Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Alimenty

23.08.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, přítel platí alimenty bývalé ženě ve výši 3000 Kč. (jeho čistý příjem činí 19 000 Kč), ona chce zažádat o navýšení - dle mého k tomu soud nesvolí.
Bývalá plánuje svatbu, pokud se ji narodí dítě v novém manželství, bude na to brán ohled při určování alimentů na první dítě?

Dobrý den.

Výživné je upraveno v (novém) občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) v § 910 a násl.
Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče).

Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Pouze z údaje o výši příjmů otce nelze ani odhadnout výši výživného, neboť soud při stanovení výše zkoumá celkové majetkové poměry rodičů a dále potřeby dítěte – ty se mění s ohledem na věk dítěte, jeho zdravotní stav atd.
Pro orientační představu o poměru výše výživného k platu lze nahlédnout do tabulky vypracované Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se však jen o doporučující (nikoli závazný materiál), v rozhodnutí se vždy zohledňuje konkrétní situace. Údaje jsou tedy jen orientační a stanovené výživné se může významně lišit.
Tabulka vypadá následovně:
Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 11 – 15 %
6 - 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 - 17 let 16 – 22 %
18 a více let 19 – 25 %

Jak je uvedeno výše, při stanovení výživného zkoumá soud majetkové poměry rodičů, pokud se matka dítěte znovu provdá a narodí se jí další dítě, může dojít ke změně majetkových poměrů a tato skutečnost může mít vliv i na výši výživného. Nemusí tomu však tak být vždy.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: dohoda o svěření do péče

22.08.2017

Dobrý den,
prosím mohli byste mi poradit, na koho se obrátit, abych měla nějaký status samoživitelky. S otcem dítěte jsme se rozešli ve dvou letech dítěte a na všem jsme se dohodly. Nikdy jsme nebyli sezdaní a on již má novou rodinu, tedy opět bez sňatku dítě.

Ráda bych využila příspěvek pro dítě na sport, který je však podmíněn potvrzením, že jsem samoživitelka. Vlastně nevím, jestli by náhodou pro mě nebylo výhodnější mít toto soudně vymezené.

Budu moc ráda za jakoukoli radu,
Děkuji,

Dobrý den,
podle mne je nejlepší sepsat s otcem dítěte dohodu o svěření dítěte do Vaší péče a povinnosti otce platit výživné v dané výši. Soud jen schválí Vaši dohodu, tedy za předpokladu že nebude dítěti na újmu. Na rozdíl od dohody uzavřené jen mezi Vámi, bude takové soudní rozhodnutí již právně vymahatelné a uznatelné u státních úřadů.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Popření/určení otcovství; svěření dítěte do péče

21.08.2017

Dobrý den, mám dvě děti a oba mají v rodném liště uvedeného stejného otce, mého bývalého přítele. Ale biologickým otcem druhého dítěte je můj nynější pritel. Chci se zeptat jak postupovat při změně jména otce v RL a zároveň svěření druhého dítěte do pece mému příteli. Bývalý partner se změnou souhlasí. Diky

Dobrý den.
Předpokládám, že otcovství k dítěti bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.
Dle § 790 a násl. občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) může muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, otcovství k dítěti popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte. Může tak učinit do šesti měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; dojde-li k určení otcovství před narozením dítěte, neskončí lhůta dříve než šest měsíců po jeho narození. Ve stejné lhůtě může matka dítěte popřít, že otcem dítěte je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů. Je-li návrh na popření otcovství podán po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek.
Z výše uvedeného vyplývá, že aby mohl být zapsán v rodném listě dítěte skutečný otec, je třeba nejprve popřít otcovství bývalého přítele. Návrh na popření otcovství můžete podat Vy (jako matka) nebo bývalý přítel. Návrh na popření otcovství se podává u příslušného soudu; tím je okresní, v Praze obvodní soud určený podle bydliště dítěte.
Pokud je dítě starší 6 měsíců, bude třeba, aby soud rozhodl o prominutí zmeškání lhůty; může tak učinit z důvodu zájmu dítěte a s ohledem na veřejný pořádek. Zájem dítěte může být spatřován v právu dítěte znát své skutečné rodiče; dalšími okolnostmi může být např. soulad mezi biologickým, sociálním a právním rodičovstvím; pokud dítě např. se svým biologickým otcem žije ve společné domácnosti.
Oba rodiče mají rodičovskou odpovědnost a zpravidla společně o dítě pečují.
Pokud rodiče společně nežijí, je na místě, aby se dohodli o úpravě péče o dítě, pokud se nedohodnou, rozhodne o úpravě péče soud – ten s ohledem na zájem dítěte svěří dítě do péče jednoho z rodičů, střídavé péče či společné péče (§ 906-908 cit. předpisu). V takovém případě je tedy na místě obrátit se na příslušný soud (tím, je opět okresní/obvodní soud dle trvalého bydliště dítěte) s žádostí o svěření dítěte do péče otce.
S přípravou příslušných podání Vám mohou pomoci na OSPOD.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Přerušení těhotenství

19.08.2017

Dobrý den,

s přítelkyní se rozcházíme a oznámila mi, že je těhotná. Na vyšetření a potvrzení + pravděpodobně žádost o potrat teprve půjde. Odmítá, abych u vyšetření byl (nemyslím byl přítomen, ale alespoň se dozvěděl, zda je opravdu těhotná, jestli je plod v pořádku – dle jejich slov je ve 2. měsíci…). Jaká mám v tomto směru vlastně jako otec práva a možnosti?

Děkuji.

Dobrý den.
Ženě se uměle přeruší těhotenství, jestliže o to písemně požádá, nepřesahuje-li těhotenství dvanáct týdnů a nebrání-li tomu její zdravotní důvody (§ 4 zák. č. 66/1986 Sb., v platném znění). Otec dítěte v tomto směru nemá žádná zákonem stanovená práva; jeho souhlas se nevyžaduje.
Nevyváženost postavení otce, kdy se nemůže podílet na rozhodnutí o potratu, ale v případě že se matka rozhodne si dítě ponechat má veškeré povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, bývá opakovaně kritizována, ke změně právní úpravy však dosud nedošlo.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: svěření dětí do péče

18.08.2017

Dobrý den mám dotaz chtěla bych děti do péče co mám udělat. A chtěla bych se rozvést musím dávat děti manželovy když nejsem ještě rozvedení a nechce platit na děti a ještě se chci zeptat má výplatu 11500 a zbytek do stává na ruku dase to ňak prokázat nebo použít na soudě on to nechce přiznat děkuji

Dobrý den,

pokud plánujete s manželem rozvod, tak vyřešení otázky svěření dětí do péče je nezbytnou podmínkou.případného rozvodu.Pokud chcete, aby děti byly svěřena do vaší péče, podejte návrh na zahájení řízení s tím, že navrhnete právě toto rozhodnutí. Návrh můžete sepsat sama nebo za pomoci orgánu sociálně právní ochrany dětí, případně za pomoci advokáta, který vás může v rámci celého řízení zastupovat. Je třeba vás upozornit na to, že stejnou možnost má i otec dětí.
Pokud soud svěří dítě do péče jednoho z rodičů, druhému automaticky stanovuje výživné, lze přiznat i 3 roky zpětně.

Aktuálně je výživné upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. V § 910 a paragrafech následujících je dáno, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Odůvodněné potřeby dítěte závisí zejména na jeho věku a zdravotním stavu a dalších skutečnostech souvisejících s dítětem (to se týká větších dětí - zájmy, docházka na jiný stupeň školy apod.). Soud může určit částku vyšší nebo i nižší, než je navrhovaná. Není stanovená žádná horní ani spodní hranice výše výživného. Dohodnou-li se rodiče na výši výživného, soud většinou jejich dohodu schválí.
Při výpočtu orientační výše výživného se základ bere čistý příjem povinného rodiče, bez jakýchkoliv dalších odpočtů, tedy bez zohlednění nákladů na domácnost, splátek úvěrů, hypoték, leasingů apod.Pokud máte informace. že manžel dostává peníze na ruku, určitě to při soudním jednání sdělte soudu, i když, jestli nemáte něco,čím toto doložit, tak bude prokazování obtížné. Na druhou stranu, soud může výši platu porovnat s běžnou výší platů dané pozice v konkrétním regionu.

Doporučující tabulka pro určení výše výživného
věk dítěte výše výživného
v % z příjmu
do 5 let 11 až 15 %
od 6 do 9 let 13 až 17 %
od 10 do 14 let 15 až 19 %
od 15 do 17 let 16 až 22 %
nad 18 let 19 až 25 %

Tabulka má doporučující charakter, není závazná.

Pokud není stanoven soudní rozsudek, pak je to na Vás dvou, jak probíhá styk s dětmi.

Právní úprava:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství souhlasným prohlášením

18.08.2017

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, mám syna 8let a nemá v rodném listě uvedeného otce, ale našla jsem si přítele, nějakou dobu spolu už žijeme a chtěl by se nechat zapsat do rodného listu on, jde to i přes to že není biologický otec? popřípadě jak prosím postupovat a kam zajít?
Déle bych se ještě chtěla zeptat když přítel má s bývalou partnerkou syna 9let, platí na něj výživné tak jak má a kdyby ona zažádala o zvýšení zda budou posuzovat i moje příjmy a zda se na syna kterého by si nechal do toho RL zapsat vztahuje tedy vyživovací povinnost a měla by tedy pak i vliv u soudu na to zvýšení výživného.
Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.
Právní, sociální a biologické rodičovství by mělo být v souladu. Dle mezinárodních úmluv má dítě právo znát své rodiče. Uznání otcovství by nemělo nahrazovat osvojení.
Celou situaci Vám proto doporučuji ještě zvážit.
Je-li otcovství k dítěti určeno tzv. souhlasným prohlášením rodičů, k prohlášení musí dojít na matričním úřadu nebo u okresního (obvodního) soudu. Při určení otcovství souhlasným prohlášením je třeba předložit rodné listy (rodičů i dítěte) a občanské průkazy rodičů.
Pokud je muž zapsán jako otec dítěte, má k dítěti rodičovskou odpovědnost. Ta zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Otec má samozřejmě k dítěti vyživovací povinnost. Jeho práva a povinnosti k dítěti trvají i po případném rozchodu rodičů.
Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.
Další vyživovací povinnost otce dítěte a majetkové poměry, ve kterých žije (tj. i příjem jeho družky), mají vliv na stanovení výše výživného.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství

18.08.2017

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat můj syn má 17 letou přítelkyni a čekají miminko a byly na matrice aby zapsaly mého syna jako otce do rodného listu a tam jim bylo řečeno že když je matka nezletilá tak musí zažádat soud o povolení je to možné, můžete mi s tím prosím poradit děkuji

Vážená paní,

podle § 779 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku lze otcovství určit souhlasným prohlášením otce a matky.Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem. Nezletilý, který není plně svéprávný, činí prohlášení vždy před soudem. To znamená, že pokud Váš syn čeká dítě s nezletilou, která není plně svéprávná, je třeba souhlasné prohlášení učinit před soudem.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Výživné

18.08.2017

Dobrý den,
s otcem mých dětí jsme rozvedeni, každý máme z manželství ve vlastní péči jedno dítě, ale manžel stále přemlouvá syna - 12 let - aby také šel bydlet také k němu. Už s ním bydlí 16ti letá dcera. Syn odolává, ale nevím, jak dlouho to vydrží. Manžel mu nabízí všechno možné, co já mu nabídnout nemohu. Výživné si vzájemně neplatíme.
Je nějak právně ošetřitelné, že i kdyby syna zmanipuloval a on se k němu odstěhoval, nebude po mně žádat žádné výživné? Lze ustanovit napčíklad, že u koho budou děti, ten se o ně bude starat... Nedovedu si představit, že mi vezme obě děti a já jim ještě budu muset platit, aby se měli líp.
Děkuji.

Vážená paní,
v případě, že i o Vašeho syna bude pečovat otec dítěte (přestěhuje se), nelze vyloučit, že otec podá návrh na placení výživného, a to na obě děti. Ve Vašem případě lze postupovat buď tak, že budete iniciovat dohodu s otcem prostřednictvím mediátora, kde otci přímo sdělíte Vaše pocity a obavy. Více informací o této metodě najdete zde: http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/problemy-v-partnerskem-vztahu/rodinna-mediace-cesta-k-reseni-sporu-mezi-rozvadejicimi-se-rodici.shtml. Výhodou mediace je, že výsledkem je dohoda, se kterou budete souhlasit oba.
Druhou možností je podat návrh na svěření syna do péče a určení styku s otcem, totéž ohledně dcery. Soud zároveň určí výši výživného. Vzhledem k věku dětí, je pravděpodobné, že budou slyšeny u soudu. Soud bude chtít znát jejich názor. V případě potřeby doporučuji se obrátit na OSPOD se žádostí o pomoc se sepsáním návrhu na svěření syna do péče popř. s řešením Vaší rodinné situace.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

Nebojujte se zákony 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

Nové šance - kurz pro rodiče ve složité situaci
- práce, komunikace, výchova, finance
- seberozvoj, právní minimum
- otevřená registrace, počet míst omezen

 Nové šance

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START!2017


Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Podpořte nás, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům! Prosíme, přispějte darem na číslo účtu:
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce.


Při nákupu v internetových obchodech přes web GIVT.cz půjde část z vaší útraty na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc!
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v TV

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.