Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Pojistné na zdravotní pojištění

17.10.2017

Dobrý deň,

chcela by som Vás srdečne požiadať o pomoc...

Momentálne som na materskej dovolenke, ktorá mi končí 13.10.2017. Na materskú som nastupovala od česného zamestnávatela, takže som zdravotné aj sociálne odvody mala v ČR.
Od 16.10.2017 (to mi už začne rodičovská) začnem pracovať pre slovenskú firmu na dohodu o vykonaní práce.
Ako je to s poistením? Zanikne mi to české? Musím to niekde v ČR oznámiť?

Ďakujem veľmi pekne

Vážená paní,

V důsledku novely nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, došlo ke změně při posuzování příslušnosti k právním předpisům (tzn. určení státu pojištění) v případě, kdy je vykonáváno zaměstnání na území dvou a více členských států. Pravidla byla doplněna tak, že pokud zaměstnanec vykonává podstatnou část své činnosti (tj. že na činnost vykonávanou ve státě bydliště připadá alespoň 25 % pracovní doby nebo odměny) ve státě bydliště, podléhá právním předpisům členského státu bydliště.

Nevykonává-li zaměstnanec podstatnou část činnosti ve státě svého bydliště, pak má-li pouze jednoho zaměstnavatele (nebo má-li více zaměstnavatelů sídlících pouze v jediném členském státě), podléhá právním předpisům tohoto členského státu, na jehož území má zaměstnavatel sídlo nebo místo podnikání. Pokud má dva nebo více zaměstnavatelů sídlících ve dvou členských státech, z nichž jedním je stát bydliště, pak podléhá právním předpisům toho státu, který není státem jeho bydliště. Má-li dva nebo více zaměstnavatelů, z nichž alespoň dva mají sídlo nebo místo podnikání v různých členských státech jiných, než je stát bydliště, pak podléhá předpisům státu svého bydliště.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se zmíněným způsobem mění nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k němu, bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno dne 8. 6. 2012.

Doporučuji se obrátit na Vaší zdravotní pojišťovnu v ČR ke konzultaci Vaší situace.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost na MD a RD

17.10.2017

Dobrý den,
mám doaz ohledně přivydělku na RD. Jsem OSVC. Jakou castkou je limitovan přivydělek abych nemusila platit daně (zdravotní, socialní a dan z přijmu ).
Děkuji.

Vážená paní,
na Vaši otázku nelze jednoznačně odpovědět. Pokud podnikáte a pobíráte rodičovský příspěvek, Vaše samostatná výdělečná činnosti je vedlejší. K Vaší podnikatelské činnosti Vám sděluji následující:
Povinnosti OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ)
OSVČ je vůči správě sociálního zabezpečení zejména povinna:
• sdělit OSSZ zejména (znovu)zahájení, pozastavení a ukončení SVČ a případně další skutečnosti stanovené zákonem nejpozději do 8. dne následujícího kalendářního měsíce;
• platit buď pojistné na sociální zabezpečení, nebo zálohy na pojistné a příslušný doplatek pojistného;
• předkládat Přehled o příjmech a výdajích.

Povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ, která v kalendářním roce:
• vykonávala hlavní SVČ;
• vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění;
• vykonávala vedlejší SVČ v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.
Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, jestliže její daňový základ dosáhl v roce 2017 rozhodné částky ve výši 67 756 Kč. Tato částka se sníží o jednu dvanáctinu, tj. o 5648 Kč, za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla vedlejší SVČ vykonávána.

Určení vyměřovacího základu a výše pojistného
Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného činí minimálně 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ vykonávána. OSVČ si může sama dobrovolně určit vyšší vyměřovací základ. Minimální roční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ v roce 2017 činí 84 696 Kč. OSVČ vedlejší je povinna hradit pojistné na sociální pojištění, pokud její daňový základ je vyšší než 67 756 Kč (tj. roční vyměřovací základ činí 33 888 Kč).

Sazba pojistného
Pojistné činí 29,2 % vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Přehled o příjmech a výdajích
OSVČ je povinna každý rok předkládat OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, a to na předepsaném tiskopise, který je možné vyhledat na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Na základě údajů v přehledu se stanovuje částka, kterou má OSVČ na pojistném za daný rok zaplatit. Uhrazené zálohy za toto období se zúčtují a vypočítá se výše doplatku či přeplatku za rok. Souběžně se stanoví výše záloh na pojistné na další kalendářní rok. Přehled se podává zpravidla do konce dubna. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do konce července.

Zálohy na pojistné
• OSVČ, která vykonává hlavní SVČ, je povinna hradit pojistné na důchodové pojištění vždy.
Výše záloh na pojistné na důchodové pojištění vychází z měsíčního vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než měsíční vyměřovací základ vypočítaný přímo v tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Minimální výše zálohy měsíčně je 1972 Kč a po podání Přehledu za rok 2016 se mění na 2061 Kč. Alespoň minimální výši měsíční zálohy odvádí OSVČ, která v roce 2017 své podnikání jako OSVČ hlavní zahájila.
• OSVČ, která vykonává vedlejší SVČ, hradí zálohy v roce 2017 na pojistné:
– dobrovolně, pokud se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění na příslušný rok;
– povinně, když její dosažený daňový základ za rok 2017 založil účast na důchodovém pojištění (tj. je vyšší než rozhodná částka 67 756 Kč).
Více informací lze přečíst na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/20170105-cssz-informuje-dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2017.htm

Příklad: Paní Karla bude mít za rok 2017 příjem 240 000 Kč. Uplatní výdajový paušál ve výši 60 %. Její daňový základ bude tedy 96 000 Kč.
Pojistné na sociální pojištění (Psp) za rok 2017 činí u paní Karly takto:
Vzhledem k tomu, že její daňový základ (96 000 Kč) je vyšší než rozhodná částka 67 756 Kč, kdy OSVČ vedlejším vzniká povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění, je paní Karla povinna zaplatit pojistné na sociální pojištění.
Psp = 96 000 x 0,5 x 0,292 = 14 016 Kč.
Výše pojistného za rok 2017, které musí zaplatit, činí 14 016 Kč.
Měsíční výši zálohy (Z) pro rok 2018 paní Karla vypočte tak, že výši pojistného za rok 2017 vydělí počtem měsíců, ve kterých v daném roce vykonávala samostatně výdělečnou činnost. V jejím případě se jedná o 12 měsíců.
Z = (Psp 2017 : 12) = (14 016 : 12) = 1168 Kč
Měsíční záloha ve výši 1168 Kč na rok 2018 bude poprvé placena od měsíce podání Přehledu za rok 2017.

Kamarádka paní Karly byla rovněž OSVČ vedlejší, avšak má nižší příjmy. Její příjem bude činit 100 000 Kč za rok. Výdaje uplatňuje rovněž paušálem ve výši 60 % příjmů. Výdaje činí 60 000 Kč (100 000 Kč × 0,6 = 60 000 Kč). Daňový základ činí 40 000 Kč (100 000 Kč – 60 000 Kč = 40 000 Kč).
Vzhledem k tomu, že její daňový základ (40 000 Kč) je nižší než částka, která je rozhodná pro OSVČ vedlejší (v roce 2017 činí 67 756 Kč), kdy vzniká povinnost odvádět pojistné na sociální pojištění, nemusí kamarádka platit pojistné na sociální pojištění.

Splatnost záloh
Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, např. pojistné za leden 2017 je splatné od 1. do 20. 2. 2017 atd. Dnem platby je až den, kdy je platba připsána na správný účet.

Platba pojistného a dočasná pracovní neschopnost
OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM z nemocenského pojištění OSVČ. Kalendářním měsícem se v tomto případě rozumí i jeho část, po kterou OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval celý kalendářní měsíc. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.
OSVČ, která dosáhla maximálního vyměřovacího základu ze zaměstnání a tuto skutečnost OSSZ oznámí a doloží, není povinna od tohoto měsíce platit zálohy na pojistné, a to až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla.

