Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

22.05.2018

Dobrý den,
Je mi 37 let a mám děti 7 a 3,5 roku.
V srpnu 2017 byli synovi 3 roky – ukončila jsem pracovní poměr u původního zaměstnavatele a přihlásila jsem se na úřad práce.
Vyčerpala jsem podporu 5 měsíců a od března 2018 jsem nastoupila do nového zaměstnání. Bohužel děti jsou hodně nemocné a mám obavy, že zaměstnavatel mi dá výpověď.
Pokud bych zůstala s dětmi doma, bralo by se to jako péče o dítě do 4 let/synovi budou 4 v srpnu 2018/ a započítalo by se mi to do odpracovaných 6 ti měsíců, aby mi vznikl opět nárok na podporu v nezaměstnanosti?
Děkuji za odpověd

Dobrý den,
dle § 49 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise (výpověď ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. a) –c) zákoníku práce) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Do doby 6 měsíců nelze započíst náhradní dobu, tj. péči o dítě do 4 let věku.
Pokud byste zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností nezískala dobu pojištění alespoň v délce 6 měsíců, nárok na podporu by Vám nevznikl.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

17.05.2018

Dobrý den, můj dotaz je ohledne vyplacení podpory v nezaměstnanosti.
Jde o to, že od 7.3.2018 jsem na mateřské dovolené, cca v říjnu jdu na rodičovskou.
Dneska mi volala kamarádka s informací, že mám nárok na podporu v nezaměstnanosti při čerpání rodičovské dovolené po dobu 5 ti měsíců, ikdyz se budu po rodičovské dovolene vracet do stávajícího zaměstnání.
Pokud to tak je, kolik bych měla dostat, když je moje hrubá mzda cca 40tis. hrubého.
Dekuji vřele za odpověď.

Dobrý den,
podpora v nezaměstnanosti náleží při splnění zákonem stanovených podmínek uchazečům o zaměstnání. Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát (až na výjimky) osoba v pracovněprávním poměru (§ 25 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění). Během rodičovské dovolené trvá Váš pracovní poměr, tudíž podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti nesplňujete.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Skončení pracovního poměru - evidence u úřadu práce, placení pojistného na zdraovtní pojištění, ...

07.05.2018

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, 27.7.2018 budou mladší dceři 3 roky. Jsem zaměstnaná na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou. Potřebovala bych ale s dětmi zůstat déle doma. Žádala jsem zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna, ale nevyhověl mi, nemá pro mě stejně volné místo. Dohodli jsme se na výpovědi pro nadbytečnost s dvouměsíční výpovědní lhůtou + 3 měsíce odstupné.
Chtěla bych se zeptat, jestli se po výpovědi musím hned přihlašovat na úřad práce, když bych zaměstnání ještě nehledala, nemám hlídání pro dceru. Nebo jestli stačí nechat si rozložit rodičovský příspěvek třeba až do čtyř let věku dcery (dokud je z čeho, poslední dávku bych měla mít za červenec 2018) a byla bych vedená jako osoba pečující o dítě? Potom už není potřeba se přihlašovat na úřad práce a zdravotní a sociální pojištění je za mě hrazeno? A ještě se zeptám, z čeho by se potom případně počítala podpora v nezaměstnanosti?

Dobrý den.
Evidovat se u úřadu práce je Vaším právem, nikoli povinností. Pokud chcete pečovat o dítě a zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat.
Stát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za příjemce rodičovského příspěvku.
Dále je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění na základě ust. § 7 odst. 1 písm. k) cit. předpisu jako za osobu celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o příjemce rodičovského příspěvku nebo ženu na mateřské či rodičovské dovolené. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce zdravotní pojištění, je pojištěnec povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Pro účely pojistného na zdravotní pojištění není nutné rodičovský příspěvek rozkládat.
Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který alespoň 12 měsíců v rozhodném období vykonával zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje (podle § 41, odst. 3 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku podle ust. § 41 odst. 1 jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

05.05.2018

Dobrý den,
jsem v současné době na rodičovské dovolené a se svým zaměstnavatelem jsem před časem rozvázala pracovní poměr z důvodu nedodržení zákonem stanovené lhůty k vyplacení mzdy (v mém případě za dovolenou čerpanou bezprostředně po mateřské) z jeho strany. Předpokládám, že po ukončení rodičovské mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud se mi o té doby nepodaří najít jiné zaměstnání a chtěla bych se zeptat, jestli o tento nátok nepřijdu, když si v průběhu letních prázdnin najdu brigádu. Jednalo by se o dohodu o provedení práce, ne o zaměstnanecký poměr.
Děkuji a přeji hezký den,

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
- v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
- požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.

K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Náhradní doba
Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku, resp. do 10 let věku v případě, že se jedná o osobu závislou na péči jiné osoby alespoň ve stupni I.
Doba poskytování podpory v nezaměstnanosti
Doba pro poskytování podpory v nezaměstnanosti (tzv. podpůrčí doba) činí u uchazeče o zaměstnání:
do 50 let věku pět měsíců,
od 50 do 55 let věku osm měsíců,
nad 55 let věku 11 měsíců.
Pro délku podpůrčí doby je rozhodující věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.

To znamená, že o nárok na podporu v nezaměstnanosti nepřijdete, podmínky pro splnění podpory v nezaměstnanosti splňujete, avšak výše podpory bude minimální. Práce na dohodu o provedení práce nemá vliv na výši podpory v nezaměstnanosti ani na jeho nárok. Upozorňuji Vás, že po dobu výkonu práce na dohodu o provedení práce není možné být v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

04.05.2018

Dobrý večer,
Poprosila bych Vas o radu,odpověď na moji situaci.děkuji
Jsem matka dvou dětí (skoro 4let,6let)
V listopadu jsem nastoupila po RD do prace (prodavačka) na zkrácený úvazek 120hod.týden ranní směna od 5-12,tyden odpol.14-17.30
Mám manžela s nepravidelnou Prac.dobou -v letních měsících obzvlášť.(večerní příjezdy,někdy situace ze je Po-Pa mimo domov)
Zatím ,jsme to s manželem zvládali ,stihali s dětmi.Nyní řeším - prázdniny- nechci podávat výpověď ,ale jiná varianta mi nejspíš nezbyde.
Můj dotaz je ale takový ,zda když jsem v Prac poměru(na dobu určitou 31.5.2018-pote smlouva na dobu neurčitou) tepve od listopadu 2017,zda mi na UP uznají podporu. Někde jsem četla ,ze musím mít odpacovany rok abych mela nárok na finanční.podporu. Můžete mi prosím napsat jak to tedy je.
Podala jsem i paní vedoucí návrh,zda by jsme nemohli přizpůsobit pracovní dobu na dva dny cele a dva dny volno....nesouhlasila.
Omlouvam se, vazim si ,ze mám práci.a v září hledat další. Ale pres léto nemám možnosti kdo by se postaral o děti... A brát je do obchodu nesmím.proto moje prosba: mám nárok na podporu, nebo když dam výpověď tak sice budu doma s dětmi ale bez peněz?.
Děkuji předem za Vaší odpoved ,

Vážená paní,

nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč, který splní tyto podmínky:
v rozhodném období získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností (popř. započítáním náhradní doby zaměstnání) alespoň 12 měsíců důchodového pojištění,
požádal úřad práce o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti.
Formulář žádosti o podporu v nezaměstnanosti lze vyhledat na
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
K žádosti se přikládají další dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, rodné listy dětí apod.

Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti jsou poslední dva roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

Do rozhodného období se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. zejména doba péče o dítě do čtyř let věku, tj. doba rodičovské dovolené.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč dosáhl ve svém posledním zaměstnání takto:
1.–2. měsíc ve výši 65 %, 3.–4. měsíc ve výši 50 % a od 5. měsíce ve výši 45 %.
Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana.
Orientační kalkulačka výpočtu podpory v nezaměstnanosti:
http://www.penize.cz/kalkulacky/podpora-v-nezamestnanosti
V případě, že uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával SVČ, stanoví se podpora z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.
Maximální výše podpory činí 16 682 Kč měsíčně.
Minimální podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči, jehož poslední činností byla „náhradní doba“, tj. péče o dítě do čtyř let věku.
Minimální podpora činí:
první dva měsíce 4 315 Kč měsíčně,
další dva měsíce 3 452 Kč měsíčně,
zbývající měsíc/e 3 164 Kč měsíčně.
Ve Vašem případě nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu pěti měsíců.

Informace
• Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV je k dispozici pro případ rady při zprostředkování
zaměstnání, evidence na úřadu práce, při vyplácení podpory v nezaměstnanosti, rekvalifikaci a dalších sociálních situacích. Podrobnosti o službě lze vyhledat na https://portal.mpsv.cz/sz/call_centrum. Telefon: +420 844 844 803, hovory jsou zpoplatněny sdíleným tarifem, modrá linka dle tarifikace operátora, z jehož sítě je voláno.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence u úřadu práce a přivýdělek

01.05.2018

Dobrý den,

V 10/2015 jsem nastoupila na MD. V 12/2016 jsem ukončila dohodou PP, a to z důvodu zrušení zaměstnavatele (tento důvod je uveden v dohodě o skončení PP). Obdržela jsem tedy odstupné a dohodou skončila PP. Stále pobíram RP (plánováno do 12/2018) a zároveň nově mám uzavřené DPP s výdělkem do 10tis. Kč. Rozhodla jsem se, že nyní mi situace dovoluje si najít práci na poloviční úvazek, a proto zvažuji ukončit pobíráni RP a přihlásit se na UP jako aktivní uchazeč o zaměstnání. Mé dotazy jsou: Z čeho se mi bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti? Mohu si jednorázově vybrat příspěvek RP (cca 20tis Kč)?Musim ukončit DPP, když chci pobírat podporu v nezaměstnanosti? Nebo mám zkrátit DPP tzn. i výdělek do poloviny minimální mzdy. Nebo transformovat DPP na DPČ? Děkuji předem za Vaši odpověď a ochotu.

Dobrý den.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
Z čeho se mi bude vypočítávat podpora v nezaměstnanosti?
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců. U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.) Pokud se zaevidujete u úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, bude Vám náležet podpora v této výši.
Mohu si jednorázově vybrat příspěvek RP (cca 20tis Kč)?
Jednorázové vyčerpání rodičovského příspěvku není možné. Volbu rodičovského příspěvku můžete změnit jedenkrát za 3 měsíce v souladu s těmito pravidly: Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše.
Musím ukončit DPP, když chci pobírat podporu v nezaměstnanosti? Nebo mám zkrátit DPP tzn. i výdělek do poloviny minimální mzdy. Nebo transformovat DPP na DPČ?
Přivýdělek uchazeče o zaměstnání na základě dohody o provedení práce možný není. Pokud budete u úřadu práce evidována jako uchazečka o zaměstnání můžete být výdělečně činná na základě dohody o pracovní činnosti či na základě pracovního poměru s tím, přivýdělek bude činit max. polovinu minimální mzdy, tj. max. 6.100 Kč. V době přivýdělku nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výkon výdělečné činnosti musíte oznámit úřadu práce.
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše, Vám doporučuji zvážit, zda se u úřadu práce nechcete zaevidovat jako zájemce o zaměstnání. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci. Bližší informace obdržíte přímo na úřadu práce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Nárok na podporu v nezaměstnanosti

30.04.2018

Dobry den. Chtela bych se zeptat jak postupovat v mem pripade. V kvetnu budou dceri 3roky a mela bych nastoupit zpet do prace. Nemam hlidani a do skolky dcera pujde az od zari. Domluvila jsem se u zamestnavatele na Ukonceni PP dohodou z duvodu nezaopatreneho ditete do 4let veku. Od kvetna se chci prihlasit na UP. Musim zadat i o zprostredkovani zamestnani, kdyz mam uz domluvenou praci na HPP s nastupem od zari nebo staci jen zazadat na UP o podporu v nezamestnanosti od kvetna a UP me bude jen evidovat a nebude mi nabizet pracovni mista? Dekuji

Dobrý den,
abyste mohla být příjemcem podpory v nezaměstnanosti, musíte být v evidenci uchazečů o zaměstnání. Abyste mohla být uchazečem o zaměstnání, musíte samozřejmě práci hledat, tedy plnit všechny povinnosti pro uchazeče. Pokud se na ÚP nezaevidujete, můžete se ve své zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba celodenně pečující o dítě a z tohoto důvodu být státním pojištěncem zdravotního pojištění až do nástupu do nového zaměstnání.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: evidence na úřadu práce před nástupem dítěte do MŠ

29.04.2018

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat za měsíc mi končí RP a dcerka 3roky mi "snad" nastoupí do MŠ v přechodném bydlišti než je náš trvalý pobyt.Je možné tedy se zaevidovat na ÚP a 3 měsíce do nástupu dcery do MŠ a mého nástupu do zaměstnání,pobírat podporu v nezaměstnanosti od ÚP??Bohužel hlídání pro dcerku nemám abych mohla na částečný úvazek a tím pádem se o ní musím celodenně starat.Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,

pokud nejste zaměstnána, tak evidovat na úřadu práce se samozřejmě můžete. Otázkou je, nakolik jste schopna poskytovat úřadu potřebnou součinnost při hledání zaměstnání, když nemáte možnost zajištění péče o dceru jinde. Zvažte, zda by nebylo lepší přihlásit se na Vaší zdravotní pojišťovně jako osoba pečující.
Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně.
Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.