Příběh z poradny: Romana se s Václavem seznámila na dovolené, a od té doby spolu žijí. Oba dva již prožili manželství s někým jiným, mají děti z předchozích vztahů. Dohodli se, že se znovu oddávat nebudou.

Václav nedávno odešel do důchodu. K desátému výročí svého vztahu se rozhodli jet na dovolenou do míst, kde se před lety poznali. Po několika dnech pěkné dovolené se Václavovi udělalo velmi špatně, zpětně se zjistilo, že důvodem byl srdeční infarkt. Lékařská pomoc však nebyla dostatečně rychlá a Václav po několika dnech v nemocnici zemřel. Do Romaniny velké ztráty se nepříjemně promítla skutečnost, že nebyli sezdáni. Václavův dům, ve kterém spolu bydleli, zdědil jeho syn. Zákon totiž upřednostňuje v dědictví manželku a děti zesnulého, oproti družce. Romana také nemá nárok na vdovský důchod. Pokud by byli s Václavem manželé, byla by Romana v mnohem lepší pozici než nyní jako pozůstalá družka.

Možná patříte mezi ty, pro které je institut manželství podstatou rodinného života, anebo vám pro život s partnerem/partnerkou připadá daleko lepší jiné soužití. Každý pocházíme z jiného rodinného kontextu, máme za sebou, ale i před sebou jiné zkušenosti, které odrážejí náš pohled na ideální formu partnerského soužití.

Na tomto místě příručky bychom se chtěli zcela vyvarovat moralizování anebo přesvědčování k tomu, že manželství je pro vás vhodnější. Tak jako každý člověk je individualitou, tak i každý vztah mezi dvěma lidmi je osobitý. Je proto možné, že pro některé páry je vhodnější variantou s partnerem/partnerkou setrvat vedle sebe bez úředního nebo církevního potvrzení. Pro jiné páry, zejména pokud plánují společně počít a vychovávat děti, je naopak vhodnější uzavřít manželství.

Manželství je závazkem pro oba partnery. Zákon upravuje jejich vzájemné povinnosti k sobě samým, vůči své rodině a blízkým. Na rozdíl od nesezdaných páru stát manžele privileguje a manželství považuje za vyšší stupeň partnerského vztahu. I my se domníváme, že byť se v dnešní době společnost a zvyky rychle proměňují, manželský sňatek má svá opodstatnění a nesporné přínosy.

Pouze manželé mohou čerpat některé daňové a důchodové výhody, týkají se jich také lepší podmínky v dědictví a rodinném právu. Věnujme se tedy na následujících řádcích některým praktickým výhodám, které manželství může poskytnout.

Osvojení dítěte

Manželský pár je zvýhodněn v případě osvojení dítěte. Zákon jednoznačně upřednostňuje manžele oproti nesezdanému páru. Pouze manželé totiž mohou podle občanského zákoníku osvojit dítě. Většina ústavních soudců navíc manželský svazek považuje zpravidla za stabilnější než soužití nesezdaných párů, přináší také větší jistotu pro dítě v případě rozchodu.

Sdělení zdravotního stavu

Důležitou výhodou manželství je také komunikace s lékaři a zdravotnickým zařízením. Pokud by došlo např. k dopravní nehodě a manžel by zůstal v bezvědomí, informace o pacientovi dostane manželka automaticky. Pokud má o informace zájem jiná osoba, musí nejprve prokázat, že je osobou blízkou. To ale v praxi bývá u nesezdaných párů problematické.

Hypotéka a úvěry

Manželský pár má obvykle snazší přístup k úvěrům a vyšší šanci získat hypotéku. Dva lidé mohou lépe soustředit své příjmy a prokázat jejich dostatek pro dosažení požadované částky úvěru. Pro poskytovatele půjček je zase manželský pár zajímavý tím, že za dluh odpovídají dva, nikoli jeden dlužník, pokud tedy nemají soudně zrušeno společné jmění manželů.

Spolupracující osoba

Živnostníkovi může pomáhat tzv. spolupracující osoba, která nemusí mít živnostenské oprávnění. V praxi se jedná často o manželku, která manželovi pomáhá s výkonem samostatně výdělečné činnosti. Na spolupracující osobu může OSVČ převést část svých příjmů a výdajů, navíc je možné provést daňovou optimalizaci.

Sleva na manželku

Pokud roční příjem manželky nebo manžela nepřesáhne 68 000 Kč, může manžel nebo manželka uplatnit roční daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Je-li jeden z manželů držitelem průkazu ZTP/P, daňová sleva je dvojnásobná. Uplatnění daňové slevy na manžela/manželku je možné uplatnit v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání. Jako podklad pro uplatnění této slevy slouží čestné prohlášení manžela/manželky, že vlastní příjmy za příslušný rok nepřesáhly částku 68 000 Kč.

Dědictví

Pokud jeden z manželů zemře, je podle zákona řazen druhý z manželů do první třídy dědiců. V první třídě jsou také děti zesnulého. V případě úmrtí druha nebo družky upřednostňuje občanský zákoník nejprve děti, poté rodiče zesnulého. Teprve pokud zesnulý neměl potomky, může se zákonná posloupnost v dědictví posunout nejen ve prospěch rodičů, ale i osoby, která žila nejméně rok před smrtí zesnulého ve společné domácnosti, o domácnost se starala, případně byla na zesnulém existenčně závislá.

Vdovský a vdovecký důchod

Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zemřelém manželovi/manželce. Nárok vzniká za předpokladu, že zemřelý pobíral starobní důchod, invalidní důchod, ke dni úmrtí splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Důchod je vyplácen po dobu jednoho roku a dále po uplynutí jednoho roku při splnění zákonných podmínek, např. při péči o děti, o závislé rodiče nebo dosažením požadovaného věku. Důchod je možné obnovit anebo vznikne nárok na trvalé pobírání důchodu. Na úvodním příběhu Romany je vidět, proč pro ni neuzavření manželství může představovat finanční problémy.

Předmanželská smlouva

Před samotným vstupem do manželství je možné upravit majetkové poměry předmanželskou smlouvou. Pro některé je to „malování čerta na zeď“, které zbytečně
pohlcuje záměr snoubenců strávit spolu celý život. Pokud však předmanželské vypořádání majetku vnímáme ne jako přípravu konce manželství, ale naopak jako prevenci, stává se tento dokument důležitým vztahovým momentem, kdy se spolu oba partneři baví a transparentně domlouvají na tom, co je mé a co tvé.

Na závěr připojujeme výrok Alfreda Adlera, který je zároveň naším doporučením pro úvahy o vstup do manželství: „Následuj své srdce, a nezapomeň si s sebou k tomu vzít svůj rozum.