Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Výpočet PPM

23.03.2018

Dobrý den,
jsem s druhým dítetěm na mateřské dovolené, která končí 24.3.2018 a poté mi začíná rodičovská dovolená. Pracuji jako zdravotní sestra v nemocnici Frýdek-Místek, p.o., smlouvu mám na dobu neurčitou. Před prvním dítětem jsem pracovala cca 8 let na dětském oddělení(10.platová třída) a pak 2 roky na dětské JIP (11.platová třída). Při první mateřské mi byl počítán plat z 11.platové třídy (z dětské JIP). Na druhou mateřskou jsem nastoupila, když prvnímu synovi bylo 14 měsíců- takže mi zaměstnavatel platil mateřskou z platu. A v tom je rozdíl- plat mi počítá již z 10.platové třídy (z dětského oddělení). Měsíčně mi tedy přišlo o cca 2000-3000,-Kč méně, než v předchozí mateřské. Má na to zaměstnavatel právo?
Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den,
výše PPM činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ se u PPM zjistí tak, že se započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; nejčastěji se bude jednat o úhrn hrubé mzdy za kalendářní měsíce) zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Nemá-li zaměstnanec v rozhodném období stanoveném dle pravidel uvedených výše vyměřovací základ nebo není-li v rozhodném období alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, je rozhodným obdobím první předchozí kalendářní rok, v němž byl dosažen započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Rozhodné období podle věty první začíná nejdříve dnem vzniku pojištění zaměstnance. První předchozí kalendářní rok se zjišťuje postupně od roku, v němž vznikla sociální událost. Lidsky řečeno se "couvá" tak dlouho, až se dosáhne kalendářního roku, ve kterém byl vyplácen příjem tak dlouho, aby se našlo 30 zaplacených kalendářních dnů. Někdy se tak docouvá k dovolené čerpané mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, pokud byla dostatečně dlouhá, zpravidla se ale docouvá až ke kalendářnímu roku, ve kterém jste naposledy měla mzdu za práci. Není tedy rozhodující, z jaké platové třídy je počítána PPM, ale jaký byl Váš poslední započitatelný příjem.
Zjednodušeným pohledem by se mohlo tedy zdát, že zaměstnavatel při potvrzování žádosti o PPM pochybil a vyplnil nesprávně rozhodný příjem, ale takto na dálku nelze vyhodnotit, za jakých okolností a z jakých skutečností zaměstnavatel při potvrzování příjmu čerpal.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: PPM ze SVČ a prac. poměru

23.03.2018

Dobrý den, již rok pracuji jako OSVČ a platím si doplňkové nemocenské pojištění. Práci bych ráda změnila na zaměstnanecký poměr, ale také bychom chtěli s manželem miminko. Mohu se prosím zeptat, zda v případě, kdybych nastoupila do nového zaměstnání, během zkušební doby otěhotněla a ze zdravotních důvodů byla nucena o této skutečnosti zaměstnavateli říct, on by se mnou ve zkušební době rozvázal pracovní poměr, bych měla nárok na příspěvek v těhotenství a mateřství? Za poslední 2 roky bych splňovala podmínku 270 dní pojištění, ale v posledním zaměstnání bych nebyla alespoň 180 dní.

Předem mockrát děkuji za Vaši odpověď. Hezký den.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy:
1) Účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM Nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8 týdnů a nejpozději 6 týdnů před termínem porodu.
2) Účast na nemocenském pojištění (či plynoucí ochranná lhůta) v době nástupu na PPM.
3) U OSVČ navíc ještě podmínka účasti na nemocenském pojištění alespoň 180 dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

Podmínku splněných pojištěných 180 dnů v posledním roce před nástupem na PPM je tedy nutné splnit pouze u OSVČ, nikoli u zaměstnaneckého poměru.
Pokud byste tedy, jestli správně chápu, ukončila SVČ a poté nastoupila do nového zaměstnání, měla byste nárok na PPM v případě, že byste splnila podmínky 1) a 2) viz výše. Říkáte, že 1. podmínku byste splnila, záleželo by tedy na 2. podmínce. Pokud by byl prac. poměr rozvázán ve zkušební době, bylo by podstatné, zda byste stihla nastoupit na PPM v tzv. ochranné lhůtě. Ochranná lhůta plyne z pojištění, které skončilo v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik trvalo poslední zaměstnání, max. však 180 dnů. Pokud by tedy Váš prac. poměr byl ukončen např. po 50 dnech, ochranná lhůta by činila 50 dnů od rozvázání prac. poměru. Ještě je však třeba vzít v potaz ochrannou lhůtu ze skončené SVČ, která bude trvat 180 dnů - Vaším nástupem do nového zaměstnání by se tato ochranná lhůta nestihla vyčerpat a její nevyčerpaná délka by se připočetla k ochranné lhůtě ze skončeného zaměstnání, do max. délky 180 dnů (viz níže zákon). Toto ale platí v případě, že by byla nejprve ukončena SVČ a až poté by vzniklo nové pojištění - nástup do zaměstnání, tato dvě pojištění by se tedy nepřekrývala (viz zákon níže).

§ 15 zákona o nemocenském pojištění
(1) Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti (§ 57) nebo k nařízení karantény (§ 105) došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.
(2) Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1) v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů. Nestanoví-li se ochranná lhůta podle věty druhé, činí ochranná lhůta 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; ustanovení odstavce 1 části věty druhé za středníkem platí zde obdobně.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Další těhotenství - peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek

23.03.2018

Dobrý den,

Jsem na RD a znovu jsem otěhotněla. Mezi tím, mi vypršela smlouva v práci, měla jsem práci na dobu určitou do roku 2017 a teď v září čekám mimi. Asi nemám nárok na mateřskou, tak mi to z rodičovské přejde do rodičovské? Musím něco v práci hlásit a jsem tam pořád nějak vedená? Všude se dozvídám jiné informace. Popřípadě, jde legálně aby MD byla napsaná na manžela, ale byla bych s dítětem doma já? Děkuji za radu

Dobrý den.
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má žena, která porodila dítě (v době 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu těhotná žena), pokud splnila podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že ke vzniku nároku na dávku došlo v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ta činí v případě, že zaměstnání skončilo v době těhotenství, 180 dnů ode dne skončení zaměstnání, pokud zaměstnání trvalo alespoň tolik dnů.
Pokud Váš pracovní poměr skončil a první možný termín nástupu na peněžitou pomoc v mateřství nebude spadat do ochranné lhůty, nebudete mít na peněžitou pomoc v mateřství nárok. V souvislosti s péčí o druhé dítě Vám bude náležet rodičovský příspěvek, a to poprvé za měsíc, ve kterém se dítě narodí. Narození dalšího dítěte je tedy v souvislosti s rodičovským příspěvkem třeba oznámit příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce, aby došlo k ukončení pobírání rodičovského příspěvku na starší dítě, pokud jej pobíráte, a podání žádosti o rodičovský příspěvek z důvodu péče o nově narozené dítě.
K bývalému zaměstnavateli žádnou oznamovací povinnost nemáte, neboť pracovní poměr již skončil. (Pro úplnost dodávám, že v případě, kdy vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství z ochranné lhůty se žádost o peněžitou pomoc v mateřství podává bývalému zaměstnavateli.)
Peněžitou pomoc v mateřství může pobírat i otec dítěte. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství má, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě; tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Podpůrčí doba v uvedeném případě činí 22 týdnů, není třeba ji však vyčerpat celou. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství dále je skutečnost, že podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění a že pojištěnec byl účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí příjemce dávky vykonávat práci v zaměstnání, ze kterého mu dávka náleží a nesmí mít z tohoto zaměstnání příjem. Není tedy možné, aby otec dítěte pobíral peněžitou pomoc v mateřství a nadále vykonával práci v témže zaměstnání.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nástup na peněžitou pomoc v mateřství

22.03.2018

Dobry den, mám nejasno v tom, kdy mohu nastoupit na MD,prosim tedy o radu. Na materskou mohu nyni nastoupit 8.-6.tyden pred porodem tj.22.3-5.4.2018(termin porodu 17.5.2018), musim na formular napsat striktne datum ukončeneho 8. nebo 7. ci 6.tydne tj. 22.3. nebo 29.3.nebo 5.4. nebo si mohu vybrat kterykoliv den v tomto rozpeti 22.3.-5.4. a napsat si napr. st.sv 30.3. a tim mit odpracovany cely mesic brezen( nebude se v tomto pripade pocitat do MD breznova mzda)? Mohla bych si napr. napsat 1.4. nedeli nebo 2.4.,ikdz je to velikonocni pondeli = statni svatek- budou se tyto dny pocitat tak, ze jsem jakoby pracovala jeste v dubnu a tim mi bude zapocten do PPM jeste brezen? A co kdyz jsem behem zapocitavanych 12kalend. mesicu zpet byla behem 11dnu na neschopence, jak to ovlivni MD? Dekuji

Dobrý den,
na peněžitou pomoc v mateřství můžete nastoupit kterýkoli den, včetně sobot, nedělí a svátků v období od 8. do 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Dle § 18 odst. 3 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění, je rozhodným obdobím při výpočtu denního vyměřovacího základu období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost, tj. v tomto případě nástup na peněžitou pomoc v mateřství. Při nástupu na peněžitou pomoc v mateřství dne 30.3.2018, tedy bude rozhodným obdobím březen 2017 – únor 2018, samozřejmě za předpokladu, že v tomto období trvalo Vaše zaměstnání; jinak je rozhodným obdobím období od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, ve kterém nastoupíte na peněžitou pomoc v mateřství (odst. 4 cit. ustanovení). Při nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v dubnu 2018 bude rozhodným obdobím duben 2017 – březen 2018. Dny pracovní neschopnosti jsou tzv. vyloučenými dny a do výpočtu denního vyměřovacího základu se nezahrnují (§ 18 odst. 1 a 7 cit. předpisu).
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Těhotenství a prac. poměr na dobu určitou

20.03.2018

Dobrý den,

po 3 letech době určité jsem dostala smlouvu do konce října bez nejisté možnosti prodloužení. Chtěla bych se zeptat, v případě, že bych otěhotněla v době do konce smlouvy do října, jak je to s postupem RD a peněžité pomoci. Jde mi o to, jestli mám případně možné těhotenství tajit a doufat v prodloužení opět na 3 roky nebo jaký je postup.

Děkuji za zprávu.

Dobrý den,

není Vaší povinností oznámit zaměstnavateli Vaše těhotenství. Právní předpisy však ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná žena pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové práce, které by neohrozily zdárný průběh jejího těhotenství. Vyhláškami jsou určena zaměstnání a práce, které těhotná nesmí vykonávat, proto zaměstnavatel nesmí dovolit, aby těhotná pracovala v nočních směnách a při pracích s rizikem.

Pokud však nejde o takový případ, je jen na Vás, kdy těhotenství zaměstnavateli oznámíte. Je však pravděpodobné, že pokud by těhotenství zjistil před prodloužením smlouvy, smlouva by Vám již prodloužena nebyla a prac. poměr by tedy v říjnu skončil, je tedy nejspíše lepší s oznámením vyčkat.
Pokud by smlouva nebyla prodloužena, záleželo by poté na tom, zda byste si ještě stihla najít nové zaměstnání, či zda byste se s nástupem na peněžitou pomoc v mateřství vešla do tzv. ochranné lhůty.

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte totiž splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy
1) účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM (nástup na PPM nastává dle volby nejdříve 8. týden před termínem porodu, nejpozději 6. týden před termínem porodu)
2) účast na nemocenském pojištění či plynoucí ochranná lhůta z tohoto pojištění v době nástupu na PPM. Ochranná lhůta běží ze zaměstnání, které skončilo v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik trval prac. poměr, max. však 180 dnů od skončení prac. poměru.

Pokud bude tedy Váš pracovní poměr prodloužen a budete tedy nemocensky pojištěna v den nástupu na PPM, nárok na PPM Vám vznikne. Pokud by k prodloužení nedošlo, záleželo by na tom, zda stihnete nastoupit na PPM během ochranné lhůty. Pokud nástup na PPM bude nejpozději poslední den ochranné lhůty, nárok na PPM Vám vznikne, pokud bude nástup později, nárok na PPM Vám nevznikne a budete pobírat rovnou od porodu rodičovský příspěvek.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok a výpočet PPM, dva pracovní poměry

20.03.2018

Dobrý den,
Prosím Vás o pomoc. Jsem na 3leté rodičovské dovolené,která mi končí 11/2018. Jsem stále vedená u zaměstnavatele u kterého jsem nastoupila na mateřskou. K tomu jsem zaměstnaná u jiného zaměstnavatele na jiné pozici na poloviční úvazek od 1.9.2017 na 20 hodin týdně. Otěhotněla jsem a termín bych měla mít 11,12/2018 zajímalo by mě,jak se mi bude počítat PPM. A když bych byla třeba od září v pracovní neschopnosti,tak se mi bude nemocenské počítat z čeho?

Moc děkuji za ochotu a Váš čas,věnovat se dotazům.

Dobrý den,
nepíšete, na jak dlouho máte uzavřený pracovní poměr na poloviční úvazek, budu tedy předpokládat, že na dobu neurčitou. Pokud tomu tak není, tak prosím svůj dotaz upřesněte.
Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:
- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta 180 dní ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte)
- nárok na peněžitou pomoc v mateřství mají jen ty OSVČ, které si v předchozích dvou letech alespoň 270 dní před nástupem na mateřskou dovolenou platily nemocenské pojištění, z toho nejméně 180 dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby.
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Z původního zaměstnání podmínky splníte /pracovní poměr na dobu neurčitou/, pokud bude trvat i poloviční úvazek popř. ochranná doba, pak splníte podmínky i z tohoto pracovního poměru. Jednotlivé denní vyměřovací základy se pak sečtou a výsledná PPM se bude počítat z celkové částky. Doba pracovní neschopnosti je pak dobou vyloučenou, tzn., nebude snižovat celkovou výši PPM.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

20.03.2018

Dobrý den , splňují podmínky na nástup na PPM jako OSVČ,ale mesična částka bude hodně nízká ,platila jsem jsi minimální pojištění 115 Kč.
Můj dotaz je, může se vypočítat vyšší mateřská přes manžela příjmy..Vím že to jde nějak udělat ale zajímá mně jestli je to zákonné když já mám nárok na PPM ale nechci brát tak málo peněz to fakt nestačí na nic.Dekuji předem za odpověď.

Vážená paní,

základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče (na základě rozhodnutí příslušného orgánu, z důvodu úmrtí matky, z důvodu dlouhodobého závažného onemocnění matky nebo na základě dohody podle tohoto zákona) činí podpůrčí doba 22 týdnů (31 týdnů při převzetí dvou a více dětí zároveň).

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže je třeba přitom splnit podmínku, že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
Z toho vyplývá, že Výši vaší peněžité pomoci v mateřství výše příjmu otce dítěte/manžela neovlivní. Je možné se však vystřídat. Každému z rodičů se výše peněžité pomoci v mateřství vypočítává z jeho příjmů.
Výše příjmu manžela/otce může ovlivnit výši rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 330 000 Kč. Jestliže lze alespoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu v částce převyšující 7 600 Kč, může rodič volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této výše. Pokud žádá o rodičovský příspěvek o dvě a více současně narozené děti, může provést volbu až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku denního vyměřovacího základu. V případě, že denní vyměřovací základ lze stanovit u obou rodičů, vychází se z toho základu, který je vyšší, aniž rodič s vyšším denním vyměřovacím základem o rodičovský příspěvek žádá, nebo ho pobírá. Pokud ani jednomu z rodičů nelze stanovit denní vyměřovací základ, nebo 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu je nižší než 7 600 Kč, rodič volí výši rodičovského příspěvku až do částky 7 600 Kč měsíčně, v případě dvou a více současně narozených dětí do částky 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za tři měsíce.

Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci. U dítěte, které dovršilo 2 roky věku, není docházka do zařízení omezena. Příjmy rodiče nejsou sledovány. Rodič může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci rodiny výdělečnou činností, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

Informace:
Stáhněte si zdarma naší novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(kap. Rodičovský příspěvek)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Téma: Nárok na PPM

19.03.2018

Dobrý den, chci se zeptat. 6.2016 jsem dokončila střední školu s vyučním listem a pak jsem šla na úřad práce. Dne 15.1.2017 jsem nastoupila na brigádu (zkoušku) do zaměstnání.
Dne 1.2.2017 jsem nastoupila do zaměstnání na 6 měsíců na dobu určitou. Dne 1.8.2017 byla pracovní smlouva prodloužena na rok, to je do 1.8.2018. Dnes je 14.3.2018 a pracovní smlouva končí 1.8.2018. Včera mi gynekolog zjistil 5 týden těhotenství. Tak mě zajímá jak to vlastně je. Zda mám nárok na mateřskou dovolenou. Jak to vše bude probíhat. Kde si mám zajít, aby mi uznali mateřskou.

Dobrý den,

abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), musíte splnit podmínky dané zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tedy 1) účast na nemocenském pojištění alespoň 270 dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM a 2) účast na nemocenském pojištění či plynoucí ochranná lhůta z tohoto pojištění v době nástupu na PPM.

Pokud jste byla 14.3.2018 v 5. týdnu těhotenství, termín porodu u Vás, pokud správně počítám, nastane kolem půlky listopadu, nástup na PPM nastává v rozmezí od 8. do 6. týdne před termínem porodu (tedy u Vás cca konec září až začátek října). K datu Vašeho nástupu na PPM byste tedy musela splnit obě podmínky viz výše.
Podmínku odpracovaných 270 dnů v předchozích 2 letech splníte. Co se týče druhé podmínky, jelikož Vaše smlouva končí 1.8.2018, v době nástupu na PPM tedy nebudete zaměstnána a nemocensky pojištěna, musíme tedy zkoumat, zda se vejdete do ochranné lhůty. Ochranná lhůta plyne ze zaměstnání, které skončilo v době těhotenství, a trvá tolik dnů, kolik trvalo pojištění, max. však 180 dnů. Poněvadž od ukončení Vašeho prac. poměru dne 1.8. do nástupu na PPM v září až říjnu uplyne méně než 180 dnů, nárok na PPM Vám vznikne.

O PPM budete žádat přes Vašeho (v té době již bývalého) zaměstnavatele. Zanesete mu od gynekologa vystavený formulář žádosti o peněžitou pomoc v mateřství, ve kterém si zvolíte den nástupu na PPM v rozmezí 8.-6. týdne před očekávaným termínem porodu. Zaměstnavatel poté sám tuto žádost předá na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), která Vám bude dávku vyplácet.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Kavková
Kategorie dotazu: Peněžitá pomoc v mateřství

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.