Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na nemocenské po skončení pracovního poměru

19.11.2018

Dobrý den, chci se stát osobou pečující o dítě do 4 let věku (syn dosáhne v prosinci 3 let a do práce nemůžu kvůli péči o něj nastoupit na plný úvazek, jak zaměstnavatel žádá) a chci se zeptat, když bych byla v této době nemocná, mám nárok na případnou nemocenskou? Jak to je v tomto případě?

Děkuju za odpověď.

S pozdravem

Dobrý den,
pokud ukončíte pracovní poměr a nadále budete pečovat o dítě do 4 let věku, nebudete účastna nemocenského pojištění, tudíž nebudete mít nárok na dávky nemocenského pojištění a v případě nemoci, Vám nebude náležet nemocenské. Pokud byste ale byla uznána práce neschopnou ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru, pak by Vám nárok na nemocenské vznikl z titulu tzv. ochranné lhůty. Žádost o dávku byste předložila Vašemu bývalému zaměstnavateli, výše dávky by se odvíjela od příjmů dosahovaných v posledním zaměstnání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Dotace na pracovní místo

15.11.2018

Dobrý den, z důvodu výpovědi z nadbytečnosti se po RD budu hlásit na ÚP a zvažuji s kamarádkou vlastní podnikání (pravděpodobně s.r.o.). Jako samoživitelka bych ráda využila podpory ÚP na dotované místo. Proto se chci zeptat, jestli je šance získat tuto dotaci i na své vlastní místo ve společné firmě, nebo dotace slouží pouze pro SVOČ, kteří rozjíždějí své podnikání sami. Mimochodem, ŽL mám, ale roky pozastaven.. Vzhledem k vyšším vstupním nákladům k podnikání potřebuji obchodního partnera. Další otázka tedy je, jestli mám případně nějakou možnost získat dotace na rozjezd podnikání, i když bych nebyla jediným vlastníkem. Dotace by výrazným způsobem pomohly s rozjezdem samostatné činnosti a jeho udržitelnosti.
Budu moc vděčná za jakoukoliv odbornou radu na téma získání dotací - v mém konkrétním případě.
Děkuji

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz do naší poradny.
Váš dotaz je však velmi specifický, proto Vám doporučuji konzultaci s úřadem práce. Na každém úřadu práce je metodické pracoviště, které by Vám mělo podat veškeré informace a odpovědět na Vaše dotazy.
Základní informace získáte zde: http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/dotace/apz.
S pozdravem a přáním všeho dobrého

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence na úřadě práce

15.11.2018

Dobrý den,

prosím o radu. V srpnu mi skončila RD. Nyní jsem registrována na PÚ (třetí měsíc), poněvadž mi skončil pracovní poměr v den konce rodičovské. Snažím si najít zaměstnání, nicméně je to složité vzhledem k nemocnosti dětí. Dnes mi paní na PÚ sdělila, že mi již bude muset nabízet zaměstnání typu uklízečky na zkrácený úvazek. Je to pro mne nepředstavitelné vzhledem k mé praxi a specifickému oboru, který mám. Zkusila jsem požádat o rekvalifikaci, nicméně mi opět bylo sděleno, že mi to na trhu práce nepomůže a ať zvážím být "ženou v domácnosti". Ráda bych pracovala, ale již nevím, jak tuto situaci řešit, neboť zaměstnavatelé stále pohlížejí na matky s dětmi né moc přívětivě v ČR. Prosím tedy o informaci, jak toto řešit s PÚ dále a případně jaké jsou podmínky pro ženy v domácnosti (děti v MŠ - jsou nějaká omezení, jaký je případný nárok na dávky a jaké, kde případně žádat). Děkuji za Váš čas a odpověď.

Vážená paní,
podle § 20 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání. Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání
a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby,
c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.
(2) Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které
a) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a d), nebo
b) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby.

Nezmiňujete se o Vaší kvalifikaci, ale úřad práce by Vám měl zprostředkovávat práci i s ohledem na Vaši kvalifikaci. Doporučuji dokládat úřadu práce Vaši aktivitu na trhu práce. Na rekvalifikaci nárok nemáte, ale zkuste se zeptat, zda by Vám neporadili rekvalifikaci přes četné programy financované z Evropského sociálního fondu. Nemohou Vás nutit být ženou v domácnosti, když chcete pracovat. Rozhodně to nevzdávejte a hledejte práci dále. Nyní i v tomto ohledu situace na trhu práce příznivá

