Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Nadaný žák

19.03.2018

Přesun v ročníku ZŠ v jednom roce
syn, narozen v říjnu, dostal doporučený odklad z docházky ZŠ v důsledku sociální nezralosti. Do ZŠ nastupoval již jako skoro osmiletý do první třídy.
Má nastavené domácí vzdělávání, kde jeho sociální nezralost není překážkou.
A stalo se to, že velice rychle vstřebal látku první třídy a rychle postupuje ve vzdělávání. Situace je taková, že probírá s druháky jejich učivo

Jako rodiče jsme požádali o přestupové zkoušky do druhého ročníku , které úspěšně absolvoval a fyzicky absolvuje výuku druhé třídy. Máme i vyjádření ředitele školy, že dítě je toho schopno bez problémů

Jako další krok je nutné vyjádření z PPP, které musí být u takového postupu doloženo. Ale tam jsme narazili, neboť syn nesplňuje podmínku velice nadaného dítěte. Tudíž nemohou kladnévyjádření napsat.
V testech zralosti, které absolvoval, má výsledky mírně nadprůměrného druháka, tudíž do druhé třídy skutečně patří, ale ve školském zákoně dle PPP není pro takovýto posun opora.

Syn má nyní ukončenou první třídu, tudíž se nejedná o přeskočení ročníku. jen jeho rychlejší absolvování

Jak můžeme dále postupovat?

Velice děkuji za odpověď a zdravím z R

Dobrý den.
Oni mají pravdu,že přeřazení dítěte do vyššího ročníku lze jen u dětí mimořádně nadaných,jen u nich s tím zákon počítá. Jenomže ono není nikde dostatečně definováno co to přesně je dítě mimořádně nadané.Pouze § 27 vyhlášky 27/2016 sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných říká v § 27:

Nadaný a mimořádně nadaný žák

(1) Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

(2) Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

(3) Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne.
Tedy není úplně přesně stanoveno ,co je mimořádné nadání a co už ne. Váš syn je třeba vsoce tvořivé ,zvídavé dítě, chlapec zvládl první třídu za půl roku ,jistě inteligentní a nadaný je.

Takže najděte si psychologa,který syna vyšetří, pak si vše nechá vysvětlit a napíše Vám,že jde o dítě mimořádně nadané. S tímto papírem pak jděte do PPP. PPP tváří v tvář posudku externího psychologa,pak jistě přesun syna od září 2018 přesun z 1. hned do 3. třídy doporučí. (V tomto školním roceuž celou akci asi nestíháte.) Pokud ne,obrátila bych se na ochránkyni práv,tohle je jedna z mnoha nedokonalostí školského zákona a předpisů s ním souvisících.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Rodič asistentem vlastního dítěte

18.03.2018

Vážené Aperio,
chtěla bych se zeptat, jak je to s prací asistenta v MŠ pro vlastní dítě? Mám 4letého syna s downovým syndromem, který začal chodit do MŠ a má tam i asistenta. Jsme moc spokojení, ale mně skončila RD a jsem na ÚP. Vzhledem k tomu, že je to 3. dítě a já byla 11 let doma, není lehké si najít práci. Musela by být určitě na zkrácený úvazek a nejlépe z domu (na takovou jsem zatím v inzerátech narazila jen jednou a neprošla jsem). Z domu proto, že syn je vždy půl roku téměř neustále nemocný, a tudíž nechodí do MŠ. Brzy se to promítne do naší finanční situace, proto se ptám, zda by se to dalo řešit i tím, že bych byla jeho asistentka. Mám pedagogické vzdělání pro ZŠ.
Předem děkuji za odpověď a záslužnou práci.
S pozdravem.

Dobrý den,
v zákoně jsem nenalezla překážku pro to, aby rodič mohl být zaměstnán jako asistent ve školce a to i svému vlastnímu dítěti. V případě, že má jít o funkci asistenta pedagoga, nemusí ani mít pedagogické vzdělání, ale je to samozřejmě určitá výhoda. Záleží tedy víceméně na tom, jak se k této věci postaví ředitel školy. Nicméně doporučuji celou tuto situaci zkonzultovat s lékařem dítěte, případně s odborníkem například v pedagogicko-psychologické poradně, protože se nedoporučuje, aby rodič byl zároveň asistentem svého dítěte z důvodu odlišení těchto dvou rolí, aby dítě mělo více podnětů a více životních rolí.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Daňová sleva na nevýdělečnou manželku

16.03.2018

Dobrý den,
chtěla bych si při rodičovské dovolené přivydělat. Je mi nabízena DPP. Zároveň nechci přijít o daňovou slevu, kterou manžel na mě může uplatnit.
V průběhu ledna mi skončila MD, tedy jsem obdržela peněžitou pomoc v mateřství za prosinec, a v únoru mi přišla peněžitá pomoc v mateřství za část ledna.
V únoru mi byla ještě vyplacena částka za nevyčerpanou dovolenou před nástupem na MD ("čerpána" v lednu).
Prosím, poraďte mi, jaký z těchto příjmů se počítá do hranice příjmů 68 000 Kč, aby manžel mohl uplatnit daňovou slevu.
A dále bych potřebovala vědět, jak se do příjmu 68 000 Kč počítají vyplacené náhrady - výplata bude 2000 Kč a vyplacené náklady budou k tomu 500 Kč, kolik je můj příjem?
Děkuji za odpověď

Dobrý den,
zákon o daních z příjmu stanoví negativně, co se jako příjem nevýdělečného manžela nepočítá. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
Takže, podle mého názoru, se do Vašeho příjmu za rok 2018 bude počítat PPM, na kterou vznikl nárok v roce 2018, náhrada mzdy za dovolenou čerpanou mezi MD a RD a příjmy z DPP. Neuvádíte bližší informace k tomu, o jaké náhrady má jít, obecně z logiky věci vyplývá, že náhrada není příjmem, ale je nutno brát v potaz i ten fakt, že právníci nejsou zpravidla daňovými specialisty a informace jsou tedy zcela obecného charakteru.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Daňový bonus na dítě

16.03.2018

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu ohledně daňového přiznání na rok 2017. Jsem na RD (na 3 roky) a dceru mám svěřenou ve své péči. Minulý rok jsem byla mezi květnem a listopadem na DPP v celkové hodnotě 18 000 Kč hrubého. Vím, že od částky 15 000 Kč se již musí podávat daňové přiznání. Růžový papír jsem podepisovala zde a ne v zaměstnání, na které pobírám rodičovskou. Zajímá mne, jak lze v tomto daňovém přiznání zohlednit slevu na dani na dítě (otec ji neuplatňuje) a zda lze takto zohlednit i existenci životního pojištění. Slevu na manželku zcela výjimečně bude uplatňovat má matka, protože v současnosti žiji s dcerou u rodičů. Děkuji

Dobrý den,
poplatník daně z příjmu má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti (dále jen "daňové zvýhodnění"). Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň svou vypočtenou daň. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.
Slevu na dani podle odstavce 1 může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období. Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně. Daňový bonus může ale uplatnit pouze poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.
Podle mého názoru tedy můžete odečíst slevu na dani na vyživované dítě, ale nebude Vám vyplacen daňový bonus, protože příjem nedosáhl potřebné výše. Protože takto pravděpodobně dosáhnete nulové daně, nemá smysl už chtít odečíst ještě jinou slevu na daní. Při takto nízkém příjmu vlastně ani nedojde k odečtení slevy na dítě, protože po odečtení daňové slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč, již žádná daň k dalšímu ponížení již nezbude.
U dohody o provedení práce také musíte zjistit, zda vůbec musíte daňové přiznání podat, protože často je u tohoto typu smluvního závazku daň strhávána tzv. srážkovou daní a pak není nutno daňové přiznání podat. Je třeba zjistit u zaměstnavatele, jak byla daň stržena, případně, zda vůbec byla srážková nebo zálohová daň stržena.
Také se domnívám, že slevu na vyživovanou manželku / manžela mohou uplatnit výhradně manželé a nikoliv osoby žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Naopak prověřte možnost uplatnit daňovou slevu na vnuka, v situaci, kdy rodiče nemají dostatečné příjmy, ze kterých by sami mohli daňovou slevu uplatnit.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Zrušení otcovství

16.03.2018

Dobrý den chtěla bych se zeptat zda si mohu svého otce vyškrtnout z rodného listu když jsem už plnoleta a mít ho tam nechci mám k tomu své závazné důvody. Pokud ano, co vše je k tomu potřeba a musí o tom on vědět? Děkuji

Dobrý den.
Zrušení otcovství není z právního hlediska možné, český právní řád zná pouze tzv. popření otcovství. Popřít otcovství je však možné nejpozději do šesti let po narození dítěte. Tato popěrná lhůta ve Vašem případě již uběhla.Nadto pokud je otec opravdu Váš biologický, pak však otcovství popřít nelze.
Právní předpis :
zák.89/2012 sb. Občanský zákoník
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Čerpání dovolené

16.03.2018

Dobrý den,

prosím o radu s výpočtem dovolené: dne 15. 3. mi skončí mateřská dovolená. Po jejím skončení (od 16. 3.) si chci vybrat nevybranou dovolenou za loňský rok (20 dní). Na kolik dní dovolené za letošní rok pak budu mít nárok?

Předem děkuji za zodpovězení a přeji příjemný den.

Dobrý den,
nárok na dovolenou upravuje zákoník práce zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) v § 211 a násl. Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce.
Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely vzniku nároku na dovolenou posuzuje jako výkon práce. Rodičovská dovolená a pracovní neschopnost se ovšem pro účely nároku na dovolenou na zotavenou za výkon práce nepovažuje.
Nepracoval-li zaměstnanec pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu (§223 zákoníku práce).
Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má zaměstnanec nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok. Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.
Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle § 217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.

Mateřská dovolená i čerpání klasické dovolené se počítají jako dny odpracované, vznikne Vám tedy nárok na celou dovolenou za rok 2018, kterou zaměstnavatel poskytuje, pokud požádáte tak, aby dovolená navazovala na ukončení MD. Až po vyčerpání dovolené požádáte u zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Mateřská škola a trvalý pobyt dítěte

14.03.2018

Dobry den, potrebovala bych radu ohledne trvaleho pobytu. Jsme v situaci, kdyby bude dite treba umistit do skoly, a jelikoz ma dite se mnou trvaly pobyt na Praze 4, ale bydlime na Praze 5, kde jsme v dome sice u rodiny, ale majitelka domu nam za zadnou cenu nedovoli se k trvalemu pobytu prihlasit, ani pouze dite. Jsme i bez jakekoliv najemni smlouvy, takze nemame ani nic v ruce. Jedine co nam majitelka muze poskytnout je, cestne prohlaseni, ze zde opavdu zijeme, ale pani reditelka mistni skolky mi sdelila, ze bohuzel cestnym prohlasenim to zohlednit nelze.
Je nejake vychodisko, moznost, se z Prahy 4 prehlasit i kdyby na urad na Prahu 5? Dekuji za informace

Dobrý den, Vážená paní,
děkujeme Vám za dotaz do poradny.

Každá mateřská škola si spolu se zřizovatelem sama stanovuje svá kritéria pro přijetí dětí. Jedním z těchto kritérií obvykle bývá i trvalý pobyt.

Tento požadavek posoudil úřad veřejného ochránce práv takto: „Požadavek trvalého pobytu dítěte v obci není diskriminační a může být legitimní. Pokud by však toto kritérium bylo bezpodmínečné, tj. žádné dítě bez trvalého pobytu v obci by nemohlo být za žádných okolností přijato, o legitimitě tohoto kritéria lze pochybovat. Problematičtější je však požadavek trvalého pobytu rodičů v obci, protože se netýká dětí, ale rodičů. Ochránce v této souvislosti připomíná, že mateřská škola poskytuje vzdělání dětem, nikoli rodičům. Pokud tedy ředitel školy požaduje jako podmínku přijetí dítěte trvalý pobyt rodičů v obci, mohlo by jít o rozpor s Listinou základních práv a svobod.
V případě dětí cizinců by požadavek trvalého pobytu v obci mohl být diskriminací z důvodu státní příslušnosti. Cizinci mohou získat povolení k trvalému pobytu v České republice, nikoli v konkrétní obci, jako je tomu u občanů ČR podle zákona o evidenci obyvatel. V konkrétní obci jsou cizinci pouze hlášeni jako k místu trvalého pobytu podle zákona o pobytu cizinců. Pokud by tedy podmínkou přijetí dítěte do školky byl trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel, byli by paušálně odmítnuti všichni cizinci. Ochránce v této souvislosti připomíná, že úkolem obce, jako zřizovatele školky, je uspokojovat potřeby svých občanů, přičemž občany jsou podle zákona o obcích jak občané ČR s trvalým pobytem v obci, tak cizinci s hlášeným trvalým pobytem v obci. „

Trvalý pobyt občana upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Není-li matka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce (např. rodina se odstěhuje do jiného bytu, domu, do jiného města).

Zřejmě bydlíte u rodiny a rodina nechce, abyste na adrese skutečného pobytu měli trvalý pobyt, nemáte ani nájemní smlouvu, na základě které, byste trvalý pobyt získali. Tam, kde skutečně bydlíte, neplatíte ani např. odvoz odpadu. Zkuste ale konzultovat s obcí (městskou částí) nebo tuto městskou část požádat, jako zřizovatele školy o udělení výjimky z požadavku na trvalý pobyt, zda by se skutečné „bydliště“ přece jen nedalo doložit čestným prohlášením majitele domu a např. „sociálním šetřením“ z městského úřadu v místě, kde skutečně bydlíte. Nebo musíte přemluvit rodinu, aby dovolili přihlášení alespoň dítěte.

K Vašemu možnému řešení, tj. nahlásit se na Městský úřad Praha 5 uvádím, že shora citovaný zákon o evidenci obyvatel k tomuto uvádí, že změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Je-li údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen. U Vás, pokud by došlo k úřednímu zrušení údaje o trvalém pobytu na Praze 4, by došlo k tomu, že byste byla zapsána na ohlašovně Prahy 4.

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, jen v těchto případech
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Z uvedeného je patrno, že toto Vaše navrhované řešení, není možné.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní

Téma: Daňová sleva na děti

12.03.2018

Dobrý den, po celý rok 2017 jsem byla jako OSVČ na rodičovské dovolené. Příjmy z OSVČ jsou nízké, cca 70tis. Náklady řeším paušálem 60%. Nikdy jsem neodečítala slevu na děti. Mohu si slevu na děti uplatnit( tři děti)? Je možné, že by stát i v případě takto nízkých příjmů a při rodičovské dovolené vracel nějakou částku jako daňový bonus?

Dobrý den,
dosud platilo, že OSVČ s paušálními náklady nemůže daňovou slevu na děti uplatňovat. Od letošního roku došlo ke změně. OSVČ stanovující výdaje paušálem budou moci v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit daňovou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, avšak pouze za předpokladu, že budou svůj výdajový paušál počítat z částky do nového příjmového limitu ve výši 1 000 000 Kč. Pokud nemůžete odečítat slevu na děti Vy, může je samozřejmě odečítat otec dětí, pokud s ním děti žijí ve společné domácnosti.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Ostatní

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.