Porodní asistentka je zdravotnice, specialistka na péči o ženu během nekomplikovaného těhotenství, porodu a šestinedělí, a péče o zdravého novorozence a kojence do věku 6 týdnů.

Komunitní porodní asistentka pečuje o ženu kontinuálně, systémem one-to-one, poskytuje odbornou a respektující zdravotní péči.

Porodní asistentka zejména:

 • poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje
 • provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav
 • podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím
 • diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa-porodníka
 • sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření
 • připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví
 • ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky
 • poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace

Podle právních předpisů mohou porodní asistentky v ČR, podobně jako v ostatních zemích EU, pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Po vstupu ČR do EU mohou české porodní asistentky pracovat za srovnatelných podmínek v libovolném z členských států. Stejně tak mohou porodní asistentky ze zemí EU pracovat u nás.

Kdo je dula?

Dula je speciálně vyškolená žena, která doprovází ženu (příp. i jejího partnera) v těhotenství, během porodu a v poporodním období a poskytuje jim psychickou i fyzickou podporu. Smyslem její práce je přispívat k tělesné i duševní pohodě matek a novorozenců a celé nové rodiny. Doprovází, informuje, povzbuzuje, pomáhá.

Na rozdíl od porodní asistentky neposkytuje zdravotní služby. Nesupluje ani nedubluje práci zdravotníků, ale spolupracuje s nimi. Stejně jako s otcem a ostatními členy rodiny. Charakterem se práce duly řadí mezi pomáhající nezdravotnické profese. Dula je připravena ženu doprovázet jak při porodu v nemocnici, tak v porodním domě nebo při porodu doma (za asistence porodní asistentky nebo lékaře).

Jaké služby dula poskytuje?
 • psychickou podporu ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
 • informace, odkazy na literaturu, zdroje vycházející z vědeckých výzkumů
 • pomoc s ujasněním priorit
 • pomoc s přípravou porodního plánu či porodního přání
 • doporučení týkající se životosprávy v těhotenství
 • souvislý doprovod během porodu
 • pomoc při volbě polohy a dalších nefarmakologických úlevových prostředků během porodu, dotyk
 • usnadnění komunikace mezi rodičkou (či rodiči) a zdravotníky
 • podporu pro partnera a rodinu
 • informace a podporu při zahájení kojení
 • podporu rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě
 • odkazy na další odborníky
Jakou přípravou procházejí duly a porodní asistentky?

Porodní asistentky se vzdělávají v akreditovaných bakalářských zdravotnických studijních oborech pro přípravu porodních asistentek na vysokých školách. Studium trvá nejméně tři roky. Kompetence porodních asistentek jsou upraveny zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kurzy pro duly organizují nezávislé spolky. Obvykle jejich příprava zahrnuje rozsáhlé prezenční studium, které je následováno praxí s dohledem zkušené duly. Duly, které jsou členkami profesních organizací, se zavazují dodržovat jejich etický kodex.

Kdo hradí služby porodních asistentek a dul?

Pokud je porodní asistentka zaměstnaná ve státním nebo soukromém zdravotnickém zařízení, je standardní péče, kterou poskytuje, hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (v rámci smlouvy, kterou má toto zařízení uzavřeno se zdravotní pojišťovnou), zdravotní služby tedy čerpáte bez přímé platby.

Porodní asistentky s vlastní soukromou praxí však do systému veřejného zdravotního pojištění zatím nejsou prakticky zařazeny. Znamená to, že naprostou většinu jejich služeb si musíte hradit sama. Výjimkou je pouze návštěvní služba v těhotenství a v šestinedělí. Tuto péči jako jedinou může hradit zdravotní pojišťovna, pokud s ní má porodní asistentka na tento výkon uzavřenou smlouvu a pokud vám tento výkon indikuje lékař gynekolog-porodník.

Služby duly si hradí nastávající rodiče sami.

Kde si můžu najít „svou“ porodní asistentku?

Většina porodních asistentek je zaměstnaná v gynekologických ambulancích nebo v porodnicích. Některé však mají vlastní privátní praxi. Kontakty na soukromé porodní asistentky získáte:

 • Unie porodních asistentek www.unipa.cz nebo Česká komora porodních asistentek www.ckpa.cz
 • u vaší zdravotní pojišťovny, která by měla mít seznam porodních asistentek, se kterými uzavřela smlouvu
 • na odboru zdravotnictví vašeho krajského úřadu, který má přehled o všech porodních asistentkách, kterým udělil registraci
 • v gynekologických ambulancích a v porodnicích; některá z těchto zařízení poskytují kontakty na komunitní porodní asistentky, s nimiž spolupracují
Kde najdu kontakt na dulu?

Seznamy dul najdete např. na strákách www.duly.cz , které od r. 2001 provozuje Česká asociace dul, nebo na webu www.mojedula.cz , která patří od r. 2009 spolku České duly. Obě organizace se zabývají vzděláváním dul a dohlížejí na dodržování Etických kodexů svými členkami.

Některé porodnice protiprávně zpoplatňují přítomnost doprovázejících osob u porodu. Pokud máte konkrétní zkušenost, napište nám komentář do APERIO Průvodce porodnicemi.

PRO ZVÍDAVÉ: Jaký je rozdíl mezi porodní asistentkou a ženskou sestrou?

Profese porodní asistence, která u nás měla dlouholetou tradici, byla v roce 1963 oficiálně zrušena a nahrazena profesí „ženské sestry“, s odlišnou náplní práce i postavením. „Ženské sestry“ mohly i nadále poskytovat péči ženám s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím, vést fyziologické porody a provádět první ošetření novorozence, zákon však nespecifikoval rozsah práce prováděné samostatně a podle pokynů lékaře. Rozsah samostatně prováděné práce byl vyjednáván v rámci každého jednotlivého pracoviště. Lékaři tak postupně přebírali kompletní zodpovědnost za výkony a ženské sestry přestaly být asistentkami ženy a staly se asistentkami lékaře. Specifičnost této ošetřovatelské profese se prakticky vytratila. Až v roce 2004, v souvislosti s připravovaným vstupem ČR do Evropské unie, vznikly dva nové právní předpisy (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a k němu příslušná vyhláška), které oficiálně obnovily profesi porodní asistence v souladu s její mezinárodní definicí a s legislativou EU