Příběh z poradny: Manželé Pelcovi se v průběhu posledních let několikrát obrátili na poradnu APERIO. Jejich dcerce Evičce byla v 9 měsících diagnostikována mozková obrna a spastická hemiparéza.

Dívce je nyní pět let, nepoužívá pravou ruku, velmi obtížně chodí, s obtížemi mluví, ačkoli mentálně je, zdá se, v pořádku. Evička potřebuje pravidelnou rehabilitaci a další terapie, na které ji rodiče vozí.

Evička pobírá příspěvek na péči ve výši 6600 Kč. Dávka byla přiznána Úřadem práce v roce 2015, v lednu 2018 však končí platnost posudku a bude třeba nové posouzení a tedy i nové rozhodnutí o nároku na příspěvek a jeho výši. V roce 2016 rodina obdržela příspěvek na zakoupení motorového vozidla, ve výši 110 tisíc Kč a 30 tisíc Kč na zakoupení speciální židličky a stolečku. Jednou měsíčně dochází do rodiny konzultantka rané péče. Rodiče by měli zájem i o vhodného osobního asistenta či asistentku, který by s Evičkou trávil část času.

Příspěvek na péči a jeho výše

Stěžejní dávkou pro osoby se zdravotním postižením, a tedy i pro děti s postižením, je příspěvek na péči, upravený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči se poskytuje fyzickým osobám, jež se neobejdou bez pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Počítá se s tím, že právě z příspěvku na péči si osoby s postižením potřebnou pomoc (potřebné sociální služby) hradí.

Míra či lépe řečeno rozsah, ve kterém fyzické osoby potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb, se stanoví dle stupně závislosti. Dítě, tedy osoba do 18 let věku, je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

 • stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 • stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 • stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 • stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.Při posuzování stupně závislosti osoby se u osob do 18 let věku hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity.

U dětí se zvládnutí či nezvládnutí určitého úkonu souvisejícího se zvládnutím základní životní potřeby hodnotí s ohledem na věk, a to tak, že se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je třeba věnovat posuzovanému dítěti se zdravotním postižením, s péčí, kterou je třeba věnovat zdravému dítěti téhož věku při téže činnosti. Například devítileté dítě obvykle zvládne samo se obléci, samo sníst snídani a dojít do školy v místě bydliště. Stejně staré dítě s postižením, které si jednu ponožku obléká dvacet minut, nezapne si knoflík, při snídani třikrát něco rozlije a do školy, ačkoli je za rohem, je nutné ho dovést a předat učitelce – takové dítě jasně nezvládá minimálně tyto úkony: mobilita (nepřemisťuje se způsobem adekvátním věku), orientace (neorientuje se v prostoru způsobem adekvátním věku), komunikace (zdravé devítileté dítě se třeba na cestu do školy domluví a jde s kamarádem), stravování, oblékání a obouvání, osobní aktivity.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 1. 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
 2. 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
 3. 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 4. 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Příspěvek na péči má být využíván k zajištění pomoci. Tato pomoc je u dětí s postižením nejčastěji poskytována osobou blízkou, obvykle rodičem.

Za problematickou lze z tohoto pohledu považovat podmínku obsaženou v § 29 zákona o sociálních službách, a sice: „V případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou, musí být tato osoba zdravotně způsobilá, přičemž za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posudkem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat.“ Toto je podmínka zdánlivě logická, skrytě však znevýhodňující některé skupiny osob s postižením, zejména rodiče s postižením, pokud i jejich dítě má nějaké postižení, a seniory, kteří pečují třeba o své partnery. Představme si matku samoživitelku, jež má problémy s pohybem a má nevidomé dítě, které jí po rozvodu bylo soudem svěřeno do péče. Matka z důvodu pohybových obtíží pobírá příspěvek na péči v prvním stupni, dítě kvůli svému zrakovému postižení ve stupni druhém. Matka se o své dítě stará a poskytuje mu potřebnou péči, stejně tak jako se o takové dítě stará žena zdravá. Neexistuje eticky ospravedlnitelný důvod, proč by rodič s postižením pečující o své dítě s postižením měl ve srovnatelné situaci dokládat cokoli navíc oproti rodiči zdravému.

Rodič při péči o dítě s postižením jednak dítěti poskytuje sociální služby sám, a to tím, že o dítě pečuje, nebo může pro dítě využívat sociální služby od poskytovatele sociálních služeb zapsaného v Registru poskytovatelů sociálních služeb. V takovém případě se s poskytovatelem sociálních služeb uzavírá smlouva o poskytnutí sociálních služeb dle § 90 a násl. zákona o sociálních službách. Pokud dítěti nebo i zletilé osobě s postižením poskytuje péči rodič nebo jiná osoba blízká, smlouva se samozřejmě uzavírat nemusí. Sociální služby jsou činností zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé situaci, zde dětem s postižením.

Registr poskytovatelů sociálních služeb, kde lze podle kraje a místa bydliště najít vhodného poskytovatele: http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1514410014440_1

Rodiny s dětmi s postižením využívají zejména tyto služby: raná péče, osobní asistence, odlehčovací služby, denní nebo týdenní stacionář, ale i další služby.

Pokud si rodič dítěte s postižením nebo sama osoba s postižením neví rady s vyhledáním potřebné sociální služby v místě svého bydliště, má právo požádat o pomoc obec, ve které žije, neboť dle zákona o sociálních službách může osoba (nebo rodič nezletilé osoby) požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

Agenda příspěvku na péči spadá pod Úřad práce, právě na Úřadu práce je třeba podat žádost na předepsaném formuláři.

K dispozici zde: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Zadost

Další dávky a kompenzace pro osoby (děti) s postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Jedná se především:

Příspěvek na mobilitu

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, stanoví, že nárok na příspěvek na mobilitu náleží osobě starší jednoho roku, která je držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením, jež jsou označeny symboly ZTP a ZTP/P. Dalšími podmínkami nutnými pro získání nároku na tuto dávku jsou opakující se dopravování (např. do školy, za kulturou, za sociálními aktivitami, k lékaři atp.). A dále pak skutečnost, že osobě nejsou poskytovány pobytové sociální služby dle zákona o sociálních službách. Z důvodů hodných zvláštního zřetele je možné skutečnost, že osoba se zdravotním postižením je uživatelem pobytových sociálních služeb, prominout a dávku jí i přesto přiznat, splňuje-li žadatel ostatní podmínky. Skutečnost, že osoba se zdravotním postižením je pravidelně v kalendářním měsíci dopravována, se prokazuje čestným prohlášením. Tedy pokud je dítě starší jednoho roku, je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, má nárok na příspěvek na mobilitu, není-li umístěno v pobytovém zařízení, kde jsou mu poskytovány sociální služby. Prominutí podmínky neumístění v pobytovém zařízení se v praxi užívá spíše u osob starších 18 let.

Výše příspěvku je 550 Kč za kalendářní měsíc. Zákon podmínil nárok na příspěvek na mobilitu podmínkou získání nároku na jeden z průkazů pro osoby se zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P).

Průkazy osob se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, rozlišuje tři druhy průkazů osob se zdravotním postižením: průkaz TP, průkaz ZTP a průkaz ZTP/P.

Druhy těchto průkazů a „výhody“ s nimi spojené:

a) Průkaz s označením TP:

Nárok na tento průkaz má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zjednodušeně řečeno nárok na tento průkaz má např. dítě, které je v domácím prostředí pohybově samostatné, samostatně se v domácím prostředí i orientuje. V exteriéru např. chodí pomaleji, méně ujde, než by bylo v jeho věku běžné, a potřebuje pomoci s pohybem a orientací.

Držiteli průkazu TP přiznává zákon právo na vyhrazené místo k sezení v prostředcích hromadné dopravy a přednostní projednání jeho záležitosti, vyžaduje-li toto jednání dlouhou čekací dobu a držitel je při tomto projednávání nucen k dlouhému stání.

Tedy dítě s průkazem TP tento průkaz nejvíce užije v MHD, kdy mu tento průkaz dává právo v MHD sedět.

b) Průkaz s označením ZTP:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením, označený symbolem „ZTP“ (průkaz ZTP), má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.

Nárok na tento průkaz má např. dítě, které je v domácím prostředí pohybově samostatné. V exteriéru se však pohybuje se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti, s orientací má takové dítě potíže jak v exteriéru, tak v domácím prostředí.

Držiteli průkazu ZTP přiznává zákon kromě práv přiznaných držiteli průkazu TP též právo na bezplatnou přepravu prostředky místní hromadné dopravy (tramvaje, metro, autobusy) a právo na poskytnutí slevy 75 % jízdného ve vnitrostátních spojích hromadné dálkové dopravy (dálkové autobusy a 2. třída ve vlacích a rychlících).

c) Průkaz s označením ZTP/P:

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ (průkaz ZTP/P) má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Nárok na tento průkaz má dítě, které se v domácím prostředí i exteriéru pohybuje i orientuje jen s velikými obtížemi anebo jen s dopomocí nebo není schopno pohybu a orientace v prostoru vůbec.

Tento typ průkazu by měly mít nejen děti na vozících či s chodítky, dále děti třeba s těžkým zrakovým postižením, ale i děti, které sice chodí, ale např. ztrácí se v prostoru, nejsou schopny se vůbec orientovat v dopravě, nedomluví se s okolím atd. Držiteli průkazu ZTP/P náleží stejná práva jako držitelům průkazů TP a ZTP/P. Průkaz ZTP/P je přiznán osobě, jež má podstatné omezení při pohybu a orientaci, a kvůli těmto omezením se v těchto životních potřebách neobejde bez pomoci svého průvodce.

Pozor: Mít s sebou v případě potřeby svého průvodce je právem držitele průkazu ZTP/P, nikoli povinností, pokud tedy třeba dítě-vozíčkář pubertálního věku cestuje do školy samo, protože to zkrátka zvládne a zvládnout chce, má i tak nárok na poskytnutí výhod (třeba slevy na jízdném pro sebe) na základě průkazu ZTP/P. Samozřejmě se neuplatní sleva na průvodce, není-li přítomen.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením sjednocuje dříve různé příspěvky na rozličné kompenzační pomůcky do jediné dávky, a to do příspěvku na zvláštní pomůcku.

Do této kategorie spadá i nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku, kdy je příspěvek poskytován na zakoupení motorového vozidla a speciálního zádržného systému. Nárok na zakoupení vozidla či zádržného systému přiznává zákon pouze osobám s vadou nosného či pohybového aparátu. Osoby s určitým druhem mentální retardace mohou získat příspěvek na zakoupení motorového vozidla také.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanoví, že je-li oprávněnou osobou dítě, je orgán příslušný k rozhodování o dávkách povinen při rozhodování o nároku na dávku a její výši vždy sledovat dosažení nejlepšího zájmu dítěte. Tedy Úřad práce, pokud rozhoduje o příspěvku na zvláštní pomůcku pro dítě, musí rozhodovat v nejlepším zájmu dítěte. Tedy např. přiznat příspěvek tak, aby dítě mělo pomůcku pro něj co nejlepší. Kupříkladu při výběru konkrétní pomůcky, na kterou má být přispěno, se upřednostní ekonomicky nejvýhodnější řešení; to neplatí, je-li oprávněnou osobou dítě, u dítěte se upřednostní varianta řešení, která je pro dítě nejvhodnější.

Dítě s postižením tak může prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku získat třeba speciální komponenty osobního počítače, například uzpůsobenou klávesnici a myš nebo speciální programové vybavení.

Některé z těchto pomůcek mohou být školním dětem pořízeny i v rámci realizace doporučených podpůrných opatření, ovšem pak jsou tyto pomůcky určeny pro použití ve vzdělávacím procesu, tedy ve škole.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je tedy jakousi souhrnnou dávkou, jež umožňuje osobám se zdravotním postižením získání finančních prostředků na zakoupení různých druhů kompenzačních pomůcek. Nárok na tento příspěvek mají osoby s těžkými vadami pohybového a nosného ústrojí a též osoby s těžkými vadami zraku a sluchu.

Konkretizaci skupin zdravotního postižení pak obsahuje příloha č. 1 zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento zákon neobsahuje konkrétní seznam pomůcek, které mohou být z příspěvku na zvláštní pomůcku hrazeny, ale hovoří o určitých typech pomůcek, jako je například motorové vozidlo, schodolez, indukční smyčka, některé úpravy WC a koupelny, schodišťová plošina či zakoupení vodicího psa atd.

Vyhláška č. 388/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, stanoví seznam druhů pomůcek, na jejichž zakoupení lze poskytnout příspěvek. Seznam pomůcek pro jednotlivé typy zdravotního postižení je k dispozici v příloze č. 1 této vyhlášky. Nelze však získat příspěvek na pomůcky, které jsou zdravotnickými prostředky a jsou zcela nebo částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast žadatele o tuto dávku činila 10 % pořizovací ceny zvláštní pomůcky. Tato spoluúčast nesmí být nižší než 1 000 Kč.

Požaduje-li žadatel příspěvek na zvláštní pomůcku, jejíž cena je nižší než 10 000 Kč, příspěvek mu může být poskytnut jen v případě, nepřesahuje-li příjem žadatele a společně posuzovaných osob částku osminásobku životního minima, anebo tehdy, pokud osoba žádá opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, a jsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné.

Nemá-li osoba dostatek finančních prostředků k uhrazení spoluúčasti, stanoví krajská pobočka Úřadu práce nižší míru spoluúčasti (minimálně však 1 000 Kč).

O přiznání dávek pro osoby se zdravotním postižením a o přiznání průkazů osob se zdravotním postižením rozhodují krajské pobočky Úřadu práce. Zde je třeba podávat příslušné žádosti.

Téma příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči i průkazů OZP je velice složité, žadatelům by měli umět individuálně poradit pracovníci Úřadu práce, případně se rodiče dětí s postižením mohou obrátit i na webové nebo osobní poradenství APERIO. Více na www.aperio.cz.

Další dávky a možné kompenzace či výhody:

 1. Možnost získat tzv. byt zvláštního určení (záleží na typu postižení) – informace lze získat a žádosti podávat na příslušném odboru městského či obecního úřadu, kde rodina žije. Konkrétní podmínky získání takového bytu si stanoví obce samy. S žádostí o pomoc při řešení bytové situace se může rodina s dítětem s postižením (nebo osoba s postižením obecně) obrátit i na příslušný krajský úřad.
 2. Daňové výhody, např. rodiče mohou pro dítě využít možnost přijímat dary a dárce má možnost daňového odpočtu podle § 15 zák. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 3. Osvobození od některých správních nebo místních poplatků.

Více viz zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – § 2, 3, 4 a 10 (např. osvobození od poplatku ze psů, osvobození od rekreačního poplatku)

Zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (§ 4)

Odkazy na formuláře:

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPnZP140101572&CMD=EditForm&SSID=bC~A63zRH.thHXpxupziPxKMt6FCftYb

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPPO150101573&CMD=EditForm&SSID=NMfY3DNpo_2DP00q_7tvmmURWoKghO~j

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=OZPZnPO150101574&CMD=EditForm&SSID=23lRJDYyhlJ8DJgLa~5rIJxai.hETfSm

https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?FN=XPrijCZP140301214CZP&CMD=EditForm&SSID=URycAjBIjUSnwSCNW0BMODEu_EXdDmeQ

Další odkazy:

http://www.pecujdoma.cz/poradna/poradna-socialne-pravni/

Právní předpisy :

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením