Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výše PPM

23.07.2018

Prosím o informaci o způsobu výpočtu "mateřské" ve druhém těhotenství v následujícím případě: Dlouhodobě zaměstnaná na hlavní pracovní poměr, první mateřská v nejvyšší možné měsíční výši (cca 21 tis. Kč) . V měsíci nástupu na MD u prvního snížení úvazku na poloviční. Nyní jsem na rodičovské dovolené a plánuji druhý nástup na mateřskou, k tomu by mělo dojít plynule ze současné rodičovské dovolené. Tuším, že v takovém případě by se měsíční "mateřská" měla počítat ze stejného základu jako u prvního dítěte, tj. z toho plného úvazku, který jsem více než 12 měsíců před nástupem na první mateřskou dovolenou měla. Je to tak? A je to tak i v případě, že během aktuální rodičovské dovolené (mezi 1. a 2. mateřskou) změním zaměstnavatele? Nebo to má nějaký vliv na výpočet druhé "mateřské"? Plynule (takže žádný měsíc nebudu bez pracovního poměru a účasti na nemocenském pojištění), přechod opět na poloviční úvazek. Nikde jsem řešení takového konkrétního případu zatím nenašla. Pokud by se mi druhá měsíční "mateřská" počítala jakkoliv jinak, mohu poprosit o vysvětlení a informaci, jak jinak to tedy bude?
Předem moc děkuji!

Dobrý den.

Dle zákona o nemocenském pojištění (viz níže) je zaručena min. stejně vysoká výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako u předchozího dítěte, pokud za trvání TÉHOŽ zaměstnání vznikl nárok na další PPM v období do 4 let věku předchozího dítěte. Pokud tedy budete zaměstnána stále u stejného zaměstnavatele, výše Vaší PPM bude opět ve stejné výši a změna úvazku nebude mít na výpočet vliv.
Jinak tomu ale bude, pokud zaměstnavatele změníte, a není podstatné, že půjde o změnu plynulou, jelikož totožný zaměstnavatel je podmínkou, aby se tento postup aplikoval. Pokud tedy nastoupíte na poloviční úvazek u jiného zaměstnavatele, PPM se bude počítat z tohoto nového zaměstnání. Bude se zde totiž uplatňovat obecný postup stanovení výše PPM, tedy denní vyměřovací základ (DVZ) se stanoví tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období se vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Ve Vašem případě bude rozhodným obdobím dle § 18 odst. 4 zákona období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla - tedy období od začátku nového zaměstnání do konce měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém dojde k nástupu na PPM. Případně pokud by k nástupu na PPM došlo ve stejném měsíci, ve kterém by vzniklo pojištění, za denní vyměřovací základ by se považovala jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci.

Související ustanovení:

§ 19 zákona o nemocenském pojištění
...
(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

DENNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD
§ 18
(1) Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, pokud se dále nestanoví jinak; jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (odstavec 7), snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje s přesností na 2 platná desetinná místa.
(2) Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem osoby samostatně výdělečně činné je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž tato osoba zaplatila pojistné na pojištění. Do úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění podle věty první se zahrnují i ty vyměřovací základy, z nichž nebylo odvedeno pojistné z důvodu překročení maximálního vyměřovacího základu; do úhrnu měsíčních vyměřovacích základů podle věty druhé se zahrnují jen ty měsíční vyměřovací základy, z nichž bylo odvedeno pojistné v souladu se zvláštním právním předpisem.
(3) Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, pokud se dále nestanoví jinak.
(4) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v období, kdy od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla, neuplynulo 12 kalendářních měsíců, je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění zaměstnance do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž sociální událost vznikla.
(5) Jestliže sociální událost u zaměstnance vznikla v kalendářním měsíci, v němž vzniklo pojištění zaměstnance, považuje se za denní vyměřovací základ jedna třicetina započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl v tomto kalendářním měsíci. Jde-li o zaměstnání malého rozsahu nebo o zaměstnání na základě dohody o provedení práce, považuje se v tomto případě za denní vyměřovací základ jedna třicetina vyměřovacího základu zaměstnance dosaženého v tomto kalendářním měsíci.
(6) Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném podle odstavce 3 vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost.
....

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na další PPM

20.07.2018

Hezký den,

mám dotaz k vyplácení a výši PPM, pokud na ni nastoupím do 4 let věku předchozího dítěte.

Aktuálně jsem do konce října na RD do tří let věku dítěte, RP mám protažený až do 4 let věku dítěte.

Plánuji co nejdříve otěhotnět (bohužel už to jednou nevyšlo - zamlklé těhotenství), děti jdou do školky... Tudíž bych si ráda zatím našla práci na 0,25 - 0,5 úvazku. Pokud mi něco vhodného nabídne stávající zaměstnavatel, je vyřešeno. Pokud ne a ani mi neumožní ani neplacené volno do 4 let věku dítěte, abych mohla pracovat jinde na částečný úvazek na dohodu, pak se asi budeme muset rozloučit.

Vím, že do 4 let věku předchozího dítěte se posuzuje původní a nový vyměřovací základ a PPM se vyplácí z toho, který je výhodnější. Dokonce pokud bych na PPM nastoupila v ochranné lhůtě 180 dní po skončení zaměstnání, tak se automaticky vyplácí podle původního vyměřovacího základu.

Otázkou je co když bych u původního zaměstnavatele ukončila pracovní poměr, nastoupila do jiné práce na částečný úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti - pak by se na mě nevztahovala ani ochranná lhůta ani možnost výhodnějšího původního vyměřovacího základu?

Volala jsem na sociálku a paní mi tvrdila, že ne, že to platí jen pokud bych pracovala stále u stejného zaměstnavatele.

Vzhledem k tomu, že včera mi tam jiná paní tvrdila, že lze prodloužit RD do 4 let věku dítěte a nevěděla ani, že RD a RP jsou na sobě nezávislý, raději bych si tu informaci ověřila.

Díky!

Dobrý den,
v případě, že Váš pracovní poměr bude i nadále trvat, pak platí následující: podle § 19 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., platí: pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ /DVZ/ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství. PPM tedy v žádném případě nebude nižší a bude se počítat jako u předešlého dítěte.
Tak tomu bud tedy v případě, že Vám zastavatel umožní čerpat neplacené volno a v případě, že u něj budete mít uzavřenou nějakou DPP čí DPČ.
V případě, že Váš pracovní poměr skončí a najdete si práci u jiného zaměstnavatele, bude se PPM vypočítávat z výdělku u nového zaměstnavatele.
V případě, že Váš pracovní poměr skončí a vy do 180dní od ukončení budete 6-8 týdnů před porodem, bude Vám PPM náležet ze skončeného zaměstnání.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM ze skončeného zaměstnání

20.07.2018

Pekny den,
píší ohledne nároku na mateřskou dovolenou vyplacenou zaměstnavatelem. Dala jsem výpověď ze zaměstnání na konci června (a běží mi klasická 2 měs. lhůta). Nyni obchazim pohovory a předpokládám, ze nastoupím do noveho zaměstnání od září, nejpozději října. Co by se ale stalo v případě, ze bych zjistila, ze jsem těhotná nyni? Zkušební dobu předpokládám 6 měs. Muze byt vyhozena ve zkušební dobe? Je pravda, ze v den nástupu na mateřskou musim byt zamestnana? A je pravda, ze tzv. ochranná doba je 180 dni a počítá se ode dne předpokládaného nástupu na mateřskou? Započítává se do teto ochranné doby i prace ve zkušební dobe?
Předem dekuji za objasnění.
S pozdravem,

Dobrý den,
v tuto chvíli se jedná o hypotetickou otázku. A má odpověď je, že pokud jste již v tuto chvíli těhotná, je možné, že nárok na PPM Vám vznikne z ochranné lhůty 180dní po ukončení pracovního poměru. Obecně to lze říci, že pokud otěhotníte v době trvání pracovního poměru/který trval déle než 180dní/, tak nárok na PPM je téměř vždy. Lépe by bylo položit tuto otázku v době, kdy si těhotenstvím budete jistá.
V případě, že do nového zaměstnání nastoupíte a bude sjednána zkušební doba, pak platí, že ve zkušební době s Vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr bez udání důvodu i v případě, že budete těhotná. Ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání je pak jen tolik dní, kolik dní trval pracovní poměr.
Vaše původní ochranná lhůta by se však nástupem do nového zaměstnání přerušila a dál by běžela po ukončení dalšího pracovního poměru, který by byl ukončen ve zkušební době.
Jak říkám, nyní se bavíme čistě teoreticky a lépe je se na naši poradnu obrátit v době, kdy už budete těhotná.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM a RP

20.07.2018

Dobrý den, uvažuji o práci v zahraničí přesněji v Holandsku na dobu 6-12mesicu.
Rada bych se zeptala, jak by to bylo v případě, pokud bych otěhotněla a během roku se vrátila do ČR pobírat mateřskou dovolenou a zůstat žít v ČR.
Jak by se vypočítala mateřská dovolená.
Počítala by se z celkového výdělku za rok(například půl roku práce v Cr+půl roku práce zahraničí Holandsko) nebo z posledního zaměstnání což by bylo Holandsko? Nebo bych měla nárok pouze na mateřskou dovolenou vypočítánou z předešlé práce v ČR.
Předem děkuji za odpoved
S pozdravem

Dobrý den,
podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

V případě, že byste se nevešla do ochranné lhůty 180dní ze skončeného zaměstnání v ČR, neměla byste nárok na PPM. Tak, jak si to představujete, že otěhotníte pravděpodobně v Holandsku a před porodem se vrátíte zpět do ČR, tak nárok na PPM Vám nevznikne. To, jestli Vám vznikne nárok v Holandsku, nemohu soudit, protože naše poradna nedisponuje zahraničními zdroji zákonů, které jsou platné v té které zemi.
Pokud Vám nevznikne nárok na PPM, začnete dnem porodu pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600Kč. To ale jen v případě, že bude žít v ČR. Pokud byste zůstat v Holandsku, nárok na RP z ČR vám nevznikne.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM ze skončeného zaměstnání, RP

20.07.2018

Dobrý den,
dovolím se na Vás obrátit s dotazem. V současné době jsem od června 2017 zaměstnána na hlavní pracovní poměr, na dobu určitou do 31.12.2018. Nyní jsem zjistila, že jsem těhotná (cca 1. měsíc) a vypadá to, že budu muset být v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Termín porodu je v březnu 2019.Proto se chci zeptat:
1. co se stane po 31.12. 2018, kdy mi skončí pracovní poměr a předpokládám, že pracovní smlouva mi vzhledem k neschopence nebude prodloužena. Můžu být do dne nástupu na mateřskou dovolenou v pracovní neschopnosti-a budu dostávat nemocenské? Lístek na peníze a případnou žádost o PPM můžu zanést k bývalému zaměstnavateli?
2. zda vůbec budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství?
3. a následně zda budu mít nárok na rodičovskou dovolenou či jen na rodičovský příspěvek? A kde požádat-když už vlastně nebudu zaměstnána, tak budu vedena jako co? kdo za mě bude platit alespoň zdravotní pojištění (sociální pojištění asi nikdo, když není povinné?) O rodičovský příspěvek pak budu žádat na úřadu práce, že? A na jakou dobu si lze zvolit čerpání: Chtěla bych být s dítětem doma do jeho 4 let, respektive do jeho 3 let o něj celodenně pečovat, pak požádat o školku, do které by chodilo cca na půl dne a já si mohla najít práci na částečný úvazek. Je taková situace možná?
4. a ještě poslední dotaz, bude se mi toto celé období mateřství - rodičovství nějakým způsobem započítávat do „odpracovaných“ let do důchodu?
Mnohokrát děkuji za pomoc. Hezký den

Dobrý den,
ano, pokud potrvá důvod k trvání PN, lékař v ní bude pokračovat i v případě, že Váš pracovní poměr skončí. Lístky na peníze budete nosit svému bývalému zaměstnavateli. PN Vám lékař ukončí nejpozději 6 týdnů před porodem.
Nárok na PPM budete mít z ochranné doby po skončení pracovního poměru, protože do 180 dní od ukončení pracovního poměru nastoupíte na PPM. Až Vám gynekolog vystaví formulář o PPM, opět ho odnesete svému bývalému zaměstnavateli.
Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3let věku dítěte, Vy žádného zaměstnavatele mít nebudete, takže nebudete nikde čerpat RD. To však nic nemění na věci, že budete mít nárok na rodičovský příspěvek. V případě, že budete mít nárok na PPM, budete si moc zvolit výši rodičovského příspěvku dle svého denního vyměřovacího základu/popř. DVZ manžela, pokud bude vyšší/. Měsíční strop rodičovského příspěvku je v tuto chvíli rovný mateřské, jaká by se spočítala z příjmu. Nejvyšší možná měsíčně vyplácená částka rodičovského příspěvku může letos být 36 750 korun. Kalkulačku najdete např. na https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/329958-rodicovsky-prispevek-2018-pravidla-zmeny-kalkulacky#rodicovska2018
Zdravotní pojištění za Vás bude platit stát, jako osobu pobírající RP. Klidně si můžete zvolit variantu výplaty RP do 4let věku dítěte, popř. kratší období a pak RP snížit. Minimální vyplácená částka je 50Kč. Od dvou let věku dítěte není sledována ani docházka dítěte do předškolního zařízení, takže RP Vám bude náležet i v případě, pokud již bude chodit do školky a vy budete zaměstnána. Doba péče o dítě do 4let věku se počítá jako doba náhradní do důchodu.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM, RP s cizím prvkem

20.07.2018

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o radu. Po 4 letech jsem skončila v zaměstnání (pracovní poměr byl rozvázán dohodou), v této době jsem zjistila, že jsem těhotná. Nástup na mateřskou mi vyjde v ochranné lhůtě 180 dní tudíž by mi měla být přiznána PPM. Můj dotaz zní, zda si budu moci určit délku vyplácení rodičovského příspěvku nebo tím, že jsem vlastně nyní vedena na ÚP mi bude automaticky vyplácen po maximální dobu tj. 4 roky?
Manžel se bude muset odstěhovat do zahraničí kvůli práci (EU), pokud bychom ale odešli tzn. ihned po porodu, tak mi tím asi zanikne nárok na PPM i na rodičovský příspěvek kvůli pobytu v jiné zemi? Předem děkuji.

Dobrý den,
v případě, že budete mít nárok na PPM, budete si moc zvolit výši rodičovského příspěvku dle svého denního vyměřovacího základu/popř. DVZ manžela, pokud bude vyšší/. Měsíční strop rodičovského příspěvku je v tuto chvíli rovný mateřské, jaká by se spočítala z příjmu. Nejvyšší možná měsíčně vyplácená částka rodičovského příspěvku může letos být 36 750 korun. Kalkulačku najdete např. na https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/329958-rodicovsky-prispevek-2018-pravidla-zmeny-kalkulacky#rodicovska2018

Problém s výplatou RP může nastat, pokud jeden z rodičů bude výdělečně činný v některé zemi EU, pak se totiž výplata dávek řídí tzv. pravidly přednosti. Pravidla přednosti:
Většinou za vyplácení dávek odpovídá ta země, kde nárok vaší rodiny vyplývá ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Vyplývá-li váš nárok na dávky ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti v obou uvažovaných zemích, je za poskytování dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň také pracuje jeden z rodičů. V ostatních případech je odpovědná ta země, kde budou dávky nejvyšší.
Vyplývá-li váš nárok v obou zemích z vyplácení důchodu, je za vyplácení dávek odpovědná ta země, v níž žijí vaše děti, pokud v ní zároveň jeden z rodičů pobírá důchod. V ostatních případech je to ta země, kde máte pojištění nejdéle, nebo kde máte nejdéle bydliště.
Pokud váš nárok vyplývá ze skutečnosti, že v obou zemích máte bydliště, odpovídá za dávky ta země, kde žijí vaše děti.

Váš pracovní poměr v ČR skončil, výdělečně činný bude tedy pouze otec dítěte v zemi EU, tak za výplatu RP bude zodpovědná ta země, ve které bude pracovat. Z ČR Vám nárok na výplatu nevznikne.
S PPM to ale nemá nic společného, výplata PPM Vám bude náležet i v případě, že budete žít v zemi EU.

Právní úprava:
• Nařízení (ES) č. 883/2004 ve znění nařízení Evropské komise (EU) č. 1244/2010
• Prováděcí nařízení (ES) č. 987/2009 ve znění nařízení Evropské komise (EU) č. 1244/201

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Přerušení výpovědní doby

18.07.2018

Dobrý den,
Ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o radu. Snažíme se s přítelem o miminko (docházíme do IVF centra), ale těhotná ještě nejsem. V práci jsem dostala výpověď pro nadbytečnost a pracovní poměr mi končí 31.8. V současném zaměstnání jsem od 1.11.2016. Když by se mi podařilo na začátku srpna 2018 otěhotnět, byla by tím výpověď pozastavena? Těhotenský test bych stihla udělat ještě v srpnu, ale ultrazvukové vyšetření by bylo až v září, tedy po skončení výpovědní lhůty.
Pak jsem se chtěla zeptat, zda správně rozumím zákonu – když otěhotním až v září či později a budu zaměstnaná u nového zaměstnavatele, bude ochranná lhůta pouze tak dlouhá, jak dlouho budu u nového zaměstnavatele? Ptám se pro případ, že by mě propustili ve zkušební době.
Moc děkuji a přeji příjemný den.

Dobrý den,
pro případné pozastavení výpovědní doby při výpovědi ze strany zaměstnavatele je podstatné, kdy započalo těhotenství, nerozhodně na tom, zda jste o něm při skončení pracovního poměru věděla nebo nevěděla. Počátek těhotenství v takovém konfliktním případě určuje ošetřující lékař. Jestliže tedy určí den počátku těhotenství kdykoliv do konce srpna, Vy to oznámíte zaměstnavateli a od toho dne se bude považovat výpovědní doba za přerušenou.
Pokud byste otěhotněla až po skončení tohoto pracovního poměru, pak opravdu platí, že by ochranná lhůta byla jen tak dlouhá, jak dlouho by tento nový pracovní poměr trval. Žádný zákon však nenutí zaměstnankyni své rané těhotenství hlásit, vyjma případu, kdy by vykonávala práci s těhotenstvím neslučitelnou.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: těhotenství v novém zaměstnání

18.07.2018

Dobry den, chci se optat jak to funguje kdyz hledam jinou praci a nahodou by me vzali tedka v sprnu a ja otehotnela?rikali jsme s manzelem ze tomu nechame volnej prubeh co se tyka zalozeni rodiny tak nevim kdyby se nahodou postestilo ted hned tak jak to funguje a zda mam narok na materskou?diky za odpoved

Dobrý den,

pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musíte splnit podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, a jsou zde následující podmínky:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ;
- v den nástupu na peněžitou pomoc v mateřství trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání peněžité pomoci v mateřství je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání- max. 180 dní. Nástup na peněžitou pomoc v mateřství je 8 až 6 týdnů před porodem dle volby ženy.

Pokud by bylo zaměstnání ve zkušební době ukončeno (ve zkušební době Vás může zaměstnavatel propustit i pokud jste těhotná), nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám z ochranné lhůty nevznikne. Ochranná lhůta pro nemocenské je 7 kalendářích dnů od skončení zaměstnání a ochranná lhůta pro peněžitou pomoc v mateřství je 180 kalendářních dnů, pokud zaměstnání tak dlouho trvalo.
Pokud byste byla v pracovní neschopnosti až do plánovaného nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (i po skončení pracovního poměru), náleželo by Vám nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. V tomto je nutné si dojít na příslušnou OSSZ a požádat o potvrzení, že Vám nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Vašemu ošetřujícímu lékaři doložíte následně toto potvrzení správy sociálního zabezpečení, že nesplňujete podmínky nároku na peněžitou pomo v mateřství, lékař nebude Vaši pracovní neschopnost k 6.týdnu před očekávaným datem porodu ukončovat, nýbrž v ní bude pokračovat až do konce šestého týdne po porodu, jestliže nebudete i nadále práce neschopná z jiných důvodů, než je souvislost s těhotenstvím a porodem. Následně byste měla mít nárok na rodičovský příspěvek s možností jeho volby.

Pokud uplyne zkušební doba, nový zaměstnavatel s Vámi pracovní poměr skončit nemůže.Pokud splníte podmínku
účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství, bude Vám dávka náležet.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.