Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Posudek o zdravotní způsobilosti

22.06.2018

Dobrý den, mám otázku ohledně potvrzení zdr. způsobilosti u nezletilého na tábor.
1) U naší pediatry to stojí moc, více, než kdekoliv jinde ve městě. Prý mám nárok na to jít jinam, když je to předražené.

2) Čekací lhůta je více než 20 dní, ale tak dlouho s přihláškou čekat nemůžu, co s tím?

3) Jak toto vůbec řeší lidé, kteří nemají pro dítě pediatra?

4) Naše pediatra má na nástěnce prohlášení, že potvrzení nesmí vydat žádný jiný lékař než ošetřující a to ani v případě její nemoci či dovolené, tak to mají lidé řešit s předstihem, je to vůbec legitimní?

Dobrý den,
potvrzení o zdravotní způsobilosti je povinnou součástí zdravotní dokumentace každého účastníka tábora, školy v přírodě či lyžařského výcviku. V listopadu vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdraví, která mj. prodlužuje platnost potvrzení z jednoho na dva roky.
Zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění stanoví:
§9 Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu dvou let od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

Z výše uvedeného vyplývá, že opravdu zákon jasně určuje, že tento posudek musí být vydán pouze registrujícím lékařem, tedy výhradně pediatrem Vašeho dítěte. Jestliže je třeba vydání posudku urychlit, je třeba se individuálně s lékařem domluvit. Lidé, kteří pro své dítě pediatra nemají zkrátka tento posudek předložit nemohou a jejich dítě tak na tábor nemůže být přijato.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Rodičovská zodpovědnost

22.06.2018

Dobrý den, když je kamarádova dcera půl roku před zletilosti (v lednu ji bude 18) a nechce již z rodinných důvodů zůstávat, může i bez povolení rodičů bydlet sama pokud 1. Má kde bydlet (školní garsoniéra) 2. Má finanční příjmy a možnost dotace ze školního fondu pro studenty s hmotnou nouzi 3. Ve škole prospívá a pravidelně dochází na hodiny

Předem děkuji za odpověď, velmi rád bych ji pomohl, jelikož to doma nemá lehké a již několikrát byla z domu vyhozena a pod vyhruzkou policie násilím přivedena domů popřípadě násilně doma držena (nemohla chodit na kroužky, do práce...)

Nechce to ovšem brát soudní cestou, aby to ne odnesl zbytek rodiny a hlavně mladší sourozenci.

Dobrý den,
nový občanský zákoník stanoví, že dítě je povinno dbát svých rodičů. Dokud se dítě nestane svéprávným, mají rodiče právo usměrňovat své dítě výchovnými opatřeními, jak to odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem, včetně omezení sledujících ochranu morálky, zdraví a práv dítěte, jakož i práv jiných osob a veřejného pořádku. Dítě je povinno se těmto opatřením podřídit. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud. Plyne z toho to, že rodiče rozhodují do dosažení zletilosti svého dítěte například o tom, kde a s kým bude bydlet a o dalších záležitostech. Nejsnazší cestou by bylo se s rodiči dohodnout a navrhnout variantu, že by studentka bydlela již sama ve školní ubytovně a že bys se v nějakých dohodnutých termínech vždy hlásila a umožnila rodičům vykonávat jakousi kontrolu, aby mohli zodpovědně dostát svým rodičovským povinnostem.
Nový občanský zákoník také přináší také nový institut tzv. emancipace nezletilého. Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého. Takto by mohla nabýt plné způsobilosti k právům a povinnostem a rodiče by již vůči ní nemohli vykonávat rodičovskou odpovědnost. Otázkou je, zda by to však vzhledem k věku bylo efektivní řešení, zda-li by nenabyla zletilosti dříve, než by soud stačil rozhodnout. Dalším efektem emancipace by pak byl fakt, že (je-li podmínkou schopnost se samostatně živit) by skončila vyživovací povinnost rodičů a studentka by musela svůj život a studia zvládat na své náklady.
Pokud dítě v lednu nabude plné zletilosti, rodiče již nebudou moci vykonávat rodičovskou zodpovědnost, dítě nebude nuceno se podřídit jejich výchovným opatřením, ale vyživovací povinnost rodičů vůči stále studujícímu dítěti bude pokračovat. Jestliže nebude plněna dobrovolně, bude možno ji vymoci soudně.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výše PPM

22.06.2018

Dobrý den, můj dotaz se týká výše PPM. Pobírám ji již podruhé. Výše první PPM byla dána souběhem dvou pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, zatímco první pracovní poměr trval až do nástupu na mateřskou, druhý skončil necelé 4 měsíce před nástupem na mateřskou. Přesto byl i výdělek z druhého pracovního poměru zohledněn při výpočtu výše PPM. Důvodem byla skutečnost (dle vyjádření pracovníka OSSZ), že se zohledňují veškeré příjmy za období 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou. Po této mé první mateřské dovolené, jsem nastoupila rodičovskou dovolenou a z ní jsem rovnou nastoupila na svou druhou PPM, starší dítě přitom mělo v době mého nástupu na druhou mateřskou dovolenou 21 měsíců. Při výpočtu výše této mé druhé PPM mi byl však zohledněn pouze příjem z prvního pracovního poměrů, který stále trvá a nikoliv příjem z druhého, který (jak bylo uvedeno výše) skončil necelé 4 měsíce před nástupem na první mateřskou dovolenou. Výsledkem je tedy výrazně nižší výše druhé PPM oproti první PPM. Je tento postup v pořádku? Pokud se při výpočtu PPM zohledňují veškeré příjmy za období 12 měsíců před nástupem na mateřskou dovolenou, proč se nyní tak neděje? Na koho se mám případně obrátit o pomoc? Na pobočce OSSZ mi tvrdí, že je vše v pořádku, že mám "jen smůlu" vzhledem k rozdělení příjmu do dvou pracovních poměrů (ty ale celkově tvořily standardně 1,0 úvazek a z obou příjmů jsem odváděla samozřejmě veškeré platby, pojištění, daně). V oblasti, v níž jsem zaměstnána - přes projekty, nemá můj zaměstnavatel, dle vyjádření ÚP, jinou možnost, než své zaměstnance zaměstnávat takto na několik částečných úvazků (pracovních poměrů) tvořících dohromady úvazek 1,0 (některé části roku zkrátka pracujeme na více pracovních poměrů, některé části roku jen na jeden, podle toho, jaké projekty zrovna zpracováváme - to se stalo i mě před nástupem na první PPM, že se mi dva pracovní poměry "stáhly" do jediného). Jedná se o jediný legální postup v naší branži, za který, mám pocit, že jsem nyní "trestána" nižší PPM. Opravdu to musí být takto? Děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Jednou z podmínek nároku na PPM je tedy trvající účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM či plynoucí ochranná lhůta z pojištění. Pokud Vám 4 měsíce před nástupem na první PPM jedno zaměstnání (pojištění) skončilo, vznikl Vám z něj nárok na PPM proto, že jste se s nástupem vešla do tzv. ochranné lhůty. Ochranná lhůta běží z pojištěné činnosti, který skončila v době těhotenství, a trvá tolik dní, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dní. Jelikož však s nástupem na druhou PPM již toto pojištění neexistovalo a ani z něj již neplynula ochranná lhůta, nevznikl z něj již nárok na PPM. Jinak tomu je u druhého pojištění (dosud trvajícího pracovního poměru), které stále běží, a proto z něj nárok na PPM opět vznikl.

Rozhodné období, za které se zohledňují příjmy pro výpočet PPM, je skutečně obecně 12 kalendářních měsíců před kal. měsícem, ve kterém dochází k nástupu na PPM, ale zjišťuje se pouze u pojištění (zaměstnání), ze kterého nárok na PPM vzniká - ve Vašem případě tedy nyní pouze z trvajícího pracovního poměru. Není tedy pravdivá informace, že se výše PPM určuje ze všech příjmů, kterých osoba dosáhla v posledních 12 měsících, musí jít o příjmy, které zapříčiňují nárok na PPM. Je tedy třeba si uvědomit, že nástup na druhou PPM nastal v době, kdy již jedno pojištění dávno neběželo, a to ani ochranná lhůta z něj, jelikož ta je max. 180 dní od skončení zaměstnání.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Otcovská dovolená

22.06.2018

Dobrý den,
Mám dotaz ohledně otcovské dovolené. Pokud otec dítěte pracuje ve školství a celé období 6 týdnů po porodu, kdy by měl nárok na čerpání otcovské dovolené, vychází na dobu letních prázdnin, kdy má určenou obvyklou dovolenou, má na otcovskou dovolenou nárok, s tím, že by mu zbyly dny běžné dovolené? Nebo nárok na otcovskou dovolenou v době určené případně podnikové dovolené nevzniká?

Dobrý den,
nárok na otcovskou dovolenou má zaměstnanec, který pečuje o dítě, jehož je otcem nebo zaměstnancem pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo 7 let věku. Podmínkou nároku na otcovskou dovolenou (dále jen „otcovskou“) osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Nárok má i zahraniční zaměstnanec, jestliže je účasten nemocenského pojištění aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou. Dovolenou musí zaměstnanec nastoupit nejdéle do 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.
Je nutno upřesnit jednu důležitou věc. Otcovská dovolená (jak se zjednodušeně nazývá") je dávkou nemocenského pojištění, nikoliv pracovním volnem dle zákoníku práce. Zákoník práce tuto překážku v práci nezná, takže je třeba pracovní volno získat jinak. Není to ale nic těžkého. Zákoník práce stanoví, že oba rodiče mohou čerpat rodičovskou dovolenou. Matka po ukončení mateřské dovolené, otec od narození dítěte. Zaměstnavatel musí žádost o rodičovskou dovolenou vyhovět, zákoník nestanoví žádné podmínky na minimální délku rodičovské dovolené, ani nějakou dobu, kdy má zaměstnanec předem hlásit, že hodlá nastoupit na rodičovskou dovolenou. Lze tedy bez problému na týden požádat o čerpání rodičovské dovolené.
§ 217 odst. 4 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení , kdy je uznán dočasně práce neschopným podle zvláštního právního předpisu, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. § 219 odst. 1 v poslední větě stanoví, že dovolená zaměstnankyně se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené. Z výše uvedeného vyplývá, že se Vaše nařízená dovolená přeruší, jestliže požádáte o čerpání rodičovské dovolené. Je ale třeba počítat s tím, že čerpání dovolené (až na výjimky) určuje zaměstnavatel a že je tedy na něm, kdy Vám ten zbylý týden nařídí vyčerpat. Například v situaci, kdy by došlo k nějaké překážce na straně zaměstnavatele (havarijní stav ve škole... nepoteče voda, nefunkční topení apod.) a ostatní zaměstnanci by byli doma za náhradu mzdy, v případě, že některému zaměstnanci zbývá dovolená, může toho samozřejmě zaměstnavatel využít a na tuto dobu nařídit čerpání dovolené.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Hlídání dětí

22.06.2018

Dobrý den,
Co je třeba k hlídání dětí starších u sebe doma za účelem zisku?
Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
podle stávající právní úpravy existuje v současnosti několik možností, jakými lze činnost "Hlídání dětí" provozovat:
- Mateřské školy v režimu školského zákona
- Podnikání v režimu živnostenského zákona
- Dětské skupiny

Předpokládám, že Vám jde o podnikání. Činnost předškolních zařízení nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení podléhá režimu živnostenského zákona. Její zařazení do konkrétní živnosti se řídí věkem dítěte, hranicí jsou tři roky věku dítěte.

a) Pokud bude poskytována služba spočívající ve výchově dětí nad tři roky věku, půjde o živnost volnou „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Další možností v rámci živnostenského podnikání je obor činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“. Obsahové náplně živností jsou stanoveny nařízením vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
K získání živnostenského oprávnění na volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obory činnosti č. 72 a 79, není třeba prokázat odbornou způsobilost.

Pro obecné informace o podnikání, zejména pro zorientování se v otázkách placení pojistného, navrhuji využít přehledně zpracované informace na portálu http://www.jakpodnikat.cz/.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Poměry rodičů k dítěti

22.06.2018

Dobrý den mám roční holčičku a z partnerem nežijeme už od těhotenství je od nás 80km a za malou jezdí jednou měsíčně na 3h tet si našel partnerku a furt trvá na tom že si ji ke mě vezme ať malou pozná já stím nesouhlasím furt na mě tlačí že si bude chtít brat malou na celi den pryč tet SME udělali podle něho 2datumi v měsíci já osobně si myslím že je to málo a vždy mě vystresuje když sem má ject naléhá na mě že mám ject k jeho rodičům že malou neviděli ale souhlasila sem ať se na ni přijedou podívat nepojedu tam nejdřív ji zapíral dělali SME testy odcostvi a máme soudně stanovene výživné a dluh co mi za 6mesicu co byla malá na světě nedával už nevím jak dál chtěla bych už mít od něj pokoj nebo to viresit tak aby si furt nestanovil nějaké podmínky když jezdí tak málo děkuji za odpoved

Dobrý den,
v případě, kdy má dítě v rodném listu oba rodiče, je nutno mít na paměti, že jste oba rodiči se stejnými právy a povinnostmi k dítěti, o všech zásadních záležitostech týkajících se dítěte budete muset rozhodovat společně. Pokud nebudete schopni se o poměrech ke společnému dítěti dohodnout tak, aby to bylo ku prospěchu Vaší společné dceři, bude muset o těchto záležitostech rozhodnout soud. Soud bude na návrh rozhodovat o svěření dítěte do péče jednomu z rodičů, případně do jejich střídavé a (výjimečně) společné péče, rozhodne také o výši výživného a o styku s druhým rodičem. Samozřejmě Vás nikdo nemůže nutit, abyste do své domácnosti přijala osobu, kterou si nepřejete, ale nelze takovou osobu (partnera druhého rodiče) vyloučit zcela ze styku, o tom, s kým se bude dítě v době, kdy je s druhým rodičem, stýkat, rozhoduje rodič sám, protože má stejně silnou rodičovskou odpovědnost, jako ten druhý. Svěření dítěte do péče nijak rodičovskou odpovědnost neoslabuje. Aby byla nějaká osoba vyloučena ze styku s dítětem, muselo by toto být dítěti na újmu (zneužívání, týrání, ohrožování mravní výchovy apod.).
Otázka dlužného výživného může být až otázkou trestněprávní. Neplnění vyživovací povinnosti po dobu delší než čtyři měsíce, je trestným činem. Za tento trestný čin je považována situace, kdy otec neplní řádně, takže nestačí, že čas od času zaplatí a byl by z toho venku, tedy situace, kdy dlužné výživné dosahuje čtyřnásobku měsíčního stanoveného výživného.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Přijetí dítěte do MŠ

22.06.2018

Dobrý den,
mám dotaz ohledně přijímacího řízení do MŠ.
Bydlíme v okrajové části města a školku, do které chodí starší syn 5let máme cca 500m. Od září nastupuju po rod.dovolené do zaměstnání a chtěli jsme umístit i mladšího syna (1/2016) do stejné školky.
1.4 2018 zveřejnila ředitelka naší školky kritéria pro přijetí do MŠ, kde upřednostňovali děti, které mají k 31.8 2018 věk 5-3let, dále vzdálenost MŠ, dále pokud je v MŠ st. sourozenec, dále pokud má uchazeč zmíněnou MŠ na 1.místě...atd....
Po přijímacím řízení nám bylo písemně sděleno, že syn splnil podmínky v plném rozsahu a na šk.rok 2018/2019 byl přijat. Zároveň mi bylo ústně (!) sděleno, že ho ale můžou vzít až v lednu, jelikož je ročník až 2016 a přednostně berou ročník 2015, bez ohledu kdy se narodili (září-prosinec), bez ohledu na bydliště, bez ohledu na sourozence . Ale školku budu platit od září. Od září do ledna si mám platit taky soukromou školku (cca 5000Kč/měsíc) a vozit každé dítě do jiného zařízení. Nehledě na to, že si bude syn zbytečně zvykat v cizí školce na 4měsíce, když ve své školce má bratra.
Děti, které se narodili v 12/2015 (o 1 měsic starší) a bez sourozence v MŠ, bez bydliště, můžou nastoupit již od září.

Můj dotaz:
1.) může MŠ měnit podmínky přijetí během/po přijímacím řízení ?
2.) může po mně chtít MŠ platbu školkovného, ikdyž dítěti brání do ní chodit?
3.) jak se případně bránit?

Dobrý den,
podle mého názoru je nejdůležitější, co je uvedeno ve správním rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole. Jestliže bez dalších podmínek je syn přijat pro školní rok 2018/2019, tak je jakési ústní sdělení nedůležité. Nicméně mi není znění rozhodnutí známo, takže se mohu jen dohadovat, jak se věcí mají. Ve Vašem případě nejde o možnost změny podmínek příjetí během přijímacího řízení, protože dítě je přijaté, tím je přijímací řízení skončeno. Pokud tedy je přijato bez podmínek, nemůže pak ředitel školy nějakou dodatečnou podmínku stanovit, tím spíš požadovat platbu školkovného za dobu, po kterou nebude dítě (z důvodu překážky na straně školy) do školy chodit. Bránit se můžete s ohledem na to, jestli máte bezrozporné rozhodnutí o přijetí, tedy tak, že budete žádat nástup syna v září. Školka má svého zřizovatele, tím je obvykle obec, lze se tedy obrátit se stížností také tam. V souladu s ustanovením § 183 odst. 3 školského zákona plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, krajský úřad, i na ten je tedy možno se obrátit ve věci rozhodování o přijetí do mateřské školy.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Zálohová daň z příjmu

21.06.2018

Dobrý den,
jsem na RD a současně mám u svého zaměstnavatele DPP s podepsaným prohlášením a výdělkem nad 10000 Kč/měs. Mimo to mám ještě vedlejší živnost, čili si budu podávat i daňové přiznání. Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, to chápu, ale chtěla bych se zeptat, jak je to se zálohovou daní při DPP (a případně DPČ, na kterou budu za chvíli přecházet). Mám nějakou možnost ji získat zpět?

Dobrý den,
jestliže je daň odváděna jako zálohová (nikoliv srážková), pak musíte po konci zdaňovacího období podat daňové přiznání ze všech svých příjmů a v tomto daňovém přiznání si odečtete započitatelnou položku na poplatníka (popřípadě jiné odečitatelné položky) a případný přeplatek na dani z příjmu budete žádat vrátit.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.