Aperio

Online poradna pro rodiče, dotazy

Téma: Rodičovská dovolená a další pracovní poměr

23.03.2018

Dobrý den,
prosím o radu. Jsem momentálně na tříleté RD s prvním dítětem, které dovrší 13.4. 3 roky. Rodičovský příspěvek jsem již vyčerpala v loňském roce (čerpala jsem po dobu 20 měsíců, aktuálně jsem bez příjmů). Jsem zárověn opět těhotná a na MD mám nastoupit 5. - 19.4. Nebude mít nástup na MD dne 5.4. na něco vliv (napr. na již vyčerpaný rodičovský příspěvek atd.)? Nebylo by nejvhodnější nastoupit na MD 13.4., tj. v den kdy jsem měla nastoupit do zaměstnání po rodičovské dovolené? V práci nechci způsobit žádné komplikace (mají za mne zástup), takže nástup do práce ani pracovní neschopnost v období od 13. - 19.4. v žádném případě neplánuji.
Děkuji za radu. Hezký den

Dobrý den, Vážená paní,

děkujeme Vám za Váš dotaz do poradny.

K Vaší jiné výdělečné činnosti pro jiného zaměstnavatele v době rodičovské dovolené uvádím, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Jestliže zaměstnavatel souhlas odvolá, musí být odvolání písemné; zaměstnavatel je povinen v něm uvést důvody změny svého rozhodnutí. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů.

Omezení výkonu jiné výdělečné činnosti se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Vedle sebe můžete mít několik pracovních poměrů.

Výdělečná činnost na rodičovské dovolené znamená, že plátcem zdravotního pojištěni je jak stát, tak zaměstnavatel, u kterého máte příjem. Z příjmu odvádí zaměstnavatel i pojištění na sociální zabezpečení.

Co je výhodné, zda pracovní poměr nebo práce jako OSVČ nedokážu posoudit; musel by se porovnávat konkrétní příjem. Jako OSVČ - jednalo by se o vedlejší výdělečnou činnost a zdravotní a sociální pojištění by se odvádělo z příjmu.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Skončení pracovního poměru dohodou

23.03.2018

Dobrý den,
upřímně Vám děkuji za zodpovězení nedávného dotazu. Velmi jste mi pomohli se v daných oblastech zorientovat. Vaši brožuru již studuji a velmi za ni děkuji. Avšak v jedné oblasti bych ještě potřebovala Vaši odbornou pomoc – radu.
Díky Vám již vím, že do zaměstnání bych opět měla nastoupit následující pracovní den, který následuje po dni třetích narozenin mého dítěte (neboť jsem to v žádosti takto uvedla - „že rodičovskou dovolenou budu čerpat do třetích narozenin...“). Narozeniny připadají na 23. 6. 2018, což je sobota. Chtěla bych v zaměstnání ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu nezbytné osobní péče o dítě do čtyř let. Do mateřské školy bude pravděpodobně přijato až od září. (Současně mám druhé dítě v mateřské škola a manžel je velmi pracovní vytížen – mám li v dohodě přidat i tento důvod, jak ho prosím naformulovat? Nemám jinou možnost, jak zajistit péči o děti než skrze mou osobu, když je manžel pracovně mimo město.)
1) Ke kterému dni mi doporučujete pracovní poměr ukončit? Předpokládám sprváně, že by to měl být pracovní den?
2) Bude pro mě mít nějaký pozitivní význam, pokud např. v dohodě uvedu následující pracovní den – tedy až pondělí 25. 6 . 2018? Bylo by pak mojí poslední činností výkon zaměstnání a výše podpory by se tak odvíjela z příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání, přestože do práce již vlastně fyzicky nenastoupím? (Toto mi není stále úplně jasné.) A jak tuto skutečnost na úřadu práce prokážu? Ze závažných důvodů, o kterých se kvůli ztrátě anonymity mám strach rozepsat, již nechci pracovní poměr prodlužovat např. do konce měsíce.
A lze nalézt na Vašich stránkách vzor dohody o ukončení pracovního poměru, popř. jaké náležitosti musí nezbytně obsahovat?
Omlouvám se za množství otázek. Svazuje mě nejistota a tlak, který je na mě vyvíjen s předpokladem, že udělám chybu… Upřímně děkuji a přeji Vám vše dobré! Budu Vás i nadále podporovat, protože Vaše práce je obrovskou motivací po nás, co ztrácíme jistotu.

Dobrý den.
Při ukončení pracovního poměru dohodou, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohoda vyjadřuje vůli obou stran, tj. zaměstnance i zaměstnavatele ukončit pracovní poměr, z jejich vzájemné dohody vyplývá i den skončení pracovního poměru. Zaměstnavateli můžete navrhnout skončení pracovního poměru dohodou, Váš návrh však nemusí akceptovat.
K jednostrannému skončení pracovního poměru slouží výpověď, výpověď může zaměstnanec podat z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí 2 měsíce, pokud nebyla sjednána výpovědní doba delší, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Během výpovědní doby trvá pracovní poměr, tj. zaměstnavatel je povinen přidělovat Vám práci podle pracovní smlouvy a Vy jste povinna ji vykonávat, pokud Vám v tom nebrání překážky v práci, např. rodičovská dovolená. Pokud byste se na skončení pracovního poměru se zaměstnavatelem nedohodli a Vy již nechcete do zaměstnání nastoupit, je třeba výpověď podat tak, aby celá výpovědní doba uplynula během rodičovské dovolené, tj. při dvouměsíční výpovědní době doručit výpověď v březnu, aby pracovní poměr skončil 31.5.2018.
Věřím však, že se se zaměstnavatelem na ukončení pracovního poměru dohodnete. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena v § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Dohoda musí být písemná, musí v ní být uveden den skončení pracovního poměru a musí být vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž zaměstnavatel a zaměstnanec obdrží po jednom. Důvod ukončení pracovního poměru není povinnou náležitostí dohody, není třeba jej nijak podrobně specifikovat. Na internetu naleznete množství vzorů, kterými se můžete inspirovat. Vzor stručné dohody naleznete níže, můžete jej samozřejmě dále upravit a vtělit do něj i další ustanovení, na kterých máte zájem.
Pracovní poměr nemusí skončit v pracovní den, může skončit i v sobotu, neděli či svátek. Z hlediska podpory v nezaměstnanosti je významné, jestli jste v období mezi skončením rodičovské dovolené a skončením pracovního poměru vykonávala práci, jak jsem blíže rozvedla v minulé odpovědi. Tj. pokud jako den skončení pracovního poměru uvedete datum 25.6.2018, ale v tento den nebudete vykonávat práci a neobdržíte tudíž ani mzdu ani náhradu mzdy, pak se výše podpory v nezaměstnanosti nebude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání.
Přikládám slíbený vzor:
DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Účastníci:
zaměstnavatel (název, IČ, sídlo, stat. zástupce)
a
zaměstnankyně (jméno + příjmení, nar., bytem)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 49 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
následující dohodu o rozvázání pracovního poměru:
I.
1. Zaměstnavatel a zaměstnankyně se dohodli, že pracovní poměr založený pracovní smlouvou ze dne …., končí dohodou zaměstnavatele a zaměstnankyně ke dni ….
2. Důvodem rozvázání pracovního poměru je nezbytná osobní péče zaměstnankyně o dítě mladší 4 let věku.
II.
1. Účastníci této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dohoda je sepsána s jejich pravou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom.
V …. dne …..
zaměstnankyně zaměstnavatel

Přikládám původní dotaz a odpověď:
Dobrý den,
dovolte mi prosím se na Vás s důvěrou obrátit. Prostudovala jsem mnoho dotazů z Vaší poradny, přesto bych potřebovala v mnohých bodech vysvětlení přímo související s mojí situací. Jsem zmatená ze spleti všech možností a potřebovala bych získat právní jistotu v krocích, které budu muset učinit.
Krátce nastíním situaci. Jsem zaměstnaná od roku 2006 ve školství, pracovní poměr na dobu neurčitou. V roce 2013 se mi narodilo první dítě, v roce 2015 druhé. V červnu tohoto roku mi končí tříletá rodičovská dovolená. Vzhledem k rodinné situaci zvažuji, co dělat dál. Moje mladší dítě bude pravděpodobně přijato do mateřské školy až od září. Manžel je zaměstnaný a nemáme nikoho jiného, kdo by nám o dítě pečoval. Zvažuji tedy, že s ním zůstanu doma.
a) Zvažovala jsem možnost, že zaměstnavatele požádám o neplacené volno. Avšak nepředpokládám, že mi vyjde vstříc. Pokud ano, jak by to prosím bylo s placením zdravotního a sociální pojištění? A také, pokud bych v rámci neplaceného volna přišla do jiného stavu, mohu po skončení neplaceného volna nastoupit na neschopenku? Bude můj pracovní poměr stále trvat? Obě předešlá těhotenství jsem měla riziková, proto je vysoká pravděpodobnost, že bych musela i tentokrát být v pracovní neschopnosti.
b) Zvažuji, jestli pracovní poměr neukončit dohodou. Mám dvě děti, o které převážně pečuji já a mé současné zaměstnání je mimo místo mého bydliště a nebude v mých silách stihnou včas děti vyzvedávat v mateřské škole. Pracovní doba s přičtením potřebné doby na cestování je s tímto neslučitelná. Opět mě zde napadají otázky: 1) Pokud bych v zaměstnání zůstala a požádala zaměstnavatele o kratší pracovní úvazek, musí mi vyhovět?
2) Pokud bych pracovní poměr ukončila dohodou z důvodu nezbytné osobní péče o dítě do čtyř let, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Při studování ostatních příspěvků jsem našla, že pokud mi rodičovská dovolená končí 23. 6. 2018 a já bych pracovní poměr ukončila dohodou k 24. 6. 2018 měl by mi snad vzniknout nárok na podporu? (Cituji z jiného příspěvku, který mě k této otázce motivoval: „Tím Vaší poslední činností bude zaměstnání, ze kterého bude odvedeno pojistné na důchodové pojištění, což doložíte evidenčním listem důchodového pojištění. Zaměstnavatel Vám pak na speciálním formuláři potvrdí výši pravděpodobného měsíčního výdělku a z této částky se pak bude odvíjet vaše podpora v nezaměstnanosti. Zdůrazňuji, že v tomto případě je nutné se zaevidovat na úřadě práce do tří dnů od skončení zaměstnání, jinak vaší poslední činností bude náhradní doba a tím bude Vaše peněžitá pomoc v mateřství minimální. Pokud Vám však zaměstnavatel náhradu mzdy nevyplatí, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti minimální.“) Chápu dobře, že zaměstnavatel nemá povinnost náhradu mzdy vyplatit? A kde je možné získat onen „speciální formulář“?
c) Pokud by došlo k výpovědi dohodou, kde by byl z mé strany uveden důvod „nezbytná osobní péče o dítě do čtyř let“, pravděpodobně nemám nárok na odstupné, je to skutečně tak?
d) S manželem bychom měli rádi ještě další dítě. Avšak kvůli vážným zdravotním komplikacím jsem nucena těhotenství stále odkládat. Pokud bychom se ovšem se zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru a já před datem jeho ukončení zjistila, že jsem v jiném stavu, je možné výpověď stáhnout, abych nepřišla o možnost čerpat peněžitou pomoc v mateřství?
e) Pokud jsem v žádosti o poskytnutí rodičovské dovolené uvedla, že rodičovskou dovolenou budu čerpat do tří let věku dítěte, je to z právního hlediska bráno jako den narození dítěte či den předcházející?
Pokud by Vás k výše uvedenému ještě cokoli napadlo – jakákoli jiná možnost, cesta - budu velmi vděčná za jakýkoli podnět. Současná situace je pro mě velmi psychicky náročná ve smyslu, že vím, že pravděpodobně budu muset opustit zaměstnání a nemám jistotu zaměstnání dalšího...
Omlouvám se za délku, avšak nemám nikoho, kdo mi v této oblasti poskytl objektivní a z pohledu právního správné informace. Můj zaměstnavatel se v pracovněprávní problematice dobře orientuje a chtěla bych být na schůzku dobře připravená. Současně bych kvůli chybným informacím nerada přišla o možnost finanční podpory, která by mi pomohla snadněji překlenou přechodné období, než bych si našla nové zaměstnání. Děkuji Vám za Váš čas a za možnost se na Vás obrátit. Vaší práce si nesmírně vážím a Vaši společnost finančně s mužem podpoříme.
S úctou
Dobrý den,
těší nás, že jste se s důvěrou obrátila na naši poradnu.
Zde jsou odpovědi na Vaše dotazy:
a) Pokud Vám zaměstnavatel poskytne neplacené volno, během kterého budete pečovat o děti, bude za Vás plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát jako za příjemce rodičovského příspěvku, pokud jej budete pobírat, a pokud jste již rodičovský příspěvek dočerpala, pak dle odst. 1 písm. k) zák. č. 48/1998 Sb., o veřejném zdravotním pojištěním, neboť budete osobou, která osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Skutečnost, že státu vznikla nebo zanikla povinnost platit za pojištěnce pojistné je tento povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně.
Pojistné na sociální zabezpečení se v době neplaceného volna neplatí. Dle § 5 odst. 2 písm. c) zák. č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění, v platném znění, jsou však osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let účastny důchodového pojištění. Účast osob pečujících o dítě ve věku do čtyř let se považuje za tzv. náhradní dobu pojištění. Podmínkou pro to, aby se tato doba účasti na pojištění hodnotila jako náhradní doba pojištění, je, že doba pojištění trvala aspoň jeden rok. Pro vznik nároku na důchod a jeho výši se náhradní doba pojištění hodnotí stejně jako doba pojištění.
Pokud v době, kdy byste měla nastoupit do zaměstnání v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, do zaměstnání samozřejmě nenastoupíte. Zaměstnavatel je povinen omluvit Vaší nepřítomnost v zaměstnání. Od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet nemocenské. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti náleží práce neschopnému zaměstnanci náhrada mzdy. Náhrada mzdy se dle současné právní úpravy neposkytuje za první 3 dny pracovní neschopnosti. Pokud prvních 14. dnů pracovní neschopnosti bude spadat do období rodičovské dovolené, budete po jejím skončení pobírat rovnou nemocenské. Za předpokladu, že Vaše těhotenství bude důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou (6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu). V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.
b)
1) Dle § 241 odst. 2 zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění) je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Nárok na podporu vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje i osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím jsou poslední 2roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpůrčí doba činí 5 měsíců.
U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2018 tedy první dva měsíce ve výši 4.315 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 452 Kč a poslední měsíc 3 164 Kč měsíčně.)
Pokud je však poslední činností výkon zaměstnání, pak se výše podpory odvíjí z příjmů dosahovaných v tomto zaměstnání. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65%, další 2 měsíce 50% dále pak 45% průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti (v roce 2018 tedy maximálně 16 682 Kč). Tj. pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru např. k 30. 6.2018 a v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete vykonávat práci a za ni pobírat mzdu a následně se zaevidujete u úřadu práce, pak bude poslední činností výkon zaměstnání a výše podpory se bude odvíjet od příjmů dosahovaných v zaměstnání. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru k 30.6.2018 a v období od skončení rodičovské dovolené do skončení pracovního poměru budete čerpat neplacené volno z důvodu péče o dítě, pak bude poslední činností péče o dítě a podpora v nezaměstnanosti bude minimální. V této souvislosti pozor na včasnou evidenci u úřadu práce – pokud budete vykonávat práci do 30.6.2018, ale zaevidujete se např. až 10.7.2018, poslední činností bude opět péče o dítě.
Bližší informace, včetně příslušných formulářů obdržíte na úřadu práce nebo je naleznete na https://portal.mpsv.cz/forms.
c) Odstupné Vám v takovém případě skutečně nenáleží; případy, kdy odstupné náleží, jsou vymezeny v § 67 zákoníku práce, jedná se o výpověď ze strany zaměstnavatele, popř. dohodu z důvodu rušení zaměstnavatele nebo jeho části, jeho přemístění nebo nadbytečnost v důsledku organizačních změn.
d) Výpověď by mohla být odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele (§ 50 odst. 5 zákoníku práce); odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.
e) Pokud rodičovskou dovolenou čerpáte do 3 let svého dítěte, tato končí dnem jeho 3. narozenin a první pracovní den následující po 3. narozeninách dítěte jste povinna nastoupit do zaměstnání, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete jinak.
Doufám, že Vám výše uvedené informace pomohou, s případnými dalšími dotazy se na nás neváhejte opět obrátit, Vaší pozornosti též doporučuji publikaci Nebojujte se zákony, kterou naleznete na našich webových stránkách www.aperio.cz.
S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Tereza Patočková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Potvrzení

23.03.2018

Dobrý den,
po ukončení rodičovské dovolené jsem se chtěla v práci domluvit na ukončení pracovního poměru. Společnost, u které jsem pracovala, byla v době mé rodičovské dovolené prodána na Slovensko a momentálně je v insolvenci. Nemám kontakty na nikoho z té společnosti a výpověď jsem tedy poslala poštou správci insolvence. Problém je v tom, že nemám na koho se obrátit, aby mi alespoň vydal Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Přihlásila jsem se na úřad práce a bylo mi řečeno, že nemám nárok na podporu v nezaměstnanosti a pokud nedodám zápočtový list, tak se mi celá délka zaměstnání u této společnosti nezapočítá na důchod. Nevím jak situaci řešit, na koho se mám obrátit? Děkuji za odpověď. S pozdravem,

Vážená paní,

doporučuji se na základě informací, které lze zjistit z obchodního rejstříku obrátit na insolvenční soud, aby uložil insolvenčnímu správci s Vámi řádně ukončit pracovní poměr (dohodou) se všemi zákonnými náležitostmi - zápočtový list, potvrzení pro úřad práce, potvrzení o nevyplacení odstupného atd. Insolvenční správce jedná za společnost jakožto zaměstnavatel a je povinen tyto dokumenty Vám vydat. Je pak otázkou, zda v případě nečinnosti správce, případné vymáhání škody přímo po správci.

Informace:

Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Peněžitá pomoc v mateřství

23.03.2018

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na několik dotazů ohledně mateřské (dále jen PPM) zaměstnanec versus OSVČ. Předem moc děkuji za Vaše odpovědi, jsem totiž dost bezradná, tento týden jsem se byla ptát i na sociálce, ale ani tam mi nebyli schopni stoprocentně odpovědět, proto zkouším další různé zdroje informací.

1) Na Vašich stránkách jsem se dočetla, že v případě, že rodička - zaměstnanec má nárok na PPM dle zákona, musí ho využít a nelze PPM brát na partnera, i pokud by to bylo pro ně finančně výhodnější. Potřebovala bych toto ověřit i v případě OSVČ, já funguji jako OSVČ (platím si max. možnou nemocenskou 199,-/měsíc) a nárok bych na PPM měla mít, partner je klasický zaměstnanec. Když jsem se byla ptát přímo na sociálce, na můj dotaz, zda pokud mám ze zákona nárok na PPM, tak že ho musím využít jsem dostala odpověď že ne, že je na každém z nás partnerů, abychom si vybrali kdo půjde na PPM, tak bych to chtěla potvrdit, jak to tedy opravdu je?

2) Další dotaz se týká možného přivýdělku při PPM či rodičovské. Pokud budu já pobírat PPM a chtěla bych si i v této době přivydělat, je to v rámci OSVČ možné? Případně pokud by šel na PPM partner (což je pravděpodobnější, protože se nám to více finančně vyplatí), já budu muset platit plné zálohy, kdybych si chtěla v období prvního půlroku od porodu něco přivydělat? Nebo v jakém režimu bych si měla své podnikání vést v tomto období, když budu vlastně po porodu s dítětem, ale partner bude pobírat PPM a já tedy nic?

3) Jak je to potom na rodičovské dovolené, mohu si dát OSVČ jako vedlejší činnost a neplatit tak plné zálohy? Lze dopředu zjistit, jak budou tyto zálohy velké?

4) Bylo mi řečeno, že výši PPM dopředu u zaměstnance (tedy u partnera) nemohu dopředu zjistit. Je to opravdu pravda? Nemohu si tedy dopředu porovnat, co pro nás bude výhodnější, protože on bude o PPM žádat až v době po mém šestinedělí, je to tak? U mě je to prý dopočitatelné podle aktuálního přehledu OSVČ, který budu podávat na SSZ. Přijde mi to zcela nelogické, že si to nemůžeme porovnat, protože já podle posledního přehledu bych měla PPM cca 5500,- měsíčně (platím si totiž dobrovolnou nemocenskou od 1.9.2017) , zatímco partner si myslím, že více, ale není to jisté. Ale já bych o PPM žádala již asi před porodem. Nebo se mohu orientačně spoléhat na kalkulačky typu:
https://www.penize.cz/kalkulacky/materska#materska
https://www.penize.cz/kalkulacky/materska-osvc#materskaosvc2018

Mnohokrát děkuji za Vaše odpovědi.

S pozdravem,

Petra Rezková

Vážená paní,

ad1) Základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů). U pojištěnce, pokud převzal dítě do péče na základě dohody podle zákona o nemocenském pojištění činí podpůrčí doba 22 týdnů.

Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to na základě písemné dohody, přičemž každý z nich má při této péči o dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství po dobu a za podmínek stanovených zákonem o nemocenském pojištění. Střídání se umožňuje od počátku 7. týdne ode dne porodu a četnost střídání omezena není. V případě střídání v péči o dítě se zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství matce a začne se vyplácet tato dávka muži z jeho nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu, a naopak. U muže je třeba přitom splnit podmínku, že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí ode dne, který si pojištěnka určila jako nástup na peněžitou pomoc v mateřství, případně ode dne převzetí dítěte do péče.
To znamená, že první období do konce šestinedělí můžete čerpat peněžitou pomoc v mateřství jen Vy a následně je možnost se vystřídat s otcem dítěte. každému z Vás bude vypočítána peněžitá pomoc v mateřství na základě svého vyměřovacího základu. Vždy musí čerpat jen jeden z Vás.

2) V případě, že budete pobírat PPM Vy, není dovoleno, abyste konala osobně výdělečnou činnost (OSVČ), činnost může být vykonávána jen pomocí zaměstnanců nebo spolupracující osoby. Pokud PPM nebudete pobírat Vaše SVČ bude hlavní se všemi důsledky - zejména platí pro Vás povinnost hradit alespoň minimální zálohy pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

3) Ano. v případě nároku na rodičovský příspěvek bude Vaše samostatná výdělečná činnost vedlejší, nicméně výše záloh se odvíjí od předchozího kalendářního roku. Zaplacené zálohy Vám budou vráceny po předložení Přehledu příjmů a výdajů jak ze strany sociálky tak zdravotní pojišťovny. Je však možné individuálně dojednat předem snížení záloh.

4) Je to částečně pravda, protože se vychází z rozhodného období, které činí 12 měsíců před nástupem na dávku. Je možné se spolehnout na kalkulačky nebo se zeptat kolik by činila aktuální výše PPM, nebude to přesné, pro Vaši orientaci to snad bude stačit.

Informace:
www.jakpodnikat.cz
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech
(kap. Podnikání rodičů)

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Odstupné

23.03.2018

Dobrý den,

mám otázku ohledně odstupného.

V současné době jsem na rodičovské dovolené, a dozvěděla jsem se, že zaměstnavatel ruší pobočku kde jsem pracovala a všichni zaměstnanci dostávají výpověď.

Než jsem nastoupila na mateřskou (v dubnu 2015) pracovala jsem tam 10 měsíců (od července 2014).

Chtěla bych se zeptat, na jaké odstupné budu mít nárok? Zaměstnavatel mi řekl, že na jen 1 plat. Někde jsem ale četla, že prý mateřská a rodičovská se do doby zaměstnání započítává.

Předem děkuji za odpověď.

Vážená paní,
výši odstupného v případě rušení zaměstnavatele či jeho části upravuje § 67 odst. 1 zákoníku práce takto
(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (tj. organizační důvody - rušení zaměstnavatele nebo jeho části, nadbytečnost, přemístění zaměstnavatele) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,
d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4.
Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.

Z dikce jasně vyplývá, že se jedná o trvání pracovního poměru, což je i doba trvání pracovního poměru v období čerpání rodičovské dovolené. Máte tedy nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnavateli předložte výše uvedené ustanovení a odůvodněte mu jeho mýlku.

Informace
Stáhněte si zdarma naši novou příručku Nebojujte s úřady a zaměstnavateli, ve které najdete více užitečných informací: http://www.aperio.cz/748/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: Návrat z RD do zaměstnání

22.03.2018

Dobrý den,
chtěla bych požádat o radu ohledně nástupu do zaměstnání po rodičovské. Synovi budou 22.5. 2018 tři roky, nastoupit zpět do práce bych tedy měla 23.5.2018, což však není možné, jelokož syn bude chodit do školky až od září 2018. Zaměstnavatel s mým návratem v září předběžně souhlasil. Zároveň jsem vzhledem k péči o dítě žádala o zkrácený úvazek, k čemuž se zaměstnavatel staví záporně. Ráda bych věděla, zda mám na zkrácený úvazek nárok i při nástupu v září (tedy po více jak tříleté mateřské) a jak postupovat, aby zaměstnavatel splnil mé požadavky. Dále by mě zajímalo, zda bych měla nárok na odstupné v případě, že by zaměsnavatel trval na plném úvazku, kvůli čemuž by došlo k ukončení pracovního poměru.
Předem děkuji za radu a pomoc.
Přeji hezký den a srdečně zdravím.

Dobrý den,
dle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
Za vážné provozní důvody nelze v žádném případě považovat to, že se zkrácení vašeho úvazku zaměstnavateli nehodí a poněkud by mu to zkomplikovalo život, např. by musel učinit nějaká opatření. Musí se skutečně jednat o provoz, který by nemohl fungovat, pokud by se vám zkrátil úvazek. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, kdyby rodič pracoval na plný úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a účinně obhájit, ovšem definitivní rozhodnutí může dát pouze soud. Z toho vyplývá bohužel to, že pokud bude zaměstnavatel trvat na tom, že Vám zkrácení úvazku neumožní, definitivně Vám pomůže až soud. Nicméně, žádost o zkrácení úvazku, aby to mělo nějaký právní význam, má smysl podávat až po té, co do práce nastoupíte, nyní je na místě dosáhnout toho, aby zaměstnavatel souhlasil s udělením pracovního volna bez náhrady mzdy do nástupu dítěte do školky.
I po skončení neplaceného volna bude pracovní poměr stále stejný, Vaše pracovní smlouva bude stále platit ve formě, ve které byla uzavřena, takže bude stejně tak platit ustanovení zákoníku práce o úpravě pracovní doby.
Pokud byste nedosáhla smírnou cestou úpravy svého pracovního úvazku, pak je na místě pouze žaloba na zaměstnavatele a nebo dobrovolné rozvázání pracovního poměru z Vaší strany. V tom případě ale nárok na odstupné nevznikne. Jediný způsob, jak ho dosáhnout je dohoda se zaměstnavatelem, že raději než řešit věc soudně, uzavřete dohodu o rozvázání pracovního poměru s odstupným. Vy tak budete mít jakousi kompenzaci a zaměstnavatel nebude muset u soudu dokazovat, že existují vážné provozní důvody, pro které nemůže souhlasit se zkráceným úvazkem.
Hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Kateřina Štěpánková
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: SVČ po ukončení pobírání RP

22.03.2018

Dobrý den, dostala jsem odkaz na vaši poradnu s tím, že mi snad pomůžete. Jsem OSVČ, momentálně na rodičovské dovolené, živnost mám pozastavenou. Už mi ale RD končí 25.4.2018 a chci obnovit živnost, ale chtěla bych ji mít jako vedlejší činnost , potřebuji se postarat o mladšího syna. Nevím za jakých podmínek by to šlo. Mám dvě děti 10 a necelé 4 roky. Jestli musím na úřad práce atd. Jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění. Děkuji moc za radu. S pozdravem

Dobrý den,
rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel maximálně do 3let věku dítěte. Vy nemáte žádného zaměstnavatele, sama podnikáte, takže rodičovskou dovolenou nečerpáte, nemáte u koho. Pouze pobíráte rodičovský příspěvek. Ten můžete brát až do 4let věku dítěte.
Vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
- má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
- měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod
- osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
- vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
- je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).

Takže za OSVČ vedlejší můžete být považována pouze po dobu, kdy budete pobírat RP, který si můžete rozvolnit až do 4let věku dítěte, pokud ho již tak nemáte předem nastavený. Posléze již budete považována za OSVČ hlavní, jelikož již nebudete spadat do žádné z výše uvedených kategorií /samozřejmě jen v případě, pokud živnost obnovíte/. Jako OSVČ hlavní pak budete muset platit všechny potřebné zálohy.
V případě, že svou živnost obnovíte, nemůžete se pak registrovat na ÚP.

Právní úprava:
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Téma: krácení dovolené

22.03.2018

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou o radu. Pracuji jako učitelka v MŠ. V loňském roce jsem 22.3.nastoupila na PN z důvodu rizikového těhotenství, od 30.9. na mateřskou dovolenou a 3.11.porodila syna. MD jsem čerpala 28 týdnů. Nyní žádám zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené ihned po MD, a to jak za loňský, tak i letošní rok. Na rodičovskou dovolenou bych nastoupila až poté. Zaměstnavatel mi krátí loňskou dovolenou z důvodu dlouhodobé nemoci, ale i letošní z důvodu rodičovské dovolené. Domnívala jsem se, že se tato dovolená nekrátí, když ji vybírám hned. Pracuji u téhož zaměstnavatele již 10 let a budu pracovat i nadále.
Prosím o radu, zbytečné neshody mne mrzí.
Děkuji za váš čas věnovaný mé odpovědi.

Dobrý den,

problematiku čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Zaměstnanec má nárok na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u tohoto zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Doba rodičovské dovolené a pracovní neschopnosti se pro účely nároku na dovolenou za výkon práce nepovažuje. Doba čerpání mateřské dovolené a doba čerpání dovolené ano.

Co se týká nároku na dovolenou za rok 2018, tak odpracovanou dobu díky čerpání mateřské dovolené splníte. Dále dle zákoníku práce platí že "Požádá-li zaměstnankyně o to, aby dovolená navazovala na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel je povinen jí podle §217 odst. 5 zákoníku práce vyhovět". Pozor, v době čerpání dovolené nejste chráněna proti výpovědi ze strany zaměstnavatele. Podle § 223 odst. 1 zákoníku práce dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem rodičovské dovolené podle § 217 odst. 5 zákoníku práce, nelze z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit. Náležet Vám bude v tomto případě dovolená v plné výši.
Zaměstnavatel nepostupuje v souladu se zákonem.

Právní úprava:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Máte chuť pomáhat rodičům v podobné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a projíme s mentees.

Staňte se mentorkou

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40 tisíc Kč

Chcete podpořit bezplatné poradenství pro rodiče? Přidejte se příští rok k nám!Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.