Zdravotní pojištění
Povinnosti OSVČ vůči zdravotní pojišťovně
Povinností OSVČ je především:
• oznámit písemně do 8 dnů zahájení, přerušení nebo ukončení SVČ;
• oznámit, zda je současně osobou, za niž platí zdravotní pojištění stát;
• platit zálohy na pojistné (mimo dále uvedené výjimky);
• doplatit rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného, popř. zaplatit pojistné z vypočteného vyměřovacího základu;
• poskytnout zdravotní pojišťovně potřebné doklady při provádění kontroly.

Výše pojistného na zdravotní pojištění
Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu.

Minimální měsíční záloha a splatnost pojistného na zdravotní pojištění
Minimální měsíční záloha pro rok 2017 na pojistné je 1906 Kč, která se hradí poprvé za leden 2016 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2017). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2017 SVČ. Splatnost záloh na pojistné je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Výjimky z povinného odvodu z minimálního vyměřovacího základu
Minimální vyměřovací základ neplatí především pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát (tj. příjemce rodičovského příspěvku, osoby na mateřské a rodičovské dovolené apod.).
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ a od něj se odvíjejí i zálohy na zdravotní pojištění pro následující kalendářní rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance, nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec.

Příklad: Paní Karla bude mít v roce 2017 příjem 240 000 Kč. Uplatní výdajový paušál ve výši 60 %. Její daňový základ je tedy 96 000 Kč.
Pojistné na sociální pojištění (Pzp) za rok 2017 paní Karly činí:
Pzp = 96 000 x 0,5 x 0,135 = 6480 Kč
Měsíční výši zálohy (Z) pro rok 2018 spočte paní Karla tak, že celkovou výši pojistného za celý rok 2017 vydělila počtem měsíců, ve kterých vykonávala samostatně výdělečnou činnost, v jejím případě 12 měsíců:
Z = (Pzp 2017 : 12) = (6480 : 12) = 540 Kč
Měsíční záloha ve výši 540 Kč na rok 2018 bude poprvé placená od měsíce podání Přehledu za rok 2017.


Přehled o příjmech a výdajích
OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.
Je-li úhrn zaplacených záloh vyšší než pojistné (vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu), jedná se o přeplatek pojistného. Přeplatek pojišťovna OSVČ vrátí.
Je-li úhrn zaplacených záloh nižší než pojistné (vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu), jedná se o nedoplatek pojistného. Doplatek rozdílu mezi skutečnou výší pojistného a zaplacenými zálohami je splatný vždy do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích.
Na základě přehledu se též určí výše záloh na příští kalendářní rok. Měsíční záloha na pojistné pro OSVČ, pro kterou je SVČ hlavním zdrojem příjmů, se určí tak, že se pojistné za předchozí kalendářní rok dělí počtem měsíců, ve kterých byla SVČ vykonávána.

Shrnutí:
Pokud se týká zdravotního pojištění, budete povinna vždy hradit pojistné na zdravotní pojištění z výše skutečného výdělku. Pokud se týká pojistného na sociální pojištění hranicí je cca částka 168 000 Kč veškerých příjmů za rok. Do hranice tohoto příjmu neodvádíte pojistné na sociální pojištění.

Informace
• www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• zdravotní pojišťovny – www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.
• Publikace: Příručka OSVČ přístupná na http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/AB7663A4-4D6C-489C-8349-3B1CD489CD51/0/osvc_2016.pdf
• http://kalkulacky.idnes.cz/cr_kalkulator-osvc-2017.php
• Brožura, kde se můžete v kapitole o podnikání rodičů dočíst více je zdarma ke stažení zde - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUUr8CTj0b8z516bI3dcjVDowc6yzrc_tgOqET5RoQ-plB3g/viewform

Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Vliv činnosti na základě dohody o provedení práce během rodičovské dovolené na další peněžitou pomoc v mateřství

17.10.2017

Dobrý den, za měsíc a půl mi končí MD a budu přecházet na RD. Dostala jsem možnost přivýdělku na DPP. V práci mám smlouvu na dobu určitou, která mi bude končit přibližně stejně jako rodičovská, to je cca za necelé 2 roky. Kdybych poté chtěla nastoupit s druhým dítětem opět na MD (s využitím případné ochranné lhůty po skončení smlouvy), bude 2.PPM stejná jako ta první nebo její výši ovlivní přivýdělek během rd. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Dohoda o provedení práce s příjmem do 10.000,- Kč měsíčně nezakládá účast na nemocenském pojištění, z takovéto dohody dávky nemocenského pojištění nenáleží a přivýdělek nikterak neovlivní následnou PPM.
Dohoda o provedení práce s příjmem přesahujícím 10.000,- Kč účast na nemocenském pojištění zakládá, a to právě v těch měsících, kdy příjem částku 10.000,- Kč přesahuje; z dohody o provedení práce ochranná lhůta neběží.
Pokud byste tedy během rodičovské dovolené vykonávala několik měsíců práce na základě dohody o provedení práce s příjmem přesahujícím 10.000,-Kč a tuto činnost byste před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství ukončila, opět by přivýdělek neměl žádný vliv na výši peněžité pomoci v mateřství.
Pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství z dohody o provedení práce je třeba splnit zákonem stanovené podmínky, tj. účast na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních 2 letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství a trvající účast na tomto pojištění v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství. Při splnění podmínky vzniku nároku na dávky nemocenského pojištění ve více zaměstnáních, pak náleží dávka z obou pojištění; v těchto případech se postupuje tak, že v každém zaměstnání se stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou.
Ochranná lhůta zaniká vznikem nového pojištění, pokud by Vám tedy po skončení zaměstnání vzniklo nemocenské pojištění z dohody o provedení práce, pak by Vám peněžitá pomoc v mateřství náležela pouze z této dohody.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během MD

16.10.2017

Dobrý den,
Děkuji za Vaše rychlé zodpovězení dotazu, ještě jsem se chtěla zeptat, zda při práci na MD na jiný druh práce, než na který jsem pracovala před nástupem na MD, nepřijdu o PMM.
Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den,
pokud se bude jednat o jiný typ výdělečné činnosti /DPP, DPČ práce jako OSVČ/, o výplatu PPM z původního zaměstnání nepřijdete.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: souhlas zaměstnavatele s výdělečnou činností

16.10.2017

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to s udílením souhlasu zaměstnavatele v případě, kdy bych chtěla začít během rodičovské pracovat z domu pro jinou firmu. Jde o jinou pracovní pozici, než kterou jsem vykonávala u původního zaměstnavatele, ale obě firmy se zabývají podobnou činností (IT, weby, reklama).
Momentálně pro původního zaměstnavatele pracuji z domu pouze jako administrativní asistent, což už mě úplně nenaplňuje a nová nabídka je velice zajímavá. Bohužel se obávám, že aktuální zaměstnavatel nebude rád, když práci ukončím a budu chtít přejít jinam.
Je nutné mít v takovém případě souhlas, pokud se rozhodnu odejít a pokud mi ho nedají, jaké mám možnosti?

Děkuji

Dobrý den,

během rodičovské dovolené můžete vykonávat výdělečnou činnost i pro jiného zaměstnavatele. Ovšem, je nutno respektovat zákoník práce, který v § 304 uvádí, že zaměstnanci (i na rodičovské dovolené) mohou vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. V zákoníku práce je tedy definováno, že se jedná o předmět činnosti zaměstnavatele nikoli o náplň práce zaměstnance. Takže souhlas by měl být. Pokud Vám zaměstnavatel souhlas nedá a vy jí budete chtít vykonávat, budete muset ukončit pracovní poměr - výpovědí či dohodou se zaměstnavatelem.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost během MD a RD

16.10.2017

Dobrý den,
procházela jsem dotazy na Vašem webu ohledně práce přiMD a RD. Možná jsem ale nepochopila všechyn odpovědi správně, ptoto bych Vás chtěla požádat o Vaši ochotu zodpovědět i můj dotaz.
Při MD (minimálně 6 týdnů před termínem porodu a 6 týdnů po porodu) není možnost, jak si přivydělat (ani na živnostenský list, ani na DPP/DPČ)?
Při MD po 6 týdnech po porodu je možné si přivydělat a nepřijít ani o PPM, např. na DPP/DPČ (i u stejného zaměstnavatele, jen v jiné činnosti)? Je možné si stejným způsobem přivydělat i na živnostenský list?
Po nástupu na RD se musí provést nějaké úpravy v uzavřených pracovních smlouvách (DPP/DPČ nebo na živnosteský list), abych mohla nadále na nějaký pracovní úvazek pracovat?
Velice děkuji za Vaše odpovědi.

Dobrý den,
v průběhu mateřské dovolené nesmí rodič vykonávat tu práci, ze které čerpá mateřskou dovolenou a PPM, nicméně může pro svého zaměstnavatele /ale i jiného/ pracovat na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, přičemž druh práce musí být odlišný od druhu práce, který vykonává v pracovním poměru. Samozřejmě můžete také pracovat jako OSVČ. Žádný zaměstnavatel ale nesmí zaměstnat ženu v období šestinedělí / v době 6 týdnů před porodem toto zákon nijak neupravuje, takže pracovat můžete/.
Po ukončení MD a nástupu na RD není třeba v dříve uzavřených smlouvách nic měnit. Pouze je třeba po dobu výkonu práce zajistit péči o dítě. Aby mohl být vyplácen i nadále rodičovský příspěvek, nesmí dítě mladší dvou let navštěvovat jesle, či jiné kolektivní zařízení déle než 46 hodin měsíčně. U dítěte staršího dvou let se pak již docházka nesleduje.

Právní úprava:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Samostatná výdělečná činnost během rodičovské dovolené

13.10.2017

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jestli je možné na rodičovské dovolené vykonávat stejnou činnost jako OSVČ jako před mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Momentálně jsem zaměstnaná na HPP se smlouvou na dobu neurčitou. Ráda bych si přivydělala jako OSVČ (vedlejší činnost) a platila si také nemocenské a sociální pojištění, abych měla v budoucnu vyšší mateřskou dovolenou. Když budu čerpat mateřskou dovolenou z HPP i OSVČ, mohu potom vykonávat stejnou činnost jako OSVČ i v rámci rodičovské dovolené? Vím, že v rámci mateřské dovolené to není povoleno, ale jak je to potom? Po dobu čerpání mateřské dovolené bych pozastavila činnost a chtěla ji zvnou obnovit až přejdu na rodičovskou.

Mnohokrát děkuji za odpověď

Přeji hezký den

Dobrý den.
Během rodičovské dovolené můžete vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ovšem pokud se bude jednat o výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Vašeho zaměstnavatele, lze tak učinit jen s jeho předchozím písemným souhlasem (§ 304 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění).
Připomínám, že účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná a vzniká na základě přihlášky. Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ je nutné splnit podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu alespoň 270 dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství s tím, že po dobu alespoň 180 dnů v posledním roce se jednalo o nemocenské pojištění OSVČ. Během pobírání peněžité pomoci v mateřství OSVČ nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost; poté (během rodičovské dovolené ze zaměstnání) samostatnou výdělečnou činnost vykonávat lze.
Pokud matka splní podmínky vzniku nároku na dávku z více pojištěných činností, postupuje se v těchto případech tak, že v každém zaměstnání se stanoví denní vyměřovací základ, poté se sečtou, upraví podle redukčních hranic a procentní sazbou se vypočte výše dávky. Dávka se tedy vyplácí jen jednou.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Téma: Výdělečná činnost a pobírání rodičovského příspěvku

11.10.2017

Dobrý den , chi se zeptat . Dostala jsem nabídku na praci .Chci se zeptat jestli si muzu rodicovskou dovolenou zkratit a jestli nepřijdu o zbytek peněz ? chtěla bych od prosince nastoupit do prace a rodicovskou dovolenou mam do unora jedna se tedy o 2 mesice qale i to jsou pro me hezké penize na vic děkuji za informaci .

Dobrý den,
při pobírání rodičovského příspěvku můžete být výdělečně činná – výše Vašich příjmů není nikterak omezena.
Na dobu své výdělečné činnosti jste povinna zajistit dítěti péči jiné zletilé osoby s tím, že dítě starší 2 let může navštěvovat mateřskou školku, jesle nebo obdobné zařízení bez omezení.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Výdělečná činnost na MD a RD

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf  Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

APERIO PRŮVODCE PORODNICEMI

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.