Miloslavě brzy skončí mateřská dovolená a půjde na rodičovskou dovolenou. Zbývá jí ale ještě řádná dovolená, kterou nestihla vyčerpat před nástupem na mateřskou dovolenou před porodem. Zavolala na právní linku Aperio, aby probrala, jak má postupovat při čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou. Poradkyně jí pomohla s výpočtem nároku na dovolenou dle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2021. Zároveň Miloslavu upozornila, že během čerpání řádné do‐ volené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou není žena v ochranné době a není tudíž chráněna před výpovědí. Ovšem i v případě, že by měl zaměstnavatel zákonný výpovědní důvod a výpověď by byla Miloslavě doručena, lze předpokládat, že v běhu lhůty nastoupí na rodičovskou dovolenou a dojde k přerušení výpovědní doby, která by pak doběhla až při jejím návratu zpět do práce po rodičovské dovolené.
Podmínky nároku na dovolenou za kalendářní rok 

Dovolená za (celý) kalendářní rok přísluší zaměstnanci (rodiči), kterému v kalendářním roce trval nepřetržitě pracovní poměr k témuž zaměstnavateli a odpracoval u něho 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (nebo kratší týdenní pracovní doby). Délka dovolené odpovídá délce týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

 

Podmínky nároku na poměrnou část dovolené za kalendářní rok

Poměrná část dovolené přísluší rodiči (zaměstnanci), jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, avšak za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby (nebo kratší týdenní pracovní doby) připadající na toto období. Poměrná část dovolené činí za každou odpra‐ covanou týdenní pracovní dobu v příslušném kalendářním roce jednu dvaapadesátinu týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.

Když rodič odpracuje více než dvaapadesátinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší týdenní pracovní doby, prodlouží se délka dovolené vždy o jednu dvaapadesátinu dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu nebo kratší týdenní pracovní dobu.

 

Vzorečky pro výpočet délky dovolené (3 možnosti výpočtu)

Vzoreček č. 1:

TPD (KPD) x VD = počet hodin dovolené 

Příklad: 40 x 4 = 160 hodin dovolené

 

Vzoreček č. 2:

OH : 52 týdnů (kalendářní rok) x VD = počet hodin dovolené

Příklad: 2080 : 52 x 4 = 160 hodin dovolené

 

Vzoreček č. 3:

TPD (KPD) : 52 týdnů (kalendářní rok) x OT x VD = počet hodin dovolené

Příklad: 40 : 52 x 52 x 4 = 160 hodin dovolené 

 

Vysvětlivky ke vzorečkům:

TPD = stanovená týdenní pracovní doba (např. 40, 37,5, 38 hod)

KPD = sjednaná kratší pracovní doba (např. 30 hod)

VD = výměra dovolené používaná u zaměstnavatele (např. 4, 5, 6, 8 týdnů)

OH = odpracované hodiny

OT = odpracované týdny

 

Právo na dovolenou je tak ve výsledku vyjádřeno v hodinách, avšak při zachování požadavku, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.

 

VLIV PŘEKÁŽEK V PRÁCI NA DOVOLENOU

Důležité osobní překážky v práci jsou pro účely výpočtu dovolené považovány za výkon práce, a to buď v celém rozsahu (tzv. nelimitované překážky v práci), nebo do určitého limitu (tzv. limitované překážky v práci). Rozlišujeme je takto:

 

A) Nelimitované překážky v práci jako výkon práce pro účely dovolené 

Nelimitované překážky – započítávají se v celém rozsahu:

 1. dočasná pracovní neschopnost vzniklá v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 2. mateřská dovolená a rodičovská dovolená příslušející zaměstnanci do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, 
 3. důležité osobní překážky v práci uvedené v nař. vl. č. 590/2006 Sb. (tj. vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení, účast zaměstnance na svatbě, pohřbu rodinného příslušníka, doprovod rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení atd.),
 4. doba ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti a doba péče o dítě mladší než 10 let podle § 191 ZP nebo dlouhodobé péče podle § 191a ZP – viz § 348 odst. 1 písm. a) ZP,
 5. další překážky v práci na straně zaměstnance upravené v právních předpisech; jedná se například o překážky v práci z důvodu obecného zájmu (výkon veřejné funkce, výkon občanské povinnosti, jiné úkony v obecném  zájmu – např. dárcovství krve, pracovní volno související s brannou povinností (§ 204 zákoníku práce), školení, jiné formy přípravy nebo studia (§ 205 zákoníku práce), 
 6. překážky na straně zaměstnavatele – § 207 až § 209 zákoníku práce, např. prostoj, přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy,
 7. do odpracované doby se pro účely dovolené v plném rozsahu započítávají doby uvedené v § 348 odst. 1 zákoníku práce, například dovolená.

ZÁPOČET v celém rozsahu

PODMÍNKY:

 • nevyžaduje se zde skutečný výkon práce mimo dobu trvání těchto překážek v práci, 
 • nelimitovaná překážka musí trvat alespoň 4 týdny v příslušném kalendářním roce, aby právo na dovolenou vzniklo.

VÝPOČET: podle jednoho ze vzorečků – nejlépe podle vzorečku č. 2 nebo č. 3.

 

B) Limitované překážky v práci jako výkon práce pro účely dovolené 

Limitované překážky – započítávají se do určitého limitu:

 1. dočasná pracovní neschopnost, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
 2. karanténa nařízená podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 3. rodičovská dovolená, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 4. jiné důležité osobní překážky v práci podle § 199 odst. 1 zákoníku práce. Jedná se o překážky v práci sjednané v kolektivní nebo jiné smlouvě nebo stanovené ve vnitřním předpisu (např. sick days, doprovod dítěte první školní den), které nejsou upraveny v právních předpisech.

ZÁPOČET do limitu: 20násobek týdenní nebo kratší pracovní doby – např. 800 hod (20 x 40hodinová pracovní doba).

PODMÍNKA ZÁPOČTU:

 • Skutečné odpracování alespoň 12násobku stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby – např. 480 hodin (40hodinová pracovní doba x 12).
 • Do tohoto limitu (12násobku) se vedle skutečného výkonu práce započítávají níže uvedené nelimitované překážky v práci. Limitované překážky v práci se do tohoto limitu (12násobku) nezapočítávají.

VÝPOČET: podle jednoho ze vzorečků – nejlépe podle vzorečku č. 2 nebo č. 3.

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly: 

 • Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo.
 • Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. 
 • Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpání dovolené. 
 • Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.
 • S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze na základě jeho písemné žádosti část dovolené za kalendářní rok, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů, převést do následujícího kalendářního roku.
 • Nemůže-li být dovolená vyčerpána do konce příslušného kalendářního roku nebo byla-li její část převedena na základě písemné žádosti zaměstnance do následujícího kalendářního roku, je zaměstnavatel povinen určit ji zaměstnanci tak, aby byla vyčerpána nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.
 • Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.
 • Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.
 • Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny.
 • Dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.
 • Na dovolenou lze započítat pouze celé násobky hodin; celý násobek je vždy 40 hodin, 80 hodin atd. K hodinám nad celý násobek se při výpočtu nepřihlíží.
 • Zaměstnanci, který byl vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb do jiného členského státu Evropské unie, nepřísluší náhrada mzdy nebo platu za dovolenou v rozsahu, ve kterém mu náhrada za dovolenou přísluší podle právních předpisů členského státu, do něhož byl vyslán.
 • Zaměstnavatel může dovolenou krátit jen za neomluveně zameškanou směnu, a to o počet neomluveně zameškaných hodin; neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn lze sčítat.
 • Právo na dovolenou, které vzniklo před 1. 1. 2021, a čerpání této dovolené (dovolené z roku 2020), i když bude čerpána po 1. 1. 2021, se bude řídit právní úpravou dovolené platnou před 1. 1. 2021.
 • Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru. 

 

Pravidla pro čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské/rodičovské dovolené 

Čerpání dovolené v  souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly: 

 • Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.
 • Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným (např. z důvodu rizikového těhotenství) nebo z  důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou lze vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené. 
 • Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené. 
 • Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

 

ŽÁDOST O DOVOLENOU PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Požádá‐li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Oproti dřívější právní úpravě, kdy se takto čerpaná dovolená nekrátila, se nyní musí dovolená spočítat podle pravidel uvedených v této kapitole. 

Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.

Vzor žádosti o dovolenou

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele.

Vzor: Dne 16. 10. 2020 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 22. 11. 2020 se mi narodil syn Jan. Dne 29. 4. 2021 mi skončila mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou za výkon práce. Žádám o čerpání dovolené za rok 2021 tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou. Po vyčerpání Vámi vypočtené řádné dovolené za rok 2021 žádám o čerpání rodičovské dovolené, a to do 2 (3) let věku mého syna.

Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou, v tomto případě před 30. 4. 2021.

 

Dovolená a rodičovský příspěvek

Souběh rodičovského příspěvku a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje.

Příklad:

Výpočet dovolené čerpané bezprostředně po mateřské dovolené 

Matka nastoupila počátkem listopadu 2020 na mateřskou dovolenou. V roce 2020 nebyla v pracovní neschopnosti a v tomto zaměstnání pracuje více jak 10 let. V této souvislosti žádá o informaci, zda je možné zbývající dovolenou za rok 2020 v rozsahu 9,5 dne vyčerpat v návaznosti na mateřskou dovolenou, tedy 1. den po skončení mateřské spolu s dovolenou za rok 2021. Dále prosí o informaci, zda se dle novely zákoníku práce zákona č. 285/2020 Sb. účinné od 1. 1. 2021 něco pro ni mění, nebo zda zůstává vše při starém a platí, že se délka dovolené za rok 2021 nekrátí v případě čerpání dovolené bezprostředně po mateřské dovolené. A zda jí tak zůstává nárok na plnou výměru za rok 2021, tj. 20 dnů, kterou je možné čerpat v návaznosti po mateřské dovolené, pokud o to požádá. Ptá se tedy, zda je možné čerpat v návaznosti na mateřskou celých 29,5 dne (9,5 + 20), pokud zaměstnavatele požádá a ten bude svolný k převodu zbývající dovolené.

Dovolenou, kterou si matka nevybere v roce 2020, může vybrat příští rok, nejlépe v návaznosti na ukončení mateřské dovolené (MD).

Nadále platí úprava dle § 217 odst. 5 zákoníku práce, požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět.

Už ale nikde nenajdeme ustanovení o tom, že tato dovolená se nekrátí. Nelze tedy automaticky započítat celou výměru dovolené za kalendářní rok.

Na celou dovolenou by matka měla nárok, kdyby odpracovala v kalendářním roce 52 týdnů. Budeme proto počítat poměrnou část dovolené, kdy podmínkou je odpracování 4 týdnů v kalendářním roce.

Dále je třeba vědět, že rodičovská dovolená se do „odpracované doby“ započte v rozsahu nejvýše 800 hodin a podmínkou je odpracování 12násobku týdenní pracovní doby.

Pořád však platí, že mateřská dovolená a samotná dovolená jsou pro účely dovolené považovány za výkon práce. 

Vycházíme z následujícího zadání:

 • 8hodinová pracovní doba, 40 hodin týdně,
 • výměra dovolené pro rok 2021 4 týdny v kalendářním roce, 
 • 9,5 dne dovolené za rok 2020, tj. 1,9 týdne nebo 76 hodin,
 • odchod na MD 2. 11. 2020,
 • v roce 2021 MD trvá 20 týdnů, tj. 800 hodin,
 • rodičovská dovolená (RD) 800 hodin.

 

Krok 1: nejprve spočítáme nárok na dovolenou pro rok 2021.

Odpracovaná doba: 

20 týdnů MD + 1,9 týdnů dovolené za rok 2020 + 20 týdnů za RD v roce 2021 = 41,9 týdnů, odpracovaná doba, tj. 1676 hodin, započteme 1640 hodin, k 36 hodinám se nepřihlíží.

Počítáme podle vzorečků uvedených v této kapitole. 

Výpočet podle vzorečku č. 3:

TPD (KPD) : 52 týdnů (kalendářní rok) x OT x VD = počet hodin dovolené
40 : 52 x 41,9 x 4 = 128,923 hodin = 129 hodin dovolené, tj. 16 dní dovolené, tj. 3,2 týdne

Výpočet podle vzorečku č. 2:

OH : 52 týdnů (kalendářní rok) x VD = počet hodin dovolené

1640 : 52 x 4 = 126,154 = 127 hodin dovolené, tj. 16 dní,  tj. 3,2 týdne

 

Krok 2: vypočtené 3 týdny (viz krok 1) přičteme k odpracované době.

