Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nárok na podporu v nezaměstnanosti při zkráceném úvazku

25.09.2018

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda budu mít nárok na získání podpory z úřadu práce, pokud jsem zaměstnána na částečný úvazek. Zaměstnána jsem nyní 10 měsíců. (předtím vedena na UP jako nezaměstnaná), můj úvazek je 22,5 hod. týdně.
Děkuji Vám.

Dobrý den.

Samotný nárok na podporu v nezaměstnanosti neovlivňuje výše úvazku, ta ovlivňuje pouze výši následně vyplácené podpory. Je třeba připomenout, že evidenci uchazeče o zaměstnání brání, pokud je osoba v pracovněprávním vztahu, registrovat se na ÚP jako uchazeč o zaměstnání se tedy můžete až po jeho ukončení. Existují dvě výjimky - 1) práce v pracovním poměru, tedy na klasickou pracovní smlouvu a 2) práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud v obou případech není měsíční odměna vyšší než polovina minimální mzdy, v tomto roce tedy může být přivýdělek max. 6 100 Kč/měsíc. Přivýdělek na dohodu o provedení práce (DPP) není během evidence možný vůbec. Po dobu výkonu takového nekolidující zaměstnání by však podpora v nezaměstnanosti nenáležela.

Naopak co ovlivňuje nárok na podporu v nezaměstnanosti, je doba účasti na důchodovém pojištění. Aby Vám vznikl na podporu nárok, musíte v předchozích 2 letech před evidencí na ÚP být účastna důchodového pojištění (tedy zaměstnána či OSVČ) alespoň po dobu 12 měsíců. Do doby 12 měsíců lze případně pro splnění podmínky započítat i tzv. náhradní dobu zaměstnání (viz § 41 odst. 3 zákona níže). Pokud tuto podmínku splníte, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne.

Související ustanovení:
§ 25 zákona o zaměstnanosti
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
...
3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání
a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.
...

§ 39
(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají se jen jednou,
b) požádal krajskou pobočku Úřadu práce, u které je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a
c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.
...

§ 41
(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
...
(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba
a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),
b) pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
g) trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby po skončení výdělečné činnosti, která zakládala její účast na nemocenském pojištění podle zvláštního právního předpisu, pokud si tato osoba nepřivodila dočasnou pracovní neschopnost úmyslně a pokud tato dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa vznikla v době této výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě podle zvláštního právního předpisu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Rodičovský příspěvek, evidence na úřadu práce v těhotenství

25.09.2018

Dobrý den,
jsem nezaměstnaná, nejsem hlášena ani na ÚP, v březnu jsem byla vyřazena, protože jsem se nedostavila na pravidelnou schůzku.Nyní jsem v jiném stavu ve 21 týdnu. Moje otázka zní zda-li se jako těhotná mohu přihlásit na ÚP a protože nebudu mít mateřskou, mám nárok na rodičovský příspěvek? Mohu si určit jeho výši a délku? A kde a kdy se o tento příspěvek žádá?
Mohu také žádat o nějaký příspěvek na živobytí?

Dobrý den.

Pokud jste byla vyřazena z evidence úřadu práce (ÚP) z důvodu, že jste se nedostavila na pravidelnou schůzku, můžete podat novou žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání znovu nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence. Těhotenství obecně nebrání evidenci na ÚP, je však třeba si uvědomit, že cílem evidence je zprostředkování zaměstnání uchazeči a uchazečem se tedy má stát osoba, která má zájem a možnost se nechat zaměstnat. I jako těhotná budete muset plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání, jako např. se účastnit domluvených schůzek na ÚP (u těhotné nebudou ale nejspíše vyžadovat tak časté schůzky). Za uchazeče o zaměstnání odvádí zdravotní pojištění stát.

Jestliže nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), budete mít již od narození dítěte nárok rovnou na rodičovský příspěvek (RP). O RP se žádá na úřadu práce, odboru státní sociální podpory, a žádat můžete až po narození dítěte (je potřeba již předložit i rodný list dítěte). RP je možno vyplatit max. 3 měsíce zpětně. Co se týče výše měsíční částky RP a délky čerpání, jelikož jste neměla nárok na PPM ani na nemocenské v souvislosti s porodem, můžete si zvolit výši RP max. 7 600 Kč měsíčně. Pokud byste si chtěla nastavit rychlejší čerpání, a tedy výši RP vyšší než 7 600 Kč měsíčně, je zde případně možnost zvolit výši přes vyměřovací základ otce dítěte. Pokud by otec dítěte splňoval podmínky pro PPM (účasten nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech a i nyní účasten nemocenského pojištění, tedy zaměstnán či OSVČ), můžete být žadatelkou o RP Vy, ale zvolit jeho výši přes otce dítěte. Konkrétní a podrobné informace Vám poskytnou na ÚP.

Co se týče dalších dávek, na které byste mohla mít teoreticky nárok, jedná se především o přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Zde odkazy, kde najdete informace o těchto dávkách: https://www.mpsv.cz/cs/2
A zde odkaz s informacemi o pomoci v hmotné nouzi: https://www.mpsv.cz/cs/5

Související ustanovení:
§ 30 zákona o zaměstnanosti
Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
...
(2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu
...
f) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31).
...
(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z důvodů uvedených
...
b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

§ 31
Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce, jestliže
...
c) se nedostaví na krajskou pobočku Úřadu práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c)],
...

§ 30 zákona o státní sociální podpoře
...
(3) Rodič volí výši rodičovského příspěvku do částky
a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,
b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7600 Kč, s tím, že zvolená výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho denního vyměřovacího základu, který je vyšší, nebo
c) 1,5násobku částek uvedených v písmenu a) nebo b) v případě péče o vícerčata, nejvýše však do výše 1,5násobku 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti

22.09.2018

Dobry den,
Potrebuji dat vypoved ze zamestnani po deseti letech pracuji v herne jako barmanka kratky dlouhy tyden 12 hodinove smeny. jde o mou dceru (jsem s ni sama) ktere bude v nedeli 23.9.2018 15 let jenze se zacala schazet s cikanama a popijet uz ji i jednou zadrzela policie s 0.13 prom.alkoholu v dechu. Pristi rok bude vychazet zakladni skolu a delat prijimaci zkousky na stredni. Rada bych kvuli tomu ukoncila pracovni pomer abych si ji ohlidala a byla odpoledne doma coz se s moji praci neslucuje. Chci se zeptat budu mit stale narok na plnou podporu v nezamestnanosti nebo spadnu na te 45% ????
Moc dekuji za odpoved,

Dobrý den.
Dle § 50 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku v případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem.
Vážné důvody jsou vymezeny v § 5 písm. c) cit. předpisu jako důvody spočívající v:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,
Domnívám se, že důvod ukončení Vašeho pracovního poměru z důvodu dohledu nad dcerou je vážným důvodem ve smyslu bodu 7. výše uvedeného ustanovení. Doporučuji Vám důvod (postačí obecně) uvést do výpovědi, popř. do dohody o skončení pracovního poměru a následně v případě potřeby podrobně rozvést a doložit při podání žádosti o podporu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Součinnost, úřad práce

21.09.2018

Dobrý den, manžel pobírá náhradu za ztrátu na výdělku z Koop.poj., v roce 2007 měl těžký úraz na dole (horník), má poškozené koleno a je omezen při hledání práce. Koop.poj. vyžaduje, aby byl manžel veden na úřadu práce. Manžel si chtěl pojištění platit sám, ale pojišťovna trvá na vedení na úp. Máme dvě děti 4 a 8 let, bydlíme na vesnici a do školy a školky děti musíme dovážet. Po skončení rodičáku jsem dostala nabídku na zaměstnání a to jsem přijala také z důvodu, že je manžel doma a děti do a ze školy a školky může vozit. Pracuji od 7 do 15:30 a dojíždím cca 30 km do práce. Školka funguje od 6 do 15:40. Nyní však úřad práce tlačí na manžela, aby si našel vhodné zaměstnání, což je dost těžké, neboť manžel je "vyučen pro důl", má tedy vystudováno střední odborné učiliště hornické v Havířově a kromě toho má s kolenem zdravotní problémy. Nemůže nosit těžká břemena a dlouho chodit. Při poslední návštěvě na ÚP po manželovi paní chtěla potvrzení, že pečuje o naše děti. Nevím, jak takové potvrzení vypadá a kdo ho vydává. Dala manželovi doporučenku do zaměstnání, které je cca 40 km vzdálené a časově bychom nestihly vozit děti do a ze škol a školek. Pokud však manžel zaměstnání odmítne, vyřadí jej z ÚP a přijde i o rentu. Manželovi je 50 let. Je to začarovaný kruh...Nevím co dělat, nechci z práce odejít, ale nakonec to vypadá že budu muset. Děkuji

Dobrý den, Vážená paní,
to, že úřad práce dal manželovi doporučení na práci, ještě přece neznamená, že jej zaměstnavatel do práce přijme a hlavně, že bude splňovat kvalifikační a zdravotní předpoklady k práci. Manžel práci nemůže odmítnout, ale nový zaměstnavatel nemá povinnost jej do práce přijmout…pokud přece, pak se pokuste řešit např. posunutím pracovní doby, zkráceným úvazkem ….popřípadě např. hodnou sousedkou, která by děti vyzvedla a pohlídala, než z práce přijedete.
Jak potvrzení, že manžel pečuje o děti, vypadá a kdo jej vydává, bude muset manželovi vysvětlit úřednice úřadu práce, která jej požaduje.
Věřím, že se Vám celou záležitost podaří vyřešit.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Nezaměstnanost, rekvalifikace, rodičovská dovolená

21.09.2018

Dobrý den, potřebovala bych poradit i když můj dotaz bude asi komplikovanější.
Jsem v současné době na rodičovské dovolené, která mi ovšem končí. Do práce se vrátit nemůžu, protože syna ještě nevezmou do školky. Jelikož už několik let fotografuji, udělala jsem si před pár měsíci živnost a chtěla bych se fotografování věnovat více a začít se tím časem živit. V současné době čekám druhé dítě. A můj dotaz zní, jestli je pro mě v současné době výhodné dát v zaměstnání výpověď, registrovat se na úřadě práce a využít možnosti rekvalifikačních kurzů v oblasti fotografování a také finanční podpory pro začínající podnikatele, na kterou bych měla za půl roku nárok, nebo mám jinou možnost jak to vyřešit, než znovu nastoupím na mateřskou a rodičovskou dovolenou? Měla bych pak jako nezaměstnaná nárok na rodičovskou dovolenou? A měla bych nárok na využití rekvalifikačních kurzů v případě že bych byla na rodičovské dovolené? Mnohokrát děkuji za rady.

Dobrý den.

Pokud jste na rodičovské dovolené (RD), která se blíží ke konci, a nemůžete nastoupit zpět do zaměstnání, můžete také zaměstnavatele zkusit požádat o neplacené volno do doby, kdy bude dítě přijato do školky. Na toto volno však nemáte právní nárok a záleží čistě na zaměstnavateli, zda Vám vyhoví, nebo ne.
Pokud by zaměstnavatel nevyhověl, bylo by tedy nutné ukončit pracovní poměr, což lze učinit buď výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou nebo dohodou o ukončení pracovního poměru s ukončením k určitému datu.

Jakožto nezaměstnaná máte právo (nikoli povinnost) se evidovat jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Překážka evidence na ÚP je však provozování samostatně výdělečné činnosti, pokud tedy provozujete živnost, je nutné ji přerušit či ukončit.
I živnostník, který přeruší své podnikání, se může stát uchazečem o zaměstnání a má nárok na podporu v nezaměstnanosti, tedy za předpokladu, že splňuje základní obecné podmínky, tedy že v uplynulých dvou letech před evidencí na ÚP vykonával alespoň 12 měsíců činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění. Uchazeč o zaměstnání má také případně nárok na rekvalifikační kurzy a vyplácení podpory při rekvalifikaci.
Pokud přerušíte podnikání, můžete se tedy přihlásit do evidence úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, ode dne zaevidování je pak plátcem zdravotního pojištění stát (tuto skutečnost nejpozději do osmi dnů nahlaste své zdravotní pojišťovně).
Přerušení podnikání musíte oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni. Datum, kdy přerušíte podnikání, si určíte sama.

Pokud budete uchazečkou o zaměstnání na ÚP, nebudete na RD, jelikož na RD jsou pouze zaměstnanci, poněvadž RD je volno poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě do max. 3 let věku dítěte. Je třeba rozlišovat RD a rodičovský příspěvek (RP). RP je dávka státní sociální podpory vyplácená ÚP do max. 4 let věku dítěte.
Co se týče nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM. Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.

Abyste tedy měla nárok na PPM, musíte být v době nástupu na PPM účastna nemocenského pojištění (tedy zaměstnána či SVČ a dobrovolně si hradit nemocenské pojištění), nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a činí tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Pokud byste se tedy s nástupem na PPM vešla do 180 dnů od skončení zaměstnání, měla byste nárok na PPM. Pokud ne, začala byste rovnou od narození dítěte pobírat RP.
Není překážkou, abyste pobírala podporu při nezaměstnanosti/rekvalifikaci a současně RP (nelze však současně pobírat podporu a PPM).

Související ustanovení:
§ 25 zákona o zaměstnanosti
(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není
a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami uvedenými v odstavcích 3 a 6,
b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,
...

§ 44
(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci neposkytuje po dobu
a) poskytování starobního důchodu,
b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,
...
(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 krajská pobočka Úřadu práce poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.
...

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Ukončení pracovního poměru po RD, podpora v nezaměstnanosti

21.09.2018

Dobrý den,
ve firmě jsem byla zaměstnaná od února 2007 (aktivně jsem pracovala pro firmu 6 let a 3 měsíce). Na mateřskou jsem nastoupila v květnu 2013. Mateřskou a rodičovskou jsem měla se 2 dětma do listopadu 2018.

Při setkání s ředitelkou organizace koncem srpna, kde jsem zaměstnaná jsem se dověděla, že došlo k reorganizaci práce. Moje místo bylo v květnu 2018 zrušeno. Bylo mně navrhnuto, že bude pracovní poměr ukončen dohodou, kterou sepíše externí právník a zašle mně návrh na email.

V srpnu jsem byla na dovolené s rodinou na Slovensku. Došel mně dopis z Úřadu práce ohledně přepočítání a navýšení výplaty dávky na dítě (ač jsem o to nežádala. Údajně je to ze zákona) a informace, že místo skončení rodičovské v listopadu 2018, mně rodičovská končí v srpnu 2018 a s možností odvolání do 8 dnů. Byla jsem mimo ČR, tak jsem řešila záležitost po návratu začátkem září. Na Úřadě práce mně bylo řečeno, že jsem měla řešit záležitost do dané lhůty v dopise, že byla dávka zaslána, a že se s tím nedá nic dělat. Ptala jsem se i na odvolání vedoucí oddělení, vysvětlila mně, že v tomto případě se s tím nedá nic dělat.

Jelikož jsem zaměstnancem firmy 10 let ( i když jsem“ jen“ 6 let a 3 měsíce pro firmu aktivně pracovala), dostala jsem, jako každý jiný zaměstnanec této firmy po 10 letech nárok na 1 měsíc dovolené.
Organizace mně nabídla ukončit pracovní poměr dohodou ke dni sepsání dohody. 3 platy z důvdu reorganizace místa a proplacení měsíční dovolené, eventuálně proplacení jiné nevyčerpané dovolené.

Naše firma má vedení ve Velké Británii. HR oddělení v Praze nemáme. Protože si nejsem jistá na co mám nárok, ráda bych se s Váma poradila ohledně následujících bodů:
- Zda je pro mě lepší ukončit pracovní poměr dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatle (rozumím, že dohoda záleží na smluvních stranách, proto uvádím výše co mně zaměstnavatel nabízí)?
- Pokud bych se rozhodla pro výpověď ze strany zaměstnavatele na co bych měla nárok a jak bych měla postupovat?
- Pokud se po ukončení pracovního poměru přihlásím na Úřad práce, je pro mě lepší z hlediska výše a výplaty sociálních dávek ukončit pracovní poměr výpovědí, která má musí splňova standardní náležitosti nebo dohodou kde bude uveden důvod ukončení práce, tj. reorganizace? Je to v tomto případě jedno, zda výpověď nebo dohoda?
- Mám nárok na čerpání dovolené přislíbené zaměstnavatelem jako benefit za 10 let s firmou? Tj. místo nabízeného proplacení dovolené její čerpání stále jako zaměstnanec firmy (mám zájem čerpat dovolenou z důvodu: předčasného ukončení rodičovské dovolené. Mladší 2 a třičtvrtě roční dcerka nastoupila do školky a začíná si teprve zvykat na nové prostředí. Chtěla bych, aby alespoň měla 2 měsíce na adaptaci, abych si mohla hledat ke konci roku práci). Domnívám se, že ano, když jsem tento benefit oficiálně dostala od organizace?
- Mám nárok na čerpání dovolení za rok 2018, když jsem stále vedena jako zaměstnanec firmy? Dovolená, pokud vím, mně vyplacena nebyla.

Předem děkuji, přeji pěkný den

Dobrý den,
to, co Vám přišlo z ÚP, není ukončení rodičovské dovolené, ale ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Poslední výplata RP se prostě navýší o část, která by tam zbyla na poslední měsíc. Vaše RD pokračuje i nadále, protože RD je volno, které poskytuje zaměstnavatel a to maximálně do 3let věku dítěte.

Vrátí-li se rodič do práce po rodičovské dovolené popř. po neplaceném volnu, nemá zaměstnavatel povinnost jej zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Možnosti řešení situace jsou následující:
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, může navrhnout dohodu o změně obsahu pracovního poměru, tj. nabídnout rodiči práci jinou. Obsah pracovního poměru je možné měnit jen po vzájemné dohodě zaměstnavatele a rodiče, a dochází-li i ke změně pracovní smlouvy, je třeba tak učinit písemně.
Zaměstnavatel však nesmí rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené nutit ke změně pracovního poměru (např. doby trvání pracovního poměru či ke zkrácení pracovního úvazku.)
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě a nedojde-li k dohodě mezi rodičem a zaměstnavatelem o změně obsahu pracovního poměru, jedná se o jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel je pak povinen poskytnout rodiči (až do skončení pracovního poměru) náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku.
• Nemá-li zaměstnavatel možnost přidělit rodiči práci odpovídající pracovní smlouvě, protože zaměstnavatel učinil rozhodnutí o organizačních změnách, pak je možné rozvázat dohodou či výpovědí se zaměstnancem pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti:
V tomto případě je třeba, aby
- existovalo rozhodnutí o organizačních změnách, v jejichž důsledku se zaměstnanec stal nadbytečný
- byla příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností zaměstnance.
V tomto případě má zaměstnanec nárok na odstupné.
Pokud pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci odpovídající pracovní smlouvě /nemusí jít o “stejnou židli“ odkud jste odcházela/ může Vás s Vaším svolením přeřadit na jinou práci. Pokud nebudete souhlasit, nemusíte.
Na odstupné je nárok v případě, že byla dána výpověď z důvodu rušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele, z důvodu nadbytečnosti nebo i tehdy pokud pracovní poměr byl rozvázán z těchto důvodů dohodou. Odstupné náleží ve výši nejméně:
• jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky;
• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Jestliže pro Vás zaměstnavatel nebude mít práci dle pracovní smlouvy a Vy nebudete souhlasit s jinou pracovní pozicí, u zaměstnavatele proběhla reorganizace, pak s Vámi pravděpodobně bude chtít ukončit pracovní poměr. Jeden způsob je dohoda o ukončení PP, kdy se obě strany dohodnou, kdy PP skončí, jako důvod doporučuji uvést nadbytečnost, pak máte nárok na 3měsíční odstupné. Pokud s dohodou o ukončení PP nebudete souhlasit, zaměstnavatel Vám za výše uvedených podmínek může dát výpověď. To může učinit první den po skončení RD /11/2018/. Od následujícího měsíce plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, po kterou budete doma, a bude pobírat 100% platu. Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní lhůty, tedy 31.1.2019. Opět máte nárok na 3měsíční odstupné. Z hlediska finančního je varianta nesouhlasit s dohodou a nechat si dát výpověď lepší, protože k tříměsíčnímu odstupnému budete navíc dva měsíce pobírat náhradu mzdy, kdy pro Vás zaměstnavatel nemá práci.

V případě, že se na ÚP zaregistrujete ihned po ukončená RD, tedy budete souhlasit s ukončením PP dohodou, Vaše podpora v nezaměstnanosti bude jen minimální. Minimální podpora činí v roce 2018 první dva měsíce 4315 Kč měsíčně, další dva měsíce 3452 Kč měsíčně, zbývající měsíc/e 3164 Kč měsíčně.
V případě, že pracovní poměr ukončíte výpovědí anebo odpracujete nějaké dny, bude Vám podpora vypočítána z výdělku.

Jak je to s měsíční dovolenou Vám nedokážu říct, pravděpodobně je upravena nějakým vnitřním předpisem firmy, který nemám k nahlédnutí. Ale jak jsem psala RD Vám neskončila předčasně, pouze byla ukončena výplata RP a to je rozdíl, na RD jste dál a to až do 3.narozenin dítěte. Není třeba tedy nutně dovolenou čerpat a ani to souběžně s RD nelze.Při ukončení pracovního poměru Vám nevybranou dovolenou zaměstnavatel musí proplatit. Za r. 2018 Vám nevznikl nárok na dovolenou, neboť jste byla po celou dobu na RD a ta je jako odpracovaná doba nepovažuje.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnansoti

18.09.2018

Dobrý den,chci se zeptat na podporu od UP po skončení rodičovské dovolené.
Pobiram nyní 20tis. Měsíčně s tim,že mi rodicak tento měsíc končí (v říjnu bude vyplacena poslední částka 24 100,- )
Tudíž od 1.10. se musím evidovat na ÚP aby mi uhradili zdravotní a sociální?
Mám nárok na podporu po dobu 5ti měsíců?
Malá už měla jít do školky a já do práce,ale nakonec to se školkou nevyšlo. Bojím se že nyní budu bez příjmu.. děkuji a přeji hezký den. :)

Dobrý den.
Povinnost zaevidovat se jako uchazeč o zaměstnání na pracovním úřadě žádný předpis nestanoví. Je tedy pouze na Vás, zda a kdy tak učiníte.
Cílem zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání je zprostředkování vhodného zaměstnání (nikoli placení zdravotního pojištění). Pokud v současné době zaměstnání nehledáte, není na místě, abyste se u úřadu práce jako uchazečka o zaměstnání evidovala.
Plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osobu pečující osobně, celodenně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku je stát (§ 7 odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen nahlásit příslušné zdravotní pojišťovně.
Doba péče o dítě do 4 let věku je tzv. náhradní dobou pojištění pro účely důchodového pojištění (§ 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění).
Pokud se zaevidujete jako uchazeč o zaměstnání, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Téma: Podpora v nezaměstnanosti - délka podpůrčí doby

16.09.2018

dobry den, 30.3.2018 byl se mnou rozvazan pracovni pomer dohodou (zruseni pracovni pozice, restrukturalizace). mel jsem 2mesicni vypovedni lhutu a 2mesicni odstupne. v cervnu 2018 jsem se registroval na UP, prvni podporu v nezamestnanosti jsem obdrzel za mesic srpen 2018. v cervenci 2018 jsem oslavil 50. narozeniny. mam tedy narok na podporu v nezamestnanosti 5, nebo 8 mesicu? dekuji.

Dobrý den,
dle § 43 odst. 2 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, je rozhodující pro délku podpůrčí doby věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Jestli jste podal žádost v červnu ve věku 49 let, pak Vám bude náležet podpora po dobu 5 měsíců.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.