Příběh z poradny: Štěpánka se po rodičovské dovolené vrátila na plný úvazek do práce. Dcerka začala chodit do školky, kde ji dvakrát týdně vyzvedávala babička. Štěpánka i její manžel mohli pracovat.

Štěpánka a Jakub tak mohli zůstávat i déle v práci a dokončovat úkoly. V zimě se ale babičce přihodil úraz nohy a nemohla nadále pomáhat s hlídáním. Štěpánka s Jakubem se proto obrátili na své zaměstnavatele a jednali o úpravě pracovní doby, aby se mohli v péči o dceru střídat. Mezi jejich možnosti patří: žádost o kratší pracovní dobu (práce na částečný úvazek), přiměřené posunutí začátku anebo konce pracovní doby, rozvržení pracovní doby na menší počet dní v týdnu, případně další jinou úpravu pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Pro lepší vyjednávací podmínky je pro oba užitečné si zjistit, zda u jejich zaměstnavatelů pracují i jiní zaměstnanci na zkrácený, anebo jinak upravený úvazek.    

Kratší pracovní doba (částečný úvazek) a úprava pracovní doby

Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.

Kratší pracovní doba (částečný úvazek)

• Délka pracovní doby při kratší pracovní době je kratší než 40 hodin týdně.

• Kratší pracovní doba může být sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

• Na kratší pracovní dobu mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti.

• Kratší pracovní doba může být rozvržena buď na všechny pracovní dny, nebo jen na některé pracovní dny (tzv. stlačený pracovní týden).

• Rodiči, který pracuje po kratší pracovní dobu, přísluší mzda odpovídající této kratší pracovní době.

• Za práci přesčas se považuje práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu – 40 hodin. Rodičům pracujícím na kratší pracovní dobu nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas, ale může se na ní s rodičem dohodnout.

• Délka dovolené náleží v rozsahu čtyř týdnů (popř. více), její čerpání je uzpůsobeno rozvržení kratší pracovní doby.

Žádost o kratší pracovní dobu

Má-li rodič zájem o kratší pracovní dobu, je třeba o ni rozhodně požádat a zároveň nepředpokládat, že zaměstnavatel na kratší pracovní dobu nepřistoupí. Není vhodné spoléhat na ústní dohodu. Obsahem písemné žádosti o kratší pracovní dobu musí být určení této kratší pracovní doby, popř. její časové omezení (např. do 31. 12. 2022). Zaměstnavatel by měl na písemnou žádost odpovědět písemně. Pokud dojde mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem k dohodě, je vhodné ji uzavřít písemně. Dohoda o kratší pracovní době může být součástí pracovní smlouvy.

Vzor žádosti o kratší pracovní dobu

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.

Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku jednoho roku žádám tímto o úpravu pracovní doby jejím zkrácením na 30 hodin týdně s tím, že by každý den pracovní doba končila namísto v 16.30 ve 14.00 hodin. O kratší pracovní dobu žádám do 31. 12. 2023.“

Jiná úprava pracovní doby

O jinou úpravu pracovní doby se jedná v případě individuálního rozvržení pracovní doby, které je odlišné od obecného rozvržení pracovní doby. V úvahu přicházejí zejména tyto úpravy:

– přiměřené posunutí začátku nebo konce pracovní doby (např. z důvodu otevírací doby předškolních zařízení),

– ujednání, na jehož základě bude rodič v jednotlivých dnech týdne pracovat různý počet hodin (např. z důvodu doprovodu dítěte na zájmovou činnost apod.),

– rozvržení pracovní doby na menší počet dní, než je stanovený počet pracovních dní v týdnu.

Příklady rozvržení pracovní doby:

– pracovní týden čtyři dny (po 10 hodinách),

– pracovní týden tři a půl dne (tři dny po 12 hodinách a čtvrtý den čtyři hodiny).

Na jinou úpravu pracovní doby mají nárok těhotné zaměstnankyně a rodiče pečující o dítě mladší 15 let, a to na základě žádosti. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Žádost o jinou vhodnou úpravu pracovní doby

Žádost o jinou vhodnou úpravu pracovní doby by měla obsahovat požadované rozvržení pracovní doby, popř. i časové ohraničení žádosti.

Vzor žádosti o jinou vhodnou úpravu pracovní doby

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.

Příklad: „Z důvodu péče o dítě ve věku pěti let a z důvodů provozu mateřské školy od 7 do 17 hod., kterou dítě navštěvuje, žádám tímto o úpravu pracovní doby s tím, že pracovní doba bude začínat v 7.30 hodin namísto v 8.30 hodin a končit v 16.00 hodin namísto v 17.00 hodin.“

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen žádostem o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby nebo úprava pracovní doby ve srovnání se situací, kdy by rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody se posuzují u každého zaměstnavatele individuálně.

Jestliže zaměstnavatel žádosti nevyhoví, je možné obrátit se s žalobou k soudu nebo podat stížnost na oblastní inspektorát práce. Spor o kratší pracovní či jinou vhodnou úpravu pracovní doby dobu je možné řešit i pomocí mediace.

Informace

www.mpsv.czwww.suip.czhttp://www.aperio.cz/725/vitejte-v-poradne-aperio

Právní předpisy

§ 242 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doporučení

Nebojte se zažádat o kratší pracovní dobu a vyjednávat. Mnoho rodičů to předem vzdá a to je škoda. Navrhněte zaměstnavateli, že si práci na kratší pracovní dobu po určitou dobu, např. tři měsíce, vyzkoušíte. Po uplynutí této doby můžete společně práci na kratší pracovní dobu zhodnotit. Můžete tak zaměstnavatele přesvědčit, že i rodič pracující po kratší pracovní dobu je pro něj přínosný.

O kratší pracovní dobu při návratu z rodičovské dovolené požádejte s 3-4 měsíčním předstihem. Vhodným způsobem je začít nejdříve spíš neformálně v rámci rozhovorů o návratu do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené s přímým vedoucím. Pokud tato (neformální) jednání budou neúspěšná, pak teprve začít jednat formálně (oficiálně). O kratší pracovní dobu žádejte postupem, který je u vašeho zaměstnavatele stanoven vnitřním předpisem nebo je obvyklý – např. ústně na společném jednání vedoucích zaměstnanců a personálního oddělení nebo písemně. V případě písemné žádosti požadujte písemnou odpověď ve vámi určené lhůtě. Nebojte se hledat i přijímat alternativní řešení – např. práci z domova.