HODNOTY a POSTOJE

z nichž vychází činnost APERIA

Aperio > O nás > Hodnoty a postoje Aperia

Dnešní rodina a její podoby

APERIO vnímá rodinu jakou vztahovou síť dospělých a dětí, která svým členům poskytuje kromě jiného bezpečí a podporu. APERIO sleduje vývoj rodiny i proměny v jejích formách a stylech fungování. APERIO věří, že rodina je nejdůležitější sociální síť a základ pro život jednotlivce, nenahraditelný státem. APERIO proto podporuje zlepšování postavení rodin ve společnosti. Aperio podporuje mezigenerační spolupráci a soužití, i veškeré iniciativy posilující solidaritu v rodině. V případech, kdy děti nemohu být vychovávány ve své vlastní rodině, APERIO podporuje náhradní rodinnou péči (adopci, pěstounská či poručnická péče), která – na rozdíl od ústavní péče – nabízí přirozené rodinné prostředí a má pozitivní vliv na vývoj dětí. APERIO podporuje manželské sňatky mezi ženou a mužem jako závazek trvalého soužití dvou lidí, a také sňatky homosexuálních párů včetně možností adopce dětí. APERIO oceňuje funkční manželství a partnerství. Přispívá k prevenci rozpadů rodin, zejména podporou dovedností pro udržování spokojených vztahů.


Existuje mnoho definic rodiny, např. dle psychologického slovníku: “Společenská skupina spojená manželstvím/partnerstvím nebo pokrevními vztahy, odpovědností a vzájemnými vztahy”.

Jak vnímá APERIO rodinu

Jakou vztahovou síť dospělých a dětí, která svým členům poskytuje kromě jiného bezpečí a podporu.

Sleduje vývoj rodiny i proměny v jejích formách a stylech fungování

Věří, že rodina je nejdůležitější sociální síť a základ pro život jednotlivce, nenahraditelný státem; rodina má velký vliv nejen na vývoj osobností jednotlivců, ale i na to, jak vypadá naše společnost.

  • APERIO proto obecně podporuje RODINU a zejména zlepšování postavení rodin ve společnosti. Respektuje fakt, že rodiny mají různé podoby, a nikoho nediskriminuje.

  • Při své práci APERIO sleduje nedostatečnou připravenost mnoha dospělých na rodičovství a proto podporuje informovanost a různé formy přípravy na rodičovství.

  • Aperio podporuje uzavírání sňatků, nejen jako vyjádření přijetí osobní zodpovědnosti, ale i způsobu ochrany obou partnerů a dětí v případě nečekaných událostí (úmrtí jednoho z partnerů, rozchod). Zároveň APERIO respektuje volbu nesezdaného soužití a věří, že v něm mohou být děti vychovávány stejně dobře, jako v manželství.

  • Aperio podporuje mezigenerační spolupráci a soužití, i veškeré iniciativy posilující solidaritu v rodině (např. legislativní návrh možnosti převodu části vlastního důchodového spoření jako příspěvek ke starobnímu důchodu vlastních rodičů). Pomoc státu rodinám s dětmi pokládá APERIO za nejlepší důchodovou reformu.

  • APERIO podporuje rovné příležitosti (práva i povinnosti) pro ženy a muže v rodině. V realitě ČR podporuje APERIO mj. aktivní otcovství, vyšší míru zapojení mužů do péče o děti i domácnost, a také zavedení otcovské dovolené (motivační legislativní opatření – viz Rakousko, Německo, Švédsko, apod.)..

  • V případech, kdy děti nemohou být vychovávány ve své vlastní rodině, APERIO podporuje náhradní rodinnou péči (adopci, pěstounská či poručnická péče), která – na rozdíl od ústavní péče – nabízí přirozené rodinné prostředí a má pozitivní vliv na vývoj dětí. K podmínkám adopcí a pěstounství se APERIO nevyjadřuje. Doporučené odkazy –  např: www.natama.cz (Institut náhradní rodinné péče).

  • Pojmem zdravé rodičovství myslí APERIO pozitivní, zodpovědné, intuitivní, bezpečné, aktivní  a uvědomělé rodičovství. Rodič by měl svému dítěti poskytovat lásku, bezpečí a podporu, respektovat jeho vývojové potřeby, trávit s ním volný čas a naslouchat mu. Zároveň by měl stanovit a dodržovat jasná pravidla a hranice, které umožní plný rozvoj dítěte a ponechají mu prostor poučit se z chyb a nést důsledky svého jednání. Stanovisko APERIA je také v souladu s definicí zdravého rodičovství dle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy: „Pozitivní/zdravé rodičovství je chování rodičů, založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující, nenásilné, bezpečné a poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.“ Důležitým prvkem je vyváženost v uspokojování potřeb dítěte a zároveň potřeb rodičů. Za důležitou součást zdravého rodičovství považujeme také zdravý partnerský vztah rodičů, včetně uvědomění si a přijetí společné rodičovské odpovědnosti, ze které vyplývají vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovství vnímá Aperio jako školu života a jeden z nejsmysluplnějších celoživotních projektů.

Specifické formy rodin, například

 

Rodiny s jedním rodičem – Sólo rodiče: APERIO se dlouhodobě věnuje tematice sólo rodičů (samoživitelů/samoživitelek), zejm. v souvislosti s trhem práce – viz postojový list “Sólo rodiče”. Aperio mj. podporuje vyrovnávání podmínek (ze strany společnosti) pro děti z neúplných rodin, ve srovnání s dětmi  z úplných rodin.

Homosexuální páry. APERIO podporuje sňatky i rodičovství homosexuálů, včetně možností adopce dětí.

Tzv. Patchwork families – APERIO  vnímá potřeby lidí žijících s novým partnerem/kou a jeho/jejím dítětem, co se týká otázek výchovy dětí, a podporuje věnování pozornosti tomu tématu.

Aktivity Aperio pro rodiče

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
(webové, osobní a telefonické)

KURZY PRO NASTÁVAJÍCÍ RODIČE
A RODIČE

(předporodní příprava, péče o dítě, výchova, návrat do práce, komunikace v rodině, aj.)

KURZY PRO ODBORNIÍKY PRACUJÍCÍ S RODIČI

PRŮVODCE PORODNICEMI
webový nástroj

LOBBOVÁNÍ ZA LEGISLATIVU PODPORUJÍCÍ RODIČE
(slaďování práce a rodiny – např. místa pro děti ve školkách, zálohované výživné)

VÝZKUMY, ANALÝZY, PUBLIKACE

PROJEKTY ZA LEPŠÍ POSTAVENÍ RODIČŮ NA TRHU PRÁCE

Další aktivity specificky určené
SÓLO RODIČŮM

previous arrow
next arrow
Slider

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás