Petra je sólo matka, vychovává tříletého syna. Syn chodí do školky a Petra pracuje na dohodu o provedení práce. Na všechny platby je sama, výživné na syna nedostává, protože otec je neznámý. Od státu dostává pouze nízký rodičovský příspěvek a příspěvek na bydlení. Každý měsíc tak jejich příjmy vystačí na základní životní potřeby a nemohou si se synem vytvořit žádnou finanční rezervu.

Do závažných finančních potíží se dostala, když zavřeli mateřskou školu během protiepidemických opatření na jaře 2020 a ona musela zůstat se synem doma. Jako ostatní zaměstnanci s dohodou o provedení práce neměla v té době nárok na dávku ošetřovného. Během pár měsíců s ní firma přestala počítat a Petra o práci přišla. Aby toho nebylo málo, ve stejné době definitivně vypověděla službu jejich stará chladnička. Na novou ale neměla Petra žádné ušetřené peníze. Obrátila se tedy na poradnu Aperio, aby zjistila, jak se z této svízelné situace může dostat. Poradkyně jí doporučila, ať zkusí požádat úřad práce o mimořádnou okamžitou pomoc. Jedná se o jednorázovou dávku pro člověka, který se vlivem nedostatku prostředků prokazatelně ocitne ve finanční nouzi.

CO JE DÁVKA MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC

Mimořádná okamžitá pomoc se řadí mezi sociální dávky v hmotné nouzi. Stát ji poskytuje jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je třeba poskytnout pomoc bezprostředně.

Tato potřeba bezprostřední pomoci může nastat při nenadálé životní události, kdy:

 • hrozí újma na zdraví (osoba má nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tj. 2 490 Kč),
 • nastala vážná mimořádná událost (např. živelní pohroma, požár),
 • je nezbytný výdaj např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh,
 • je nezbytný výdaj na vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte,
 • je nezbytný výdaj na pořízení nebo opravu nezbytného základního vybavení domácnosti,
 • hrozí sociální vyloučení (např. při propuštění z výkonu trestu odnětí svobody).

Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou (až na výjimku) jednorázovou. Nárok vzniká v okamžiku, kdy je osoba úřadem uznána za osobu v hmotné nouzi, protože se dostala do některé z šesti sociálních situací uvedených v zákoně.

Mimořádná okamžitá pomoc náleží žadateli v kalendářním měsíci, ve kterém byla uplatněna písemná žádost a zároveň nastala situace, pro kterou je pomoc žádána. Písemná žádost se podává na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, kde je žadatel hlášen k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod krajské pobočky Úřadu práce ČR, v němž je žadatel hlášen k trvalému pobytu, může být uplatněna písemná žádost i mimo tento správní obvod, tzn. na kontaktním pracovišti v rámci krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž správním obvodu k situaci došlo. Dávka se poskytuje na základě celkového zhodnocení individuální a příjmové, sociální a majetkové situace žadatele (u některých situací společně posuzované osoby) a odůvodněnosti konkrétního výdaje.

Mimořádná okamžitá pomoc by se neměla poskytovat na již uhrazený náklad, protože v ten okamžik již prostředky k úhradě nákladu potřeba nejsou. Výjimečně lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout i v situacích, kdy osoba musela již určitý náklad uhradit před podáním žádosti či před jejím vyhodnocením. Mimořádná okamžitá pomoc se neposkytuje na léky, na zdravotnické zákroky, na kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo na úhradu náhradních dílů.

Situace, v nichž lze mimořádnou okamžitou pomoc poskytnout

 1. Osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakující se dávky (tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví.

Dávku lze poskytnout pouze v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima, v případě nezaopatřeného dítěte do jeho životního minima.

 1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby (osob společně posuzovaných) jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

Maximální výše dávky může činit 15násobek částky životního minima jednotlivce.

 1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu.

Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní potřebný a odůvodněný výdaj.

 1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. lednička, pračka, postel).

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.

 1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě (osobám společně posuzovaným), která nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k uhrazení odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí (například škola v přírodě, sportovní činnost, kroužek).

Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.

 1. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta osobě, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením.

Sociální vyloučení může hrozit zejména osobě, která:

 1. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, nebo
 2. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti, nebo
 3. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo
 4. nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo
 5. je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.

V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce. Tuto dávku je možné přiznat s ohledem na konkrétní situaci osoby opakovaně i v jednom měsíci.

Jak o dávku požádat

Formulář pro podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc naleznete na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc, kde jsou i pokyny pro vyplnění a další přílohy potřebné pro podání žádosti.

Žádost je možno podat v listinné podobě na příslušném pracovišti Úřadu práce ČR nebo elektronickou formou e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím datové schránky.

 

DALŠÍ INFORMACE

https://www.uradprace.cz/

https://www.mpsv.cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 

DOPORUČENÍ

V případě, že se dostanete do některé ze životních situací, které by mohly založit nárok na mimořádnou okamžitou pomoc, nebojte se o ni požádat a nedejte se odradit možným zamítavým názorem úředníka na úřadu práce. Není nutno vůbec žádost podávat osobně, zašlete ji poštou. Je lepší o pomoc požádat a případně ji pro nesplnění zákonných podmínek nezískat, než to předem vzdát a nepožádat o ni vůbec.

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 
PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF