Příběh z poradny: Marie pracovala jako zdravotní sestra, ale vedle svého povolání měla velkého koníčka – v době svého volna navrhovala a pletla originální pletené modely. Během rodičovské dovolené jí přibylo nápadů.

Práce na zakázkách se zintenzivnila, a když se vrátila zpět do zaměstnání, na tvoření a pletení neměla téměř čas. Poslední kapkou pro ni bylo přestěhování zdravotnického zařízení, kde pracovala, do vzdálenějšího města. Marie se rozhodla podat výpověď a najít si práci v místě bydliště, aby mohla plést a trávit čas s dcerami namísto dojíždění. Když se zaevidovala na úřadu práce, zjistila, že by mohla od úřadu získat podporu na své podnikání. Vyplnila příslušné formuláře a zkusila zažádat o Příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou. Příspěvek jí byl schválen, i když ne v plné výši. Marii se podařilo získat finance na základní vybavení prodejny a nyní se naplno živí tím, co ji baví.

Příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ)

Příspěvek slouží k vybavení nově zřízeného pracovního místa, např. na koupi základního

vybavení prodejny. Tyto finanční prostředky nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod.

Podmínky získání příspěvku

Uchazeč pro přiznání příspěvku musí splnit následující podmínky:

 • Podat žádost (je dostupná na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/kestazeni).
 • Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které uvádí formulář žádosti.
 • V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.
 • Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.
 • Žadatel musí samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nejméně jeden rok od zahájení činnosti.

Jestliže samostatná výdělečná činnost nebude trvat jeden rok, je uchazeč povinen poměrnou část příspěvku vrátit.

Přiznání příspěvku

Na přiznání příspěvku není právní nárok. Při rozhodování v případě příspěvku přihlíží úřad práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

Příklad: Uchazeč se rozhodl, že začne podnikat, konkrétně se rozhodl pro zřízení obchodu, ale neměl peníze pro jeho počáteční vybavení. Podal žádost o příspěvek se všemi požadovanými přílohami a získal příspěvek ve výši 10 000 Kč na koupi regálů s tím, že musí SVČ vykonávat minimálně jeden rok. Pokud by s podnikáním skončil dříve, musel by poměrnou část příspěvku vrátit. 

Výše příspěvku

Příspěvek může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která pro kalendářní rok 2018 činí 28 761 Kč. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu. V případě nižší míry nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy, tj. 115 044 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek průměrné mzdy, tj. 172 566 Kč. Zpravidla se však výše příspěvku pohybuje mezi 20 až 50 tisíci Kč.

Překlenovací příspěvek

Smyslem příspěvku je poskytnout pomoc těm uchazečům o zaměstnání, kteří se rozhodnou řešit svou nezaměstnanost zahájením SVČ a kteří potřebují finanční peníze na provoz „na rozjezd“.

Podmínky získání překlenovacího příspěvku

Podmínky získání překlenovacího příspěvku:

 • podat žádost,
 • zahájit SVČ,
 • ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • získat příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem za účelem výkonu SVČ.

Použití překlenovacího příspěvku

Příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ, a náklady související s provozováním SVČ.

Výše příspěvku

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho výše činí maximálně 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství (28 761 Kč), tedy 35 952 Kč. Výpočet: 28 761 x 0,25 x 5. Dříve činil 33 750 Kč.

Přiznání příspěvku

Příspěvek není nárokový. O jeho poskytnutí uzavírá úřad práce dohodu s OSVČ. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, je v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit.

Informace
 • Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV poskytuje poradenství v oblasti poskytování příspěvků a podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Telefon: 844 844 803. Hovory jsou zpoplatněny sdíleným tarifem, modrá linka dle tarifikace operátora, z jehož sítě je voláno.
Právní předpisy

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti