Podmínky přihlášení a účasti na kurzech a informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., IČ: 26528215, sídlem: V Luhu 6, Praha 4, 14000, Česká republika (dále také jen jako “Aperio” nebo „organizace“) .

Jak to funguje

Aperio využívá google formuláře k přihlašování na kurzy.

Pokud máte zájem přihlásit se,  vyplníte do přihlášky základní údaje o sobě – viz níže. Kliknutím na rámeček s textem “Odeslat” uzavřete s naší organizací smlouvu, kterou akceptujete podmínky našich kurzů – viz níže, včetně informací o tom, jak budeme s vašimi osobními údaji zacházet.

Zákonný rámec týkající se zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici údaje, které  do přihlášky zadáte, a to: jméno, příjmení, email, telefon, kraj, u předporodních kurzů – předpokládaný termín porodu, u Kurzů přípravy lektorek na rodičovství (dále jen KLPR) – dosažené vzdělání a pracovní CV, adresa trv. pobytu, počet dětí, datum narození (pokud je vyplníte), které zpracováváme za následujícími účely:

 • jméno, příjmení, e-mail a telefon – slouží ke kontaktu a komunikaci s vámi ohledně návštěvy kurzu, administrace a plateb
 • předpokládané datum porodu – u těhotných – pro určení optimálního termínu pro kurzy přípravy na porod a rodičovství a péče o dítě
 • kraj pobytu – pro statistické účely o aktivitách Aperia
 • adresa a datum narození – jen u kurzů KLPR – za účelem vystavování certifikátů o studiu
 • vzdělání a zaměstnání, počet dětí – jen u kurzů KLPR – pro účely přijímacího řízení na kurz (dobrovolné údaje)

Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření statistik pro interní potřeby naší organizace a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků. K vámi poskytnutým výše uvedeným údajům můžeme také přiřadit informace o službách Aperia, které jste využili, což slouží opět ke statistickým účelům pro naše vnitřní potřeby.

Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních údajů, zejména pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, kurz který jste navštívili a výše zaplacené částky za kurz.

Uzavřením smlouvy s Aperiem dále berete na vědomí, že během kurzu na základě § 6.1f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů bude Aperiem, nebo osobou jím pověřenou může být z akce pořizován audiovizuální záznam a fotografie, na nichž může být zachycena i vaše osoba. Záznam a fotografie mohou být použity správcem za účelem prezentace této akce, jakožto činnosti spolku APERIO na jeho webových stránkách a sociálních sítích, případně v propagačních materiálech, nebo mohou být poskytnuty dalším subjektům za účelem informování o akci v médiích. Účelem není identifikovat konkrétní účastníky akce. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas s pořizováním těchto záznamů a s výše uvedeným způsobem užití.

 

Kde a jak osobní údaje uchováváme a chráníme

Používáme hesly zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie. To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany. Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Pokud zaškrtnete souhlas se zasíláním newsletteru a informací o činnosti Aperia, budou některé vaše údaje z přihlášky – konkrétně jméno, příjmení, e-mail a kraj –  zařazeny do databáze Aperia s názvem Nasidarci.cz, která je vedena externím zpracovatelem Josefem Jelínkem, se kterým máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu.

Správce i zpracovatel přijali dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a směrnicí Aperia o ochraně osobních údajů. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

 

Doba uchování osobních údajů

 • Informace vámi poskytnuté na základě uzavřené smlouvy (uzavíráte odesláním přihlášky) zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro účely administrativy a organizace kurzů účetnictví a evidence. Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti, uchováváme po dobu zákonných archivačních lhůt. Údaje, které nepotřebujeme pro archivační účely, smažeme vždy na konci kalendářního roku po ukončení roku, ve kterém byla poskytnuta služba.
 • Informace vámi poskytnuté na základě vašeho souhlasu (se zasíláním newsletteru a informací o činnosti Aperia) zpracováváme v databázi Aperia po dobu do odvolání souhlasu. Poté poskytnuté údaje anonymizujeme nebo smažeme.

 

Jaká máte práva

Podle právních předpisů o OOÚ máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace o vašich právech, která máte jako subjekt údajů, či provedli některé operace s osobními údaji.

 • Právo na přístup: Máte právo na kopii osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžete uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti organizace, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o OOÚ.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
 • Tam, kde jste poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.

 

Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

Jak uplatnit svá práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na kontaktní adrese APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.: aperio@aperio.cz.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Postup pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

Podmínky přihlašování a účasti na kurzech

Beru na vědomí, že Aperio během kurzů nepřebírá odpovědnost za škodu za odložené věci účastníka/ice kurzu.

Jsem informován/a o tom, že Aperiem nebylo uzavřeno žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi/ici v souvislosti s účastí na kurzu.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás