Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Doba péče o dítě

20.07.2018

V 1984 jsem porodila dítě, které žilo 2 dny. Započítává se mi toto narozené dítě do důchodu? Děkuji za odpověď

Dobrý den,
péči o dítě řeší § 4 vyhlášky MPSV č. 284/1995 Sb., kde je uvedeno:
Do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.
Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se považuje za splněnou též, pečovala-li žena o nezletilé dítě
a) od jeho narození do jeho úmrtí, pokud dítě zemřelo po dosažení šesti měsíců věku, nebo
b) aspoň poslední tři roky před dosažením věku potřebného podle zákona pro vznik nároku na starobní důchod.

Toto dítě se Vám tedy nebude počítat.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: OČR a vycházky

20.07.2018

Dobrýden,
cástečne z vaších odpovědí jsem se dočetla co jsem potřebovala,ale...
Chtěla bych spíš situovat otázku přímo mě danou na tělo z mé vychozí situce.
Téma paragraf.Už vím že není nijak hlídán(leda,že by záleželo co je to za firmu u které rodič pracuje),jak v případě neschopenky.Taky vím,že paragraf dospělého nijak neomezuje,omezuje ho nejspíš v případě,že dítě leží v horečkách a tím pádem musí být potom rodič doma.
Náš případ je ten,že dcera byla propuštěna s nemocnice s diagnozou Epilepsie.Vzala jsem si tedy paragraf.Beru si dceru sebou kamkoli ven,protože se ji bojím nechat doma samotnou.Kromě mě ji nikdo jiný opravdu ohlídat nemůže.
A tak se ptám je nutné být s takoým dítětem denně doma?
Je mi jasné,že misto bydliště opustit nemůžu...,ale pokud jsem vždy někde blízko okolí a většinou pouze jen na půl dne?
Co jsem se,tak dočetla.Můžete kamkoli jen vás nikdo nemůže vidět...a vycházky vám na paragraf nikdo nedá,aby s toho nebyl problém.

Děkuji mocktrát
S pozdravem

Dobrý den,
v případě ošetřovného jste Vy sama zdravá, proto žádné vycházky stanoveny nejsou. Můžete se tedy volně pohybovat za předpokladu, že je současně zajištěna péče o nemocné dítě. Ve Vašem případě, dcera nemá nařízený klid na lůžku, ale je třeba 24hodinový dohled, což splníte, pokud s sebou budete dceru mít na vycházce, výletě….
Jako osoba ošetřující tedy nemusíte dodržovat léčebný režim, jako by tomu bylo, kdybyste byla sama v pracovní neschopnosti a pobírala nemocenské. Při ošetřování člena rodiny nechodí žádné kontroly, ani od zaměstnavatele, ani z OSSZ.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Porodné

18.07.2018

Dobrý den,
mám otázku ohledně porodného. Je mi 16 let, nárok na porodné normálně mám (šla jsem se optat na úp), ale nechápu kolonku "Společně posuzovaných osob". Přítel je plnoletý, bude zapsaný v Rl, bydlíme spolu u jeho maminky. Oba tu máme trvalé bydliště. Ale studuje. Tak nevím, kdo všechno se tam zapisuje jako společně posuzovaná osoba. A co se týče kolonky "nezaopatřenost". Píše se, že je student?

Dobrý den .
Porodné je dávkou ze systému státní sociální podpory, který je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Porodné je poskytováno v závislosti na výši příjmu, kterou se rodinám s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního či druhého živého dítěte.
Nárok na porodné je tedy vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny.
Společně posuzovanými osobami pro účely nároku na porodné jsou otec (je zapsán v RL dítěte ) Vy jakožto matka a dítě / děti.
Pokud otec dítěte studuje a je mladší 26 let napíšete do kolonky nezaopatřenost ANO.
Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále studující „dítě“, pokud se buď připravuje na budoucí povolání nebo je zdravotně postižené(tak výrazně, že nemůže pracovat ani se připravovat na budoucí povolání), nejdéle však do 26 let.
Kalkulačku pro výpočet porodného naleznete např. zde: http://socialni-davky-2013.eu/kalkulacka-budu-mit-narok-na-porodne-2018/
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Odstěhování matky s dítětem a styk dítěte s druhým rodičem

17.07.2018

Dobrý den, přítelova bývalá přítelkyně se kterou má skoro 3 letého syna se odstěhovala 300 km daleko ... Soudně má určeno jednou měsíčně na 5 dní že si ji smí vzít .. ale cestování je fyzicky i psychicky náročné a hlavně finančně strašně drahé skoro 3,5 hodiny cesty jen tam ... Slyšela jsem že vyšel nový zákon o tom že matka musí dítě přivézt na půl cesty nebo platit polovinu nákladů ... Tak bych se chtěla zeptat jak to je? Zda musíme znovu k soudu nebo jak ? Děkuji za odpověď :-)

Dobrý den,
o žádném novém zákoně nevím. Ale obecně v rozsudku by měl přítel mít, kdy a kde si má dítě vyzvedávat a kdy a kam ho má pak opět vracet. Většinou to bývá v místě bydliště matky /bydlišti v době podání návrhu, resp. vynesení rozsudku/. Pokud se něco změnilo a není možná dohoda mezi rodiči, kdy si dítě budou předávat např. na půl cesty, bude nutné toto upravit novým rozhodnutím soudu.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Nemovité věci nezletilých, prodej

16.07.2018

Dobrý den,
jsem matka dvou dětí, kterým zemřel tatínek, součístí jejich dědicství je podíl na chalupě a pozemcích, které chceme prodat. Již máme kupce, který odkoupil od ostatních členů příbuzenstva ostatní podíly. On tvrdí, že smluvu podepisuji já a on a pak se smlouva zasílá teprve na opatrovnický soud, nemá jít smlouva první na soud a až když ten s tím bude souhlasit tak pak ji podepisuji i já za děti ? A jak to je v tomto případě s daní, musí děti podat náké danové přiznání z příjmu atd ?
Zasílám Vám kupní smlouvu a text emailu co jsem obdržela,zda na to prosím můžete mrknout zda je tento postup v pořádku a není ve smlouvě nic divného, osobní údaje a podíly sedí. předem moc děkuji

text emailu :Dobrý den,
v příloze zasílám návrh kupní smlouvy a smlouvu o úschově, prosím o její kontrolu, případně připomínkování. Smlouvy bych podepsal nejdříve já s manželkou, složím dohodnutou částku 80tis. Kč do advokátní úschovy a následně za Vámi zajede advokát pan XY, úředně překontroluje Vaše podpisy a předá Vám doklady o tom, že jsou finance u něho uložené. Následně se smlouvy zanesou k soudu ve X, který musí vydat rozhodnutí. Rozhodnutí společně se smlouvou se zanese na katastr nemovitostí, až bude podíl přepsán právník vyplácí peníze. Pro právní ochranu dětí, je v odstavci III psáno, že kupní cena je zaplacená až okamžikem vyplacení peněz z úschovy.
Právní služby a náklady spojené s advokátní úschovou peněz hradím já, jak je psáno i ve smlouvě o advokátní úschově.

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ
NA VĚCECH NEMOVITÝCH

Prodávající: XY
r.č.:
bytem:
zastoupen zákonnou zástupkyní – svojí matkou:
XY
r.č.:
bytem:
a
XY
r.č.:
bytem:
zastoupena zákonnou zástupkyní – svojí matkou:
XY
r.č.: ,
bytem:
(dále společně též "prodávající")
a

Kupující: manželé

XY
r.č.:
bytem:

XY
r.č.:
bytem:
(dále společně též "kupující")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto Kupní smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu na věcech nemovitých:
I.
1. Prodávající jsou, každý podílem id. 1/16, spoluvlastníky těchto věcí nemovitých:
a) pozemku parc.č. St. 22, o výměře 229m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Střezivojice, č.p.34, bydlení,
b) pozemku parc.č. 82, o výměře 79m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
c) pozemku parc.č. 83/1, o výměře 1130m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
d) pozemku parc.č. 84/1, o výměře 536m2, ostatní plocha, neplodná půda,
e) pozemku parc.č. 86/3, o výměře 417m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
f) pozemku parc.č. 86/4, o výměře 552m2, ostatní plocha, neplodná půda,
g) pozemku parc.č. 86/6, o výměře 75m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
h) pozemku parc.č. 86/7, o výměře 813m2, zahrada, zemědělský půdní fond
nacházejících se v k.ú. , obec část obce , okres .
2. Výše uvedené věci nemovité (dále též jen „nemovitosti“) jsou zapsány na LV č. , vedeném pro k.ú. , Katastrálním úřadem pro kraj, Katastrálním pracovištěm.
II.
Prodávající tímto prodávají kupujícím, do jejich společného jmění manželského (SJM), své spoluvlastnické podíly o velikostech id. 1/16, na předmětných věcech nemovitých, jak jsou specifikovány v čl.I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou kupní cenu
a
kupující tímto, do svého společného jmění manželského (SJM), od prodávajících kupují jejich spoluvlastnické podíly o velikostech id. 1/16 na předmětných věcech nemovitých, jak jsou specifikované v čl. I. této smlouvy, se všemi součástmi a příslušenstvím, za níže ujednanou kupní cenu.

III.
1. Prodávající a kupující si ujednávají kupní cenu spoluvlastnických podílů na předmětných věcech nemovitých v celkové částce =80.000,-Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých), přičemž z této částky každému prodávajícímu připadá jedna polovina (½), tedy každému prodávajícímu částka =40.000,-Kč.
2. Na základě ujednání stran této smlouvy a na základě samostatné Svěřenecké smlouvy o úschově a vyplacení finančních prostředků (dále „svěřenecká smlouva“), je kupní cena =80.000,-Kč ke dni uzavření této kupní smlouvy složena do úschovy Mgr. (dále též „schovatel“), a to na bankovním účtu úschov č.ú.:. Schovatel je svěřeneckou smlouvou zavázán vyplatit kupní cenu prodávajícím, na jimi určené bankovní účty, a to:
a) =40.000,-Kč prodávajícímu ,
b) =40.000,-Kč prodávající,
bezprostředně po té, kdy mu bude prokázáno nabytí spoluvlastnických podílů kupujícími, dle této kupní smlouvy.
3. Pro odstranění všech pochybností si prodávající a kupující ujednávají, že kupní cena se považuje za zaplacenou prodávajícím až okamžikem jejího vyplacení z úschovy schovatele prodávajícím.

IV.
1. Kupující prohlašují, že se s faktickým i právním stavem předmětných nemovitostí (pozemků i stavby) podrobně seznámili, výslovně včetně skutečnosti existence chráněného
území a jejich faktický stav jim není na překážku k uzavření této smlouvy.
2. Doručovacími adresami stran této smlouvy jsou adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
3. Smluvní strany této smlouvy se, pro případ, že by nedošlo ke vkladu vlastnického práva k předmětu převodu dle této kupní smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují, že bez zbytečného odkladu uzavřou novou kupní smlouvu stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, která/ý splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně, že bez zbytečného odkladu na pokyn katastrálního úřadu tuto kupní smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.

V.
1. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem ČR, především občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je sepsána v šesti (6) vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží vyhotovení jedno (1), jedno (1) vyhotovení bude předáno příslušnému opatrovnickému soudu pro účely řízení
schválení uzavření této smlouvy matkou za nezletilé děti a jedno (1) vyhotovení bude sloužit pro řízení o povolení vkladu vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem všemi jejími účastníky a dále schválením příslušným opatrovnickým soudem, vzhledem k okolnosti, že prodávající jsou osoby nezletilé.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu před jejím uzavřením přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V ..............., dne …………… 2018

kupující
________________________ __________________________

prodávající

_________________________ _________________________

Dobrý den, Vážená paní,

je to přesně tak, jak Vám popsal advokát kupujících. Podepsaná smlouva se předkládá opatrovnickému soudu, aby ji schválil – vydal rozhodnutí. Kupní smlouva spolu s rozhodnutím soudu se na základě návrhu podaném na předepsaném formuláři vkládá do katastru nemovitostí. Teprve rozhodnutím katastrálního úřadu nabudou kupující vlastnické právo k nemovitostem. Takto to máte popsáno i v kupní smlouvě (kvůli ochraně osobních a jiných údajů jsem tyto údaje ve smlouvě vymazala).

Pečlivě si přečtěte smlouvu o úschově, ta musí korespondovat s kupní smlouvou a je důležitá s ohledem na poukázání kupní ceny.

Daň z převodu nemovitostí hradí kupující.

Daňové přiznání ohledně daně z příjmů musí podat děti, respektive vy za ně, ale jelikož se jedná o dědictví, je docela možné, že tento příjem bude od daně z příjmů osvobozen. Doporučuji, abyste podrobnosti konzultovala s příslušným finančním úřadem.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Strach o syna

15.07.2018

Co mám dělat když můj syn fetuje a je někde v Anglii?

Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz do poradny, ale bohužel na takto obecně položený dotaz je možné odpověď jen obecně.
Předpokládám, že když je dítě v Anglii, jedná se o zletilé dítě. U zletilého dítěte neuděláte vůbec nic, jedině by zletilé dítě od Vás samo chtělo pomoci. Pak společně vyhledáte odbornou pomoc lékařů a psychologů.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Záchranná služba, stížnost

15.07.2018

Dobrý den, prosím Vás, chtěla jsem se zeptat. Dne 9.7 mi přestala 8 měsíční dcera dýchat ocicka měla zavřené,prostě byla bezvládná. Ihned jsme volali 155,na dispečink,malá už byla ale při vědomí a z pusinky ji šli sliny s troškou krve. Na dispečinku mi bylo řečeno že záchranka přijede až když se to malé stane podruhé,v tu chvíli byla při vědomí a plakala,prý když dítě pláče je v pořádku. V 19:00 se dcera neuměla znovu nadechnout,volala jsem zase 155 kde mi pan z dispečinku řekl,proč volám po 6 hodinách. Říkala jsem že kolegyne mi řekla že mam volat až se jí to stane podruhé. Pán z dispečinku mi říká že je to životu ohrožující, a okamžitě posílá záchranku. Chtěla Bych podat stížnost ale nevím jestli písemně a nebo jit
přímo k řediteli. Děkuji. a hezký zbytek dne.

Dobrý den, Vážená paní,
jedná se o skutečně závažnou situaci, která nastane vždy, když jde o lidský život. Je mi líto, že jste takovouto situaci zažila. Zda došlo či nedošlo k pochybení dispečinku rychlé záchranné služby musí posoudit odborníci. Záleží však jen na Vás, jaké prostředky zvolíte k tomu, aby došlo k prošetření postupu.
Můžete se obrátit na policii, kde podáte trestní oznámení na podezření, zda Vámi popsaným postupem dispečinku nedošlo k ohrožení života Vaší dcery. Policie zajistí záznamy rozhovorů s dispečinkem, zdravotnickou dokumentaci; nedojde tak k zamlčení či ztrátě „důkazů“.
Můžete také podat písemnou stížnost adresovanou ředitelství záchranné služby s žádostí o ústní schůzku a o prošetření případu.
Přeji Vaší dceři i Vám hodně zdraví.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Odchod nezletilého syna od rodiny

15.07.2018

Dobrý den, se synem (16 let) si v poslední době moc nerozumíme, neučí se (propadl z matematiky-je v 9 třídě ZŠ), doma nepomáhá, jen leží u počítače a když něco řeknu, je to samozřejmě špatně. Syn je na mě drzí, nadává mi, několikrát už mě napadl. Jeho otec žije v zahraničí, se mnou nekomunikuje, syn si vymýšlí, otec mu to věří, moji verzi si neposlechne, přitom jsem jednou omylem vyslechla jejich tel. hovor, kdy mu syn lhal, jenže já s tím nic neudělám, když se mnou otec nechce mluvit. Syn si je moc dobře vědom toho, že otec se mě nezeptá a samozřejmě se mu sám nepochlubí, co si ke mě dovoluje. Před několika dny, kdy jsem si mu dovolila říct, že jelikož propadl, tak se bude učit a na počítači bude jen hodinu denně, tak udělal výstup a odešel k babičce (z otcovy strany). Prý tam chce zůstat 2-3 měsíce, možná i déle. A moje otázka zní? Musí mi otec i nadále posílat alimenty, nebo je po dobu pobytu u babičky má posílat jí? Já jí také nějaké peníze pošlu, ale pokud mi otec nebude alimenty posílat, tak jako samoživitelka na mateřské asi velkou sumu dohromady nedám. Další věc jsou lékaři. Chodíme celkem často k odborným lékařům, kde je syn sledován a pokud teď bydlí u babičky, je povinna s ním k lékaři chodit ona, nebo mám i nadále chodit já? A poslední věc, pokud by se syn nevrátil, je lepší, když dám soudně svěření do péče babičky? Jsem objednaná na OSPOD, jenže až koncem srpna, do té doby bych potřebovala radu, jak se zachovat. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,
otec by měl i nadále výživné platit k Vašim rukám, pokud nebude soudně upraveno jinak. Morální je pak ho předat babičce, u které nyní syn bude žít. A jelikož k dítěti mají vyživovací povinnost oba rodiče, měla byste i Vy přispívat na výživu syna.
Co se týká návštěv lékaře, dítě by měl doprovázet zákonný zástupce, který může dát potřebný souhlas s vyšetřením, ošetřením, operací atd., V případě, že by mladistvého nedoprovázel zákonný zástupce, může dojít k časovému prodlení s potřebným vyšetřením či ošetřením.
V tuto chvíli nelze předjímat, jak se celá situace bude vyvíjet, jak dlouho bude syn mimo rodinu. Jistě by bylo vhodné navštívit spolu se synem psychologa, který by celou situaci posoudil a mohl Vás navést na cestu, kdy společné soužití se synem bude opět bez větších problémů. O svěření syna do péče babičky by se dalo uvažovat v situaci, kdy by synův návrat byl nereálný.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.