Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: osvojení a vztahy k původní rodině

18.10.2018

Omezení styku dítěte s prarodiči.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda moje biologická matka může soudně vymáhat kontakt s mým dítětem, přestože jsem v dospělosti byla adoptovaná někým jiným (moje adoptivní maminka už bohužel nežije). Má moje adopce nějaký vliv na roszah práv mojí biologické matky?

předem děkuji,

Dobrý den,

dle § 833 odst.1 občanského zákoníku je dáno, že osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající.
Z daného ustanovení vyplývá, že pokud jste byla adoptována, zanikly veškeré vazby k původním rodičů. Tedy nárok na styk Vaší biologické matky s dcerou není vymahatelný.

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Neplacené volno z důvodu péče o dítě do 4 let věku

17.10.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jsem na rodičovském dovolené,kterou jsem si prodloužila na čtyři roky,stále pobírám dávky. Zaměstnavateli jsem to oznámila. Chtějí po mě dohodu o neplaceném volnu,protože zákoník práce nezná 4letou rodičovskou a potvrzení od úřadu práce,že dávky dostávám. Tím mi samozřejmě zaniká nárok na pracovní místo. Jak je to potom s výpovědí a mám nárok na odstupné?
Pracovala jsem v lékárně jako laborantka,zaměstnavatel,ale už lékárnu neprovozuje.
Moc děkuji za odpoved

Dobrý den.
Rodičovskou dovolenou ve smyslu zákoníku práce, tj. jako překážku v práci, po dobu jejíhož trvání je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci, lze čerpat nejdéle do 3 let věku dítěte (§ 196 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Rodičovský příspěvek a rodičovská dovolená jsou 2 nezávislé instituty, lze pobírat rodičovský příspěvek a nečerpat rodičovskou dovolenou a naopak.
Pokud chcete pečovat o dítě do 4 let věku dítěte, je zcela na místě uzavřít dohodu o neplaceném volnu a doložit potvrzení o tom, že pobíráte rodičovský příspěvek, aby bylo zřejmé, že plátcem pojistného na zdravotní pojištění je za Vás nadále stát, ovšem nikoli již jako osobu na rodičovské dovolené, ale jako za příjemce rodičovského příspěvku.
I v době neplaceného volna trvá Váš pracovní poměr. Po skončení neplaceného volna je Vám zaměstnavatel povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s Vámi jinak.
Pokud jste měla uzavřenou pracovní smlouvu na pozici laborantky v lékárně, přičemž zaměstnavatel již lékárnu neprovozuje a nedohodne se s Vámi jinak, pak Vám můžete dát výpověď např. z důvodu nadbytečnosti v důsledku organizačních změn (§ 52 písm. c) zákoníku práce). Proti výpovědi nejste v době neplaceného volna chráněna. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí zpravidla 2 měsíce, nebyla-li sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Byla-li dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zákoníku práce, tj. rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, nebo z důvodu tzv. nadbytečnosti v důsledku organizačních změn, pak má zaměstnanec nárok na odstupné; jeho výše se odvíjí od délky trvání pracovního poměru, při trvání pracovního poměru po dobu alespoň 2 let, činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená

Téma: Dohoda o rozvázání praocvního poměru z důvodu péče o dítě

17.10.2018

Dobry den,
chtela bych se poradit ohledne dohody o rozvazani pracovního pomeru - resp. zneni dohody.

Z Personalniho oddeleni jsem dostala nasledujici zneni a potrebovala bych poradit, kde a jakou formulaci bych mela doplnit, ze ukoncuju pracovni pomer z duvodu pece o dceru do 4 let.
Dcera bude mit 4 v dubnu 2019, do brezna pobiram rodicovsky prispevek. Ja nastoupila ted od zari na zkraceny uvazek, ale z duvodu spatne adaptace dcery ve skolce jsem se rozhodla PP ukoncit. Se zamestnavatelem jsme se domluvili na konkretnim datumu vystupu.
....
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 49 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“) následující dohodu o rozvázání pracovního poměru (dále jen „Dohoda“):

1. Základní ustanovení

1.1 Zaměstnanec vykonává pro Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 29.2.2008 práci na pozici Traffic manager

1.2 Zaměstnanec a Zaměstnavatel se tímto dohodli, že vzhledem k výše uvedenému pracovní poměr Zaměstnance končí na základě Dohody ve smyslu § 49 Zákoníku práce dnem 30.11.2018

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1 Zaměstnanec obdrží ve výplatním termínu Zaměstnavatele za měsíc listopad:

a. náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou (bude-li nějaká nevyčerpaná dovolená zbývat);

b. mzdu/náhradu mzdy za měsíc listopad;

c. případné cestovní náhrady a náhrady jiných účelně vynaložených nákladů, které Zaměstnanec řádně Zaměstnavateli vyúčtuje v souladu s vnitřními předpisy Zaměstnavatele a právními předpisy.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že kromě závazků specifikovaných v článku 2.1 této Dohody budou ke dni rozvázání pracovního poměru vypořádány všechny vzájemné závazky vyplývající z pracovního, občanskoprávního či jiného vztahu mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem.

3. Všeobecná a závěrečná ustanovení

3.1 Zaměstnanec bere na vědomí, že povinnost zachovávat mlčenlivost o obchodním tajemství Zaměstnavatele a jiných utajovaných skutečnostech trvá i po rozvázání pracovního poměru.

3.2 Zaměstnanec se zavazuje, že i po skončení pracovního poměru na výzvu bezodkladně poskytne Zaměstnavateli jakékoli informace a součinnost související s pracovním poměrem a činnostmi, které v rámci pracovního poměru Zaměstnanec pro Zaměstnavatele vykonával.

3.3 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.4 Tato Dohoda nahrazuje veškeré předcházející dohody, písemné či ústní, učiněné mezi smluvními stranami ohledně předmětu této Dohody.

3.5 Tato Dohoda byla zpracována ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec. Smluvní strany uzavřely tuto Dohodu podle své svobodné vůle a rozhodnutí a toto dokazují svými vlastnoručními podpisy.

Predem moc dekuju.

Dobrý den.
Důvod ukončení pracovního poměru můžete vložit např. do bodu 1.2 dohody, který by mohl znít třeba takto:
1.2 Zaměstnanec a Zaměstnavatel se tímto dohodli, že z důvodu péče Zaměstnance o dítě mladší 4 let pracovní poměr Zaměstnance končí na základě Dohody ve smyslu § 49 Zákoníku práce dnem 30.11.2018
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Nárok na placené volno z důvodu doprovodu dětí k lékaři

17.10.2018

Dobrý den,
prosím můžete mi poradit , jak je to s nárokem na placené volno od zaměstnavatele při doprovodu dětí k lékaři?
Máme tři děti ( 1, 9, 12 roků ) , já byl s dvěma staršími v Brně na nezbytném vyšetření v dětské nemocnici a zaměstnavatel mi odmítá uznat potvrzené propustky z důvodu , že je manželka na mateřské dovolené, tudíž nemám na volno nárok.
Děkuji za pomoc a přeji pěkný den.

Dobrý den,

tato situace je upravena pod bodem 8 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.
Dle tohoto ustanovení se poskytne pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.
Ustanovení 8 přílohy říká, že pracovní volno z důvodu doprovodu rodinného příslušníka se poskytne jen jednomu rodiči. Vzhledem k tomu, že matka dítěte je na mateřské dovolené (tudíž o toto volno s náhradou mzdy nežádá), domnívám se, že jako otec dítěte máte na tento placený doprovod dítěte k lékaři zákonný nárok. Měla by Vám náležet náhrada mzdy nebo platu za dobu nezbytně nutnou (tu kterou doložíte) ve výši průměrného výdělku.
Toto volno se tedy poskytne jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu (maximálně na jeden den), byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu. Toto volno se poskytne s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela.

8. Doprovod
a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení
k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem
stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu
z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den,
byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo
pracovní dobu
1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte,
jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li
zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu
náhrada mzdy nebo platu,
2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Rodičovský příspěvek

17.10.2018

Dobrý den,mám dotaz ohledně navýšení rodičovské.Cerpam balíček 220000kc a malému bude 13.1.2019 3 roky.Mam take nárok o navýšení rodicaku?Dekuji za odpoved.

Dobrý den.
Současná celková částka rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun, při narození dvojčat a vícerčat je potom rodičovský příspěvek na částce 330 tisíc Kč. Dobu čerpání rodičovského příspěvku si můžete zvolit,přičemž RP můžete čerpat max. do 4 let věku dítěte. Vláda plánuje, že celkový rodičovský příspěvek zvýší o 80 tisíc korun na 300 tisíc korun. Navýšení však ještě nebylo projednáno ani schváleno, jde pouze o plán. První vlna zvýšení rodičovské se plánuje na první červenec příštího roku. Mělo by jít o 40 tisíc korun.pokud by tomu tak opravdu bylo mezi 07/2019 a 01/2020 byste si patrně RP,tedy ono navýšení dočerpat mohla,ale zatím to není jisté.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Téma: Přítomnost rodiče u dítěte před operací

17.10.2018

Dobrý den, posílala jsem žádost být u uspávání dítěte před operací. Snažila jsem se vyjednat, aby mi zadali to, co musí plnit třeba medik a já bych to splnila. Bylo to ale šmahem zamítnuto z důvodu hygieny, přitom mám zprávy, že tam chodí studenti nebo i jiní pracovníci. Dostala jsem tedy na výběr. Bud pojedu jinam (všude je to stejné), nebo budu respektovat jejich řád (byť je mimo zákon a právo).
Ale co ted? Můžu se tam s nimi rvát a snažit se jít na sál, což bude mít za následek bud to, že se tam porveme, nebo to, že zruší operaci, nebo mi to projde, což si nemyslím. Nebo můžu vyhledat advokáta a udělat předběžné opatření? Co mohu v mé pozici dělat? Děkuji. T.

Dobrý den.
Právo pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce při poskytování zdravotní péče vyplývá ze zákona o zdravotních službách, Zák.372/2011sb. konkrétně z §28, odst. 3, písm. e) . Kontakt musí být v souladu s jinými právními předpisy, dále i vnitřním řádem nemocnice a přítomnost těchto osob nesmí narušovat poskytování zdravotních služeb. Dle§ 47 odst. 1 zákona o zdravotních službách, je poskytovatel zdravotních služeb umožnit pobyt zákonného zástupce nebo opatrovníka nebo osoby jimi pověřené společně s hospitalizovaným nezletilým pacientem v případě, že nebude narušeno poskytování zdravotních služeb anebo v případě, že není takový pobyt na základě jiného právního předpisu vyloučen. Pokud poskytovatel zdravotních služeb argumentuje pouze vnitřním řádem, pak vnitřní řád nemocnice nesmí být v rozporu s právy pacienta, nesmí zákonem garantovaná práva pacienta omezovat.
Pokud v nemocnici právo dítěte na přítomnost rodičů v průběhu hospitalizace v dané nemocnici nedodržují, je třeba je upozornit,že tím porušují práva dítěte jako pacienta - právo na zdraví a jeho práva na rodinný život. Právo dítěte a rodičů na bezprostřední nepřetržitý kontakt je zakotveno též v LZPS a rodiče je možné oddělit od dítěte jen na základě rozhodnutí soudu.
Listina základních práv a svobod má sílu ústavního zákona. I větších dětí, kdy rodičům nevznikne nárok na lůžko a stravu jakožto doprovodu dítěte, přesto mají právo na to být nepřetržitě s ním.
Pokud bude personál nemocnice hrozit zavoláním Policie, pak se zeptejte z jakého důvodu,protože Vy žádný právní předpis neporušujete,naopak máte sílící pocit,že jsou porušována práva Vašeho dítěte i Vaše a Policii pravděpodobně budete volat Vy,pokud Vás budou bez relevantního právního důvodu oddělovat od Vašeho nezletilého dítěte.
Doporučuji tedy Vám nejdříve kontaktovat vedení nemocnice a vylíčit jim vše výše uvedené.
Zmiňte též, že pokud by Policie byla zdravotníky zavolána a policista proti Vám zasáhl a například Vás od dítěte oddělil,budete si stěžovat. Stížnost samozřejmě budete směřovat k příslušnému řediteli útvaru, k němuž patří policista, případně na odbor vnitřní kontroly příslušného krajského ředitelství policie.
V případě, že by nemocnice Vašemu požadavku přesto nechtěla vyhovět A Vy nemáte možnost zvolit nemocnici jinou, je možné na postup nemocnice podat stížnost proti postupu nemocnice a to správnímu orgánu, který ji udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb, patrně tedy ke Krajskému úřadu. A v případě negativního rozhodnutí potom odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České Republiky.
Pokud byste ani u MZČR neuspěli, došlo by k vyčerpání opravných prostředků v řízení před správním orgánem a bylo by možné podat správní žalobu.
Co se týče návrhu na předběžné opatření k soudu, které zmiňujete, dle soudního řádu správního, lze takový návrh podat jen spolu s návrhem na zahájení řízení ve věci samé tedy spolu se správní žalobou,kterou jsem zmínila výše, což by ve Vašem případě patrně byla správní žaloba proti rozhodnutí správního orgánu.
Pokud byste řešila věc soudní cestou, je vhodné využít služeb advokáta.
Právní předpisy :
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon 372/2011 Sb.,o zdravotních službách

Odkazy : http://www.klicek.org/hospital/letak.html

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Zdravotní péče v těhotenství a mateřství

Téma: návrh na změnu výchovy

16.10.2018

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jaký pravá mám jako otec který nežije ve společné domácnosti ale o deti ve věku 2 a 4 roky bych se rád staral ve své péči jelikož jejich matka nevede domacnost ani celkove soužití s dětmi tak jak by mělo správně být nastavené. Domácnost s dětma navštěvují pochybné lidi a v těchto společností bych nerad měl svoje děti. Je nějaká možnost mít děti v péči? Jsem řádně zamestnany a zaopatreny.

Předem dekuji

Dobrý den,

pokud máte pocit, že matka zanedbává péči o děti a vyrůstají v nevhodném prostředí a chcete je do své péče, můžete zkuste podat k místně příslušnému soudu návrh na změnu výchovy. Se sepsáním návrhu na změnu výchovy vám poradí bezplatně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde poskytnou též informace, jak dané soudní řízení u opatrovnického soudu bude probíhat a zároveň budou vyhotovovat zprávu o poměrech dítěte pro účely soudu - určitě se v rámci šetření budou zajímat o názor dítěte (adekvátně věku).Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje vždy tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Návrh na změnu výchovy posílám,ale je nutno upravit dle Vaší specifické situace, zejména v návrhu uvést důvody, které Vás vedou k podání návrhu na změnu výchovy.

Vzor návrhu

Okresnímu soudu v ………….

Matka: ……………….., nar. …………….., bytem……………….., zaměstnána…………

Otec: ……………….., nar. …………….., bytem……………….., zaměstnán…………….

Nezletilé dítě: ……………….., nar. ………….., bytem…………………………

Návrh na změnu výchovy nezletilého dítěte

TROJMO

I.

Manželství rodičů uzavřené dne……………před Městským úřadem v ……………….. bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v …………… č. j. ………… ze dne ………….. Rozsudkem Okresního soudu v …….. č. j. ………. ze dne ……… byl nezletilý svěřen do výchovy a výživy matky (otce) a mně bylo určeno výživné ve výši ………… Kč měsíčně.

II.

Se synem (dcerou) udržuji pravidelný kontakt na základě dohody mezi mnou a matkou/otcem (na základě rozsudku Okresního soudu v ………. č. j. ……… ze dne………). Již delší dobu si syn (dcera) stěžuje, že není doma spokojen/a a často mě žádá, že by chtěl/a bydlet se mnou ve společné domácnosti,…………… (další důvody).
III.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám, aby soud vydal toto rozhodnutí:

Nezletilý/á ……………, nar. …………., se svěřuje do výchovy otce (matky). Matka (otec) je povinna (povinen) přispívat na výživu nezletilé/ho částkou ……… Kč měsíčně, splatnou k rukám otce (matky) vždy do 15. dne v měsíci předem, s účinností od právní moci rozsudku.

Tím se mění rozsudek Okresního soudu v ……… č. j. ……… ze dne ………….. .

………………………………………
podpis

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: RP do 4let věku dítěte, OSVČ vedlejší

16.10.2018

Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené a synovi budou koncem prosince 3 roky. Nevzali mi jej do MŠ, čili jsem si rodičovskou prodloužila do 30.6.2019. Přitom pracuji z domu sama na sebe jako vedlejší činnost. Do zaměstnání se bohužel vracet nebudu - moje místo mezitím zaniklo a náleží mi odstupné. Mám ale za to, že zaměstnavatel mi drží místo do 3 let věku dítěte, tudíž ke konci prosince musím ukončit pracovní poměr - do 3 dnů bych se měla hlásit na ÚP, což budu muset udělat, ale předpokládám, že nemůžu být současně na rodičovské a ÚP. Neboť pokud mi ÚP nabídne místo, nemůžu z důvodu péče o dítě nastoupit. Dále mi nikdo nebyl schopný říct, jestli po dobu odstupného 3 měsíců mi už běží také nárok na podporu a nebo až poté? Nevím jak se nejlépe zachovat, abych se nedostala do rozporu se zákonem a přišla nějakou chybou o peníze...předpokládám, že svoji živnost budu muset ke konci roku také pozastavit, abych nespadla do OSVČ? Myslela jsem si totiž, že na ÚP se hlásím až po skončení rodičovské a zatím si mohu dále při rodičovské přivydělávat, ale to je asi omyl že? Děkuji za radu.

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou lze čerpat u zaměstnavatele pouze do 3let věku dítěte. Poté musíte nastoupit buď zpět do práce, nebo požádat zaměstnavatele o neplacené volno /v tomto Vám však nemusí vyhovět/, nebo pracovní poměr ukončit.
Něco jiného je, pobírání rodičovského příspěvku, ten můžete čerpat až do 4let věku dítěte i když již nebudete čerpat rodičovskou dovolenou.
RD jste si tedy nemohla prosloužit do 30.6.2019, zřejmě jste si prodloužila výplatu RP do tohoto termínu. RD Vám skončí dnem třetích narozenin syna.
V případě, že pracovní poměr ukončíte z důvodu nadbytečnosti, máte nárok na odstupné. Na ÚP se budete hlásit v momentě, kdy budete mít zájem o zprostředkování zaměstnání a budete připravena do zaměstnání nastoupit. Nemusí to tedy být po ukončení pracovního poměru, když nemáte hlídání pro syna. Co se týká podpory v nezaměstnanosti, pokud byste se registrovala po ukončení RD, máte nárok na minimální podporu v nezaměstnanosti. Minimální podpora činí v roce 2018 první dva měsíce 4315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3164 Kč měsíčně. V případě, že Vám bude vyplaceno odstupné, odsouvá se výplata podpory v nezaměstnanosti o tolik měsíců, za kolik jste dostala odstupné.
Na ÚP se nemůžete registrovat, pokud budete OSVČ. Svou SVČ byste musela pozastavit. Po dobu, co budete pobírat rodičovský příspěvek, budete i nadále považována za OSVČ vedlejší, doporučuji tedy RP rozložit klidně až do 4let věku dítěte. Minimální výplata RP je 50Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.