Příběh z poradny: Světlana pečuje o svého dospívajícího syna Filipa, který se zotavuje po úrazu na kole. Srazilo ho auto a neměl přilbu. Po dvou měsících v nemocnici byl propuštěn do domácího léčení.

Aby s ním mohla být Světlana doma a pomáhat mu s rekonvalescencí, čerpala zprvu ošetřovné v maximální délce 9 kalendářních dní, poté svojí dovolenou. Z důvodu toho, že Filipův stav se sice lepší, avšak pomalu, je podle lékařů pravděpodobné, že každodenní péči bude potřebovat alespoň půl roku. Světlana nyní jedná se svým zaměstnavatelem o možnosti čerpání neplaceného volna. Finanční zajištění rodiny bude mít tím pádem na starosti pouze Světlanin manžel. Při konzultaci dalších možností v APERIO poradně se Světlana dozvěděla, že od června roku 2018 bude vyplácena nová dávka nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Pokud by byla Světlana uznána jako osoba oprávněná tuto dávku pobírat, mohla by se v péči o syna dokonce vystřídat s manželem, neboť zákon vymezuje poměrně široký okruh oprávněných osob a možnost jejich střídání při péči o nemocné dítě.

Dlouhodobé ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, která se začne vyplácet od 1. června 2018. Cílem této dávky je pokrýt dobu péče mj. o nemocné dítě, která následuje po propuštění z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci. Nová dávka bude poskytována osobě, která je účastna nemocenského pojištění (zaměstnanci nebo osobě samostatně výdělečně činné) a nemůže vykonávat výdělečnou činnost z důvodu péče o osobu v domácím prostředí. Je vymezen poměrně široký okruh oprávněných osob, aby se mohly v péči o dítě vystřídat. Rodina se tak může rozhodnout, kdo z rodiny, kdy a jak bude o ošetřovanou osobu pečovat.

Ošetřované dítě

Ošetřované dítě je z pohledu zákona ošetřovanou osobou, u níž došlo k závažné poruše zdraví, která si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích, nejde-li o akutní lůžkovou péči standardní, poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. Za den hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a den propuštění z takového zařízení, a je předpoklad, že jeho zdravotní stav po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.

Obecně platí, že ošetřovaná osoba musí s poskytováním dlouhodobé péče vyjádřit souhlas. Avšak u nezletilých, kteří nenabyli plné svéprávnosti, se souhlas s poskytováním dlouhodobé péče nevyžaduje.

Základní podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, jenž pečuje o osobu, která potřebuje dlouhodobou péči v domácím prostředí a splňuje tyto podmínky:

1) není výdělečně činný

– nevykonává práci v zaměstnání (pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti), z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, a ani nevykonává práci v jiném zaměstnání,

– osobně nevykonává samostatnou výdělečnou činnost;

2) splňuje podmínku účasti na nemocenském pojištění

– v případě zaměstnání je účast na pojištění zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních čtyřech měsících bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče,

– v případě samostatné výdělečné činnosti je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Případy, kdy nevzniká nárok na dlouhodobé ošetřovné

Nárok na dlouhodobé ošetřovné mj. nemají tyto osoby:

  • zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
  • zaměstnanci, kteří pečují o dítě, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek. Výjimkou je situace, kdy tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, porodila nebo jí byla nařízena karanténa apod., a proto nemůže o dítě pečovat.
Dlouhodobé ošetřovné a dovolená

Doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce, tj. stejně jako kdyby rodič chodil do práce. Pokud rodiči během dovolené vznikne nárok na dlouhodobé ošetřovné, dovolená se přerušuje. To neplatí, určil-li zaměstnavatel čerpání dovolené na dobu dlouhodobého ošetřovného na žádost rodiče.

Okruh ošetřujících osob

Zákon stanoví poměrně široký okruh osob, kterým může vzniknout nárok na dlouhodobé ošetřovné. Jedná se o příbuzné nemocného dítěte – především rodiče a příbuzné v linii přímé s ošetřovanou osobou, což jsou babička, dědeček, sourozenec, teta nebo strýc, popř. i manželé (případně partneři) těchto osob.

Vznik nároku na další ošetřovné

Dávku lze pobírat i opakovaně. Pojištěnci může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měl naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

Více opečovávaných osob

Poskytuje-li pojištěnec dlouhodobou péči současně více ošetřovaným osobám, dlouhodobé ošetřovné mu náleží pouze jednou.

Možnost vystřídání v péči o dítě

V případě poskytování dlouhodobé péče jednomu dítěti náleží dlouhodobé ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně více oprávněným, kteří se v péči o dítě vystřídají. Vystřídání je možné i opakovaně, bez omezení.

V jednom kalendářním dnu může poskytovat dlouhodobou péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné jen jeden oprávněný. Není možné vystřídat se v rámci jednoho dne. Za dobu, po kterou nebude osoba pečovat o dítě vyžadující dlouhodobou péči (např. v případě hospitalizace ošetřovaného dítě), ošetřovné nenáleží.

Doba nároku na dlouhodobé ošetřovné

Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného začíná prvním dnem vzniku potřeby dlouhodobé péče a končí dnem, v němž končí tato potřeba péče; podpůrčí doba však trvá nejdéle 90 kalendářních dnů.

Dlouhodobé ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny, v nichž pojištěnec poskytoval dlouhodobou péči a v nichž zároveň tato potřeba péče trvala. Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí za kalendářní dny, kdy trvala hospitalizace ošetřované osoby, s výjimkou prvního a posledního kalendářního dne hospitalizace. Dlouhodobé ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mu náleží ze zaměstnání, z něhož tato dávka náleží, nadále započitatelný příjem.

Výše dlouhodobého ošetřovného

Výše dlouhodobého ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Orientační výše dlouhodobého ošetřovného v roce 2018
Průměrná výše měsíčního příjmu

(za předchozích

12 měsíců)

Denní výše

ošetřovného

92 000 990 (max.)
90 000 983
85 000 954
80 000 924
75 000 894
70 000 865
65 000 835
60 000 806
55 000 776
50 000 746
45 000 713
40 000 654
35 000 595
30 000 533
25 000 444
20 000 356
15000 267
Přiznání nároku na dávku

O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení. Na předepsaném tiskopise je třeba doložit vyplněnou žádost potvrzenou ošetřujícím lékařem lůžkového zařízení a zároveň i podpisem ošetřované osoby. Dávku bude vyplácet správa sociálního zabezpečení.

Ochrana pracovního poměru v době nároku na dlouhodobé ošetřovné

V zákoníku práce se v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zaměstnavateli stanoví povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu poskytování dlouhodobé péče a povinnost zařadit zaměstnance po skončení poskytování této péče na jeho původní práci a pracoviště.

V době poskytování dlouhodobé péče zaměstnanci nesmí být dána výpověď. Jedná se o tzv. ochrannou dobu, tj. dobu, kdy zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Výpověď může být dána jen ve výjimečných případech, např. rušení zaměstnavatele. Byla-li dána rodiči výpověď před počátkem ochranné doby (nároku na dlouhodobé ošetřovné) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby. Zaměstnanec ovšem může sdělit zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Více informací k výpovědi ze strany zaměstnavatele je možné si přečíst v kapitole Návrat do zaměstnání po skončení mateřské/rodičovské dovolené.

Informace

Informace ohledně dávky dlouhodobého ošetřovného sdělí nejlépe příslušná OSSZ, která rovněž řeší konkrétní případy. Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění na telefonním čísle 840 406 040. Podrobnosti o této službě naleznete na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/.

Potřebné a pravidelně aktualizované informace lze rovněž nalézt na internetových adresách MPSV a ČSSZ: www.mpsv.czwww.cssz.cz.

Právní předpisy
  1. § 53 a § 192 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
  2. § 41a – § 41f zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění