už nezaměstnaná? Nebo bude lepší jít raději na rizikové (to z důvodu vycházek moc nechci). Mockrát děkuji za odpověď a přeji krásný den.

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Pokud nejste účastna nemocenského pojištění jako OSVČ a po skončení pracovního poměru nenastoupíte do nového zaměstnání, pak by Vám vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze skončeného zaměstnání, pokud by Vaše zaměstnání skončilo v době těhotenství a nástup na peněžitou pomoc v mateřství (6-8 týdnů před očekávaným dnem porodu) by spadal do ochranné lhůty 180 kalendářních dnů. Podpůrčí doba činí při narození 1 dítěte zpravidla 28 týdnů. Žádost o dávku se předkládá (bývalému) zaměstnavateli.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Pracovní poměr na dobu určitou; další peněžitá pomoc v mateřství; pojistné na zdravotní a důchodové pojištění

18.11.2018

Dobrý den,
chtěla jsem se touto cestou poradit. Mám smlouvu na dobu určitou do 31.12.2018 a zároveň jsem z MD přešla od 1.12.2018 na RD
Zaměstnával mi sdělil, že mi smlouvu v současné době neprodlouží, ale až se budu chtít vrátit, tak mě rád zaměstná zpátky.
Chtěla jsem se zeptat, zda:
1) budu moci čerpat případně další dávku (PPM)
2) mám povinnost platit SP a ZP?

Děkuji

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě.
Z uvedeného vyplývá, že v případě dalšího těhotenství v době, kdy nebudete v pracovním poměru, a tudíž nebudete účastna nemocenského pojištění,Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikne.
Předpokládám, že budete pobírat rodičovský příspěvek. Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za příjemce rodičovského příspěvku je stát (§ 7 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné, je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně ve lhůtě 8 kalendářních dnů.
Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění, aniž by odváděly pojistné. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Neuvolněná místostarostka a mateřská dovolená

18.11.2018

Dobrý den, jsem na RD a v práci mám smlouvu na dobu neurčitou. Teď jsem byla zvolena do zastupitelstva a stala se neuvolněnou místostarostkou. Jsem těhotná a v březnu budu nastupovat na MD (nárok na PPM mám). Budu moct vykonávat funkci místostarostky a pobírat za to plat během MD?

Dobrý den.
Ano, v době mateřské dovolené budete moci nadále vykonávat funkci místostarostky a bude Vám náležet zastupitelstvem obce schválená odměna.
Zákon o obcích (128/2000 Sb., v platném znění) nestanoví zákonnou překážku výkonu funkce neuvolněné místostarostky z důvodu těhotenství a mateřství.
Při pobírání peněžité pomoci v mateřství nelze mít příjem z činnosti, ze které dávka náleží, jiné příjmy mít lze.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Skončení pracovního poměru; nárok na dovolenou

18.11.2018

dobrý den. Pracuji na smlouvu s prac.poměrem na dobu neurčitou. V práci ale došlo k šikaně ze strany kolegyn, neb má dcerka je často nemocna a je třeba s ní být občas doma(má 3roky) a také proto, že mi bylo umožněno ji vodit do školky navzdory tomu, že prac.doba začíná v 6:30, ale školka otevírá také právě až v 6:30 a tak jsem několikrát do měsíce přišla do práce později(nikdy ne více jak o 10min), o ty jsem pak zustala déle v práci, byla jsem tak domluvena s nadřízenou. Situace přitvrdila, neb kolegyně je velká intrikářka a zatáhla do toho i další kteří mi "nakládali". Mne by ale zajímalo: kvůli této situaci a nervovému zhroucení jsem nyní na PN. V práci chci dát výpověď. Mohu ji podat i přesto, že jsem v PN? A výpovědní doba poběží prosinec-leden i přesto, že bych byla dále v PN? Prac.poměr by tak skončil k 31.lednu i přes trvání Pn? Zbývající letošní dovolenou by mi zaměstnavatel musel v takovém případě proplatit a vznikl by po dobu nemoci za leden nárok na část nové dovolené? Děkuji za odpověd.

Dobrý den.
Pokud zaměstnavatel se skončením pracovního poměru souhlasí, můžete ukončit pracovní poměr dohodou. V takovém případě skončí pracovní poměr sjednaným dnem (§ 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Pokud se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem nedohodnete, můžete podat výpověď (§ 50 a násl. zákoníku práce). Výpověď můžete podat i v době pracovní neschopnosti a Váš pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby i v případě, že budete v pracovní neschopnosti. Zákaz výpovědi v době pracovní neschopnosti platí pouze pro výpověď ze strany zaměstnavatele a jen na tyto situace se vztahuje prodloužení výpovědní doby (§ 53 zákoníku práce).
Nárok na dovolenou upravuje zákoník práce v § 211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba pracovní neschopnosti není výkonem práce. Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§ 223 zákoníku práce).
Neznám konkrétní okolnosti Vašeho případu, pokud však v důsledku pracovní neschopnosti zameškáte v roce 2018 více než 100 pracovních dnů, bude se Vám dovolená krátit dle pravidel uvedených výše. Pokud Váš pracovní poměr skončí k 31.1.2019 a Vy budete celý leden v pracovní neschopnosti, pak Vám za rok 2019 nárok na dovolenou nevznikne, neboť neodpracujete alespoň 21 dnů, aby Vám vznikl nárok na dovolenou za odpracované dny dle § 214 zákoníku práce.
Pokud si nevyčerpáte veškerou dovolenou, na kterou Vám za trvání pracovního poměru vznikl nárok, zaměstnavatel Vám poskytne náhradu mzdy za nečerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru (§ 222 zákoníku práce).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Další dotazy >>

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.