Příběh z poradny: Beáta si zvolila délku čerpání rodičovského příspěvku na tři roky a stejně tak dlouhou dobu plánovala zůstat s dítětem doma. Její syn byl ale velmi často nemocný.

Uvědomila si, že pro ni bude obtížné zvládat svoji práci a starat se o syna, pokud se nemoci budou opakovat. Poradkyně Beátě doporučila, aby se pokusila jednat se zaměstnavatelem o možnosti práce z domu. Další možností je zapojit do péče o syna také bývalého manžela, případně jiné členy rodiny. Beátin vedoucí s návrhem souhlasil jen velmi neochotně, a práci mimo kancelář umožnil pouze ve výjimečných případech. Beáta však pracovala spolehlivě i z domova, dokonce stihla více úkolů. Zaměstnavatel ocenil, že se na ni může spolehnout, postupem času se domluvili na práci z domova pravidelně jeden den v týdnu a také v případě nemoci syna.

Za práci z domova se považuje práce konaná mimo pracoviště zaměstnavatele v bydlišti rodiče na základě dohodnutých podmínek mezi rodičem a zaměstnavatelem. Výhodou práce z domova je, že je možné pracovat zcela soustředěně a efektivně podle vlastního pracovního rozvrhu. Je vhodná při péči o malé, nemocné a postižené děti.

Práce z domova je vhodná

 • pro ty, kteří na sebe umějí být přísní. Práce z domova vyžaduje vysokou míru sebekázně. V pohodlí domova je často problém usednout k práci a plně se jí věnovat – je zde mnoho lákadel, která člověka odvádějí od práce a soustředění.
 • pro ty, kteří umějí efektivně komunikovat se zaměstnavatelem a ostatními zaměstnanci. Výhodu má ten, kdo umí používat nástroje umožňující spolupracovat s ostatními – skype, cloudové služby, aplikace pro sdílení dokumentů, plánování činností atd.
 • pro ty, kteří mají dostatečné IT dovednosti. Doma si zaměstnanec musí sám poradit s běžnými problémy, které na počítači každý občas řeší.
 • pro ty, kteří umějí plánovat. Plánování činností je při práci z domova důležitější než kdy jindy. Je třeba si stanovit plán tak, aby byly termíny stanovené zaměstnavatelem byly dodrženy.
 • pro ty, kteří se umějí vypořádat s běžným chodem domácnosti i s rodinnými příslušníky, jejichž přítomnost může do práce zasahovat.
Pracovní podmínky

Pracovní podmínky tzv. domáckých zaměstnanců se řídí ustanoveními zákoníku práce s následujícími zvláštnostmi:

1)  Pracovní dobu si zaměstnanci rozvrhují sami.

2) Na tyto zaměstnance se nevztahují ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby, o prostojích a o přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

3) Při důležitých osobních překážkách v práci jim nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy s výjimkou případů – svatba, úmrtí, přestěhování.

4) Zaměstnavatel je povinen stanovit rozvržení pracovní doby do směn pro případ dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, a to z důvodu případné platby náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

5) Nenáleží jim mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Ostatní pracovní podmínky mají domáčtí zaměstnanci stejné jako zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele (např. nárok na dovolenou, školení apod.).

Zaměstnavatel je povinen rodiči pracujícímu z domova uhradit veškeré náklady, které zaměstnanci při práci z domova v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele vzniknou (papíry, el. energie). Strany se mohou dohodnout, že tyto náklady se budou hradit měsíční paušální částkou.

Zaměstnavatel je povinen před započetím práce z domova rodiče proškolit pro práci z domova z pohledu bezpečnosti práce.

Dohoda o práci z domova

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou navrhnout druhé straně vykonávat práci z domova. Práce z domova je možná jen na základě dohody rodiče a zaměstnavatele. Zaměstnavatel nesmí k práci z domova zaměstnance nutit. Práci z domova lze vykonávat i po kratší pracovní dobu.

Zaměstnavatelé, kteří umožňují práci z domova např. jednou týdně, stanovují její podmínky zpravidla ve vnitřních předpisech nebo uzavírají individuální dohody o práci z domova.

Vzor jednoduché dohody o změně obsahu pracovního poměru, který umožňuje práci z domova

Zaměstnavatel A

Zaměstnanec BC  

se dohodli na změně pracovního poměru

 1. Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dne ………………       se s účinností od …….. mění takto: Za čl. X se doplňuje nový článek Y, který zní:

Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec může konat práci ze svého bydliště (dále jen “práce z domova”), a to v rozsahu X hodin týdně/měsíčně/ve dnech ……. Místem výkonu práce v režimu práce z domova je Ulice a č.p./č.o, PSČ, obec. Přesuny z jednoho místa výkonu práce do druhého se nezapočítávají do pracovní doby a nejedná se o výkon práce.

Datum, podpisy

 

Strany si mohou podle potřeby a druhu práce sjednat další podmínky pro výkon práce z domova. Jedná se například o:

 • určení časového rámce, kdy nesmí práci z domova vykonávat (např. noční práci, práce o sobotách a nedělích) za účelem nenavyšování mzdových nákladů;
 • podmínky odměňování;
 • způsob evidence pracovní doby;
 • zavázání zaměstnance k čerpání bezpečnostních přestávek;
 • ujednání ohledně strojů, přístrojů a vůbec veškerého nářadí, s kterým zaměstnanec doma pracuje. Pokud mu zaměstnavatel předává stroje, přístroje apod. (např. výpočetní techniku) na potvrzení, pak by jim měl také předat místní provozně bezpečnostní předpis § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, stanoví požadavky na bezpečné užívání stroje nebo přístroje. Při poskytnutí nástrojů a ochranných pomůcek zaměstnanci, je nutné dohodnout, jakým způsobem bude prováděna kontrola jejich stavu;
 • ujednání ohledně spoluúčasti zaměstnance v případě zakoupení pracovního vybavení nebo nábytku;
 • ujednání o možnosti přístupu zaměstnavatele na pracoviště. Zaměstnavatel nemá bez souhlasu zaměstnance přístup na pracoviště (bydliště) zaměstnance, který vykonává práci z domova. Nemůže kontrolovat jeho pracovní podmínky a bezpečné pracovní prostředí a prevenci v ochraně bezpečnosti. Zaměstnavatel by si měl v pracovní smlouvě sjednat v pravidelných intervalech možnost přístupu na pracoviště (bydliště) zaměstnance za účelem kontroly bezpečnostních rizik a v případě pracovního úrazu za účelem zjištění příčin úrazu;
 • náhrada za používání pracovního zařízení, které je ve vlastnictví zaměstnance;
 • náhrada nákladů zaměstnance za telekomunikační poplatky atd.;
 • čas a způsob předávání výsledků práce;
 • kontrolu množství odvedené práce, atd.
Ošetřovné

Domáčtí zaměstnanci jsou podle zákona o nemocenském pojištění zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma nebo na jiném místě a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují. Nemají nárok na ošetřovné.

Informace

Blog www.pracenadalku.cz: http://www.pracenadalku.cz/blog/prace-z-domova-z-pohledu-legislativy

Právní předpisy

§ 317 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce

§ 3 písm. n) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Doporučení

Než se rozhodnete jednat se svým zaměstnavatelem o práci z domova, je třeba zvážit, zda druh práce, který máte sjednán v pracovní smlouvě, je pro práci z domova vhodný. Měla by to být práce převážně samostatná, která není závislá na častém osobním jednání se spolupracovníky. Nespornou výhodou práce z domova je úspora času při dojíždění na pracoviště. Nevýhodou pak může být, že pracujete-li z domova, jste v práci skoro pořád. Je třeba se naučit, jak si rozdělit čas na pracovní a mimopracovní.

Kontakt s vedoucím i ostatními zaměstnanci je důležitý – sjednejte si pravidelné schůzky s vaším vedoucím a účastněte se pravidelných porad týmu. Není-li práce zcela nezávislá, pokuste se se zaměstnavatelem dohodnout na kombinované práci, například dva dny z domova a ostatní dny na pracovišti nebo ad hoc v případě nemoci dětí.