Právní postavení osob pečujících – v domácnosti
V případě, že byste se odhlásila z úřadu práce, byla byste z pohledu zdravotního pojištění tzv. osobou pečující a stát je za takovou osobu plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to z důvodu péče o dítě. Rodič ovšem musí zároveň splnit tyto podmínky:
• Celodenně, osobně a řádně pečovat alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Tato podmínka není splněna především v případě, kdy je dítě umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.
• Děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně a v případě školních dětí družinu.
• Nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti (může mít dohodu o provedení práce).
Rodič musí výše uvedené skutečnosti oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky.
Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) .......................... (jméno a příjmení) datum narození ....................... Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně. (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu.) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V.........................dne.........................
.........................
Podpis
Z pohledu důchodového pojištění se jedná o tzv. náhradní dobu pojištění. Náhradní dobou pojištění je mj. doba péče o dítě do 4 let věku. Po dobu trvání náhradní doby pojištění nevzniká osobě povinnost platit pojistné na důchodové pojištění. Tato povinnost nevzniká ani státu. Náhradní doby důchodového pojištění se započítávají do celkové doby důchodového pojištění pro vznik nároku na důchod. Dodávám, že podmínkou nároku na starobní důchod je pojištění v rozsahu nejméně 35 let. Dobou pojištění je především doba zaměstnání, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění, popř. výkonu SVČ a dále také náhradní doby pojištění. Další podmínkou je dosažení důchodového věku, který je odstupňován podle roku narození pojištěnce. Důchodový věk pojištěnců lze vyhledat na http://www.mpsv.cz/cs/618.
Informace
• Ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
• Zdravotní pojišťovny, např. www.vzp.cz, www.ozp.cz
Právní předpisy
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

14.11.2018

Dobrý den, měla bych prosbu. dne 10.12.2018 mi končí rodičovská dovolená a měla tedy 11.12.2018 nastoupit zpět do zaměstnání, kde mám smlouvu na dobu neurčitou a vracím se po dvou dětech. Do zaměstnání se ale už vrátit nemůžu, z osobním důvodů. Tuto skutečnost jsem oznámila v práci a bylo mi řečeno, že se mnou rozvážou pracovní poměr dohodou k jakémukoliv datu já chci. Já bych měla nastoupit do další práce od května roku 2019 a tudíž bych se teď ráda přihlásila na úřad práce a ráda bych pobírala podporu. jen jsem se dočetla,že se mi podpora bude vypočítávat z průměrné mzdy národního hospodářství a tudíž jsem na úplně jiných penězích než kdyby se mi to vypočítávalo z vyměřovacího základu. Co mám tedy prosím udělat?nechat se zaměstnat na jeden den?to nevím,zda zaměstnavatel bude souhlasit :-( nebo mi poradí na úřadu práce?nebo jsem našla mylnou informaci?
Mockrát děkuji za Vaši ochotu a čas.

Dobrý den.
Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku podle jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud po skončení rodičovské dovolené zaměstnanec nastoupil do zaměstnání, kde pobíral mzdu, výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč).
Z výše uvedeného vyplývá, že informace, které jste nalezla, jsou pravdivé – pokud se zaevidujete u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání, aniž byste po skončení rodičovské dovolené nastoupila do zaměstnání, bude Vám náležet minimální podpora v nezaměstnanosti, pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání a bezprostředně po jeho skončení se zaevidujete u úřadu práce, výše dávky se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Nezaměstnanost

04.11.2018

Dobrý den,
ke dni 31.10.2018 mi skončila RD. Bohužel můj zaměstnavatel byl během mojí RD vymazaný z OR - nikdo mě o této skutečnosti neinformoval. Jednatel není dohledatelný, pověřený likvidátor mi sdělil, že již zpětně nemůže nic konat. Vzhledem k tomu, že nemám skončený PP mě nezaregistrovaly na ÚP. Nemám Zápočtový list a ani mít nebudu. Prosím o info, jak dále postupovat. Mnohokrát děkuji.

Dobrý den, Vážená paní,
na úřadu práce by Vás měli vzít do evidence, jako ženu, která pečovala o dítě (děti), čili tzv. vzetí do evidence na základě tzv. náhradní doby zaměstnání (doba osobní péče o dítě ve věku do 4 let).
V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
• uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,
• u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ
činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 315 Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (3 452 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (3 164 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 činí 28 761 Kč.
V případě, že s tímto názorem úřad práce nebude souhlasit, obraťte se na Generální ředitelství úřadu práce s dotazem, jak jinak tedy postupovat.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Evidence na úřadě práce

02.11.2018

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o radu ohledně mé končící rodičovské dovolené, respektivě termínu nástupu do zaměstnání po třech letech. Nastoupit do zaměstnání bych měla 8.3.2019.
Z důvodu přestěhování 100 kilometrů vzdáleného bydliště budu muset pracovní poměr zrušit /podat zaměstnavateli výpověď nebo ukončit pracovní poměr dohodou/.
Trvalé bydliště mám zatím na stejné původní adrese. Přechodné bydliště mám zatím u rodičů, stěhujeme se z důvodu nového manželova zaměstnání.
Dcera je již zaevidovaná ve státní mateřské školce na přechodném bydlišti a vezmou ji až v září 2019 z důvodu plného stavu.
Chtěla bych se proto prosím poradit, co mám nejlepšího udělat. Zaregistrovat se na Úřadu práce na novém přechodném bydlišti i když mám trvalé ještě na původním a budu moc pobírat podporu po dobu než si najdu nové zaměstnání /nastoupit bych mohla až mi vezmou dceru do školky, tedy v září 2019/. Budu si muset přechodné bydliště změnit na trvalé. Hledáme si teprv byt, dům nebo pozemek ke stavění, proto jsem si trvalé bydliště ještě nezměnila. Nechtěla bych zůstat od března bez peněžních prostředků než si v září najdu zaměstnání.
Předem moc děkuji za radu,

Vážená paní,

přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání. Ještě před tím je třeba rozvázat pracovní poměr. Doporučuji rozvázat před stěhováním pracovní poměr se zaměstnavatelem dohodou a dostatečně předem jej o Vašem záměru informovat.
Právní úpravu evidence jako uchazeč o zaměstnání obsahuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.
Obecně platí Pokud se uchazeč chce na Úřadu práce přihlásit jako uchazeč o zaměstnání, může tak učinit pouze na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště. Uvedené vyplývá z § 24 shora uvedeného zákona.
㤠24
Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání."
Bydlištěm se přitom podle § 5 písm. b) shora uvedeného zákona rozumí, pokud jde o státního občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky.
Podle § 28 odst. 1 shora uvedeného zákona může uchazeč o zaměstnání požádat krajskou pobočku Úřadu práce, která jej s ohledem na místo trvalého pobytu zaevidovala jako uchazeče o zaměstnání o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů zdržuje.
㤠28
(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona."
Vážnými důvody se pro účely shora uvedeného zákona rozumí důvody uvedené v § 5 písm. c) tohoto zákona
㤠5
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
c) vážnými důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných (např. stěhování).

To znamená, že se můžete evidovat na úřadě práce v budoucím místě bydliště.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Zdravotní a sociální pojištění po ukončení pracovního poměru

29.10.2018

Dobrý den, mám prosím jeden dotaz. Pracovní smlouva na dobu určitou mi končí k 31. 10. 2018, ale jsem od půlky října na pracovní neschopnosti. Pravděpodobně budu i po po 31. 10., kdy už nebudu zaměstnána. Jak je to prosím se zdravotním a sociálním pojištěním, konkrétně u mě po 31. 10., kdy budu ještě na pracovní neschopnosti? A na ÚP se mohu zaevidovat až po skončení pracovní neschopnosti, že?
Děkuji moc za zodpovězení mého dotazu.
S pozdravem

Dobrý den.

Pokud Vaše dočasná pracovní neschopnost začala již před ukončením pracovního poměru a její potřeba bude trvat i po skončení, budete mít nárok na nemocenské i nadále. Po dobu pobírání nemocenských dávek za Vás bude odvádět zdravotní pojištění stát (viz níže § 7 odst. 1 písm. i) zákona. Sociální pojištění musí být odváděno jen v případě, že má osoba nějaký započitatelný příjem, Vy ho tedy řešit nebudete muset.

Ano, uchazečem o zaměstnání se můžete stát až po ukončení Vaší pracovní neschopnosti. Za uchazeče o zaměstnání taktéž odvádí zdravotní pojištění stát.

Související ustanovení:

§ 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění
(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
...
e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;
...
i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;
...

§ 5
Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud
...
c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.

§ 25 zákona o zaměstnanosti
...
(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou
a) je uznána dočasně neschopnou práce,
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru z důvodu péče o vnučku - výše podpory

20.10.2018

Dobrý den,žiji ve společné domácnosti s dcerou a tříletou vnučkou.
Já jsem rozvedená a dcera je samoživitelka. Dcera nastoupila v srpnu do zaměstnání,má nepravidelnou prac.dobu a služební cesty do zahraničí. V době,kdy není dcera doma, tak já se starám o vnučku. Z toho důvodu jsem se rozhodla rok před důchodem ukončit prac.poměr. Zaměstnavatel mi umožní ukončit prac.poměr dohodou.
Můj dotaz zní, zda se mi bude krátit podpora v nezaměstnanosti při rozvázání prac.poměru dohodou z důvodu péče o vnučku v době nepřítomnosti její matky a jak toto formulat do "Dohody".
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dle § 50 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, náleží uchazeči o zaměstnání, podpora ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání, pokud bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem.
Vážné důvody jsou vymezeny v § 5 písm. c) cit. předpisu tak, že vážnými důvody jsou důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
Péčí o dítě se rozumí zpravidla dítě vlastní; domnívám se však, že vzhledem k situaci by bylo možné, aby Vám úřad práce přiznal podporu v plné, nezkrácené, výši i v případě péče o vnučku za situace, kdy žijete s dcerou ve společné domácnosti.
Do dohody o rozvázání pracovního poměru proto doporučuji uvést, že důvodem je péče o vnučku; případné podrobnosti poté můžete doložit úřadu práce.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.