Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: dlužné výživné-trestní oznámení

26.05.2018

Dobrý den,chtěl bych požádat o radu.Jsem otec dcery na kterou jsem nějakou dobu neplatil výživné.Částka se vyšplhala na 104.000 kč.Matka dcery na mě podala trestní oznámení a vše je tak řešeno na policii.Před čas jsem se s matkou dcery dohodl na řádných měsíčních splátkách 5.300 kč.Vím že nemůže stáhnout trestní oznámení,a já nechci do vězení.Dá se v tomto něco udělat?Děkuji

Dobrý den,

§ 197 trestního zákoníku říká, že trestní odpovědnost za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 zákoníku práce) zaniká, jestliže trestný čin neměl trvale nepříznivých následků a pachatel svou povinnost dodatečně splnil dříve, než soud prvního stupně počal vyhlašovat rozsudek. Tedy pro zrušení trestního stíhání by měla být splněna podmínka splacení CELÉ částky dlužného výživného před vyhlášením rozsudku soudu v dané věci, aby mohlo být trestní stíhání zastaveno.

Právní úprava:
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Péče o dítě po rozchodu

24.05.2018

Dobrý den přítelkyně se semnou rozesla mám nárok mít v opatrovnictvi 1 dite kdyz máme 2 děti přede dekuki

Dobrý den.
Při rozhodování ve věcech dítěte byste měli mít oba na paměti především zájem dítěte. Přestože máte mezi sebou rozpory, Vaše děti máte jistě oba rádi a chcete pro ně to nejlepší.
Ve věcech dítěte byste se měli především dohodnout, teprve není-li dohoda možná, je na místě obrátit se na soud.
Při rozhodování o svěření do péče soud rozhoduje tak, aby rozhodnutí odpovídalo zájmu dítěte. Soud přitom bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje (§ 907 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
Právě s ohledem na sourozenecké vazby není situace, kdy každé dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů příliš častá.
Neznám však detaily Vašeho případu.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Souhlas s osvojením

23.05.2018

Dobrý den ráda bych se poradila ohledně syna jeho biologický otec je v rodném listu a soud mu určil výši výživného ale se synem se nestyka nikdy ho neviděl , synovi budou dva roky a v říjnu si beru člověka ,který syna vychovává a je pro něho táta ....rád by si syna osvojil ale nevíme jak na to a jakvto budr s alimenty děkuji

Dobrý den,
o osvojení nezletilého dítěte rozhodne soud na návrh osoby, která chce dítě osvojit. Partner matky dítěte tedy musí podat návrh na osvojení dítěte k příslušnému soudu. Soud o osvojení rozhodne, pokud shledá, že je to v zájmu osvojovaného dítěte. Je třeba buď souhlasu dítěte samotného, nebo (není-li alespoň dvanáctileté) souhlasu opatrovníka, kterým je zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí. Je-li to možné, soud vyslechne i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje. U dvouletého dítěte by mohlo dojít k tomu, že by mohlo být tázáno (například tím opatrovníkem) právě na to, koho vnímá jako otce, pokud toto například navrhne právě ten opatrovník dítěte. K osvojení dítěte je třeba také souhlasu rodičů případně toho rodiče, za něhož má nastoupit v rodičovství osvojitel. Souhlas dává rodič osobním prohlášením vůči soudu. Dříve než se rodič vyjádří, soud ho řádně poučí o tom, co takový souhlas přináší a jaké bude mít důsledky. Souhlas s osvojením může otec dát písemně a přiložit ho k návrhu na osvojení podaného partnerem matky dítěte, ale protože občanský zákoník vyžaduje osobní prohlášení vůči soudu, je pravděpodobné, že bude předvolán k řízení, aby toto učinil přímo tam.
Souhlas rodiče s osvojením lze nahradit rozhodnutím soudu. Soud takové rozhodnutí zpravidla vydává v případě, kdy otec například není dlouhodobě k zastižení, o dítě nejeví zájem, neplatí výživné a dítě chce osvojit manžel matky kvůli scelení rodiny. Souhlas dá také v případě, kdy rodič svých rodičovských práv zneužívá. Zkrátka rozhoduje vždy v zájmu dítěte. Pak je ještě třeba si velmi vážně uvědomit, co osvojení dítěte vlastně znamená. Pokud by nakonec k souhlasu s osvojením došlo, tak by Váš současný partner plně nastoupil do práv a povinností otce, osvojením by došlo k přerušení rodinné vazby s původním otcem a ke vzniku vazeb nových. S tím souvisí samozřejmě i vazby na babičky a dědečky, po biologickém otci a jeho předcích již nebude existovat dědická posloupnost, tato přejde na adoptivního otce. Pokud by později došlo k rozchodu, tak by vyživovací povinnost musel plnit adoptivní otec, protože ten se právně stane plnohodnotným otcem, také by mohl žádat dítě do péče a soud by se nezabýval tím, že dítě není biologicky jeho. Okamžikem adopce dítěte přejde vyživovací povinnost na nového otce a biologickému otci vyživovací povinnost zanikne.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Kontakt rozvedeného otce s dcerou

22.05.2018

Dobrý den,

mám dotaz ohledně vhodného postupu při kontaktu (nevlastní) dcery (15 let) s jejím biologickým otcem, který se po 13 letech ozval a chce se se svojí dcerou sejít. Podotýkám, že celých 13 let dceru neviděl a nejevil zájem o kontakt, pouze matce platil výživné. Je pro ni tedy de facto v tuto chvíli cizí člověk, byť dcera ví, jak to vše je. Letos v únoru matka požádala o zvýšení výživného (dcera končí ZŠ), možná z toho vyplynul nečekaný zájem o dítě.

Minulý týden otec poslal e-mail, že si dceru tuto sobotu vyzvedne na adrese jejího bydliště a chce si s ní popovídat. Navrhli jsme mu, abychom se sešli nejříve dospělí (resp. otec a matka dítěte) a řekli si očekávání a představy od nečekaního zájmu, což otec odmítl a trvá, že si dceru pouze vyzvedne.

Jaký by bye nejvhodnější postup? Kontaktu otce s dcerou bránit rozhodně nehodláme.

Děkuji za odpověď a přeji příjemný den.

Dobrý den,
po tak dlouhé době nezájmu, chápu Vaše obavy ze setkání otce s dcerou. Určitě bych také doporučovala první kontakt pouze mezi dospělými a říct si, co od kontaktu otec očekává. Jednali jste správně.
Pokud bude otec trvat na svém, že se chce sejít rovnou s dcerou, doporučuji Vám kontaktovat OSPOD /oddělení sociálně právní ochrany dětí/ a trvat na asistovaném kontaktu. Při asistovaném kontaktu dochází k setkávání nezletilého dítěte s osobou, v jejíž péči dítě není (rodinný příslušník, osoba dítěti blízká apod.), toto se děje v bezpečném prostředí za přítomnosti odborného pracovníka. Více o asistovaném kontaktu zjistíte např. na https://www.paventia.cz/sluzby-paventia-z-s/asistovany-kontakt-a-poradenstvi/asistovany-kontakt/

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk otce s dítětem

24.05.2018

Dobrý den. Měla bych jen dotaz. Mám 2letou holčičku a dnes jsem byla na soudě ohledně úpravy styku dcery s otcem. Soud rozhodl jednou za dva týdny ve čtvrtek po obědě může vyzvednout dceru a v neděli do 17hod vrátit. Chci se jen zeptat jestli je to dobré pro naši malou 2letou dceru? Děkuju za odpověď.

Dobrý den.
Chápu Vaše obavy.
Neznám konkrétní detaily případu, ale pokud dítě není kojeno nebo není nijak zdravotně zásadně omezeno (autismus, MP nebo jiné postižení, které by mělo vliv na adaptaci dítěte na změny prostředí), pak rozsah styku s otcem, který uvádíte, je pro běžné dítě ve věku dvou let obvykle dobře zvládnutelný. O dceru se nebojte, pokud se o ní tatínek stará a má ji rád, pak si holčička na rytmus "návštěv" rychle zvykne. Zvládne to. Soudy dávají u dvouletých zdravých dětí i širší styk (třeba ctvrtek až úterý) nebo střídavou péči.
Pokud by situace dcerce nevyhovovala, pokuste se s otcem v zájmu dítěte nejdřív dohodnout a pak se ideálně společně obraťte na orgán sociálně právní ochrany dětí, aby Vám situaci pomohl řešit.
Nebude-li dohoda s otcem ani vzájemná spolupráce možná, řešte vše nejdříve s dětským psychologem a pak se obraťte na orgán sociálně právní ochrany dětí, aby Vám situaci pomohl řešit. Měli by Vám pomoci ve vzájemné komunikaci, např. Vám pomohou kontaktovat třeba mediátora. V zájmu dítěte řešte případné spory smírně a dohodou, styk s druhým rodičem je obvykle pro dítě přínosem.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Vítová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Svěření dítěte do péče

21.05.2018

Dobrý den, prosím Vás o radu v tíživé životní situaci. Proběhlo již 5 soudů kvůli svěření dcery do mojí výlučné péče. Soudkyni se však "více líbí otec, paní učitelko, dům je dům", znalecké posudky vypovídají v jeho prospěch. Nevím, zda souhlasit se střídavou péčí nebo trvat na výlučné mojí a odvolat se. Otcovi s dcerou začala vydatně pomáhat tchýně a já mám rodiče 150 km daleko, takže jejich pomoc nepřichází v úvahu. Co byste mi poradila? Děkuji.

Dobrý den,
otázka vztahu rodičů k jejich společnému dítěti po rozchodu, rozhodně nemůže být vyřešena prostřednictvím anonymní webové poradny a není, co bych Vám mohla pro Vaše rozhodnutí poradit. Je třeba nejdříve sama a ideálně ve spolupráci s otcem si probrat, jak v budoucnu pokračovat, aby situace byla nejlepší nikoliv pro jednoho z Vás, ale pro Vaše dítě. Pokusit se probrat všechny varianty styku rodičů s dětmi, je možná střídavá péče, výlučná péče s rozšířeným stykem, klasická výlučná péče s víkendovým stykem, výlučná péče se stykem uskutečňovaným na základě dohody (na zavolání, podle potřeb a možností) záleží na tom, jak se dokážete kvůli dceři přemoci a spolupracovat, aby ji Váš rozchod zasáhl co nejméně. Pokud budete schopni takové dohody již nyní, soud ji velmi rád schválí a do budoucna budete mít dobrou startovní pozici pro to, abyste jako rodiče fungovali kvalitně oba dál a nedostávali se do zbytečných konfliktních situací při řešení každé záležitosti, kterou stejně budete muset řešit spolu, protože svěření do péče neznamená, že byste o zásadních věcí týkajících se dítěte nemuseli rozhodovat oba dva.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská odpovědnost

16.05.2018

Dobrý den potřebovala bych poradit jak napsat na soud o zrušení zbavení rodičovství a obnovit styk s dětmi. Dekuji

Dobrý den, Vážená paní.
děkujeme Vám za Váš dotaz.
Úprava rodičovské zodpovědnosti se od 1. 1. 2014 „přesunula“ ze zákona o rodině do občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb.
Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud.
Pokud jste tedy byla zbavena rodičovské odpovědnosti soudem, můžete nyní požádat soud o navrácení dítěte do rodiny a navrácení rodičovské odpovědnosti. Orgán sociálně-právní ochrany dětí bude Vašim dětem v tomto případě dělat kolizního opatrovníka, proto je dobré pro podporu svých tvrzení, která uvedete v návrhu, začít spolupracovat s tímto orgánem a popřípadě požádat o pomoc při podání návrhu k soudu.
Ve svém návrhu budete vycházet z rozsudku, kterým jste byla zbavena rodičovské odpovědnosti.
V jednotlivých odstavcích návrhu uvedete okolnosti, které svědčí o tom, že již jste opět schopna plnit roli matky a není již důvod či důvody (v rozsudku uvedené), které by svědčily proti Vám.
Např. uvedete již nejsem drogově závislá ……rozvedete a pod každý odstavec uvedete důkaz: např. potvrzení laboratoře ze dne….lékaře ze dne….nebo výslechem účastníků řízení.
Bohužel v tomto případě nelze poskytnou žádný vzor návrhu. Návrh musí vycházet z rozsudku, kterým jste byla zbavena rodičovské odpovědnosti a z konkrétního současného stavu.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Zrušení soudního dohledu nad nezletilým

14.05.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s podáním návrhu na zrušení soudního dohledu nad nezletilým dítětem. Přítel vybojoval syna do péče od své bývalé manželky, která hrubě zanedbávala jeho péčí, nicméně soudní dohled, který jí byl přidělen byl stále trvá. Nyní je už nezletilý zaopatřen, s přítelem má pevné zázemí, je o něj pečováno a tím pádem důvod soudního dohledu pominul.

Ráda bych se zeptala, jakým způsobem návrh podat. Případně, co vše by mělo být v návrhu obsažené.

Předem děkuji

Dobrý den,
v uvedené věci bych Vám doporučila obrátit se na příslušný OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dítěte).
OSPOD sám může podat návrh na zrušení dohledu, případně může pomoci rodiči s jeho sepsáním.
Obecně platí, že v podání musí být uvedeno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.
V návrhu je třeba uvést, že bylo rozhodnuto o dohledu, nyní se však poměry dítěte změnily - popsat, v čem se situace změnila, a uvést, že s ohledem na tyto skutečnosti navrhujete, aby soud dohled zrušil.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

RODIČE NA START! 2018

19. května, 14:00, park Na Pankráci
Chcete zkusit bosochodíčky, chůzi po skle nebo žhavých uhlíkách?
Zveme na benefiční běh a zábavné odpoledne pro celou rodinu 1km/5km/minitratě, pochod s dítětem v šátku, bosochodníky, chůze po skle i žhavém uhlí, kreativní dílničky a mnoho dalšího.


Na podporu bezplatné právní poradny APERIO.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.