Podmínky přihlášení a účasti na kurzech/programech Aperia a informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., IČ: 26528215, sídlem: V Luhu 6, Praha 4, 14000, Česká republika (dále také jen jako “Aperio” nebo „organizace“) .

 

Jak to funguje

Aperio využívá google formuláře k přihlašování na kurzy a vzdělávací programy.  

Pokud máte zájem přihlásit se, vyplníte do přihlášky požadované  údaje o sobě – viz níže. Kliknutím na políčko s textem “Uzavírám smlouvu s Aperiem” uzavřete s naší organizací smlouvu, kterou akceptujete podmínky našich kurzů a programů, včetně informací o tom, jak budeme s vašimi osobními údaji zacházet.

 

Zákonný rámec týkající se zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

 

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici údaje, které  do přihlášky zadáte, a to: jméno, příjmení, email, telefon,obec příp. adresu, počet a věk dětí, vzdělání, zaměstnání, rodinná situace a potíže, vaše očekávání, datum narození (v některých programech), které zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce za následujícími účely:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefon, datum narození a adresa – slouží ke kontaktu a komunikaci s vámi ohledně návštěvy kurzů/programů a administrace a dále k evidenci podpořených osob pro donora za účelem kontroly (monitorovací systém ESF)
 • obec, kde žijete, počet a věk dětí, rodinná situace, informace o vzdělání a zaměstnání slouží pro výběr účastníků kurzů/programů na základě povinných kritérií daných grantem/donorem a jako doklad o splnění těchto kriterií u vybraných účastníků
 • informace o vašich dovednostech a očekáváních od kurzu/programu slouží k lepšímu zacílení kurzů/programů na vaše potřeby

 

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace (údaje získané od vás vyplněním vstupních a výstupních hodnotících dotazníků) a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků. K vámi poskytnutým výše uvedeným údajům můžeme také přiřadit informace o službách Aperia, které jste využili, což slouží opět ke statistickým účelům pro naše vnitřní potřeby.

 

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost sběru některých dalších  osobních údajů, jako je jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, informace o kurzech/programech které jste navštívili, které archivujeme zejména pro účely účetnictví (na dokladech k vyúčtování např. cestovného, či ubytování) a dále pro donora za účelem případné kontroly.  

 

Uzavřením smlouvy s Aperiem dále berete na vědomí, že během kurzu/programu na základě § 6.1f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů může být Aperiem, nebo osobou jím pověřenou z akce pořizován audiovizuální záznam a fotografie, na nichž může být zachycena i vaše osoba. Záznam a fotografie mohou být použity správcem za účelem prezentace této akce, jakožto činnosti spolku APERIO na jeho webových stránkách a sociálních sítích, případně v propagačních materiálech, nebo mohou být poskytnuty dalším subjektům za účelem informování o akci v médiích. Účelem není identifikovat konkrétní účastníky akce. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů a s výše uvedeným způsobem užití.

 

Kde a jak osobní údaje uchováváme a chráníme

Používáme hesly zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Pokud zaškrtnete souhlas se zasíláním newsletteru a informací o činnosti Aperia, budou některé vaše údaje z přihlášky – konkrétně jméno, příjmení, e-mail a kraj –  zařazeny do databáze Aperia s názvem Nasidarci.cz, která je vedena externím zpracovatelem Josefem Jelínkem, se kterým máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu.

Správce i zpracovatel přijali dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a směrnicí Aperia o ochraně osobních údajů. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

 

Doba uchování osobních údajů

 • Informace vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy  zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace kurzů/programů, účetnictví a evidence pro donora. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt. Údaje, které nepotřebujeme pro archivační účely, smažeme vždy do 3 měsíců po ukončení trvání projektu, ze kterého byla služba financována..
 • Informace vámi poskytnuté na základě vašeho souhlasu (se zasíláním newsletteru a informací o činnosti Aperia) zpracováváme v databázi Aperia po dobu do odvolání souhlasu. Poté poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme.

Jaká máte práva

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů, či provedli některé operace s osobními údaji.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.  
 • Tam, kde jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.: aperio@aperio.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Postup pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz. 

 

Podmínky přihlašování a účasti na kurzech/programech

Beru na vědomí, že Aperio během kurzů/programů nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka/ice kurzu/programu.

Jsem informován/a o tom, že Aperiem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi/ici v souvislosti s účastí na kurzu/programu.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás