Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Docházka do MŠ

17.11.2018

Dobrý den, jsem na mateřské dovolené do 4let dítěte. Synovi jsou 3roky a 7měsíců. Uzavřela jsem DPP a chtěla bych se zeptat, na jak dlouho a jak často můžu dávat syna do školky. Děkuji.

Dobrý den,
pokud je za vás plátcem pojistného stát jako za osobu pečující, pak je docházka omezena takto:
Stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku při splnění zákonných podmínek. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně.
Za osobu pečující se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec, nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Za příjmy ze zaměstnání se pro účely veřejného zdravotního pojištění nepovažuje dohoda o pracovní činnosti s výdělkem pod 2 500 Kč měsíčně, případně dohoda o provedení práce s příjmem nepřevyšujícím 10 000 Kč měsíčně.

Právní úprava:
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Dcera je v léčebně

16.11.2018

Dobrý den, moje dcera (5) je v léčebně, kam jsem jí odvezla dobrovolně jako ochranu před otcem. Bohužel pak na určitém základě došlo k předběžnému opatření a mám k ní omezený styk i já kvůli neutrálnímu prostředí. Mám pouze omezený styk předběžným opatřením, nepozbyla jsem rodičovských práv.
1) Chci se optat, zda jí mohou bez mého souhlasu ostříhat vlasy o např. 10 cm.
2) Také mne zajímá, zda mají oznamovací povinnost při tom, když onemocní. Na mojí žádost mi napsali, že měla angínu a impetigo, ale sami od sebe mi to neoznámili. Dozvěděla jsem se to na Ospodu a pak jsem jim psala o informaci.
3) Poslední mne zajímá. Mám důvodné podezření se domnívat díky známostem, že v té léčebně mají zkoušet nějaká nová léčiva. Velice bych chtěla zjistit, co má dcera v krvi, zda jí nepodávají něco, co nepotřebuje a co jí vlastně podávají, protože nemá indikováno nic, není nemocná. Jak toho dosáhnout? Můžu nahlížet do dokumentace, že, ale já ze zkušeností vím, že do dokumentace se občas nepíše vše. Vyloženě bych chtěla krevní testy.

Děkuji moc za informaci.

Dobrý den, Vážená paní,

domnívám se, že jste určitě musela podepsat tzv. informovaný souhlas, kde jste byla poučena, že Vám léčebna bude poskytovat jako zákonnému zástupci informace o zdravotním stavu nezletilé, dále informace o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách, a vy jste udělila souhlas léčebně s poskytnutím zdravotních služeb nezletilé.

Pokud máte podezření, že v léčebně je na dětech něco testováno, měla byste to ohlásit na policii.

Pokud stříhání vlasů nesouvisí s léčbou (nějaký rychlý nezbytný zákrok), pak by léčebna měla i tuto záležitost nejdříve s Vámi konzultovat a bez Vašeho svolení dítě ostříhat (zastřihnout vlasy) nelze.

Odpovědi jsou pouze v obecné rovině, jelikož ke konkrétní odpovědi chybí v dotaze podrobnosti konkrétního případu.

Právní předpisy

Úmluva o lidských právech v biomedicíně
Úmluva o právech dítěte
Listina lidských práv a svobod
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Péče o dítě před nástupem do školky

13.11.2018

Dobrý den chci se zeptat v prosinci mi končí rodičovská dovolená ale malou mi bohužel nevzali do školky. V září malé budou 3 roky a do školky může nastoupit až od září tím pádem musím pocelou dobu zůstat s malou doma. Ale v bývalém zaměstnání jsem měla smlouvu na dobu určitou ale ta mi bohužel během mé mateřské skončila a zaměstnavatel mi smlouvu neprdodlouzil. Chci se zeptat zda mám nárok na péči o dítě do 4 let a nebo zda musím na úřad práce a zadat o podporu v nezaměstnanosti. Moc děkuji za odpověď

Dobrý den.
Evidovat se u úřadu práce je Vaší právem, nikoli povinností, je tedy pouze na Vás, zda a kdy tak učiníte. Pokud nyní chcete pečovat o dítě a zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat.
Pokud se zaevidujete u úřadu práce, pak za Vás bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud se rozhodnete, že budete nadále pečovat o dítě a nebudete se u úřadu práce evidovat, pak za Vás při splnění níže uvedených podmínek bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Dle § 7 odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně ve lhůtě 8 kalendářních dnů.
Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění. Doba pojištění se prokazuje až při podání žádosti o důchod.
Po dočerpání rodičovského příspěvku Vám žádná speciální dávka nenáleží. V závislosti na výši příjmů Vaší rodiny, můžete splnit podmínky vzniku nárok na některou z dávek státní sociální podpory (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení apod.) Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí – www.mpsv.cz/cs/2.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Konec pracovního poměru - pojistné na zdravotní a důchodové pojištění; evidence u úřadu práce

13.11.2018

Dobrý den,

jsem na rodičovské dovolené od 9. 5. 2016. Minulý týden jsem obdržela dopis o Oznámení o zániku nároku na dávku k 31. 10. 2018. Před rodičovskou dovolenou jsem byla zaměstnancem. Se zaměstnavatelem jsem rozvázala k 31. 08. 2018 pracovní poměr dohodou, kdy mi bylo vyplaceno 5 platů. A mě by tedy zajímalo jak mám dále postupovat a na co mám nárok. Jak hradit sociální a zdravotní pojištění? Mám se přihlásit na ÚP? Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Mockrát děkuji za Vaši odpověď

s pozdravem

Dobrý den.
Evidovat se u úřadu práce je Vaší právem, nikoli povinností, je tedy pouze na Vás, zda a kdy tak učiníte. Pokud nyní chcete pečovat o dítě a zaměstnání nehledáte, není na místě se u úřadu práce evidovat.
Pokud se zaevidujete u úřadu práce, pak za Vás bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.
Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud se rozhodnete, že budete nadále pečovat o dítě a nebudete se u úřadu práce evidovat, pak za Vás při splnění níže uvedených podmínek bude plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát. Dle § 7 odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, je stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně ve lhůtě 8 kalendářních dnů.
Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění. Doba pojištění se prokazuje až při podání žádosti o důchod.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Doložení délky zaměstnání, trvání MD

12.11.2018

Dobrý den, prosím o pomoc. Nastupuji do nového zaměstnání jako státní zaměstnanec. Požadují po mě Čestné prohlášení o době zaměstnání ve kterém požadují přesná data nástupů, výpovědí i čerpání mateřské dovolené.
Bohužel nejsem schopna dohledat tato přesná data.
Chci se zeptat k čemu to zaměstnavatel potřebuje a jestli si údaje bude ověřovat? Nerada bych byla za lháře.
Nikdy to po mě v žádném zaměstnání nepožadovali...
Předem děkuji za odpověď

Dobrý den,
všechna potřebná data byste měla mít na evidenčních listech od předchozích zaměstnavatelů. Každý zaměstnavatel má povinnost Vám tento doklad vystavit.
Jinak všechna data najdete i na OSSZ, kde jsou uvedeny jednotlivé nástupy a ukončení zaměstnání, nástup na mateřskou dovolenou i doba trvání pracovní neschopnosti.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem

12.11.2018

Dobrý deň,

začiatkom decembra 2018 mám termín pôrodu. V súčastnosti som zamestnaná na polovičný úväzok. Už by som mala byť na materskej dovolenke, avšak sama dopredu viem, že nárok na príspevok v materstve nemám, nakoľko nespĺňam dostatočný počet dní poistenia. Lekárka mi dala iba formulár - žiadosť o príspevok v materstve, ktorý mám údajne poslať zamestnávateľovi, avšak príde mi zbytočné tento formulár posielať, kedže nárok nemám. Ako mám teda postupovať? Aký formulár, doklad mám poslať zamestnávatelovi aby ma on vedel nahlásiť v poisťovniach, že už nepracujem a starám sa doma o dieťa resp., že sa budem starať o dieťa. Ostávam až do dňa pôrodu zamestnaná? Viem, že mám nárok na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa ale to viem ako sa žiada. Zaujíma ma skôr ten daný prechod zo zamestnaná - doma s dieťaťom. Aby v podstate za mna odvody platil štát a nie zamestnávateľ. Volala som na sociálnu poisťovňu, úrad práce odpovedi sa mi nedostalo. Dúfam, že mi poradíte. Ďakujem.

S pozdravom.

Dobrý den,
v případě, že nemáte nárok na výplatu PPM, je třeba přinést svému zaměstnavateli potvrzení z OSSZ, že Vám nárok na PPM nevznikl. Lékař Vám pak 6 týdnů před porodem vystaví pracovní neschopnost v souvislosti s těhotenstvím a porodem a bude v ní pokračovat ještě 6 týdnů po porodu.
Do zaměstnání tak odevzdáte neschopenku a posléze lístek na peníze. Po šestinedělí nastoupíte u zaměstnavatele na rodičovskou dovolenou a na ÚP si vyřídíte výplatu rodičovského příspěvku.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: České občanství u dítěte narozeného v zahraničí

05.11.2018

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.Mám dceru která se narodila ve Francii,a chtěla bych aby měla i české občanství (rodinný list).Bydlíme ve Francii a konzulát máme trochu z ruky.Mám cestu do čr můžu všechny žádosti vyřídit v čr?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
v případě, že alespoň jeden z rodičů má české státní občanství, české občanství získá i dítě. O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje, např. cestovní pas, občanský průkaz, v případě dítěte narozeného v zahraničí také o vydání českého rodného listu. Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě má české státní občanství (za splnění výše uvedených podmínek), pouze o tom nedisponuje žádnými doklady. Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby se provádí zpravidla až při vydávání prvního občanského průkazu, popř. dříve, má-li být dítěti vydán cestovní pas nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.
U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do tzv. zvláštní matriky (blíže včetně požadovaných dokladů viz matriky - narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně http://www.mvcr.cz/clanek/narozeni-uzavreni-manzelstvi-vznik-registrovaneho-partnerstvi-nebo-umrti-statnich-obcanu-cr-v-cizine-zvlastni-matrika-v-brne.aspx , na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vydání např. občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR. K zápisu narození do zvláštní matriky je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (blíže včetně požadovaných dokladů viz státní občanství České republiky - vydávání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky.
Pokud se vaše dítě narodilo v zahraničí, má samozřejmě nárok na české občanství, nicméně je potřeba ho jako narozené v zahraničí zapsat do zvláštní matriky v Brně, která registruje děti narozené mimo území ČR. Se žádostí o zapsání do této matriky je nutné zároveň podat žádost o určení českého státního občanství. Jakmile budou tyto žádosti vyřízeny, je možné vystavit např. cestovní pas (pro cestu do ČR a zpět lze do doby vyřízení žádosti vystavit krátkodobý náhradní cestovní doklad).

K zápisu budete potřebovat:
Platný český doklad prokazující státní občanství ČR alespoň jednoho z rodičů a jeho rodný list, cizozemský rodný list dítěte (úplný výpis z matriky nikoliv pouze mezinárodní tabulku) opatřený apostilou (příslušným ověřením podle platných mezinárodních úmluv) a úředním překladem, český oddací list (v případě sezdaných párů) a žádosti o zápis narození, příp. požadovaný tvar příjmení, které vyplníte na konzulátu.
Pokud se dítě narodí mimo manželství je potřeba předložit další doklady prokazující stav matky v době narození dítěte, aby bylo možné určit otcovství (např. rozsudek o rozvodu, úmrtní list, prohlášení o otcovství, které je nutno vždy učinit před ZÚ, etc.). Upozorňujeme, že celá procedura trvá několik měsíců. Podrobnější informace obdržíte na zastupitelském úřadě.

Právní úprava
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a změně některých zákonů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Školkovné

05.11.2018

Dobrý den, prosím Vás, moje tříletá dcera nastoupí příští měsíc do školky a chtěla bych si odečíst z daní školné ale nemám v ČR trvalý pobyt (bydlím tady v ČR 18 let a pracuji), účetní mi řekla že to jestli mám nárok na tuto slevu posoudí na finančním úřadě a "NĚCO" mi vydají a budu si s tím chodit když budu podepisovat v práci daňové přiznání aby mě to slevu odečetli. Prosím Vás o co se to jedná ? Děkuji moc.

Dobrý den,
poplatník daně z příjmu fyzických osob může uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak o jiná obdobná zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů.

Školkovné může uplatnit pouze rodič, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.
• Výši slevy je nutné doložit vyčísleným potvrzením od školky. Do celkových nákladů na školku se přitom nezapočítává placená strava za dítě. Uvedený doklad předají zaměstnanci mzdové účetní do 15. února. OSVČ a zaměstnanci, kteří si sami podávají daňové přiznání, přiloží toto potvrzení k daňovému přiznání.
Omezení daňové slevy
Sleva za školku je omezena. Maximálně je možné uplatnit slevu do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného roku. K 1. lednu 2018 činila minimální mzda 11200 Kč. Proto je možné za každé vyživované dítě uplatnit za rok 2018 slevu do maximální výši 11200 Kč.
• Na rozdíl od daňového zvýhodnění se sleva na školku neuplatňuje během roku, ale až za celý rok.

Nevím, co myslela Vaše účetní, ale je třeba nechat si vystavit ve školce potvrzení, kolik jste na školkovné vydala a tuto částku uvedete i v daňovém přiznání. Jelikož tady pracujete, odvádíte daně, máte s dítětem společně hospodařící domácnost, měla by se na Vás tato daňová úleva vztahovat.
Termín „společně hospodařící domácnost“ znamená společné žití, vedení domácnosti, uhrazování nákladů za domácnost. Žijete v jedné společné domácnosti, skutečně tam bydlíte, bez ohledu na to, kde máte „úřední“ trvalý pobyt.
Nevím o ničem, co by Vám měl vystavovat FÚ ještě před vyplněním daňového přiznání.

Právní úprava:
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.