Odpracovaná doba: 

20 týdnů MD + 1,9 týdnů dovolené za rok 2020 + 20 týdnů za RD v roce 2021 + 3,2 týdne dovolené za rok 2021 = 45,1 týdne, tj. 1804 hodin, započteme 1800 hodin, ke 4 hodinám se nepřihlíží.

Výpočet podle vzorečku č. 3:

TPD (KPD) : 52 týdnů (kalendářní rok) x OT x VD = počet hodin dovolené
40 : 52 x 45,1 x 4 = 138,769 = 139 hodin dovolené, tj. 17,34 = 17 dní dovolené za rok 2021

Výpočet podle vzorečku č. 2:

OH : 52 týdnů (kalendářní rok) x VD = počet hodin dovolené
1800 : 52 x 4 = 138,462 = 139 hodin dovolené, tj. 17,34 = 17 dní dovolené za rok 2021

Podle § 216 odst. 5 nové právní úpravy ZP účinné od 1. 1. 2021 se dovolená zaokrouhluje na celé hodiny nahoru. Zaokrouhlováním může dojít k odchylkám při výpočtu. Nepřihlíží se k hodinám nad celé násobky stanovené týdenní pracovní doby. I tady může dojít k odchylkám výpočtu.

Zaměstnavatelé budou mít na výpočet dovolené počítačové programy.

 

Poznámka k příkladu:

Je třeba upozornit, že se objevují i názory, že zaměstnavatel poskytne ženě k její žádosti o dovolenou po mateřské dovolené celou dovolenou za kalendářní rok 2021 a náhradu mzdy za dovolenou, na kterou ženě nevznikl nárok, následně srazí ze mzdy. Aperio se s tímto názorem neztotožňuje a přiklání se k postupu výpočtu, který je uveden v příkladu.

Dle názoru Aperia nelze započítat 4 týdny dovolené z roku 2021 do odpracované doby z následujících důvodů:

1/ dovolenou za rok 2021 teprve musíme spočítat,

2/ v roce 2021 matka neodpracuje 52 týdnů, proto vzniká nárok na poměrnou část dovolené za rok 2021, nikoliv na celou dovolenou za rok 2021,

3/ § 217 odst. 5 ZP zůstal i pro novou právní úpravu nezměněn (tedy, že rodič může bezprostředně požádat o dovolenou po skončení MD/RD), ale

4/ zároveň nová právní úprava vypustila dřívější úpravu § 223, poslední větu odst. 1: „Dovolenou vyčerpanou podle § 217 odst. 5 před nástupem rodičovské dovolené není možné z tohoto důvodu následného čerpání rodičovské dovolené krátit.“

5/ Věta uvedená v předchozím bodě 4 již s účinností od 1. 1. 2021 v zákoníku práce není. 

Pro shora uvedené nelze započítat „předem“ 4 týdny dovolené, když nárok na dovolenou v r. 2021 teprve musíme spočítat a když je hned na začátku roku 2021 jasné, že pro nárok na celou dovolenou (4 týdny) matka nesplňuje podmínky.

INFORMACE

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • § 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění účinném od 1. 1. 2021

DOPORUČENÍ

Doporučujeme požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou. Je třeba požádat dříve, než skončí mateřská dovolená. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět. V případě, že požádat zaměstnavatele nestihnete a budete čerpat rodičovskou dovolenou, pak je možné zbývající dovolenou vyčerpat po skončení rodičovské dovolené. Výměra takto čerpané dovolené však již může být nižší, než když bude dovolená čerpána bezprostředně po mateřské dovolené. Jestliže zaměstnavatel vaší žádosti nevyhoví, obraťte se na odborovou organizaci, pokud u vašeho zaměstnavatele působí. Ta zpravidla má k dispozici odborné zázemí a zaměstnavateli vysvětlí správný postup. Často totiž dochází k chybám z důvodu neznalosti zákona (mzdové účtárny), nikoliv neochoty zaměstnavatele žádosti vyhovět. Dále je možné podat stížnost na oblastní inspektorát práce, který může provést kontrolu ohledně dodržování zákoníku práce.

 

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF