Aperio > O nás > Naše projekty

Naše projekty

Víte, že za sedmnáct let jsme pro vás uskutečnili přes třicet projektů? Pomohli jsme spoustě sólo rodičů nastartovat novou kariéru, sbírali jsme zkušenosti i v Norsku. Podpořili jsme mnoho tátů v jejich rodičovské roli, naši experti zodpověděli stovky dotazů v online Poradně … 
Tohle všechno se nám podařilo díky dotační podpoře a vašim darům. Děkujeme.

Současné projekty

Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem a rozchodem v ČR

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF.
Reg. č. projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011462

Cílem projektu je podpora rodičů, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a zároveň podpora jejich dětí. Rodiče podpoříme zejména edukací a poradenstvím, poskytneme jim klíčové informace a dovednosti pro zvýšení schopnosti konstruktivně řešit konfliktní (zejm. rozchodové) situace a tím eliminovat dopad konfliktu na děti. Zkušenosti z práce s rodinami zpracujeme a předáme je odborníkům (pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, soudcům, apod.), se kterými budeme spolupracovat na zkvalitnění systému služeb pro dospělé i děti, kteří se rozcházejí či rozvádějí.

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

 1. Edukace a skupinová podpora rodin
 2. Individuální podpora rodičů (poradenství)
 3. Podpora dětí zasažených rozchodem rodičů
 4. Spolupráce s odborníky

Projekt cílí na podporu rodičů zejména ze Středočeského, Olomouckého a Pardubického kraje. Přímou prací a edukací podpoříme 48 rodičů, 40 dětí a navážeme spolupráci min. s 20 odborníky. Dalších cca 300 rodičů získá v poradenství účinné informace napomáhající konstruktivnímu řešení konfliktu v rodině a využívání pozitivních rodičovských praktik.

Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí
ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů
v Praze

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF.
Reg. č. projektu CZ. 03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011244

 

Cílem projektu je podpora rodičů, kteří se rozvádějí nebo rozcházejí a zároveň podpora jejich dětí. Rodiče podpoříme zejména edukací a poradenstvím, poskytneme jim klíčové informace a dovednosti pro zvýšení schopnosti konstruktivně řešit konfliktní (zejm. rozchodové) situace a tím eliminovat dopad konfliktu na děti. Zkušenosti z práce s rodinami zpracujeme a předáme je odborníkům (pracovníkům OSPOD, sociálním pracovníkům, soudcům, apod.), se kterými budeme spolupracovat na zkvalitnění systému služeb pro dospělé i děti, kteří se rozcházejí či rozvádějí.

V rámci projektu budeme realizovat tyto aktivity:

 1. Edukace a skupinová podpora rodin
 2. Individuální podpora rodičů (poradenství)
 3. Podpora dětí zasažených rozchodem rodičů
 4. Spolupráce s odborníky

Projekt cílí na podporu rodičů z Prahy. Přímou prací a edukací podpoříme 48 rodičů, 40 dětí a navážeme spolupráci min. s 20 odborníky. Dalších cca 200 rodičů získá v poradenství účinné informace napomáhající konstruktivnímu řešení konfliktu v rodině a využívání pozitivních rodičovských praktik.

Tři klíče k silné rodině

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF.
Reg. č. projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001986.

Dlouhodobé vzdělávání, poradenství a provázení (koučink, mentoring) – mají za cíl zvýšit dovednosti a informovanost sólo rodičů a znevýhodněných osob pečujících o malé děti v oblasti rodičovství, osobní efektivity a začlenění na trh práce.

Program je založený na zkušenostech a metodikách spolku APERIO a zahraničních organizací, se kterými APERIO spolupracuje. Podpoříme celkem 120 účastníků/ic z celé ČR; dalších 160 osob obdrží bagatelní podporu (poradenství).

Abychom dosáhli dlouhodobého efektu a maximalizovali pravděpodobnost sociálního začlenění pro cílové skupiny, poskytujeme CS komplexní podporu sestávající z těchto aktivit:

 1. dlouhodobý kurz: 5 víkendů po dobu 5 měsíců, v mezidobí e-learning, fokus na nácvik a osvojení sociálních, rodičovských a pracovních dovedností, a dovedností pro sebeřízení a plánování; proběhne celkem osm běhů těchto kurzů;
 2. poradenství (kdykoli v průběhu projektu): podpora při řešení aktuálních potíží či výzev, odstranění překážek pro učení; poskytneme až 3 hodiny, resp. konzultace na účastníka/ici;
 3. koučink pro účastníky kurzu (po zahájení kurzu): upevnění a prohloubení dovedností, překonání osobních výzev, zvýšení osobní efektivity; jsou poskytnuty až 3 hod/účastníka/ici;
 4. od září 2017 podpora svépomocných aktivit v komunitách jako participativní metoda práce s CS: výcvik a podpora mentorů/ek z různých regionů pro následnou a udržitelnou podporu sólo rodičů blízko jejich bydliště. Tím zajistíme udržení motivace CS pro dosažení vytyčených cílů, pokrytí potřeb dalších osob z CS, které se nezúčastnily projektu, a jejich nasměrování na další služby APERIO a dalších organizací.

Model podpory kombinující skupinové a online vzdělávání s individuální podporou, laickou i odbornou, je využíván organizacemi v zemích s dlouhou tradicí práce s CS sólo rodiče a znevýhodnění rodiče (UK, Irsko), se kterými APERIO dlouhodobě spolupracuje. 80-90% těchto osob se pak vrací na trh práce nebo do vzdělávacího procesu.

Kurz probíhá v Praze, v Olomouci a v Žatci, abychom zapojili rodiče/pečovatele z celé ČR. Monitorujeme přitom zájem a možnosti potenciálních účastníků, a v případě potřeby přesuneme kurz do jiného velkého města (př. Ústí n/Labem, Ostrava). Pro usnadnění jejich účasti rodičům/pečovatelům nabízíme příspěvek na jízdné a ubytování v místě konání kurzu (2 noci) a zajistíme péči o děti.

Přečtěte si, jak proběhl první cyklus kurzů. O dojmy a zážitky se s námi podělila účastnice Dana z Brna: „Udělejte první krok a celý vesmír se dá do pohybu.“


Silnější neziskovky – silnější rodiny

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF.
Reg. č. projektu CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001986.

APERIO nabízí kvalitní a odborné služby pro rodiče v náročné situaci, ale potřebuje zvýšit své interní kapacity na zajištění vícezdrojového financování a maximalizaci dopadu služeb. Projekt vede k vytvoření a plnění strategií v oblasti PR a marketingu, fundraisingu, a HR. Bude podpořeno a vzděláno celkem 11 zaměstnankyň. Know-how poskytnou čeští i zahraniční experti z norské a britské organizace.

Konkrétně je cílem projektu nastavit a podpořit udržitelný rozvoj interních kapacit organizace pro zajištění kvality služeb, a to v těchto dílčích cílech:

 1. mít funkční a realistický strategický plán a naučit se s ním pracovat (KA01),
 2. zvýšit celkový objem příjmů organizace pocházející z vlastní činnosti a dárcovství, tj.
 • posílit vícezdrojové financování organizace, především prodej služeb a dárcovství (KA02)
 • pro to zajistit kapacitu a znalosti příslušné osoby v pracovním týmu a aktualizovat FR strategii celkovou i dílčí (KA02)
 1. zvýšit zájem o služby pro CS a návštěvnost webů, sledovanost profilů na soc. médiích, počet vystoupení v celostátních médiích, tj.
 • sjednotit vizuální identitu organizace, vč. webových stránek a dalších nástrojů internetu (KA03)
 • stanovit koncepci a plán (vč. evaluace) komunikace navenek (PR) (KA03)
 • zavést koncepci marketingu služeb a produktů pro diverzifikaci příjmů organizace, vč. posílení jednotlivých nástrojů marketingu a podeje služeb (KA03)
 1. zvýšit spokojenost a loajalitu zaměstnanců/kyň; úspěšně zavést a řídit flexibilní pracovní režimy u všech zaměstnanců/kyň; a zvýšit kvalifikaci a efektivitu všech zaměstnanců/kyň spolku poskytnutím příslušného vzdělávání (KA04).

Partnery projektu jsou Voksne for Barn (Norsko) a Working Families (UK).


Erasmus + Strategic European Project for Adult Education – Achieving Work – Family Balance for Single Parents

Aperio is taking part in a European Welfare-to-Work Project over the next two years. The project was created in response to the European-wide growing need to integrate single parents into the job market more effectively, lowering the risk of poverty in single parent households and allowing this target group to unlock its full potential in contributing to the European workforce in 21st century.

Single parents often experience in-work poverty. The necessity to balance employment with parenting and the covert discrimination they face at the labour market can lead single parents to seek less qualified, lower paying and precarious employment. What is needed are easily accessible learning tools for both employers (HR specialists, small business owners etc.) and single parents to help them to work more efficiently together and help achieve the considerable potential of single parents. This project aims to support lone parents to stay employed and to engage with employers and HR specialists to achieve this.

The project will explore ways to involve parents and employers more intensively in online learning, and maximise their long-term learning outcomes.

Two programmes will be produced over a two-year period:

 1. Disadvantaged single parents in employment who struggle to keep and progress in their job.
 2. HR specialists and small business owners who want to use the professional potential of lone parents and avoid fluctuation of experienced staff.

Our project will develop practical educational modules both for single parents and HR specialists from a variety of organisations.

These modules will combine experience and best training practices from all partners. We will achieve a wider accessibility of the modules by making them available online.


Erasmus + Education for a Positive Pregnancy, Birth and Postpartum (3P plus)

Project Objective:

To increase expectant parents’ knowledge and capacities, to encourage them to ask questions and to know their options, thereby in the long run, through pressure from the bottom-up, make positive changes to national maternity care systems.

Specific Objectives:

Expectant parents cannot make choices based on information they do not have, nor can they have options if they do not know they have them. This project therefore proposes a three-pronged approach to adult education, using innovative methods to get to those parents who may not seek out prenatal education and perhaps do now know the questions to ask even if they do want more information:

 • develop and provide high-quality, modern adult education to expectant parents using various media and methods of delivery in order to maximise uptake and input
 • produce an innovative, evidence-based curriculum for prenatal education training both a cohort of childbirth educator tutors and childbirth educators who will deliver prenatal courses across four countries and four languages, with the goal of reaching dislocated and underserved areas of all four countries.
 • provide users the possibility of learning through using mobile technologies as well as printed, audio and digital publications.

Partners: RODA – Roditelji u akciji (Chorvatsko), Zavod Indo Anai (Slovinsko)

Project no.: 2017-1-HR01-KA204-035388

Úspěšně završené

Studijní cesta do Norska – podpora inovací v poradenství

Projekt umožnil širší přenos zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti odborného poradenství znevýhodněným skupinám osob (rodiče, ženy, sólo rodiče) ve vztahu k jejich postavení na trhu práce a ve společnosti, a to v rámci již fungující spolupráce s partnery z Norska.

V rámci tohoto projektu se uskutečnila krátkodobá studijní stáž v Norsku pro pracovnice zapojené v projektu Stop diskriminaci na trhu práce, a to u partnerských organizací JURK a Voksne for Barn. Cílem bylo umožnit diskuze, sdílení s konkrétními poradenskými osobami partnerských organizací (metodičky, programové vedoucí, poradkyně/poradci). Došlo tak k posílení spolupráce s partnery v rámci hlavního projektu (Stop diskriminaci na trhu práce) a k posílení plánovaných výstupů hlavního projektu (pilotáž nových typů poradenství).

Díky tomuto grantu se podařilo vylepšit naše poradenství a rozšířit ho o telefonickou linku, která si rychle získala oblibu u rodičů.
Přečtěte si, jak pomohla paní Nadě: Jak je to s umístěním dítěte do školy, když se rodiče neshodnou

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.orgwww.fondnno.cz


Stop diskriminaci na trhu práce

Od dubna 2015 do března 2016 realizovalo APERIO projekt zaměřený na posílení práv rodičů na trhu práce, v rodině a ve společnosti jako celku.

Cílem projektu bylo omezit porušování lidských práv stávajících a budoucích rodičů, včetně specifických skupin rodičů, kteří jsou z důvodu výkonu své rodičovské role diskriminováni či ohroženi diskriminací na trhu práce. Prostřednictvím poradenských služeb a odborné příručky pro rodiče shrnující legislativu s důrazem na téma diskriminace zasáhl projekt přes 8 tis os. z celé ČR a svým dopadem přesáhl dobu trvání projektu. Přidanou hodnotou projektu je přenos know-how v poradenství proti diskriminaci z Norska do ČR. Součástí projektu byl interní rozvoj organizace, který přispěl k naplnění cílů projektu.

Projekt jsme realizovali v partnerství s odbornými organizacemi JURK a Voksne for Barn, které jsou respektovanými poradenskými a vzdělávacími organizacemi v Norsku.

Podívejte se na příručku, kterou projekt spolufinancoval: „NEBOJUJTE SE ZÁKONY, VYUŽÍVEJTE JE VE SVŮJ PROSPĚCH“

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.
www.eeagrants.orgwww.fondnno.cz


Stronger Parents – Stronger Families

Cílem projektu strategického partnerství, podpořeného z programu Evropské komise Erasmus+, je zlepšit situaci sólo rodičů napříč Evropou tím, že zvýší jejich šance na trhu práce. Hlavními výstupy projektu jsou:

 • kurz určený pro sólo rodiče
 • modul profesního rozvoje určený pro odbornou veřejnost pracující se sólo rodiči
 • mezinárodní seminář (červen 2016, Praha)

Vzdělávací kurzy využívají kombinaci učení naživo i online a budou akreditovány.

Podívejte se, jak proběhla závěrečná konference projektu Stronger Parents, Stronger families. Bylo plno.

A dnes se e-learningová platforma StrongerFamilies.eu pomáhá rodičům samoživitelům v 5 zemích

Projekt dal vzniknout strategickému partnerství pěti organizací: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství (Česká republika), Intermedia (Itálie), One Family (Irsko), One Parent Families Scotland a Single Parent Action Network (Velká Británie). Všechny organizace mají dlouholeté zkušenosti v práci s rodiči a sólo rodiči, které chtějí využít pro vytvoření konkrétních nástrojů založených na odbornosti a dobré praxi. V rámci projektu také založily platformu i-open, která spojuje expertní organizace pracující s rodinami sólo rodičů.


Doma je líp než v domově, i když je rodič sám / Home is best – even if mom or dad are single

Společně s Rodinným centrem Slunečnice v Berouně a norskou organizací Voksne for Barn připravilo APERIO projekt podporující rodiny sólo rodičů v Berouně a jeho širokém okolí. Cílem je zlepšit šance dětí, které v těchto rodinách vyrůstají, a zlepšit celkovou psychickou odolnost dětí i sólo rodičů.

Sólo rodiče proto budou moci využít dvou ochutnávkových jednodenních seminářů (červen 2015) a jednoho dlouhodobého kurzu (září 2015 – leden 2016), zatímco jejich děti budou trávit čas s vyškolenými pečovatelkami. Školení pro ně zajistí právě norský partner projektu, který je připraví na specifika práce s dětmi sólo rodičů. Sólo rodiče budou moci využít i individuálních konzultací, které jim pomohou upevnit získané rodičovské kompetence.

Projekt se zároveň zaměřuje i na odbornou veřejnost, která se sólo rodiči v tomto regionu pracuje. Nabízí jim pravidelná setkávání s odbornicemi a odborníky (květen 2015 – březen 2016), která jim mají pomoci nejen lépe se orientovat v problematice sólo rodičovství, ale i poznat lépe ostatní, kteří s touto cílovou skupinou v jejich regionu pracují.

Více o aktivitách a průběhu projektu se dozvíte zde: Rodiče dětem – APERIO čerpá inspiraci na severu

Jak být mámou a tátou a nezbláznit se, cestu ukazoval sólo rodičům kurz APERIA

Realizátor projektu: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, Plzeňská 66, Praha 5 151 42, Tel.: + 420 222 364 083
Osoba zodpovědná za propagaci projektu: Dagmar Ouřadová, tel.: 732 535 701, e-mail: dagmar.ouradova@aperio.cz

Home is best – even if mom or dad are single

APERIO, RC Slunečnice and Norwegian organization Voksne for Barn have prepared a project supporting one-parent families in Beroun and western part of Central Bohemia. The project aims to improve opportunities of children growing up in these families and promote the overall resilience of both children and parents.

Single parents will benefit from two one-day seminars (June 2015) and one long-term course (September 2015 – January 2016), while their children will spend time with trained childminders. The training for childminders will be provided by the Norwegian project partner, preparing them for specifics of working with children of one-parent families. Single parents may use individual consultations aimed to promote their parenting competences.

Project aims at professionals working with one-parent families in this region as well, offering them regular seminars with experts (May 2015 – March 2016). The aim of the seminars is to promote their knowledge of single parents and one-parent families as well as networking among the professionals.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org


Průběh projektu Doma je líp, než v domově, i když je na to rodič sám


Zlepšujeme postavení rodičů na trhu práce

Projekt Zlepšujeme postavení rodičů na trhu práce má za cíl udržení kvality a aktuálnosti služeb, které APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství nabízí zejména rodičovské veřejnosti a kterými dlouhodobě přispívá ke zlepšování rovného postavení žen a mužů v rodině, ve společnosti a na trhu práce.

Záměrem projektu je proto posílení odborných kapacit organizace v oblastech, které souvisejí s problematikou genderové rovnosti, nastavení fundraisingových aktivit organizace a podpora rodičů při řešení situací, které souvisejí s genderovou rovností.

V rámci projektu probíhají tyto aktivity

 • odborná školení pracovního týmu organizace – gender a legislativa, gender ve výzkumech a statistikách, gender a ekonomika, gender v praxi (workshop)
 • semináře pro rodiče – jak postupovat při nástupu na mateřskou a rodičovskou dovolenou a jak postupovat při návratu do zaměstnání po skončení mateřské a rodičovské dovolené
 • podpora fundraisingových kapacit organizace – školení a mentoring v oblasti individuálního fundraisingu
 • webový informační prostor pro diskriminované rodiče – webová poradna pro rodiče ve znevýhodňujících situacích, informačně-osvětový obsah spojený s tématikou genderové rovnosti

Projekt Zlepšujeme postavení rodičů na trhu práce probíhá od dubna do prosince 2015 a je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2015.


Nové šance pro sólo rodiče v Praze

Od února do října 2015 realizujeme projekt financovaný z OPPA a zaměřený na zlepšení kariérních šancí pro sólo rodiče dětí do 15 let z Prahy. Cílem je zlepšit jejich celkovou životní situaci tím, že jim předáme dovednosti pro lepší sladění práce a rodiny, komunikaci a sebeřízení, a zároveň jim pomůžeme zvýšit si sebevědomí a najít nový směr vlastní kariéry. Zároveň jim pomáháme řešit překážky, které brání jejich plnému uplatnění na trhu práce.

Sólo rodiče mohou využít služeb ve velmi různém rozsahu a formě:

Projekt respektuje situaci sólo rodičů a aktivity jsou upraveny tak, aby pro ně byly relevantní. Tím navazujeme i na předchozí úspěšné projekty v této oblasti, Samy mámy a Sólo rodiče a práce. Zároveň rozvíjíme a uplatňujeme zkušenosti získané v projektu mezinárodní spolupráce Rodiče samoživitelé/ky a trh práce.

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Operační program Praha – Adaptabilita
(podrobné informace zde)


Právní poradenství znevýhodněným skupinám II

Cílem projektu je navázání užší dlouhodobé spolupráce, detailní seznámení se s činností zahraničních partnerů z Norska, představami/možnostmi partnerských organizací a příprava společných projektů zlepšujících kvalitu poradenství znevýhodněným skupinám rodičů, se zvláštním zřetelem na návrat a působení rodičů na trhu práce.

V průběhu 2014 jsme navázali komunikaci s několika partnerskými organizacemi z Norska v oblasti odborného právně sociálního a psychologického poradenství široké rodičovské veřejnosti.

Využili jsme možnosti mikrograntu a naplánovali ve 3. a 4.Q 2014 osobní pracovní setkání s těmito organizacemi, abychom více rozvinuli možnosti nastíněné spolupráce, přenosu know-how a dobré praxe.

V říjnu 2014 jsme navštívili:
JURK – právní poradenství ženám
Juss-Buss – právní poradenství různým skupinám osob ohrožených sociálním vyloučením
Voksne for Barn – odborné psychologické poradenství rodičům a dětem

Během těchto osobních návštěv jsme prodiskutovali detailní možnosti spolupráce a přípravy společných projektů, a to jak v rámci možností výzev NROS, tak i z jiných zdrojů.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více informací k programům na www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org


Informovaní rodiče 2013

Cílem projektu je poskytování ucelených, aktuálních a kompletních informací stávajícím a budoucím rodičům; podpora a rozvoj rodičovských kompetencí; podpora partnerských vztahů. Tento projekt je průběžný, organizace získává prostředky na podporu na roční bázi.

Aktivity projektu

Webová bezplatná poradna pro stávající a budoucí rodiče
dotazy v oblasti sociálně právní (především dávky), pracovně právní (odchod/návrat MD/RD), sociálně psychologické (sladění práce a rodiny, vztahy v rodině)

Besedy, semináře a kurzy pro stávající a budoucí rodiče
– jednorázové i dlouhodobé, v oblastech

 • Příprava na rodičovství a mateřství
 • Budování a posilování rodičovství kompetencí
 • Příprava na návrat/vstup na trh práce po MD/RD

Brožura Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou
příručka pro rodiče shrnující aktuální pracovněprávní, sociálně právní zákony, nařízení, vyhlášky a postupy spojené s rodičovstvím a mateřstvím, včetně nově zařazené sekce o vstupu/návratu na trh práce a slaďování práce a rodiny

Informační servis pro stávající a budoucí rodiče
informace týkající se rodičovství, pravidelně aktualizované, na webových stránkách organizace

Výstupy projektu

– zvýšená informovanost stávajících a budoucích rodičů v dané oblasti
– zvýšení a zkvalitnění rodičovských kompetencí

Projekt „Informovaní rodiče 2013″ navazuje na komplexní projekt „Informovaní rodiče“ pro období 2010 -2012. V rámci tohoto komplexního projektu jsme získali statut „organizace uznané MPSV pro léta 2010-2012 v oblasti prorodinných aktivit“.

Projekt je realizován za laskavé podpory MPSV a MHMP.


Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství realizuje v období od prosince 2012 do listopadu 2014 projekt zaměřený na podporu zaměstnavatelů ve Středočeském, Jihočeském a Ústeckém kraji.

Cílem projektu je motivovat zaměstnavatele ve vybraných regionech k účinnému a efektivnímu prosazování rovných příležitostí a politiky přátelské v rodině pomocí vhodných nástrojů.

Osvěta
Provádíme cílenou osvětovou kampaň, šíříme konkrétní informace směrem k zaměstnavatelům za účelem zvýšení informovanosti a povědomí o přínosech a ziscích při prosazování politiky rovných příležitostí u zaměstnavatelů. Osvětu provádíme za podpory externích specialistů.

Vzdělávání
Cíleně vzděláme klíčové HR experty/ky u vybraných zaměstnavatelů v regionech, kteří se stanou po ukončení projektu nositeli změn v oblasti rovných příležitostí u zapojených zaměstnavatelů a budou aktivně zapojeni v projektu.

Genderové audity, odborné poradenství
V průběhu projektu provedeme genderové audity (GA) u vybraných zaměstnavatelů v regionech na základě APERIO metodiky GA, doporučíme změny, poskytneme odborné poradenství pro zavádění jednotlivých opatření do praxe. Poskytneme odborné poradenství při závádění opatření v oblasti rovných příležitostí u zapojených zaměstnavatelů.

Závěrečná konference – sdílení dobré praxe
Na závěr projektu se uskuteční závěrečná konference, na které budou prezentovány širší zaměstnavatelské veřejnosti zkušenosti zapojených firem z průběhu projektu a budou uvedeny prezentovány příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00181

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Rodiče samoživitelé/samoživitelky a trh práce

Projekt s mezinárodní účastí si klade za cíl posílit postavení rodičů samoživitelů/samoživitelek na trhu práce. Zaměříme se na klíčové aktéry, kteří s rodiči samoživiteli pracují: úřady, zaměstnavatele, neziskové organizace a na ty, kdo mohou jejich situaci ovlivnit prosazováním a zaváděním opatření vedoucích ke zlepšení jejich situace v ČR (tvůrci/kyně politik, územní samosprávy).

Součástí projektu je zmapovat úspěšné strategie ze zahraničí za spolupráce se zahraničními partnery a sdílení těchto strategií a jejich propagace v ČR. Na to navazují aktivity vedoucí k úspěšnému přenosu zahraničního know-how do podmínek ČR. Výsledkem má být mj. iniciace potřebných změn v legislativě ČR a zavedení dalších opatření, která povedou ke zlepšení situace rodičů samoživitelů/ek. Projekt samozřejmě cílí i na samotné rodiče samoživitele/ky a na zvýšení jejich informovanosti a zlepšení jejich orientace při hledání pomoci.

Z aktivit projektu:

Analýza situace rodičů samoživitelů/samoživitelek v ČR a zahraničí
Odborná analýza dat, týkajících se rodičů samoživitelů/ek, rešerše české a evropské legislativy v této oblasti, sbírání příkladů dobré praxe za spolupráce se zahraničními partnery projektu, jimiž jsou organizace z Velké Británie a Irska s dlouholetou praxí v oblasti pomoci rodičům samoživitelům/kám a zlepšování jejich podmínek.

Dvě mezinárodní setkání
Vedle zahraničních partnerů projektu se zúčastní angažovaní aktéři z ČR – tvůrci/kyně politik, odborníci/odbornice, zástupci/kyně organizací rodičů samoživitelů/ek a pomáhajících organizací, orgánů státní správy, územní samosprávy, zaměstnavatelé aj. Účastníci se podrobněji seznámí se situací a potřebami rodičů samoživitelů/ek v ČR, s příklady dobré praxe ze zahraničí i tuzemska a na základě sdílených zkušeností sestaví plán společné práce na vytčených cílech. Výstupem závěrečného setkání bude mj. vypracovaný konkrétní návrh legislativních změn v této oblasti.

Vzdělávací semináře
Poskytneme sérii vzdělávacích seminářů jak rodičům samoživitelům/kám, tak klíčovým aktérům v regionech ČR, zaměřených na zvýšení informovanosti a zároveň na navázání spolupráce s regionálními činiteli/kami a získání potřebných podnětů pro návrhy na konkrétní postupy a změny.

Studijní cesty do zahraničí
Spolu se zástupci klíčových aktérů/ z ČR zrealizujeme studijní cesty k zahraničním partnerům projektu, kde získáme informace, praktické zkušenosti a v neposlední řadě inspiraci pro přenos a šíření dobré praxe v ČR.

V průběhu celého projektu si klademe za úkol šířit povědomí o situaci rodičů samoživitelů/ek na trhu práce mezi odbornou i širokou veřejnost, stejně jako informace o možnostech, jak tuto situaci zlepšit.

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00353

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost      
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Management rodičovské dovolené ve firmách

Projekt je zaměřen na vzdělávání, podporu a sdílení dobré praxe při vytváření a využívání nástrojů a metod řízení mateřské a rodičovské dovolené (MD/RD). Jeho cílem je zlepšit podmínky pro rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny u zaměstnavatelů v ČR. Pracovníkům a pracovnicím personálních a HR oddělení zprostředkuje zkušenosti z Německa a Švédska, a provede je procesem definování a implementace firemní strategie managementu mateřské a rodičovské dovolené.

V rámci projektu se uskuteční:

Úvodní workshop (jaro 2013) – dvoudenní interaktivní setkání účastníků/ic  projektu a zahraničních partnerů z Německa a Švédska, věnované problematice slaďování a širšímu pohledu na management MD/RD

Zahraniční stáž (podzim 2013) – několikadenní studijní pobyt v Německu nebo Švédsku s návštěvami do konkrétních firem, jejichž cílem je získat bezprostřední zkušenost se zavedenými modely pracovního režimu rodičů pečujících o malé děti, managementu MD/RD a podpory otců ve firemním prostředí

Koučink a pilotní zavedení managementu MD/RD (v průběhu roku 2014) – odborná pomoc při uplatňování managementu mateřské a rodičovské dovolené, slaďování pracovního a rodinného života a např. i podpory pečujících otců

Konference (začátek roku 2015) – prezentace konkrétních výstupů projektu veřejnosti

Vydání a distribuce brožury (rok 2015) – představí příklady dobré praxe managementu MD/RD, rovných příležitostí, podpory otců, zkušenosti z různých typů organizací, přínosy a náklady pro zaměstnavatele

Projekt probíhá v období od listopadu 2012 do dubna 2015. Pro 20 vybraných účastníků/ic (personálních a HR pracovníků a pracovnic) bude zapojení do projektu bezplatné.

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/77.00225

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost      
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Rovné šance v zaměstnání

Projekt je zaměřen na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života v zaměstnavatelské sféře v okrese Cheb a městě Sokolově. Některé aktivity budou mít dopad i na širší území Karlovarského kraje.

Projekt bude zahájen osvětovou kampaní týkající se rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, která bude pokračovat po celou dobu realizace projektu. Uskuteční se vzdělávací aktivity pro management firem a zaměstnance a zaměstnankyně v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života. Genderové audity včetně implementace vhodných opatření proběhnou v pěti členských firmách OHK Cheb a dvou městských úřadech v Aši a Sokolově. V rámci projektu budou podpořeny flexibilní pracovní úvazky přednostně v organizacích, ve kterých budou prováděny genderové audity, popř. v dalších. V závěru projektu bude zorganizována závěrečná konference a workshop, které by měly motivovat další zaměstnavatele k realizaci genderových opatření.

Období realizace projektu: 12/2012 – 11/2014

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je partnerskou organizací tohoto projektu, zodpovědnou za genderové audity, osvětové a vzdělávací aktivity. Realizátorem projektu je OHK Cheb. Dalšími partnery jsou: Lázně Františkovy Lázně a.s., Město Sokolov, Město Aš.

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00161

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Spokojená rodina, slaďování začíná

Projekt je zaměřen na osoby pečující o závislého člena/členku rodiny a ženy a muže vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena/ku rodiny na trh práce. Nutnost a potřeba realizace tohoto projektu spočívá v umožnění takovým pečujícím osobám navrátit se na trh práce a zároveň sladit rodinný a pracovní život.

Projekt má regionální charakter (cílová skupina z regionu Benešovska), období realizace: 12/2012 až 11/2014.

Do projektu se zapojí celkem 60 osob ve 3 bězích, 1 běh cca 20 osob.
V rámci projektu budou cílové skupině, tedy pečujícím osobám, nabídnuty tyto aktivity vedoucí k návratu na trh práce a sladění rodinné a pracovního života:

 1. Aktivizační/motivační program
 2. Pracovně profesní diagnostika
 3. Podnikatelské desatero nebo Doplňující vzdělávací aktivita
 4. Individuální adresná péče o účastnice/íky s cílem zahájení podnikání či zaměstnání po celou dobu trvání projektu
 5. Informování veřejnosti o aktuální situaci a možnostech v oblasti rovných příležitostí (osvětové semináře)
 6. Možnost využití coworkingového centra pro zahájení podnikání či hledání uplatnění
 7. Hlídání dětí účastnicím/íkům po celou dobu projektu
 8. Doprovodná a podpůrná opatření (přímá podpora)

Hlavním tématem projektu je komplex aktivit, které jsou jedna na druhou účelně vázány a vedou účastníky/ice k uplatnění na trhu práce, aniž by došlo k narušení harmonizace rodiny a práce. Díky logické provázanosti projektových aktivit účastník/ice zvládne svoji životní situaci a najde si takovou formu uplatnění na trhu práce, která bude vyhovovat jeho/jejím specifickým požadavkům a potřebám (jak rodinným, tak pracovním).

APERIO je partnerskou organizací tohoto projektu. Realizátorem je MAVO s.r.o

Dalšími partnery jsou: Okresní hospodářská komora Benešov, Úřad práce ČR, RC Světýlka, MC Hvězdička, MC PUTTI, MC Kulíšek, MC Motýlek, Amitabha.

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00380

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Genderová rovnost jako imperativ

Obsah projektu

Projekt se zaměřuje na zvýšení povědomí o rovných příležitostech v Ústeckém kraji a zlepšení přístupu firem k rovným příležitostem. Hlavním cílem je podpora rovných příležitostí mužů a žen prostřednictvím prosazování těchto principů v zaměstnanecké sféře.

V rámci projektu projde firma DS Smith Packing ČR s.r.o. genderovým auditem a vytvoří plán rovnosti mužů a žen na základě důkladné analýzy možností společnosti a doporučení z podnikového plánu. Takto vzniklá opatření budou implementována do HR nástrojů společnosti.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství působí v projektu jako partner. Zapojuje se jako genderový expert a poradce a je garantem odbornosti v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života.

Realizace projektu je financována z Evropských sociálních fondů v ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt CZ.1.04/3.4.04/88.00190

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Adventure of Grandparenting / Dobrodružství prarodiče

Obsah projektu

APERIO zorganizovalo v Praze šestidenní workshop (27. 5. – 1. 6. 2012) „Adventure of Grandparenting“, zaměřený na zkušenosti a kompetence v oblastech prarodičovství, výchovy, mezigenerační spolupráce a aktivního stárnutí. Cílem bylo probrat v různých souvislostech téma Prarodičovství a jeho výzvy v dnešní Evropě a umožnit srovnání zkušeností účastníků a účastnic.

Interaktivní přednášky byly vedeny renomovanými lektory a lektorkami.

Hlavní témata workshopu

Role prarodiče v dnešní rodině a společnosti.
Prarodiče – rodiče – vnoučata: jak se vyrovnat s novými výchovnými trendy; psychologie dětství; rodina v dnešní době; role prarodiče v rodinných krizích.
Základy genealogie – interaktivní workshop zaměřený na tvorbu vlastních rodokmenů, sdílení rodinných historií a stopování společných evropských kořenů.
Aktivní stárnutí – Senioři v komunitě – Mýty o stáří – Soužití generací – Senioři a zdraví.
Exkurze do sdružení Elpida, praktický kurs: prarodiče a ICT.
Prarodič a jeho vnoučata: trávení volného času s vnoučaty; zážitkové workshopy jako inspirace pro tvoření s dětmi.
Akce se zúčastnilo 17 seniorů a seniorek ve věkovém rozmezí 52 až 73 let, z toho 6 mužů a 11 žen, z jedenácti evropských zemí.

Aktivity byly koncipovány jako přednášky, semináře a workshopy, po jednom v dopoledním a odpoledním bloku, součástí byly i volnočasové aktivity, jako např. projížďka Prahou s průvodcem nebo společný filmový večer s následnou diskusí.

Klíčové výstupy

pro APERIO: vytvoření modelu workshopu využitelného v budoucnu;
pro účastníky: zvýšení znalostí a prarodičovských kompetencí – sdílení zkušeností – evropská integrace – výtvory, na nichž se podíleli (např. rodokmeny či videozáznam z workshopu).

O průběhu workshopu jsme napsali článek Babičky a dědečkové z Evropy na workshopu APERIO v Praze, který najdete zde.


Podpora slaďování pracovního a rodinného života

Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce, jehož hlavním cílem je zlepšit podmínky v oblasti slaďování pracovního a rodinného života v ČR.

Rodiče s dětmi do 15 let jsou na trhu práce většinou vystaveni diskriminačním situacím. Často proto, že sami neznají své možnosti, nevědí, na co mají nárok a mají málo informací o nástrojích slaďování pracovního a rodinného/osobního života. Aktivity projektu reagují na tyto potřeby a zprostředkují přenos dobré praxe z vybraných zemí EU rodičům ze všech krajů ČR.

Pro rodiče chystáme webový prostor o slaďování na našich webových stránkách, semináře a webináře a také tištěné infomateriály s tematikou slaďování.

Nepřímo budeme působit na zlepšení situace rodičů na trhu práce přes zaměstnavatele. Nabídneme jim worskhop s inspirativními prezentacemi o dobré praxi ve vybraných zemích EU. Na příklady dobré praxe se také zaměří publikace, kterou budeme zaměstnavatelům distribuovat.

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
(podrobné informace na www.esfcr.cz)


Informovaní rodiče

Cílem projektu je poskytování ucelených, aktuálních a kompletních informací stávajícím a budoucím rodičům; podpora a rozvoj rodičovských kompetencí; podpora partnerských vztahů.

Aktivity projektu:

 • Webová bezplatná poradna pro stávající a budoucí rodiče
  dotazy v oblasti sociálně právní (především dávky), pracovně právní (odchod/návrat MD/RD) a sociálně psychologické (sladění práce a rodiny)
 • Besedy, semináře a kurzy pro stávající a budoucí rodiče – jednorázové i dlouhodobé, v oblastech
  • Příprava na rodičovství a mateřství
  • Budování a posilování rodičovství kompetencí
  • Příprava na návrat/vstup na trh práce po MD/RD
 • Brožura Nebojujte s úřady a zaměstnavateli
  příručka pro rodiče shrnující aktuální pracovněprávní, sociálně právní zákony, nařízení, vyhlášky a postupy spojené s rodičovstvím a mateřstvím
 • Informační servis pro stávající a budoucí rodiče
  informace týkající se rodičovství, pravidelně aktualizované, na webových stránkách organizace

Výstupy projektu:
– zvýšená informovanost stávajících a budoucích rodičů v dané oblasti
– zvýšení a zkvalitnění rodičovských kompetencí

Projekt „Informovaní rodiče 2011″ je součástí komplexního projektu „Informovaní rodiče“ pro období 2010 -2012. V rámci tohoto komplexního projektu jsme získali statut „organizace uznané MPSV pro léta 2010-2012 v oblasti prorodinných aktivit“.

Projekt je realizován ze státního rozpočtu České republiky.


Sólo rodiče a práce

V roce 2010 jsme realizovali v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (EY 2010) projekt na podporu sólo rodičů se závislými dětmi při vstupu nebo návratu na trh práce. Projekt vycházel z analýzy potřeb této skupiny obyvatelstva, kterou průběžně provádíme.

Sólo rodičům jsme poskytovali informace, znalosti a kompetence pomocí vzdělávacích seminářů a on-line webinářů ušitých speciálně na míru potřebám této skupiny. Jednalo se o informace z oblasti

 • personalistiky 
 • psychologie 
 • financí 
 • práva

Formou pomoci byly

 • přednášky
 • interaktivní semináře
 • webináře
 • skupinové a individuální konzultace

Webináře jsme zařadili především z důvodu větší dostupnosti (připojením přes internet) pro sólo rodiče z celé ČR.

Projekt byl realizován ze státního rozpočtu České republiky a spolufinancován Evropským společenstvím v rámci realizace Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice.


Rovné zacházení na pracovištích v Praze

Obecným cílem tohoto projektu je v regionu hl. m. Prahy zvýšit počet pracovišť, která v praxi uplatňují principy rovného zacházení se ženami a muži a tím pomoci znevýhodněným osobám na trhu práce.

V rámci projektu budeme spolupracujeme s firmami v regionu Praha, v nichž existuje vůle k rozvoji firemní kultury a personální práce a firemní kapacita k zavádění změn. V rámci organizací se zaměřujeme zejména na personální manažery a manažerky a pracovníky a pracovnice ve vedoucích pozicích.

Firmám nabízíme následující služby pro zlepšení rovného zacházení na pracovištích:

 • genderové školení pro HR manažery a manažerky na míru dle potřeb firmy
 • jednoduchý on-line sebeevaluační nástroj test RP ve firmách
 • realizaci genderového auditu provedeného týmem odborně proškolených expertek a expertů, jehož výstupem je návrh změn pro firmu
 • pilotáž plánu rovnosti
 • informační servis a odborné poradenství

Zároveň formou internetové poradny poskytujeme informace a konkrétní rady (z oblasti personalistiky a práva) ženám a mužům v Praze ohledně jejich práv a možností uplatnění na trhu práce se zřetelem na genderovou rovnost ve společnosti.

Plánované výstupy projektu:

 • zrealizované genderové audity plány rovnosti vytvořené za asistence odborných poradců a poradkyň
 • zrealizovaná školení ve firmách na téma „Přínos prosazování RP na pracovištích“
 • speciální sekce webové stránky pro zaměstnavatelské subjekty
 • zrealizované workshopy výměny zkušeností mezi firmami v Praze, které mají/nemají zkušenost s uplatňováním genderové rovnosti na pracovišti
 • zodpovězené dotazy v internetové poradně pro znevýhodněné osoby
 • informační brožura pro rodiče

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Operační program Praha – Adaptabilita
(podrobné informace zde)


Samy mámy

Společnost APERIO v partnerství s firmou L’ORÉAL zrealizovala od března 2009 do března 2010 vzdělávací program pro sólo matky zaměřený na uplatnění na trhu práce.

Během čtyř víkendových programů (říjen + listopad 2009 a leden + únor 2010) jsme formou odborných seminářů a konzultací s odborníky vyškolili 48 maminek, které vychovávají své děti bez partnera. Na závěr programu si každá účastnice vytvořila individuální plán návratu do práce.

Do projektu se aktivně zapojili i zaměstnanci společnosti L’ORÉAL. K projektu byla spuštěna webová stránka www.samymamy.cz, kde lze nalézt podrobnější informace o projektu i o situaci sólo matek v České republice.

Hodnocení programu ze strany účastnic i lektorů bylo téměř stoprocentně pozitivní. Maminkám přinesl velké množství kvalitních a použitelných informací i dovedností. Po osobní rovině přispěl ke zvýšení jejich sebevědomí, získání odstupu od vlastní situace a k pocitu, že nejsou v této nelehké životní situaci samy.

Po skončení programu v drtivé většině postupovaly podle individuálního plánu. Během 3 – 4 měsíců od konce prvních dvou víkendových programů se z počtu 23 absolventek podařilo pěti ženám získat práci a osmi program pomohl při hledání zaměstnání.


Projekt „Poradna pro rodiče“

Celkovým cílem projektu je snížit míru diskriminace žen a mužů pečujících o děti v ČR (zejména na trhu práce) a napomoci rovnému postavení žen a mužů v rodině a ve společnosti.

V rámci projektu by Aperio chtělo posílit infrastrukturu k řešení této problematiky na úrovni přímého poradenství, dále posílit legislativní rámec a v neposlední řadě zvýšit citlivost veřejnosti k tomuto druhu diskriminace.

Zmíněných cílů je průběžně dosahováno

 • mapováním konkrétních aktuálních potřeb rodičů s dětmi do 15 let v dané oblasti
 • prostřednictvím bezplatné internetové poradny – snaha co nejvíce eliminovat důsledky projevů diskriminace rodičů na trhu práce a zvýšit informovanost rodičů o jejich právech souvisejících se slaďováním rodinného a pracovního života a s rozdělením rolí v rodině
 • informační kampaní pro veřejnost – probíhá prostřednictvím webového prostoru, distribucí infomateriálů (letáky a brožura) a pomocí lobbingu.

Projekt byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a dále z rozpočtu MPSV ČR v rámci projektu „Informovaní rodiče“ z programu na podporu rodiny.

  

Projekt byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Operační program Praha – Adaptabilita
(podrobné informace zde)


Prolomit vlny – zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce

Projekt Prolomit vlny předložený Otevřenou společností, o.p.s. zastupující rozvojové partnerství Koalice ProEquality se zaměřil na nerovné zacházení s muži a ženami na pracovním trhu a reagoval na překážky, kterým čelí ženy a muži v průběhu pracovního procesu. Projekt zahrnoval aktivity působící v jednotlivých fázích pracovního procesu a usiloval o zavedení systémových opatření vedoucích k odbourávání rodových stereotypů a k odstranění faktické nerovnosti žen a mužů na trhu práce. Cílovou skupinou, na kterou se projekt zaměřil, byli ženy a muži v následujících fázích účasti na pracovním trhu:

 • při rozhodování o budoucí profesi a volbě vzdělávací dráhy
 • při vstupu do zaměstnání a jeho vlastním průběhu
 • při péči o závislé osoby
 • při návratu z rodičovské dovolené

Projekt realizovala koalice ProEquality, složená ze zástupců především nevládních neziskových organizací a výzkumných center, které mají personální kapacitu složenou z odborníků na danou problematiku. Dalšími partnery koalice ProEquality jsou subjekty soukromého sektoru se zaměřením na a zkušenostmi s prací v dané problematice.

Rozvojové partnerství: Koalice ProEquality
 • APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství se zasazuje o prosazení principů rovného zacházení do praxe, zejména v přístupu ke zdravotní péči, v otázkách lékařské etiky, rodičovství, rovných přístupů žen a mužů k právům týkajících se péče o děti a zaměstnanosti v průběhu a po skončení péče o děti.
 • Creative Bazaar, s r. o. – PR agentura se zkušenostmi zejména s realizací komunikačních kampaní v oblasti lidských práv pro vládní i nevládní organizace ČR. Agentura vyvine komunikační strategii a informační kampaň, která bude mít za cíl vyvolat veřejnou diskusi na téma genderových nerovností na trhu práce. (www.creativebazaar.cz)
 • EuroProfis, s r. o. – Společnost EuroProfis má zkušenosti s prací na projektech Phare 2003 či v rámci prvního kola Iniciativy Společenství Equal. Mimo jiné se zabývají otázkami aktivní politiky zaměstnanosti či otázkami fungování neziskových organizací v době transformace ČR a vstupu do Evropské Unie. (www.europrofis.cz)
 • Nadace Open Society Fund – jako zakladatel Otevřené společnosti o.p.s se v rámci projektu bude zabývat mainstreamingem rodové citlivosti do práce výchovných a školských poradců/poradkyň, kteří by měli podporovat žáky/žákyně k výběru rodově netypických oborů. (www.osf.cz)
 • Otevřená společnost, o.p.s.- je nezisková organizace, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. V rámci projektu bude koordinovat činnost celého projektu, koordinovat činnost nově tvořeného Think-tanku a koordinovat činnost Rozvojového mezinárodního partnerství. (www.osops.cz)
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s. – Sdružení se zabývá právními aspekty rovného zacházení a rovných příležitostí a nyní se bude zabývat otázkami diskriminační praxe v odměňování žen a mužů. (www.poradna-prava.cz)
 • Variace, o.s. – občanské sdružení se aktivně zabývá otázkami zaměstnanosti žen-matek. V rámci projektu se sdružení bude zabývat poradenstvím pro ženy-matky, které se chtějí vrátit na trh práce, ale brání jim v tom jak objektivní překážky trhu práce tak subjektivní vnitřní překážky. při vstupu do zaměstnání a jeho vlastním průběhu (www.variace.info)

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Iniciativa Společenství Equal II – podrobné informace zde.


Informovaný souhlas pacientů

Od července 2006 spolupracuje APERIO s Ligou lidských práv a Sdružením obrany spotřebitelů na projektu „Informovaný souhlas pacientů“ financovaného z prostředků EU, konkrétně grantového programu Transition Facility 2004. Cílem tohoto projektu je zvýšení ochrany práv pacientů ve zdravotnických zařízeních v ČR, především pak práva svobodně rozhodovat o svém těle a zdraví.

Tohoto cíle dosahuje Liga lidských práv ve spolupráci s Aperiem a SOS těmito činnostmi:

 • Internetová poradna pro pacienty na internetových stránkách Ligy lidských práv (www.llp.cz) a APERIO (www.aperio.cz/poradna).
 • Spolupráce s pěti významnými zdravotnickými zařízeními na Moravě směřující k vytvoření návodu k získávání informovaného souhlasu pacientů.
 • Mediace mezi zdravotnickými zařízeními a pacienty v případě sporu.
 • Publikační činnost v odborných i jiných časopisech o problematice informovaného souhlasu.


Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života

Cílem rozvojového partnerství společenství Equal je vypracovat a realizovat modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života, zaměřeného na následující cílové skupiny v přirozených podmínkách kraje a za jejich přímé účasti:

 • rodiny – úplné i neúplné – s pečovatelskými závazky k dětem a dalším závislým osobám
 • osoby s omezenými možnostmi dalšího vzdělávání, sebevzdělávání a pracovního uplatnění
 • ženy na venkově se špatnou dopravní infrastrukturou
 • ženy v oblastech ohrožených vysokou nezaměstnaností
 • ženy znevýhodněné na trhu práce z důvodu věku (50+), nedostatečné kvalifikace, absence pracovních návyků
 • muži v obdobných životních situacích
 • zřizovatelé a poskytovatelé služeb
 • zaměstnavatelé
 • aktéři změn
 • veřejnost ve smyslu bourání genderových stereotypů

Cílem rozvojového partnerství je:

 • úzce spolupracovat při přípravě a realizaci veškerých aktivit souvisejících s vývojem a plnou implementací modelového programu (včetně diseminace) specifikovaných ve čtyřech tématických okruzích (1- Okruh myšlení a hodnot, 2 – Okruh služeb, 3 – Okruh práce, 4 – Okruh znalostí)
 • úzce spolupracovat při realizaci průběžného výzkumu zaměřeného na aktualizaci a zveřejňování informací
 • zajistit širší využívání informačních a komunikačních systémů na regionální úrovni i osobami, které jsou díky neznalosti ICT ohroženy „digitální exkluzí“. Zároveň rozšířené využívání ICT přispěje ke zvýšení efektivity poradenství, prezentace nabídky vhodně orientovaných vzdělávacích programů a podpory partnerské spolupráce všech subjektů, zainteresovaných na realizaci projektu.
 • podpořit a rozvíjet novou pracovní kulturu a organizaci práce
 • podpořit rozvoj služeb zajišťujících a podporujících rovnost mezi muži a ženami
 • zveřejňovat výsledky a příklady dobré praxe a průběžně informovat cílové skupiny a širokou veřejnost
 • napomáhat trvalému zlepšování kvality života

Zapojení společnosti Aperio do projektu:

Výše uvedený projekt EQUAL/MOPPS probíhal v kraji Vysočina a společnost APERIO do něj byla zapojena v části týkající se služeb péče o děti a další závislé osoby. Na svém poli působnosti, kterým je institucionální péče o děti, jsme se zabývali následujícími aktivitami:

V rámci Okruhu 2 – Služby:

 • Vymezení existujících forem služeb na základě mapování v kraji. Výstupem je analýza situace v kraji Vysočina – zde.
 • Zmapování služeb existujících ve vybraných zemích v zahraničí. Výstupem je zpracování příkladů dobré praxe, porovnání spektra a systému služeb ve vybraných zemích EU a zpracování rešerší služeb v těchto zemích (Německo, Švýcarsko a Rakousko) – zde.
 • Zmapování současných možností institucionální péče o děti. Výstupem je obsáhlý materiál o těchto službách v ČR, zahrnující mj. výčet existujících institucí poskytujících služby, jejich organizační strukturu, způsoby financování, zapojení veřejného i soukromého sektoru a legislativní prostředí – zde.
 • Výběr nejžádanějších inovativních služeb (na základě sociologického průzkumu v kraji Vysočina a nashromážděných informací) – zde.
 • Propagace vybraných služeb, zjišťování legislativních překážek a podpora jejich zavedení do praxe (nalezení poskytovatelů služby, školení). Výstupem je manuál s informacemi pro zavádění vybrané služby zde a dále informační letáky pro příjemce služeb – zde.
 • Získání zpětné vazby od poskytovatelů nových služeb, a návazné zpracování nových poznatků, případné návrhy na zlepšení těchto služeb i celého systému jejich poskytování. Výstupem je manuál doplněný o zkušenosti z praxe, sloužící pro další rozšiřování ověřené služby, a v případě systémových či legislativních překážek – návrhy změn.

V rámci Okruhu 3 proběhla soutěž – „Podnik podporující rodinu“

Výsledky soutěže naleznete zde.

V rámci Akce 3 – Medializace – mělo APERIO za úkol:

 • Medializovat průběh a výstupy z projektu a šířit je mezi veřejností.
 • Provádět lobbying v případě systémových nebo legislativních překážek, bránících zavádění vybraných služeb.
 • Zapojovat do šíření služeb co nejširší spektrum orgánů a organizací a to jak z veřejné, tak ze soukromé sféry, mj. iniciovat jejich spolupráci.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Iniciativa Společenství Equal II – podrobné informace zde.


Institucionalizace a rozjezd katedry genderových studií UK FHS

Aperio je partnerem Katedry genderových studií UK FHS. Společně zaštiťují program studentských stáží určených pro studující magisterského programu Katedry genderových studií UK FHS. V Aperiu se studující účastní spolupráce na aktuálně realizovaných projektech. Projekt partnerské spolupráce je součástí projektu JPD 3 „Institucionalizace a rozjezd Katedry genderových studií UK FHS“, který probíhá za podpory evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR, rozpočtu hl. m. Prahy a Fordovy nadace.

   


Možnosti a omezení spojená s plněním rodičovského poslání v ČR

V oblasti rovných příležitostí v současné době zpracováváme projekt Možnosti a omezení spojená s plněním rodičovského poslání v ČR. Jeho záměrem je prošetřit platnou legislativu související s péčí o rodinu, vyhledat oblasti, které způsobují osobám pečujícím o děti těžkosti, a navrhnout a prosadit příslušné změny. Tematicky se soustředíme zejména na slaďování rodinného a profesního života a rovné příležitosti žen a mužů v péči o rodinu a děti. Výstupem projektu bude zpráva, která bude sloužit jako lobbyistický nástroj, a veřejná informační kampaň, která bude rodiče i širokou veřejnost informovat o probíhajících změnách.

Naším cílem je navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti a výkonu zaměstnání. Konkrétně se jedná například o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené a při ošetřování dítěte v době nemoci apod.

Při sběru dat pro analýzu stávající situace jsme oslovili vybrané profesionály, státní instituce a úřady, nevládní organizace a občanské poradny, které se zabývají právním poradenstvím dané oblasti v praxi. Na základě získaných odpovědí a po prostudování relevantní legislativy jsme vybrali 8 nejpalčivějších okruhů, které jsme zanalyzovali z hlediska současné právní úpravy a jejích úskalí a dopadu na cílovou skupinu. Konkrétně se jedná o následující témata:

 • vyřazení rodičů pečujících o děti (v průběhu mateřské a rodičovské dovolené) z pracovního procesu,
 • nemožnost střídání otce a matky při ošetřování dítěte v době nemoci,
 • diskriminace mužů v započítávání doby péče o dítě pro účely důchodového pojištění,
 • nerovnoprávné postavení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zaměstnanci v přístupu k rodičovským dávkám nemocenského pojištění,
 • nedostatečná nabídka flexibilních pracovních režimů pro osoby pečující o děti,
 • nedostačující síť a nabídka služeb péče o děti zaměstnaných rodičů,
 • neuspokojivé možnosti rekvalifikace pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené vracejí do zaměstnání,
 • složitost a nepřehlednost systému dávek pro rodiny.

V současné době dokončujeme pro vybrané problémové okruhy návrhy změn a řešení, které vyplývají obecně z antidiskriminační legislativy, kterou je Česká republika povinna respektovat v rámci vstupu do EU, z vhodných zahraničních právních úprav a z informací získaných od odborníků zabývajících se danou problematikou. Dané návrhy změn se snažíme prosazovat legislativní cestou a prostřednictvím informačního působení na širokou veřejnost.

Stručná charakteristika vybraných problémových okruhů

1. Podpora při ošetřování člena rodiny

Podpora při ošetřování člena rodiny je dávkou nemocenského pojištění, která náleží zaměstnanci, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě mladší deseti let, nebo pečovat o dítě mladší než deset let ze závažných v zákoně vyjmenovaných důvodů. Dávka se poskytuje pouze po dobu prvních 9 dnů trvání nemoci. Je věcí dohody rodičů, který z nich bude o dítě pečovat a pobírat dávku. Rodič, který započal pobírat dávku, musí však tuto dávku v daném případě pobírat po celou dobu, neboť právní úprava neumožňuje, aby se rodiče v případě jedné nemoci v péči o dítě střídali a každý tak pobíral dávky pouze v těch dnech, kdy o dítě pečoval. V případě, že má rodič na některé dny zajištěno ošetřování člena rodiny jinou osobou, stávající právní úprava danému rodiči také neumožňuje pobírání dávky v těchto dnech přerušit a pobírat dávku pouze za ty dny, kdy nemocného člena rodiny skutečně ošetřoval.

2. Znevýhodnění osob samostatně výdělečně činných

Podle současné právní úpravy jsou osoby samostatně výdělečně činné v oblasti dávek nemocenského pojištění znevýhodněny oproti zaměstnancům. Zákon o sociálním zabezpečení neupravuje možnost osob samostatně výdělečně činných čerpat podporu při ošetřování člena rodiny. Jako dávky poskytované z nemocenského pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné upravuje tento zákon pouze dávky nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Pro vznik nároku na dávku peněžité pomoci v mateřství však zákon osobám samostatně výdělečně činným stanoví podmínky, které pro zaměstnance zákonem o nemocenském pojištění stanoveny nejsou.

3. Znevýhodnění mužů při čerpání dávek spojených s péčí o děti

Zákoník práce upravuje dva rozdílné typy dovolené – mateřskou a rodičovskou dovolenou. Mateřskou dovolenou může čerpat v souvislosti s porodem a péčí o dítě pouze žena, a to maximálně 28 týdnů, respektive 37 týdnů porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo je osamělá. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat žena i muž, ale zatímco matka dítěte může na rodičovskou dovolenou nastoupit až po skončení mateřské dovolené, otec dítěte již od okamžiku narození dítěte. Délka rodičovské dovolené záleží na přání rodičů, musí však skončit nejpozději dnem, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Rozlišování mateřské a rodičovské dovolené v zákoníku práce má zásadní praktický význam zejména proto, že na mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou navázány odlišné dávky – peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávkou nemocenského pojištění a poskytuje se po dobu mateřské dovolené. Vzhledem k tomu, že mateřskou dovolenou může čerpat pouze žena, může být tato dávka poskytnuta pouze ženě. Muži může být poskytnuta tzv. peněžitá pomoc, která odpovídá peněžité pomoci v mateřství. Peněžitá pomoc se však muži poskytuje pouze ve výjimečných případech přesně vymezených zákonem – tehdy, kdy se o dítě z objektivních důvodů nemůže starat matka. Musí se jednat o muže svobodného, ovdovělého, rozvedeného nebo z jiných vážných důvodů osamělého, o muže, který nežije s družkou a pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a dále pokud matka dítěte zemřela nebo nemůže na základě lékařského posudku o dítě pro závažné dlouhodobé onemocnění pečovat a neposkytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství.

Rodičovský příspěvek, který je dávkou státní sociální podpory, se za stejných podmínek poskytuje rodiči dítěte, tedy ženě nebo muži, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 4 let věku nebo 7 let věku, jde-li o dítě dlouhodobě (těžce) zdravotně postižené. Zákoník práce umožňuje rodičům čerpat rodičovskou dovolenou současně, v takovém případě se rodičovský příspěvek poskytuje pouze jednomu z nich, a to rodiči určenému na základě jejich vzájemné dohody.

Výše dávky peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku je odlišná. Peněžitá pomoc v mateřství činí 69% z denního vyměřovacího základu z předchozího platu, výše rodičovského příspěvku je však limitována, činí 1,1 násobek částky na osobní potřeby rodiče, který má na rodičovský příspěvek nárok (v současné době 3.500,-Kč měsíčně).

Otec dítěte je tak v péči o dítě znevýhodněn, neboť může pobírat peněžitý příspěvek odpovídající peněžitému příspěvku v mateřství pouze v případě, kdy se matka z objektivních důvodů nemůže o dítě starat, a nikoli v těch případech, kdy se matka dobrovolně rozhodne ukončit mateřskou dovolenou před uplynutím zákonem vymezené doby (28 resp. 37 týdnů) a péči o dítě převezme na základě dohody rodičů otec. To znamená, že pokud si rodiče dítěte vymění tzv. tradiční role, tj. žena se vrátí do zaměstnání během mateřské dovolené a muž zůstane v domácnosti s dítětem, nemá otec nárok na peněžitou pomoc z nemocenského pojištění ve stejné výši jako matka v téže situaci (69% vyměřovacího základu – „mzdy“), ale pouze na dávku státní sociální podpory – rodičovský příspěvek v uvedené výši. V praxi to znamená, že otcové v době, kdy matka může čerpat mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou nečerpají, neboť by se tím výrazně zhoršila ekonomická situace rodiny.

4. Znevýhodnění mužů pečujících o děti z hlediska nároku na starobní důchod

Podle zákona o důchodovém pojištění je pro muže a ženy stanoven rozdílný věk pro odchod do důchodu, který se ženě ještě dále snižuje podle počtu vychovaných dětí. V budoucnu by se měl důchodový věk postupně vyrovnávat. V roce 2012 by měl být stanoven shodně pro muže a ženy (63 let). Účinná právní úprava však umožňuje, aby se i po roce 2012 důchodový věk mužů a žen lišil – i po tomto roce se bude důchodový věk snižovat v návaznosti na počet vychovaných dětí, avšak pouze u žen.

Zákon o důchodovém pojištění konkrétně vymezuje, kdy je splněna podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod. Podmínka se považuje za splněnou, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Zákon tedy nepamatuje na případy, kdy dítě vychová samotný muž, např. když matka zemře nebo je mu dítě svěřeno do výchovy, ani v těchto případech se mu podle současné úpravy nesníží důchodový věk. Současná právní úprava důchodového pojištění tak nejen podporuje přetrvávající stereotyp, že o dítě pečuje především žena, ale ani do budoucna nepočítá s vyrovnáním nároků mužů a žen.

Přetrvávající nedostatky současné právní úpravy by mohly být odstraněny v připravovaném návrhu zákona o nemocenském pojištění, jehož věcný záměr již vláda schválila na svém jednání dne 4. února 2004. Připravovaný návrh zákona o nemocenském pojištění by měl v jednom zákoně upravit nemocenské pojištění zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných a nahradit tak současnou zastaralou roztříštěnou úpravu.


Moderní táta
aneb být tátou může být moderní, každopádně je to dobré

Projekt s názvem Moderní táta (dále M.T.) byl jedním z prvních projektů v ČR, který se specificky zaměřil na muže-otce. Chtěl alespoň částečně zaplnit mezeru v individuální, komunitní i institucionální podpoře otcovství.

M.T. usiloval o tři dlouhodobé cíle:

 1. změnit stereotypní přístup k otcům ve společnosti obecně a specificky v sociální politice a školství
 2. podpořit model rodinného soužití, v němž mají ženy a muži rovné postavení
 3. rozšířit spektrum možností slaďování rodinného a pracovního života.

Smyslem M.T. je pozitivně ovlivnit sebeúctu mužů, kteří se angažují / chtějí angažovat jako otcové, jejich vzájemný vztah s dětmi, ženami, rodinami i školami, informovanost rodičovské i odborné veřejnosti.

Pozice muže jako aktivního účastníka života v rodině a ve škole bude posílena kampaní a akcemi pro otce i jejich děti ve školkách a školách, programy pro otce a jejich rodiny, konzultačními službami i mediálními prostředky, jmenovitě manuálem s pracovním názvem Moderní táta. Zvláštní místo má happening Táta fest – konal se 3. června 2007.

Projekt měl finanční zázemí MPSV a ve spolupráci jej realizovalo občanské sdružení APERIO a Liga otevřených mužů, o.s.

  


Fontanela – kurzy a vzdělávání lektorů, konzultantů a poradců v oblasti mateřství a rodičovství

Cílem projektu bylo vyřešit nesystematické vzdělávání lektorů v oblasti mateřství a rodičovství. Problém byl řešen vytvořením balíčku metodik a výukových materiálů (skript a audio-videomateriálů) pro lektory kurzů v oblasti mateřství a rodičovství, porodní asistentky, duly a laktační poradce.

Dále byly pilotně odzkoušeny čtyři druhy kurzů, které úspěšně absolvovalo celkem 79 osob.

 • Kurz tutorů – školitelů kurzů předporodní přípravy
 • Kurz lektorů předporodní přípravy
 • Kurz porodní asistentka v primární péči
 • Kurz lektorů aktivní a vědomé přípravy na mateřství a rodičovství

Výstupem projektu je také příručka Právní minimum před porodem, při a po porodu. Tento text se věnuje právům rodiček a související problematice profese dul, a dále se zabývá právními předpisy oboru porodní asistentky.

Díky projektu se primárně zvýšilo vzdělání lektorek kurzů v oblasti mateřství a rodičovství a jejich postavení na trhu práce. Díky projektu se zlepšila kvalita, nabídka a dostupnost kurzů pro ženy v období těhotenství a porodu. Lektorky kurzů a následně jejich klientky posílily významně své právní povědomí (mateřství, rodičovství, sociální dávky, práva pacienta, apod.) v oblasti porodnictví, které je v ČR výrazně homogenní zejména v řídících pozicích porodnických zařízení.

Projektu se zúčastnily kromě Aperia – společnosti pro zdravé rodičovství také partnerské organizace A centrum, Česká asociace dul a Laktační Liga.

Projekt byl financován Evropským sociálním fondem, dále ze státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy.

   


Informační kampaň a právní poradenství v porodnictví

V návaznosti na projekt Možnost volby (viz níže) jsme v roce 2005 uskutečnili informační kampaň o možnostech žen jako klientek systému porodnické péče, především ze správního a legislativního hlediska. Vybranými médii byly rodičovské časopisy (Betynka, Maminka), kde byly publikovány články s touto tématikou, a veřejnoprávní televize (pořad Sama doma). Cílem bylo oslovit co největší spektrum populace, především té, která se s Aperiem dosud nesetkala a která by přitom mohla z našich služeb profitovat nejvíce.

Součástí projektu bylo také zahájení provozu internetové poradny pro zdravotní a právní aspekty reprodukčního zdraví, kde zprostředkováváme odpovědi lékařů (především porodníků, ale i jiných).


Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás