Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Určení otcovství v případě zemřelého otce

23.03.2018

Sestře zemřel v 10. týdnu těhotenství partner.
Má výsledky genetických testů (vzhledem k věku musela podstoupit). Postačil by pro připojení se k dědickému řízení znalecký posudek, který by určil ze shody DNA otcovství k zemřelému partnerovi ? Který znalec toto dělá a jsou nejbližší příbuzní zemřelého povinni poskytnout své DNA ?
Nebo v každém případě musí sestra podat žalobu na určení otcovství, kde myslím je i větší šance že budou příbuzní muset DNA dát k dispozici? Lze žalobu podat ještě před narozením dítěte?
Je notář povinen pozastavit dědické řízení a čekat až do vydání rozhodnutí soudu a pak majetek rozdělit? Nebo se připraví rozdělení a čeká se s uzavřením dědictví až na narození dítěte?
Bude notářka ochotna se se sestrou bavit, když nemá ještě určené otcovství? Pokud nebude přizvána k dědickému řízení (dcera z 1. manželství neposkytne notářce informaci o případném nenarozeném potomkovi), kde má sestra možnost se dozvědět, který notář dědictví vyřizuje ?
Zemřelý partner má 2 dospělé dcery z prvního manželství. Manželku nemá (rozvod před 15 lety). Dědí shodným dílem dospělé děti a případně tedy i počaté dítě ?
Moc děkuji.

Dobrý den.,
v každém případě bude nutné podat žalobu na určení otcovství. Nejsem si jistá, co je míněno, genetickými testy, které matka musela vzhledem k věku podstoupit, ale, pokud jde o klasické genetické testy pro zachycení možných vývojových vad plodu, nejde při takovémto to testování a určení otcovství. Také se dá předpokládat, že vzorek odebraný pravděpodobně z plodové vody již není zachován. Kromě toho, pro určení otcovství je třeba mít referenční vzorek DNA otce, takže by DNA dítěte odebraná z plodové vody stejně nemohla být porovnána. Po podání žaloby bude zahájeno řízení o určení otcovství ve kterém se bude řešit určení otcovství zemřelého muže. V řízení o určení otcovství bude zemřelý muž zastoupen opatrovníkem, kterého mu ustanoví soud. Dokazování v řízení o určení otcovství zemřelého je samozřejmě složitější než obvykle, ale zpravidla se otcovství zemřelého prokazuje analýzou DNA jeho příbuzných. DNA lze odebrat již u nenarozeného dítěte, ale, pokud není již odebraný vzorek zachován a použitelný, nedoporučuje se nové odebírání DNA u nenarozeného dítěte, protože je získání vzorku složité a riskantní. Nicméně nebrání to podání žaloby již před narozením dítěte právě proto, aby bylo zřetelnější, že lze očekávat dědické nároky nascitura (nenarozeného dítěte) a v dědickém řízení se s touto skutečností počítalo. Po určení otcovství bude dítě nepominutelným dědicem a bude mít nárok na sirotčí důchod . Žalobu na určení otcovství lze podat kdykoliv, lhůta nikdy nevyprší, je ale již vzhledem k nastalému dědickému řízení a potřebě sociálních dávek ji podat brzy. Je vhodné upozornit notáře, který bude pověřen vypořádáním dědictví po otci dítěte, že existuje nasciturus, o jehož otci ještě soud nerozhodl.
Doporučuji obrátit se v této záležitosti i na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dítěte), který by Vám ve věci měl být nápomocen.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Určení otcovství

22.03.2018

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli je trestné když žena mého dítěte zapsala do rodného listů jiného může a říká mi že je jeho. Podávám žádost o určení otcovství. Můzu podniknout nějaké právní kroky když soud určí jako otce mě? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
v první řadě je nutno podotknout, že otcovství je v českém právním řádu určeno vždy domněnkou. Otcem je buď manžel matky, nebo (v případě nesezdaných rodičů) muž, který byl jako otec označen souhlasným prohlášením rodičů před soudem nebo matričním úřadem a nebo, zjednodušeně řečeno, muž kterého na základě žaloby o určení otcovství označí soud. Tudíž biologické otcovství vlastně z hlediska určení otcovství v prvním kroku není vůbec podstatné.
Pokud správně chápu, ve Vámi popisovaném případě došlo k určení otcovství souhlasným prohlášením. Není to tedy tak, že by matka nechala zapsat někoho do rodného listu dítěte, ale dva lidé se dostavili před soud nebo matriční úřad a oba shodně prohlásili, kdo je otcem dítěte. Takový otec je pak zapsán do rodného listu dítěte. V okamžiku, kdy jiný muž, který se domnívá, že je otcem dítěte, podá žalobu na určení otcovství, zpravidla soud po zjištění, že dítě v rodném listu otce má, vysloví nedostatek aktivní legitimace žalobce k podání takové žaloby, protože není třeba určovat otcovství a v opačném případě by kdokoliv, kdykoliv mohl takovou žalobu podat. Nelze ale definitivně s jistotou prohlásit, že tím věc končí. Občanský zákoník v § 793 stanoví, že vyžaduje-li to zřejmý zájem dítěte a mají-li být naplněna ustanovení zaručující základní lidská práva, může soud i bez návrhu zahájit řízení o popření otcovství, bylo-li otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale otec dítěte takto určený nemůže být jeho otcem. Soud zpravidla současně pozastaví výkon rodičovské odpovědnosti. V takovém řízení by se mohlo snadno testem DNA prokázat, že tedy zapsaný muž nemůže být otcem dítěte (pokud by tomu opravdu tak bylo). Otázkou by bylo, zda by soud naznal, že jde o zřejmý zájem dítěte. Určitou roli by ve věci mohl sehrát fakt, že Mezinárodní úmluva o právech dítěte deklaruje právo dítěte znát své rodiče a v situaci, kdy by dítě bylo ještě malé, by mohl soud upřednostnit nárok na biologické otcovství. Nicméně nelze předjímat názor a postup soudu, kdy by byť i biologický otec podal žalobu v okamžiku, kdy by dítě mělo v rodném listu otce zapsáno, s tímto otcem již žije ve stabilní rodině a je na něj citově vázáno.
Nelze přisvědčit domněnce, že by popsané jednání matky mohlo být kvalifikováno jako trestný čin.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská zodpovědnost, výživné

22.03.2018

Dobrý den,

od r. 2016 mám děti pravomocným rozsudkem soudu ve výlučné péči. Možnost styku otce s dětmi je rovněž stanovena, byť ji ani zdaleka v plné míře nevyužívá.
Již dva roky čekám na pravomocný rozsudek ohledně výživného -- nyní rozsudek mám, a to dokonce s vyznačenou vykonatelností od doručení rozsudku (již nastalo), ale je podané odvolání. Manžel výživné dle rozsudku neplatí a já s dětmi jsme se proto dostali do situace, že nejsem schopna nadále financovat život v Praze. Vyřizuji tedy přesun do vesnice za Prahu, kde mám matka vlastní RD, kam děti od mala jezdí na prázdniny a víkendy. Bohužel manžel, přestože celou situaci způsobil, nesouhlasí a vyhrožuje mi, že tomu zabrání. Nevím, co má v plánu a nemyslím, že dělám něco špatného, když se snažím se o děti co nejlépe postarat a styk otci s dětmi nadále budu dle rozsudku umožňovat. Vše jsem se snažila řešit maximálně korektně, bohužel omylem ZŠ otec dostal informaci dříve od školy než ode mne.
V současné škole by rádi měli od otce souhlas, ale ten z principu nebude souhasit s ničím. Prosím tedy o radu, zda manžel může naši situaci nějak zkomplikovat (a na co se mám připravit), případně jak mám postupovat ohledně souhlasu otce se školami, když vím, že otec bude dělat naschvál problémy. Manžel dle rozsudku dluží dětem již téměř 300 tis. Kč a já dál současné bydlení opravdu nemám z čeho financovat.
Děkuji moc za radu.

Dobrý den,
Váš dotaz má vlastně dvě rodiny. První záležitostí je rodičovská zodpovědnost. Oba rodiče, i když jsou děti svěřeny do výlučné péče jen jednomu z nich, mají stále stejnou rodičovskou zodpovědnost a stále musí společně rozhodovat o všech zásadních záležitostech týkajících se dítěte. Takovou záležitostí je rozhodně výběr školy pro dítě a dá se za to považovat pravděpodobně i místo, kde společné dítě (děti) budou žít. Je tedy na místě, abyste se o takové důležité věci dohodli, pokud by k dohodě nebylo žádným možný způsobem dojít, pak by souhlas jednoho z rodičů mohl nahradit na základě návrhu soud.
Druhou poněkud odlišnou záležitostí je povinnost platit výživné Vašim společným dětem. Sama uvádíte, že rozsudek má již vyznačenou vykonatelnost. To znamená, že navzdory podanému odvolání, je rozsudek vykonatelný, zákon stanoví u rozsudků o výživném předběžnou vykonatelnost, to znamená, že otec má platit výživné okamžitě, nemůže čekat, až jak dopadne odvolací řízení. Jestliže otec neplatí, můžete výživné vymáhat exekučně, například srážkami z platu. Další záležitostí je otázka trestní odpovědnosti za neplnění vyživovací povinnosti. I tato fakta stojí za to při jednání s otcem dětí zmínit, protože fakt, že otec neplatí výživné, způsobil, že musíte situaci řešit jinak.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Péče o dítě

20.03.2018

Dobrý den, Chtela jsem se zeptat jak je to ze svědectvím o tom jak se manžel chova a stara o malou. jde o to ze si neuvědomuje ze se může diky jeho nevedomosti a roztekanym chovanim mala zranit, coz se uz stalo. kdo mi muze poskytnout svědectví a jak na to. muze treba byt svedel mamka a babicka? oni byli u vseho. Děkuji

Vážená paní,

v případě, že otec navrhne, aby soud rozhodl o styku otce s dítětem, můžete navrhnout svědecké výpovědi rodinných příslušníků nebo i znalecký posudek otce, který by posoudil je schopnosti pečovat o dítě. Nicméně pokud otec netrpí duševní chorobou, pak by měl běžný styk s dítětem zvládnout. Cílem by mělo být, aby otec mohl trávit svůj čas sám se svým dítětem, nejlépe postupně, např. 30 min, pak 1 hodina apod. Doporučuji konzultaci odborníka psychologa, který vám oběma pomůže vzájemná práva a povinnosti nastavit, popř. mohou sami nabídnout asistovaný styk a další organizaci styku. Doporučuji:MUDr. Trapková (https://www.lirtaps.cz/), PhDr. Hoskovcová (www.klubk2.cz. objednání: rc@klubk2.cz), Mgr. Janišová (http://cestounecestou.org).

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk dítěte s ostatními osobami

19.03.2018

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na styk s vnukem. Můj syn Martin se minulý rok v dubnu dověděl, že má šestiletého syna Petra. V rodném listě není syn Martin zapsán jako otec, ale podle testů DNA otcem je. V rodném listě je zapsán jako otec bývalý manžel matky Petříka (jsou rozvedeni) a také na Petříka platí. Nevím v jakém stadiu řešení dané situace je, ale mě o vnuka jde a chtěla bych se sním pravidelně setkávat. Mám na to nárok? A co mám pro to udělat? Matka Petříka ho tak 1x měsíčně synovi půjčí na pár hodin, ale já bych se s ním chtěla víc sblížit, poznat ho a samozřejmě i naopak. Aby poznal i on nás. Děkuji za radu.

Dobrý den,
občanský zákoník stanoví, že pokud má dítě k osobám příbuzným či společensky blízkým dlouhodobý citový vztah, pak mají tyto osoby právo se s dítětem stýkat. Tyto osoby, jakož i dítě, mají právo domáhat se naplnění svého práva u soudu. To ale podle popsané situace není Váš případ. Nebylo by problém, že biologický otec dítěte není zapsán jako otec dítěte, kdybyste měli s dítětem nějaké vazby, dítě by Vás znalo a přerušení takového kontaktu by bylo jeho újmou. V případě, kdy se s dítětem skoro neznáte a otec ani není z hlediska práva otcem, nevidím vymožení styku právní cestou jako průchozí. Na místě by, dle mého názoru , bylo se spojit s matkou dítěte a probrat s ní tuto otázku. Jestliže se rozhodla vytvořit kontakt mezi biologickým otcem dítěte a dítětem, měla by počítat s tím, že s otcem přichází i příbuzní z jeho strany a v zájmu dítěte je mít jasno i v souvisejících otázkách jeho života.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: zletilý syn a výživné při zanedbávání školní docházky

18.03.2018

Dobrý den.rád bych se zeptal zda má moje bývalá žena nárok na výživné?
Syn má 20let je v posledním ročníku,do školy nechodí,nemá zájem.Musí opakovat poslední ročník,jelikož nemâ klasifikaci.Není to z dùvodu nemocí,ale prostě se mu tam nechce.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit. Toliko obecně k vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Ovšem, vámi popsaná situace se dá posoudit i tak, že se váš syn nepřipravuje soustavně a řádně na budoucí povolání a je tedy schopen se sám živit. Záleží na soudu, jak konkrétní situaci posoudí. Doporučuji vám u soudu podat návrh na ukončení vyživovací povinnosti. Návrh podáte proti zletilému synovi, ten bude u soudu již jednat sám za sebe. Za podání tohoto návrhu se neplatí žádné soudní poplatky, pokud byste však ve sporu neměl úspěch, musel byste nahradit náklady, které vznikly vašemu synovi.

Právní úprava:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Rodičovská zodpovědnost, rozhodování o záležitostech dětí

16.03.2018

Dobry den,s manzelem se rozvadime a ja bych sem se s nezl.dcerami chtela odstehovat mame pred soudem.Tak bych sem se chtela zeptat jestli muzu se odstehovat aby to manzel nebral jako unos nebo tak neco.Nebo jestli musim cekat az budeme mit po rozvode.Predem dekuji za odpoved

Dobrý den,
na Vaši otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Jediná odpověď, která je víceméně jednoznačná, je, že pokud se s dětmi od manžela odstěhujete, nepůjde o únos ve smyslu trestného činu. Již ale opravdu nemohu odhadnout, jak by na toto jednání mohl nahlížet otec dětí subjektivně.
Jestliže se rozvádíte a jste rodiči nezletilých dětí, musíte stále mít na mysli, že dětí se tento Váš krok musí dotknout co nejméně. I když budete rozvedeni, rodiči společných dětí budete již navždy a budete stále (až do nabytí jejich svéprávnosti) nositele rodičovské zodpovědnosti stejné síly a hodnoty. O všech zásadních záležitostech týkajících se dětí budete nadále rozhodovat oba a budete se muset být schopni dohodnout, nebo bude Váš život pouze sledem jednotlivých soudních sporů o tom, aby soud nahradil souhlas jednoho z rodičů s tím či oním. Takové zásadní záležitosti týkající se dětí jsou typicky výběr školy, místo bydliště, lékařské zákroky...
V současné situaci se stejně musíte být schopni dohodnout o tom, jak budou upraveny poměry k dětem, dokud nebude tato záležitost vyřešena, soud o rozvodu manželství nerozhodne. Proto stojí za to již nyní řešit otázky Vaší vzájemné rozluky a řešit Váš život již nyní, zda tedy není na místě se odstěhovat někam do blízkosti, aby děti měly možnost stýkat se s oběma svými rodiči a rozchodem trpěly minimálně, je na místě stanovit si režim péče o děti a styku s nimi. Věřte, že pokud budete schopni tuto otázku řešit již nyní, tak v budoucnu budete mít řadu věcí usnadněnu.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Téma: Styk otce s dítětem

16.03.2018

Dobry den. Mam tri letou holcicku, s otcem male jsme od sebe asi dva roky. V kontaktu s malou mu nebranim, jen jsem pritomna toho ale nestojim u neho a nekontroluju je. Neverim ze by se treba neco nestalo. nedavno malou posadil na pracku a odesel od ni pryc, kdyz ji byl asi rok a pul tak ji dal stolicku a nehlidal ji, mala ze stolicky spadla ale prastila se mezi oci o roh stolu. zazvoni mu telefon a uz nevnima svet kolem sebe, proste je takovy rozrekany. Zatim vse probihalo v poradku ale ted mi rek ze chce malou na bez meho dozoru ale ja se bojim a neveerim mu ze se casem treba neco nestane az u neho doma nebo venku treba na prochazce. jak rikam, nebranim mu v kontaktu, muze prijit kdy chce a nebo mi k nemu ale rada bych u toho byla. Uz mi i vyhrozuje pravnikem. Muzu neco delat? Dekuju

Vážená paní,
vnímám Vaše obavy ohledně zvládnutí péče o dítě. Podle mého názoru si otec může o styk soud požádat a ve věku tří let mu styk bez problému povolí, a to i přes noc. V tomto ohledu se domnívám, že právo je spíš na straně otce. Doporučuji však, aby vše proběhlo v klidu nejlépe postupně, proto je podle mého názoru vhodné jej nechat s dcerou hodinu, pak dvě pak tři atd., dojde k postupnému rozšíření styku otce s dcerou. Doporučuji vyhledat specializovanou poradnu zabývající se psychologií rodiny a postupovat pod systematickým odborným vedením. Věřím, že to všichni tři zvládnete.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodinné právo

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.