Příběh z poradny: Miloslava nastoupila na mateřskou dovolenou pár týdnů před narozením syna. Čerpání mateřské dovolené ji mělo uplynout po 28 týdnech, poté by přešla na rodičovskou dovolenou.
Věděla, že jí zbývá řádná dovolená. Nestihla si ji vyčerpat před nástupem na mateřskou. Poradkyně Miloslavě doporučila, aby si řádnou dovolenou vyčerpala ihned po skončení mateřské, tedy ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou. Mateřská dovolená se totiž pro nárok na řádnou dovolenou posuzuje stejně, jako kdyby Miloslava chodila do práce, a nedochází ke krácení dovolené. Takhle by tomu ale mohlo být, pokud by dovolenou chtěla čerpat v průběhu rodičovské dovolené, nebo až po jejím uplynutí. Zároveň poradkyně Miloslavu upozornila, že v této souvislosti je důležité pamatovat na to, že během čerpání řádné dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou není žena v ochranné době, a není tudíž chráněna před výpovědí.

Podmínky nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část

Rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož  zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Podmínky nároku na dovolenou za odpracované dny

Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Pravidla pro čerpání dovolené

Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:

• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána vcelku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.

• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.

• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.

• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.

• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.

Pravidla pro čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské/rodičovské dovolené

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:

• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou lze vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené.

• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.

• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Výkon práce z hlediska nároku na dovolenou

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mj. i

• mateřská dovolená;

• doba rodičovské dovolené otce dítěte po dobu 22 týdnů od narození dítěte;

• dovolená.

Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje např.

• rodičovská dovolená;

• dočasná pracovní neschopnost.

Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.

Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 9. 1. 2018 do 23. 7. 2018. Matka v roce 2018 „odpracuje“ alespoň 60 pracovních dní, proto od dne 24. 7. 2018 má nárok na čerpání dovolené za kalendářní rok 2018 v celém rozsahu (čtyři týdny) za předpokladu, že pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok.

Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 9. 8. 2017 do 23. 2. 2018, tj. v roce 2018 čerpá mateřskou dovolenou v době od 1. 1. 2018 do 24. 2. 2018. Matka v roce 2018 „odpracuje“ 35 pracovních dní, tudíž má nárok na dovolenou v délce 1/12 dovolené za „odpracovaných“ 21 dnů, tj. 1,5 dne za kalendářní rok 2018 (při nároku na čtyři týdny dovolené).

Žádost o dovolenou po skončení mateřské dovolené

Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.

Vzor žádosti o dovolenou

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Vzor žádosti:

Příklad: „Dne 16. 10. 2017 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 22. 11. 2017 se mi narodil syn Jan. Dne 29. 4. 2018 mi skončila mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Žádám o čerpání celé dovolené za rok 2018, tj. v rozsahu čtyř týdnů tak, aby bezprostředně navazoval na mateřskou dovolenou, tj. od 30. 4. 2018 do 29. 5. 2018.“

Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou, v tomto případě před 29. 4. 2018. V konkrétním případě dovolená byla čerpaná v rámci dvou státních svátků (1. 5. a 8. 5.), proto se dovolená prodloužila o dva dny.

Krácení dovolené

V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.

Příklad: Matka čerpala rodičovskou dovolenou od 16.10.2017 do 29.4.2018, ale po skončení rodičovské dovolené nepožádala o čerpání dovolené za rok 2018 (za rok 2017 měla dovolenou vyčerpanou) a na mateřskou dovolenou navázala čerpáním rodičovské dovolené.

Matce vznikl za rok 2018 nárok na celou dovolenou, protože „odpracovala“ 60 pracovních dní. Zameškala však v důsledku čerpání rodičovské dovolené 168 pracovních dní (tj. od 30. 4. 2018 do 31. 12. 2018). Dovolená se tak zkrátila o 1/12 dovolené za prvních 100 dní čerpání rodičovské dovolené a dále za každých 21 dní čerpání rodičovské dovolené o další 1/12 dovolené, tj. o další 3/12 dovolené. Došlo k celkovému krácení dovolené o 4/12, tedy o šest a půl dne dovolené. Kdyby matka zažádala o čerpání dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, měla by nárok na čerpání dovolené v rozsahu celých čtyř týdnů.

Dovolená a rodičovský příspěvek

Souběh rodičovského příspěvku a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje.

Informace

webová poradna APERIO

oblastní inspektorát práce – bezúplatné základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, tedy i nároku na dovolenou, viz. www.suip.cz.

Právní předpisy

§ 212 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doporučení

Doporučujeme požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou. Nedochází tak ke krácení této dovolené. Je třeba požádat dříve, než skončí mateřská dovolená. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět. V případě, že požádat zaměstnavatele nestihnete a budete čerpat rodičovskou dovolenou, pak je možné zbývající dovolenou vyčerpat po skončení rodičovské dovolené.