Rosteme s vámi a vašimi dětmi.

Na začátku byl porod. Jako v každém životě. Aperio se v roce 2001 zrodilo proto, abychom měnili pohled na způsob, jakým děti v českých nemocnicích přicházejí na svět.
Prosazovali jsme přirozené porody a lidský přístup, začali jsme pořádat kurzy pro rodiče, duly a porodní asistentky. V roce 2002 jsme spustili Průvodce porodnicemi, který pomáhá rodičům vybrat si to správné místo, pro narození jejich děťátka.

Když jsme dosáhli prvních změn, naše činnost se rozběhla do dalších směrů. Začali jsme podporovat rodiče i v dalších životních situacích, například při návratu do práce. V roce 2005 jsme založili on-line Poradnu, která je záchytným bodem pro všechny rodiče, kteří řeší otázky spojené se zaměstnáním, těhotenstvím, partnerskými vztahy či rozvodem.

Podporujeme a vzděláváme zaměstnavatele, kteří chtějí vycházet vstříc rodičům. Jako jedni z mála stojíme při těch, kdo jsou na výchovu dětí sami – sólo rodičích. Pracujeme v duchu zásady: Děti mají oporu v rodičích, rodiče v Aperiu.

Dodáváme rodičům kvalitní informační výživu. Žádné prázdné kalorie. Chceme, abyste měli vždycky dost sil na svůj životní úkol.

Co znamená APERIO?

Aperio pochází z latiny a znamená „otevírat“ – otevíráme nové cesty a nové obzory. Otevíráme lidem oči a jsme otevření všem novým podnětům. Tak jako probíhá učení a přenos informací a inspirace mezi rodiči a dětmi.

Aperio > O nás > Lidé

Kdo je v Aperiu?


Lidé


Naše projekty


Výroční zpráva 2020


Výroční zpráva 2019


Výroční zpráva 2018

Eliška Kodyšová

ředitelka / CEO
eliska.kodysova@aperio.cz
eliska.kodysova@aperio.cz

Halka Jaklová

zástupkyně ředitelky / Deputy Director, expertka – sólo rodiče / Single Parent Specialist
halka.jaklova@aperio.cz

Lucie Suchochlebová Ryntová

programová vedoucí / Programme Director
lucie.ryntova@aperio.cz

Edita Matoušková

finanční manažerka / Finance Manager
edita.matouskova@aperio.cz

alzbeta_kofrankova

Alžběta Kofránková

Vedoucí péče o darující / Head of Donor Care
alzbeta.kofrankova@aperio.cz

Kateřina Horníková

péče o darující / Donor Care Officer
katerina.hornikova@aperio.cz

Tereza Kochová

Tereza Kochová

PR specialistka / PR Specialist
tereza.kochova@aperio.cz

Miloslava Kramná

koordinátorka poradny a Průvodce porodnicemi
miloslava.kramna@aperio.cz
eliska.kodysova@aperio.cz

Milena Jeřábková

koordinátorka kurzů / Course Coordinator
kurzy@aperio.cz, milena.jerabkova@aperio.cz

Věra Staňková

vedoucí komunikace / Head of Communications
vera.stankova@aperio.cz

Silvie Novotná

metodička poradenství / Helpline Methods Expert
silvie.novotna@aperio.cz

Dagmar Solnářová

projektová manažerka / Project Manager
dagmar.solnarova@aperio.cz

Bohumila Viková

projektová manažerka / Project Manager
bohumila.vikova@aperio.cz

Daniela Vorlová (Kordíková)

projektová manažerka / Project Manager
daniela.kordikova@aperio.cz

Eva Dytrychová

provozní manažerka / Office Manager
eva.dytrychova@aperio.cz

STANOVY SPOLKU

APERIO podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. APERIO spolupracuje se spřízněnými iniciativami v České republice i v zahraničí, zejména v zemích střední a východní Evropy a s členskými státy Evropské unie. Je členem evropské organizace ENCA (European Network of Childbirth Associations). Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách. APERIO bylo založeno jako nevládní a nezisková organizace. Finanční zdroje získává od příslušných veřejných orgánů, nadací, sponzorů a příznivců sdružení.

Aperio v médiích

Proč nás mateřství oslabuje (Časopis Maminka)

Návrat do práce z mateřské a rodičovské. Na co máte právo?


ČT Sama doma – Rozhovor s Eliškou Kodyšovou


Naberte dech! Můžete se přihlásit na bezplatný kurz pro rodiče v ohrožení


Duel: Školky nebudou muset přijímat dvouleté děti. Senátoři je poslali do jeslí


Bitva o dvouleté. Patří do mateřské školky, nebo ještě potřebují matku?


APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?


Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA


Linka pro mámy a táty – když se vám život obrátí vzhůru nohama, my jsme tu pro vás


HODNOTY a POSTOJE

z nichž vychází činnost APERIA

Rodina

APERIO vnímá rodinu jako vztahovou síť dospělých a dětí, která svým členům poskytuje kromě jiného bezpečí a podporu. APERIO sleduje vývoj rodiny i proměny v jejích formách a stylech fungování. APERIO věří, že rodina je nejdůležitější sociální síť a základ pro život jednotlivce, nenahraditelný státem. APERIO proto podporuje zlepšování postavení rodin ve společnosti. Aperio podporuje mezigenerační spolupráci a soužití, i veškeré iniciativy posilující solidaritu v rodině. V případech, kdy děti nemohu být vychovávány ve své vlastní rodině, APERIO podporuje náhradní rodinnou péči (adopci, pěstounská či poručnická péče), která – na rozdíl od ústavní péče – nabízí přirozené rodinné prostředí a má pozitivní vliv na vývoj dětí. APERIO podporuje manželské sňatky mezi ženou a mužem jako závazek trvalého soužití dvou lidí, a také sňatky homosexuálních párů včetně možností adopce dětí. APERIO oceňuje funkční manželství a partnerství. Přispívá k prevenci rozpadů rodin, zejména podporou dovedností pro udržování spokojených vztahů.

Co je zdravé rodičovství

Pojmem ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ myslíme POZITIVNÍ, ZODPOVĚDNÉ, INTUITIVNÍ, BEZPEČNÉ, AKTIVNÍ, UVĚDOMĚLÉ RODIČOVSTVÍ. Rodič by měl svému dítěti poskytovat lásku, bezpečí a podporu, respektovat jeho vývojové potřeby, trávit s ním volný čas a naslouchat mu. Zároveň by měl stanovit a dodržovat jasná pravidla a hranice, které umožní plný rozvoj dítěte a ponechají mu prostor poučit se z chyb a nést důsledky svého jednání. Stanovisko APERIA je také v souladu s definicí zdravého rodičovství dle Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy: „Pozitivní/zdravé rodičovství je chování rodičů, založené na nejlepším zájmu dítěte, které je výchovné, posilující, nenásilné, bezpečné a poskytuje uznání a vedení včetně stanovení mezí umožňujících plný rozvoj dítěte.“ Důležitým prvkem je vyváženost v uspokojování potřeb dítěte a zároveň potřeb rodičů. Za důležitou součást zdravého rodičovství považujeme také zdravý partnerský vztah rodičů, včetně uvědomění si a přijetí společné rodičovské odpovědnosti, ze které vyplývají vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovství vnímá Aperio jako školu života a jeden z nejsmysluplnějších celoživotních projektů.

Čtěte více

Porody

APERIO prosazuje možnost volby, kde, jak a s kým porodí žena své dítě, včetně možnosti porodit v porodním domě či v domácím prostředí se zajištěnou zdravotní péčí. Zdravotní péče v perinatologii by měla být poskytována s maximálním respektem k fyziologickému průběhu těhotenství, porodu a poporodního období a je založena na nejnovějších vědeckých důkazech (tv. evidence based care). Při normálním porodu by pro každou intervenci do přirozeného průběhu měl existovat opodstatněný důvod (viz doporučení WHO). APERIO podporuje kontinuální péči porodní asistentky v těhotenství, při porodu a v poporodním období. Porodní asistentky by měly mít jako jinde ve světě možnost pracovat samostatně na vlastní zodpovědnost. Při porodu by mělo být respektováno legislativou dané právo na informovaný souhlas (resp. informované rozhodnutí), a také přání ženy popsané např. v porodním plánu. Zároveň by měla být věnována pozornost psychické stánce porodu a podpoře žen v průběhu porodu i v poporodním období. Zdravotní péče o matku a dítě by měla být systémově provázaná a zaměřená na péči o matku a dítě jako o nedělitelnou jednotku a na podporu kojení. APERIO podporuje právo otce být přítomen narození svého dítěte, a to bez zpoplatnění. Císařský řez je v některých případech nutná, život a zdraví zachraňující operace. Může však mít množství negativních důsledků pro ženu i dítě a jejich další život. Žena by o nich měla být informována.

Čtěte více

Rovné příležitosti žen a mužů

APERIO chápe rovné příležitosti jako stejnou možnost přístupu ke zdrojům (finančním, přírodním), stejný přístup k příležitostem rodičovským, pracovním, službám a zboží, stejný přístup k vedoucím pozicím ve veřejném i soukromém sektoru společnosti. Ženy a muži se mohou vzájemně obohacovat a doplňovat. APERIO podporuje rovné příležitosti (práva i povinnosti) pro ženy a muže v rodině i ve společnosti; konkrétněji podporuje odstraňování genderových stereotypů, které jsou spojeny s představami o úloze a postavení žen a mužů v rodině, jejich podílem na výchově a péči o děti a se starostmi o chod domácnosti. Jako příklad slouží stereotyp, že muž je automaticky živitelem rodiny a žena pečuje o děti a domácnost. Podporujeme i odstranění nerovnosti v platech mužů a žen (Gender pay gap). V realitě ČR podporuje APERIO vyrovnávání zapojení žen a mužů do péče o děti a rodinu pomocí konkrétních opatření, jako je otcovská dovolená, flexibilní pracovní režimy, dostupné služby péče o děti, pracovní podmínky umožňující péči o děti a stárnoucí rodinné příslušníky).

Čtěte více

Služby a zařízení péče o děti mladší 6 let

Aperio zdůrazňuje dlouhodobý význam vytvoření jisté citové vazby u dítěte. Ta se buduje díky citlivé péči stálých pečujících osob (ideálně rodičů). S tím souvisí zvážení individuálních potřeb dítěte a rodiny při návratu do zaměstnání a pečlivá volba dalších služeb péče o dítě a doby, kterou dítě v péči stráví. Dostupné, kvalitní služby nabízející péči a vzdělávání pro děti do 6 let jsou pro mnohé rodiče životní nutností (především pro sólo rodiče vychovávající své děti sami). APERIO podporuje existenci služeb jako jsou mikrojesle, dětské skupiny, školky, chůvy a další varianty, jako možnost volby pro rodiče podle jejich individuální situace.

Čtěte více

Sólo rodiče, rozvody, rozchody

APERIO se na základě analýzy potřeb rodin dlouhodobě věnuje tematice sólo rodičů (samoživitelů/samoživitelek), zejm. v souvislosti s trhem práce. Sólo rodič je v našem pojetí ten, kdo vede sám domácnost, ve které vyrůstají děti. Může se jednat i o rodiče, kteří mají dítě ve střídavé péči; nebo o rozvedené/svobodné/ovdovělé rodiče. APERIO neposuzuje příčiny sólo rodičovství u jednotlivců, ale pracuje s aktuální situací s cílem zlepšit výhled rodičů i dětí do budoucna.Podporuje vyrovnávání podmínek pro děti z neúplných rodin, ve srovnání s dětmi z úplných rodin a to především finančních (např. zavedení náhradního výživného, systémové podpory ze strany státu, dostupných služeb péče o děti), ale i dalších. Pomáhá sólo rodičům v mnoha oblastech, v nichž řeší specifické problémy např. výchova dětí, psychické a právní problémy, pracovní trh a další. Snaží se také vylepšit vnímání a přístup společnosti k rodinám sólo rodičů. APERIO pracuje s tzv. „Patchwork families“ (v překl. „sešívané“ rodiny) – vnímá potřeby lidí žijících s novým partnerem/rkou a jeho/jejím dítětem/dětmi a upozorňuje společnost a stát na toto téma. APERO propaguje tzv. Cochemskou praxi – model spolupráce všech institucí a profesí pracujících s rodinami v konfliktu (rozvod, svěření dětí do péče, atd.), směřující primárně k dohodě rodičů. Tento model podporuje osobní a rodičovskou zodpovědnost a vede ke snížení rodičovského konfliktu. APERIO vnímá jako problematický rodičovský konflikt, jeho intenzitu a délku, nikoliv zvolenou formu péče. Primárně podporuje dohodu rodičů o péči o děti po rozvodu či rozchodu při zachování nejlepšího zájmu dětí, přičemž všechny formy péče včetně střídavé jsou možné. Také sleduje seriózní výzkumy na tato témata a zkušenosti ze zahraničí. APERIO propaguje použití nástrojů vedoucích k dohodě, jako je mediace před/při/po rozvodu, nebo zavedení speciálního dlouhodobého provázení pro rodiny s dětmi ve střídavé péči.

Čtěte více

Slaďování práce a rodiny

Jde o nalezení jedinečného individuálního řešení pro zvládnutí práce, rodiny a dalších oblastí života tak, aby byl spokojený/á nejen zaměstnaný/á, resp. rodič, ale i ostatní, kteří na něm závisejí (tj. především rodina, zaměstnavatel). Všestranná spokojenost vypadá nedosažitelně a je obtížné jí plně dosáhnout dlouhodobě – jde o trvalý proces vybalancovávání.
Předpokládá vzájemnou důvěru a vyspělou komunikaci na partnerské rovině (mezi jedincem a rodinou, resp. jedincem a zaměstnavatelem). Tedy i osobní zralost a připravenost reflektovat a revidovat své priority a naslouchat ostatním.

Čtěte více

*Aktualizováno a odsouhlaseno členy a členkami Spolku, Rady Spolku a zaměstnankyněmi dne 27.9.2018

Naše historie

2020

Provedli jsme výzkum potřeb rozcházejících se rodičů v celé ČR, na který navazuje nový podpůrný program pro rozcházející se rodiče Rozchodem rodina nekončí. Pokračuje program Naberte dech a začíná program Sama, ale silná podporující sólo matky. Vypracovali jsme tři analýzy mapující situaci sólo rodičů na trhu práce, včetně vlivu koronavirové krize. S kurzy předporodní přípravy jsme se zúčastnili akceleračního programu Impact First. Poradna Aperio pomohla tisícům rodičů. Většinu našich aktivit jsme nabídli v souvislosti s pandemií covid-19 on-line.

2019

Spustili jsme krizovou Linku pro mámy a táty poskytující bezplatné psychologické poradenství. Pořádáme kampaň Zůstáváme rodiči, zaměřenou na podporu dohody jako cesty k lepšímu vyplácení výživného. Startuje program Naberte dech, určený pro rodiče (nejen sólo) pečující o člena rodiny s duševními obtížemi. Vydali jsme knihu a audioknihu „Těhotenství – laskavě, s respektem a prakticky“ a spustili aplikaci pro chytré telefony „Expecting“.

2018

Nový Průvodce porodnicemi

2017

Nové šance – 5 víkendů (80 hod) Žatec, Praha, Olomouc, cena, sólo rodiče Stronger parents – ocenění (41 lidí) – našli cestu zpátky do stabilní práce, mohou být oporou svým dětem.

2016

Tři klíče k silné rodině je název nového projektu, který nabídne dlouhodobé vzdělávání, poradenství a provázení (koučink, mentoring) sólo rodičům.

2015

Aperio začíná poskytovat i telefonické a osobní poradenství. Do role poradkyň zapojuje dobrovolnicky studentky práv. v Praze zorganizuje celkem 50 kurzů pro rodiče, které navštíví celkem 401 osob, z toho 276 žen a 125 mužů.

2014

První ročník běhu Rodiče na start! Běhu se zúčastní 480 lidí.

2013

Rodiče ve firmě – studijní stáže pro 20 personalistů/ek z ČR v Německu a Švédsku. APERIO stává přidruženou organizací při OSN k DPI NGO.

2012

Mezinárodní workshop „Dobrodružství prarodiče“ 18 prarodičů z 12 zemí Evropy. Co dnes znamená být prarodičem. Za úspěšnou akci získává APERIO ocenění „Národní finalista ČR v oblasti sociálního podnikání“ (uděleno Evropskou unií v rámci soutěže EY2012 Awards).

2011

APERIO zahajuje mezinárodní projekty zabývající se situací sólo rodičů.

2010

Uskutečňuje roční projekt zaměřený na sólo rodiče a trh práce. Pořádá akreditované semináře „Psychologie porodu“ – pro odborníky.

2009

Vzdělávací projekt Samy mámy ve spolupráci s firmou L’Oréal

2008

Genderové audity u zaměstnavatelů v Praze.

2007

Šestnáct druhů kurzů a přednášek pro rodiče, jichž se účastní za rok více než 400 osob. Ve spolupráci s Ligou otevřených mužů APERIO rozvíjí projekt Moderní táta, jeden z prvních projektů v ČR, který se specificky zaměřuje na muže-otce. Aperio se podílí na dokončení Mezinárodní iniciativy za porodní péči pro matku a dítě, celosvětově známé pod zkratkou IMBCI – The International MotherBaby Childbirth Initiative (www.imbci.org).

2006

APERIO vydává v nakladatelství Smart Press knihu Rodíme se jednou aneb Kniha porodních příběhů. Aperio napomáhá rozjezdu Katedry genderových studií UK FHS.

2005

Zahajuje činnost sociální a právní bezplatná webová Poradna APERIO.

2004

Jsou zpracovány dva dokumenty: Zpráva o stávajícím stavu porodnické péče v ČR a Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení.

2003

Zpřístupnili jsme na webu on-line Průvodce porodnicemi.

2002

Vychází tištěný Průvodce porodnicemi ČR. Začíná vycházet časopis APERIO.

2001

Vzniká občanské sdružení Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství. Dokončili jsme a publikovali dvouletý výzkum o stavu českého porodnictví, na kterém se podílí agentura STEM a Nadace Open Society Fund Praha. Vychází poprvé publikace Nebojujte s úřady.

2000

Pořádáme semináře Přirozený porod, kterého se zúčastnily stovky rodičů.

1999

Podporujeme přirozený porod a s ním související reformy v porodnictví České republiky. Chceme možnost svobodné a informované volby pro každou rodící ženu.

Naše historie


exmo
exmo - copy
exmo - copy - copy
previous arrow
next arrow