Příběh z poradny: Adéla zatelefonovala na poradenskou linku APERIO pár dní před porodem. Potřebovala se ubezpečit, že ví, co všechno zařídit po narození miminka, na jaký úřad zajít a kde to ohlásit.

Pečlivě si zapisovala, že musí narození dítěte oznámit matrice, zdravotní pojišťovně, zaměstnavateli, úřadu práce (kvůli žádosti o porodné), ale také vlastníkovi bytu. Překvapilo ji, že bude vystupovat jako zákonný zástupce svého dítěte stejně jako její manžel, se kterým sice již nežije, ale rozvedeni nejsou. S poradkyní se proto dostaly k pojmům společná rodičovská odpovědnost a kromě původních dotazů tak spolu probraly také situaci z pohledu rodičovských rolí a její povinnosti jak vůči dítěti, tak i otci dítěte. Po rozhovoru se dle svých slov cítila Adéla klidnější a obavy z administrativy kolem porodu ji přestaly trápit.

Narození dítěte
Zákonný zástupce

Zákonným zástupcem je osoba oprávněná právně jednat jménem jiné osoby. Zákonný zástupce zastupuje nezletilé dítě, protože není (plně) svéprávné. Může za něj činit zpravidla ta právní jednání, ke kterým dotyčný není plně způsobilý. U nezletilých dětí jsou zákonnými zástupci zpravidla jejich rodiče. Oba rodiče jsou společnými zástupci dítěte, ale zároveň mohou za dítě jednat samostatně. V případě neshody rodičů při zastupování dítěte rozhodne o osobě zástupce i způsobu zastoupení soud. Povinnosti zákonného zástupce končí dovršením zletilosti dítěte, tj. 18 let.

Pediatrická péče

Dítě je od narození v péči pediatrů – nejdříve v porodnici a po propuštění v péči praktického lékaře pro děti a dorost v místě bydliště. Při propuštění z porodnice obdrží dítě zdravotní a očkovací průkaz. Ve zdravotním průkazu je uveden časový harmonogram preventivních prohlídek dítěte. Obsah preventivních prohlídek (vše, co má pediatr zkontrolovat) obsahuje vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách. V případě narození dítěte mimo porodnici je třeba narození dítěte oznámit matrice podle místa narození dítěte, která vydá rodný list. Zdravotní a očkovací průkaz rodič obdrží od svého pediatra.

Rodný list

Rodný list vydává matrika v místě narození dítěte, a to na základě dokumentace předložené v porodnici. Matrika zasílá obvykle do měsíce od narození dítěte rodný list poštou. Někdy je nutné vyzvednout rodný list osobně na matrice.

Zdravotní pojištění dítěte

U dítěte matky, která má na území ČR trvalý pobyt, vzniká nárok na zdravotní pojištění dnem jeho narození. Dítě se stává automaticky pojištěncem té zdravotní pojišťovny, u níž je pojištěna jeho matka.

Oznámení narození dítěte

Narození dítěte je třeba oznámit:

• do osmi dnů od narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které byla matka registrovaná v den porodu. Každá pojišťovna má trochu jiný postup, proto je vhodné se předem u své pojišťovny informovat. Často oznámí narození dítěte porodnice, pojišťovna pak následně matce zašle příslušné formuláře;

• vlastníkovi bytu (družstvo, majitel, společenství vlastníků) z důvodu úpravy záloh na některé služby spojené s užíváním bytu, i na dítě se totiž rozpočítávají společné náklady jako (např. odpad, výtah apod.);

• zaměstnavateli – prokázání překážky v práci, čerpání mateřské a rodičovské dovolené, popř. z důvodu uplatnění daňové slevy na dítě;

Narození dítěte mimo porodnici

V případě narození dítěte mimo porodnici je třeba narození dítěte oznámit matrice podle místa narození dítěte, která vydá rodný list. Je třeba také vyhledat pediatra, který narozené dítě prohlédne a provede potřebná vyšetření.

Místo trvalého pobytu dítěte

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v ČR, kterou si občan zvolí, a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Slouží čistě evidenčním účelům. Místem trvalého pobytu narozeného dítěte je místo trvalého pobytu matky v době jeho narození. Nemá-li matka trvalý pobyt na území ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce v ČR. V případě, že ani jeden z rodičů nemá trvalý pobyt na území ČR, postupuje se podle právní úpravy státu, kde rodiče mají trvalý pobyt.

Porodné

Porodné je dávka státní sociální podpory, jejímž smyslem je přispět na nákup věcí potřebných pro dítě. Porodné je poskytováno především ženám, které porodí dítě.

Nárok na porodné

Nárok na porodné má žena, která splňuje tyto dvě podmínky:

• porodila své první nebo druhé živé dítě, popř. více dětí současně;

• rozhodný příjem v její rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7, tj. u dvoučlenné rodiny (matka a narozené dítě) 13 176 Kč, u tříčlenné rodiny (rodiče a narozené dítě) 20 817 Kč. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo. Narozené dítě je společně posuzovanou osobou pro určení hranice příjmu rozhodného pro nárok na porodné.

Nárok na porodné může mít také

• otec dítěte, pokud matka dítěte, která splňovala podmínky nároku na porodné, zemřela a porodné jí nebylo vyplaceno;

• osoba, která dítě převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Příklad: Dítě se narodí 2. 4. 2018. Příjmy rodiny se zjišťují za období od 1. 1. do 31. 3. 2018.

Výše porodného

Výše porodného činí 13 000 Kč u prvního živě narozeného dítěte, 10 000 Kč u druhého živě narozeného dítěte, u dvou a více narozených dětí 23 000 Kč, přičemž nezáleží, zda půjde o jejich první, nebo následný porod.

Podání žádosti o porodné

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok, tj. oprávněné osoby.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV. Adresu krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na http://formulare.mpsv.cz/okdavky/.

K Žádosti o porodné (formulář) se přikládá rodný list dítěte/dětí.

Informace

Další informace související s trvalým pobytem je možné přečíst zde: http://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

Právní předpisy

§ 30 – 36 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

§ 44 – 46 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

§ 10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)