Miloslava nastoupila na mateřskou dovolenou pár týdnů před narozením syna. Čerpání mateřské ji mělo uplynout po 28 týdnech, poté by přešla na rodičovskou dovolenou. Věděla přitom, že jí zbývá ještě řádná dovolená, kterou nestihla vyčerpat před nástupem na mateřskou. Miloslava s poradkyní probrala nejvýhodnější postup při čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou tak, aby jí nebyla dovolená krácena. Poradkyně pomohla s výpočtem nároku na dovolenou, na kterou vznikl nárok čerpáním mateřské dovolené. Zároveň poradkyně Miloslavu upozornila, že v této souvislosti je důležité pamatovat na to, že během čerpání řádné dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou není žena v ochranné době, a není tudíž chráněna před výpovědí.
Podmínky nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část

Rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Podmínky nároku na dovolenou za odpracované dny

Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce. Nejspíše od 1. ledna 2021 nabude účinnosti novela zákoníku práce, která změní právní úpravu dovolené. Změnit se má výpočet dovolené – měl by vycházet z počtu skutečně odpracovaných hodin, nikoli pracovních dní. Spravedlivější by měl být především pro zaměstnance s nepravidelně rozvrženou týdenní pracovní dobou.

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ DOVOLENÉ

Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:

 • Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána v celku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.
 • Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.
 • Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.
 • Není‑li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec, tj. od 1. července.
 • Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.

PRAVIDLA PRO ČERPÁNÍ DOVOLENÉ V SOUVISLOSTI S ČERPÁNÍM MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:

 • Nemůže‑li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným (např. z důvodu rizikového těhotenství) nebo z důvodu čerpání mateřské či rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. To znamená, že nevyčerpanou dovolenou lze vyčerpat až po skončení rodičovské dovolené.
 • Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.
 • Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

ZA VÝKON PRÁCE Z HLEDISKA NÁROKU NA DOVOLENOU SE POVAŽUJE MIMO JINÉ TAKÉ

 • mateřská dovolená;
 • doba rodičovské dovolené otce dítěte po dobu 22 týdnů od narození dítěte;
 • dovolená.

Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce. ZA VÝKON PRÁCE SE Z HLEDISKA NÁROKU NA DOVOLENOU NEPOVAŽUJE NAPŘ.

 • rodičovská dovolená;
 • dočasná pracovní neschopnost.

Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.

Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 9. 1. 2020 do 24. 7. 2020. Matka v roce 2020 „odpracuje“ alespoň 60 pracovních dní, proto od dne 25. 7. 2020 má nárok na čerpání dovolené za kalendářní rok 2020 v celé roční výměře za předpokladu, že pracovní poměr bude trvat po celý kalendářní rok.
Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 9. 8. 2019 do 21. 2. 2020, tj. v roce 2019á mateřskou dovolenou v době od 1. 1. 2020 do 21. 2. 2020. Matka v roce 2020 „odpracuje“ 36 pracovních dní, tudíž má nárok na dovolenou v délce 1/12 dovolené za „odpracovaných“ 21 dnů, tj. jeden a půl dne za kalendářní rok 2020 (při nároku na čtyři týdny dovolené).

ŽÁDOST O DOVOLENOU PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Požádá‑li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.

Vzor žádosti o dovolenou

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Vzor žádosti: Dne 16. 10. 2019 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 22. 11. 2019 se mi narodil syn Jan. Dne 29. 4. 2020 mi skončila mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Žádám o čerpání celé dovolené za rok 2020, tj. v rozsahu čtyř týdnů tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, tj. od 30. 4. 2020 do 29. 5. 2020. Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou, v tomto případě před 30. 4. 2020. V konkrétním případě dovolená bude čerpaná včetně dvou státních svátků (1. 5. a 8. 5. ), proto se celková doba prodlouží o dva dny.

KRÁCENÍ DOVOLENÉ

V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 roční výměry a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12 roční výměry.

Příklad: Matka čerpala mateřskou dovolenou od 16. 10. 2019 do 30. 4. 2020, ale po skončení mateřské dovolené nepožádala o čerpání dovolené za rok 2020 (za rok 2019 měla dovolenou vyčerpanou) a na mateřskou dovolenou navázala rovnou čerpáním rodičovské dovolené. Matce vznikl za rok 2020 nárok na celou dovolenou, protože „odpracovala“ 60 pracovních dní. Zameškala však v důsledku čerpání rodičovské dovolené 167 pracovních dní (tj. od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020). Dovolená se tak zkrátila o 1/12 dovolené za prvních 100 dní čerpání rodičovské dovolené a dále za každých 21 dní čerpání rodičovské dovolené o další 1/12 dovolené, tj. o další 3/12 dovolené. Došlo k celkovému krácení dovolené o 4/12 (u roční výměry čtyři týdny, tedy o šest a půl dne dovolené). Kdyby matka zažádala o čerpání dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, měla by nárok na čerpání dovolené v rozsahu celých čtyř týdnů.

DOVOLENÁ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Souběh rodičovského příspěvku a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje.

INFORMACE

Webová poradna APERIO Oblastní inspektorát práce.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

§ 211 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

DOPORUČENÍ

Doporučujeme požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou. Nedochází tak ke krácení této dovolené. Je třeba požádat dříve, než skončí mateřská dovolená. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět. V případě, že požádat zaměstnavatele nestihnete a budete čerpat rodičovskou dovolenou, pak je možné zbývající dovolenou vyčerpat po skončení rodičovské dovolené. Takto čerpaná dovolená však již může podléhat zákonnému krácení. Jestliže zaměstnavatel vaší žádosti nevyhoví, obraťte se na odborovou organizaci, pokud u vašeho zaměstnavatele je. Ta zpravidla má k dispozici odborné zázemí, které zaměstnavateli vysvětlí správný postup. Často totiž dochází k chybám z důvodu neznalosti zákona (mzdové účtárny), nikoliv neochoty zaměstnavatele žádosti vyhovět. Dále je možné podat stížnost na oblastní inspektorát práce, který může provést kontrolu ohledně dodržování zákoníku práce.

Dovolená v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou Miloslava

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 
PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF