Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Skončení pracovního poměru a těhotenství

23.10.2017

Dobrý den,
měla bych několik dotazů týkající se ukončení zaměstnaneckého poměru a následné evidence na ÚP.¨
Ráda bych se dozvěděla: pokud podám výpověď u stávajícího zaměstnavatele a nebo pokud nechám uplynout dobu, na kterou je sjednána smlouva ( doba určitá ) a pak půjdu na Úřad práce , bude mi náležet podpora v nezaměstnanosti? Je rozdíl v těchto dvou případech?
A dále, pokud bych v té době byla těhotná, mohu se vůbec přihlásit na úřad práce a nebo mám čerpat nemocenskou? Jak se v tomto případě zachovat?
Děkuji.

Dobrý den,
pokud sama ukončíte pracovní poměr výpovědí bez "vážného" důvodu, který předpokládá zákon o zaměstnanosti bude Vám patřičně snížena případná podpora v nezaměstnanosti.Bylo-li poslední zaměstnání uchazeče o zaměstnání ukončeno, buď z jeho vlastní vůle, nebo na základě dohody se zaměstnavatelem, a to bez vážných důvodů, snižuje se procentní sazba podpory v nezaměstnanosti na 45 % po celou tzv. podpůrčí dobu. Nicméně pokud v tomto případě doložíte úřadu práce, že k rozvázání pracovního poměru vás vedly vážné důvody, získáte podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 %, 50 % a 45 %. Zákon o zaměstnanosti vážné důvody konkrétně uvádí v § 5 písm. c) a spočívají v:
- nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
- nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby (tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou),
- docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
- místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
- okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
- jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.
Pokud pracovní poměr skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, pak samozřejmě nejde o ukončení pracovního poměru z Vaší vůle.

Pokud ale uvažujete o variantě, že byste chtěla v brzké době otěhotnět, pak zvažte výhodu, kterou přináší co nejdelší pokračování pracovního poměru. Pokud totiž budete v době vypršení pracovní smlouvy těhotná zhruba v devátém týdnu, může Vám vzniknout i po skončení pracovního poměru nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Na úřad práce se samozřejmě přihlásit můžete, ale musíte počítat s tím, že budete muset plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání. Stejně tak, pokud lékař uzná za vhodné,můžete nastoupit do pracovní neschopnosti a pobírat nemocenské až do případného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

23.10.2017

Dobrý den,

budu nastupovat na mateřskou dovolenou (peněžitou pomoc v mateřství) a v měsíci listopadu bude zaměstnavatel dorovnávat všem zaměstnancům mzdu jednorázově dle dohody vedení a odborů a to v závislosti na odpracované době za rok 2017. I mě tedy bude vyplacena jednorázově částka/mzda, která se ovšem bude vztahovat k výkonu práce před nástupem na mateřskou. Bude mít tato výplata dorovnání mzdy vliv na výplatu PPM. Dle mého by neměla, protože v době čerpání PPM jsem od zaměstnavatele neobdržela mzdu za výkon práce v tomto období.
Moc děkuji.

Dobrý den,
podle mého názoru není vyplacení vlastně "dlužné" mzdy v konfliktu s nárokem na peněžitou pomoc v mateřství. V průběhu čerpání peněžité pomoci v mateřství nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které dávku čerpá. Vy ale žádnou takovou činnost vykonávat nebudete, půjde o doplacení mzdy za minulé období. Nicméně to neznamená, že s jistotou nenastane administrativní problém způsobený nějakým nesprávným označením tohoto příjmu ze strany zaměstnavatele a nebo chybou na české správě sociálního zabezpečení.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Určení otcovství

23.10.2017

Dobrý den, chtěla bych poradit co dělat. Čekám miminko a s otcem dítěte neudržujeme žádný kontakt. Než jsem prišla na to, že čekám miminko jsme byli jen kamarádi ale jednou jsme si udělali šampaňský večírek a štěstí bylo na cestě. Ale on jakmile se to dozvěděl, úplně obrátil a vyčetl mi , že jsem to z kalkulovala. Chtěl po me abych to dala pryc a říkal, že se mimi ani nechce narodit atd.. každopádně ted nevím co dělat? !..protoze podle me jsem se k tomu postavila zodpovědně a on se chtěl zbavit zodpovědnosti. Když jsem ho nedávno kontaktovala, tak se na ničem nechtěl domlouvat a nic ho nazajímalo. Kdyby záleželo jen na mě, tak bych ho vymazala ze života ale tady jde o to male. Zapsat otce do rodného listu a výživné? !..Jak to udělat a domluvit se , kdyz nemá zájem?

Dobrý den,
otázka, zda nechat zapsat otce do rodného listu má několik rovin, minimálně se dá rozdělit na rovinu právní a rovinu morální. Zcela určitě se dítě bude časem ptát po otci (pokud bude mít tuto kolonku v rodném listě nevyplněnou) a matka to bude muset vysvětlovat. Dítě i otec dítěte, který se o dítěti časem dozví, se mohou domáhat určení otcovství, a to kdykoliv !!!
Pokud jde o otázku, zda je to výhodné či nikoliv, tak to je průřez mnoha zákony a pravidly morálky. Dítě bude mít v kolonce otec napsáno „neurčen“ , přijde o výživné od otce a matka bude muset tento příjem, který je příjmem dítěte, nějak fakticky nahradit, přijdete i o případný příspěvek otce dítěte spojený se slehnutím (pořízením výbavy, porodem aj.) a ještě dítěti budete muset vysvětlovat, proč nemá otce, babičku, dědečka a další příbuzné z otcovy strany. S týmž problémem se pak ve společnosti bude potýkat i dítě. Navíc hrozí, že dítě bude jednou pátrat po otci a podá žalobu na jeho určení a nebo si otec vzpomene, že by mohl mít dítě a podá žalobu na určení otcovství. Proti tomu se nemůžet nijak bránit. Dítě pak nemůže případně dědit po svém otci.
Z druhé strany se nemusí s nikým dohadovat o jménu dítěte, o způsobu výchovy a dalších záležitostech, protože budete mít plnou rodičovskou zodpovědnost.
Zároveň matka,která otce neuvede porušuje právo dítěte na otce, jeho rodinu a jejich péči o dítě. Dítě má teoreticky dle Úmluvy o právech dítěte, která je jen stěží právně vymahatelná, právo dle čl. 7 a 8 na to, znát oba své rodiče a právo na to, aby něj pečovali. Nicméně je to vymahatelné jen u soudu pro lidská práva a v praxi je to tak, že když je známa alespoň matka, tak se to příliš neřeší.
Samozřejmě v situaci, kdy dítě nemá zapsaného otce, je pak jednoduché, aby se jeho právním otcem stal jiný muž, nepůjde v takovém případě o adopci, věc by bylo možno vyřešit souhlasným prohlášením na matrice. Případná následná žaloba na určení otcovství podaná biologickým otcem by byla jen stěží průchozí, protože dítě by otce zapsaného mělo.
Za určením otcovství není možno vidět jen výživné, ale také fakt, že matka dítěte s takovým člověkem navždycky spojí svůj život. Otec dítěte bude mít zcela stejná práva o dítěti rozhodovat, na podstatných záležitostech se budou muset rodiče dohodnout. Spolu s určením otcovství bude soud rozhodovat o svěření dítěte do péče jednomu z rodičů nebo případě do střídavé výchovy oběma a nelze předem počítat s tím, že bude dítě svěřeno výhradně matce nebo alespoň, že se svěření matce nemůže časem změnit například právě na střídavou výchovu. Pokud bude dítě svěřeno matce, bude otci určena nějaká forma styku, nejprve možná za přítomnosti matky, pak může být styk rozšířen i na několik dní. Nicméně zdaleka to neznamená, že bych si myslela, že k určení otcovství nemá dojít, jen je třeba vědět všechny skutečnosti. Kromě žaloby na určení otcovství je samozřejmě i s biologickým otcem možno učinit prohlášení o otcovství před matrikou nebo soudem.
Dostanete se pravděpodobně do problémů při případné žádosti o případné dávky hmotné nouze. Vyživovací funkce státu musí samozřejmě nastoupit až po té, co jsou vyčerpány všechny jiné možnosti. Jestliže nebylo otcovství k dítěti určeno, může orgán pomoci v hmotné nouzi na matce požadovat, aby proti muži, který může být otcem dítěte podala návrh k soudu na určení otcovství a následně na něm uplatňovala nároky na výživné. Pokud nepodnikne příslušné úkony k uplatnění výše uvedených nároků vůči otci dítěte, stanoví zákon bohužel předpoklad, že se matka nadále nepovažuje za osobu v hmotné nouzi.
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v této věci požádat o součinnost také pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí s tím, aby s matkou projednali uplatnění nároků vůči otci dítěte. Nejde totiž jen o práva Vaše ale také o právo dítěte na otce a s tím spojená práva.
Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravedlivě žádat.
Jestliže matka samoživitelka požádá o dávky hmotné nouze a u dítěte není uveden otec, je odkázána na oddělení sociálně právní ochranu dětí (OSPOD), které vydá stanovisko, zda neuvedení otce je důvodné či nikoli. Je-li neuvedení otce důvodné, po žadatelce se kromě dalších náležitostí (doložení příjmů, nákladů na bydlení .......) nic nepožaduje.
Dospěje-li OSPOD, že neuvedení otce důvodné není (záleží na posouzení konkrétních důvodů), potom se krátí nějakým procentem částka životního minima matky (cca 20% odpovídající 200 - 250,-Kč). Vyjde-li i po tomto zkrácení nárok na dávku, je tato po dobu 6 měsíců vyplácena. Žadatelka je zároveň vyzvána, aby uplatnila výživné na otci (v případě neplacení přiznaného výživného, exekuci). Jestliže zmíněné neuplatní, dávka je po 6 měsících odejmuta. Orgán pomoci v hmotné nouzi se většinou snaží žadatelkám vyhovět, musí však zkoumat, zda ustanovení zákona byla naplněna, pokud nedojde v šestiměsíční lhůtě k řádnému uplatnění nároků a pohledávek, má se za to, že osoba, není v hmotné nouzi, protože prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním.
Z výše uvedeného vyplývá, že úřad Vás v souladu se zákonem nutí otce do rodného listu uvést a vymáhat po něm plnění jeho vyživovací povinnosti, udělat to musí. Důvody, pro které to obojí odmítá musí uvést takové, aby byly uznány za oprávněné a pochopitelné. Je jasné, že když bude uvěřitelně tvrdit, že otce svého dítěte nezná a neví, kdo to je, že nikoho uvést nejde, tak mohou být takové důvody uznány.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Nárok na porodné

23.10.2017

Dobrý den,
chci se zeptat jak je to s nárokem na porodné.
Lidé kolem mi tvrdí že když otec dítěte pracuje v zahraničí a má velký příjem (cca 40tisíc) nemám nárok na porodné. Jak to prosím je? A dá se to nějak obejít?jako třeba zapsání otce až týden po porodu? Děkuji za rady.

Dobrý den,
porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Úplná rodina (oba rodiče)
U prvního dítěte tak nesmí příjmy v rodině překročit 20 817 Kč. Není tedy rozhodné, že otec dítěte pracuje v zahraničí, ale jaký je příjem všech společně posuzovaných osob. Pokud budete jakýmkoliv způsobem tajit otce dítěte (neuvedete jej do rodného listu) pro získání nároku na dávku, dopustíte se podvodu. Pouze v případě, kdy byste s otcem skutečně netvořili rodinu, pak by bylo možno uvažovat o tom, že byste otce dítěte vyloučila ze společně posuzovaných osob. Pak by se do příjmu započítávalo jen výživné na dítě a výživné na Vás jako neprovdanou matku.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky

Téma: Dohoda o výživném

22.10.2017

Dobrý den
1. dotaz
potřebují řadu ohledně sepsani dohody o výživném
kde se to provádí a co mám napsat přesně.nemam s otcem Dítěte nic se psáno.jen je zapsana jako otec. Je to cizinec.chci se domluvit na vytivnem.pokud to nepůjde budu muset se obrátit na soud. Můžete mi poradit kde se dozvědět více a jak postupovat?
2. dotaz
otec mého Dítěte nejsme manžele otec je Bg národnosti mi neplatí alimenty dala jsem na soud žádost o vyzivne.
Otec Dítěte mi sdělil ze se už nebude zdržovat v České republice nebude mi nic platit a už ho nem hledat.ze nic nemá nic mu nevezmou
můžete mi Prosím poradit co mám s touto situací dělat?

Vážená paní,
„Mimosoudnost“ této dohody spočívá v tom, že obsah dohody si primárně stanovují rodiče nezletilého dítěte sami mezi sebou. Při nesporných rozvodech nebývá zpravidla důvod, aby soud návrh dohody neschválil. Zákonný základ, na základě kterého je uzavření výše zmíněné dohody možné, nalezneme v ust. § 891 OZ. Pokud byste chtěla dohodu schválit soudem, příslušným soudem okresní nebo obvodní soud trvalého bydliště nezletilého dítěte.
§ 891
[Úprava styku rodiče s dítětem, jeho omezení či zákaz]
(1) Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se spolu dohodnou, jak se rodič, který dítě v péči nemá, bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče s dítětem upraví. V odůvodněných případech může soud určit místo styku rodiče s dítětem.
(2) Je-li to nutné v zájmu dítěte, soud omezí právo rodiče osobně se stýkat s dítětem, anebo tento styk i zakáže.
Dohoda, kterou uzavírají, by měla podmínky a rozsah styku rodičů s dítětem upravovat poměrně důkladně a zahrnovat i úpravu výživného.
Závěrem stojí rozhodně za zmínku skutečnost, že řízení, ve kterém se schvaluje návrh, je osvobozeno od soudního poplatku.
Vzor návrhu na schválení dohody o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu naleznete níže. Jedná se však o zjednodušenou verzi, která má pouze poskytnout povědomí o tom, na co by se při jejím formování rozhodně nemělo zapomenout.

Vzor dohody:
V Praze dne 21. 10. 2015
Obvodnímu soudu pro Prahu 10
28. pluku 1533/29B
100 83, Praha 10

Matka:
Otec:
Nezletilé dítě:
Přílohy:

Rodný list nezletilého
Návrh na úpravu poměrů k nezletilému dítěti

Jednou osobně na podatelně
I.
Vztah matky a otce bylo trvalo od do. Ve vztahu se narodil nezletilý Jonáš Rozvodník.
II.
Matka a otec se dohodli na následující úpravě poměrů nezletilého Jonáše Rozvodníka. Nezletilý Jonáš Rozvodník je svěřen do péče matky, kdy otec má právo stýkat se s ním .....
III.
Otec je povinen přispívat na výživné nezletilého měsíčně částkou 8 000,- Kč,- která je vždy splatná do 20. dne v měsíci na účet matky u Československé obchodní banky, č. ú.: 123456789/0300.
IV.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádáme, aby soud vydal toto rozhodnutí:

Návrh dohody pro úpravu poměrů k nezletilému pro dobu po rozvodu se schvaluje.

Vzhledem k tomu, že jste se s otcem na výživném nedohodla, rozhodne o výživném soud. I když otec bude žít mimo ČR, je možné výživné vymáhat, více informací zde: https://www.umpod.cz/vyzivne/

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Příležitostná činnost

22.10.2017

Dobrý den,
jsem na rodičovské dovolené a dostala jsem nabídku přivydělat si, což jako samoživitelka velmi vítám.
Mělo by se jednat o přivýdělek formou Smlouvy o dílo /jinou formu smlouvy - např. dohodu o provedení práce uzavírat nechtějí/.
Zvažuji, zda je pro mne za těchto podmínek nabídka výhodná či ne. Chtěla bych se proto zeptat, jaké povinnosti , výhody či nevýhody plynou pro mě při Smlouvě o dílo--myslím tím způsob hlavně vůči finanční správě - tj. hlavně povinnost zdanění -zda bych potom byla povinna podávat si sama daňové přiznání.
Živnostenský list nemám a ani bych si ho nechtěla zřizovat.
Je práce formou Smlouvy o dílo vůbec bez ŽL možná?
Jednalo by se o nepravidelný přívýdělek cca. 3 -4x ročně /např. v lednu, v červenci, srpnu a v prosinci/ cca pokaždé v částce tak kolem 7-8 000Kč . Jednalo by se o jednu Smlouvu o dílo s tímtéž subjektem.
Prosím o sdělení, zda jsou zde případně nějaké limity do kolika korun si člověk takto může přivydělat a zda je to takto bez ŽL vůbec možné.
Velmi předem děkuji za odpověď.

Vážená paní,

Od roku 2017 je limit pro příležitostné příjmy 30 tisíc Kč. Znamená to, že pokud součet vašich příjmů z příležitostných činností (bez odečtení výdajů) nepřesáhne v kalendářním roce 30 tisíc Kč, nemusíte tyto příjmy danit ani uvádět v daňovém přiznání.

Jde o nárazové příjmy, tedy:

- příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenské oprávnění
- příležitostný pronájem movitých věcí
- zemědělská výroba, pokud ji neprovozujeme coby podnikatel, samostatně hospodařící rolník
Nepatří sem například autorské honoráře, i když pro nás byly jen příležitostným příjmem. Autorské příjmy je třeba vždy zdanit.

Pokud součet příjmů (bez odečtení výdajů) z našich příležitostných činností přesáhne za rok 30 tisíc Kč, musíte zdanit všechny tyto příležitostné příjmy, tedy celou sumu ročních příležitostných příjmů. Zdaníte je po skončení roku v rámci daňového přiznání jako ostatní příjmy.

Právní předepisy
§ 10 odst. 1 a), § 10 odst. 3 zákona o daních z příjmů

Více info na http://www.jakpodnikat.cz/prilezitostna-cinnost.php

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost při pobírání rodičovskéh příspěvku

22.10.2017

Dobrý den.
Na rodičovskej dovolenej som od 2/2017, poberám z čr i rodičovský príspevok. Od 1.11.2017 sa chystám do práce na 9 hodín týždenne, tu v čr na svoje pôvodné pracovisko. O dieťa sa bude starať chuva. Ešte neviem aku presne dostanem v práci zmluvu. Stále ale poberám rodičovský príspevok . Chcem sa spýtať či budem mať právo poberať rodičovský prispevok i nadalej, či záleží i od typu pracovnej zmluvy, ktorý dostanem, nechcem o rodičovský prispevok prisť.
Ďakujem za odpoveď.

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku může být rodič výdělečně činný s tím, že po dobu své výdělečné činnosti je povinen zajistit dítěti péči jiné zletilé osoby. Výše příjmů, ani způsob výdělečné činnosti není nikterak omezen. Z uvedeného vyplývá, že pokud zajistíte péči o dítě chůvou, rodičovský příspěvek Vám bude náležet nadále i v případě, že budete výdělečně činná.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: vyživovací povinnost k těhotné nezletilé dceři

22.10.2017

Dobrý den potřebuji poradit mám vyživovací povinnost dcera má 17 let pryč přestala chodit do školy zvlastni vůle asi před 2 rokmi. Před týdnem se jí narodilo dítě já jsem nezaměstnaný delší dobu přesto jsem platil výživné chci se zeptat jak je výše uvedeno mohu požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti a budu mít úspěch mockrát děkuji za pomoc

Dobrý den,

obecně platí, že rodiče a děti mají vzájemnou vyživovací povinnost. Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Samotným faktem, že se dceři narodí dítě, nezaniká Vaše vyživovací povinnost k dceři, musí se posuzovat další okolnosti - nic nepíšete o otci dítěte, který má rovněž povinnost dceru a dítě vyživovat.
Pokud je otec zapsán v rodném listě dítěte, tak i když spolu nežijí, tak má dcera dle občanského zákoníku právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím od otce Vašeho dítěte. Zde nejde o výživné na dítě, ale o výživné neprovdané matce. Pod pojem náklady spojené s těhotenstvím a slehnutím se běžně řadí náklady na těhotenské šaty, obuv, zvláštní léky, náklady na pobyt v nemocnici a lékařský zákrok apod. Pod tento termín však nelze podřadit náklady, které matce vznikly při pořizování výbavičky dítěte, kočárku, postýlky, sedačky atd. Toto by bylo možno již považovat na náklady výživného na dítě. V případě příspěvku na přiměřenou výživu matce občanský zákoník hovoří o lhůtě do dvou let věku dítěte. Je na soudu (protože obvykle se toto řeší ve chvíli, kdy otec neplní svou vyživovací povinnost dobrovolně), aby s ohledem na konkrétní případ stanovil výši výživného. Přiměřený příspěvek na výživu by měl soud individuálně určit tak, aby byly zajištěny všechny odůvodněné potřeby matky dítěte.
Pokud je dcera nezletilá, tak mohou existovat dvě vyživovací povinnosti- Vaše a otce dítěte, obě budou existovat současně a nelze určit, že by jedna vyživovací povinnost předcházela tu druhou a jedna druhou vylučovala. Jde tedy o míru, jakou výší má kdo (Vy a otec dítěte) přispívat.
S ohledem na situaci (nezaměstnanost,dcery ukončení studia z vlastní vůle), bych návrh na zrušení výživného podala, ale bude záležet na rozhodnutí příslušného soudce, jak na základě konkrétní situace a zhodnocení všech okolností rozhodne .

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.