Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

se sídlem: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2

identifikační číslo: 26528215

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem Praha, spisová značka L 1650.

1.    Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  společnosti Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2, identifikační číslo 26528215, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem Praha, spisová značka L 11650 (dále jen „Aperio“) upravují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona     č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Aperiem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“) prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese www.aperio.cz (dále jen „webové stránky“).

1.3.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ve smlouvě je možné sjednat odchylná ustanovení od obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může Aperio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    Uzavření smlouvy

2.1.    Veškerá prezentace zboží a služeb Aperia umístěná na webových stránkách www.aperio.cz je informativního charakteru a Aperio není povinno smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.    Webové stránky Aperia obsahují informace o zboží a službách, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny zboží a služeb zůstávají  v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není omezena možnost uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.    Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.    Pro objednání zboží a služeb vyplní Klient objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.      objednávaném zboží a službách (objednávané zboží nebo služby „vloží“ Klient do elektronického nákupního košíku),

2.4.2.  způsobu úhrady ceny zboží a služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.    Klient objednávané zboží/službu vloží do elektronického nákupního košíku, poté přejde k pokladně, kde vyplní fakturační údaje (jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail, případně název firmy, IČ, DIČ a sídlo). Před zasláním objednávky Aperiu může Klient zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Klient Aperiu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Aperiem považovány za správné. Aperio neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Klientovi potvrdí informativním e-mailem na adresu elektronické pošty Klienta uvedenou v  objednávce (dále jen „elektronická adresa Klienta“).

2.6.    Aperio je vždy oprávněno v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat Klienta o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.    Smluvní vztah mezi Aperiem a Klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Aperiem zasláno Klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Klienta.

2.8.    Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Aperiem v elektronické podobě a není Klientovi přístupná.

2.9.    Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti              s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

3.    Cena zboží a platební podmínky

3.1.    Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může Klient uhradit Aperiu následujícími způsoby:

3.1.1.  bezhotovostně platební kartou (přes platební bránu GP WEBPAY) nebo převodem na účet Aperia č. 2700197659/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen „účet Aperia“);

3.1.2.  výjimečně po předchozí domluvě v hotovosti v provozovně Aperia (nebo na adrese sídla Aperia) při převzetí zboží či služby;

3.1.3. Služby Aperia lze hradit také prostřednictvím spolupracujících společností (Benefity, Benefity Plus ad.). Jejich aktuální seznam najdete u profilu jednotlivých služeb. Platba v tomto případě probíhá dle obchodních pravidel zprostředkovatele.

3.2.    Společně s kupní cenou zboží je Klient povinen zaplatit Aperiu také náklady spojené    s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.    V případě platby v hotovosti je cena zboží či služby splatná při převzetí zboží nebo před konáním služby. V případě bezhotovostní platby je cena zboží či služby splatná             do  3 dnů od uzavření smlouvy a zároveň vždy před konáním služby.

3.4.    U bezhotovostní platby je Klient povinen uvést při úhradě ceny zboží/služeb  variabilní symbol platby uvedený na faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit cenu zboží či služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Aperia.

3.5.    Aperio požaduje vždy uhrazení celé kupní ceny Klientem před odesláním zboží Klientovi.

3.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Aperiem Klientovi nelze vzájemně kombinovat.

3.7.    Aperio vystaví Klientovi na základě smlouvy daňový doklad – fakturu a odešle ji           v elektronické podobě  na e-mailovou adresu, kterou Klient uvede v  objednávce. Klient fakturu obdrží ihned po odeslání objednávky. Klient s tímto souhlasí. Aperio není plátcem daně z přidané hodnoty.

4.    Odstoupení od kupní smlouvy zboží

4.1.      Nejedná-li se o případ,  kdy nelze podle Občanského zákoníku od smlouvy odstoupit, má Klient právo od smlouvy na dodávku zboží odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy na dodávku zboží může Klient zaslat na adresu sídla Aperia či na adresu elektronické pošty Aperia aperio@aperio.cz.

4.2.      V případě odstoupení od smlouvy na dodávku zboží dle čl. 4.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Klientem Aperiu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Aperiu. Odstoupí-li Klient od smlouvy na dodávku zboží, nese Klient náklady spojené s vrácením zboží Aperiu.

4.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. obchodních podmínek vrátí Aperio peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to stejným způsobem, jakým je Aperio od Klienta přijal. Odstoupí-li Klient od smlouvy, Aperio není povinno vrátit přijaté peněžní prostředky Klientovi dříve, než mu Klient zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Aperiu odeslal.

4.4.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Aperio oprávněno jednostranně započíst proti nároku Klienta na vrácení kupní ceny.

4.5.      V případech, kdy má Klient právo odstoupit, je Aperio také oprávněno kdykoliv od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Klientem. V takovém případě vrátí Aperio Klientovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Klientem.

5.    Odstoupení od smlouvy na poskytnutí služby (kurzy)

5.1.    Klient má právo odstoupit od smlouvy (odhlásit se z kurzu) za níže uvedených podmínek. Odhlášení z kurzu je možné e-mailem (kurzy@aperio.cz) nebo telefonicky (773 644 569). Odhlášení z kurzu je účinné až v okamžiku, kdy Klient obdrží e-mailem od Aperia potvrzení přijetí zprávy o odhlášení se z kurzu. V případě, že Klient neobdrží emailové potvrzení  do 3 pracovních dnů, je nutné, aby Klient kontaktoval Aperio znovu.

5.2.    STORNO PODMÍNKY:
Při odhlášení z kurzu více než 21 kalendářních dní předem vracíme 100% kurzovného.
Při zrušení účasti 20- 4 kalendářní dny před konáním akce vracíme 30% kurzovného.
Při odhlášení 3-0 kalendářních dní před konáním akce nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

5.3.    Část kurzovného, kterou by podle storno podmínek mělo Aperio vrátit Klientovi, může Aperio po domluvě s Klientem  přesunout jako zálohu na jiný Klientem objednaný termín.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy Klientem, vrátí Aperio peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Klientem, a to bezhotovostně na účet, ze kterého Klient službu uhradil.

5.5.     Aperio je oprávněno od smlouvy s klientem odstoupit z provozních důvodů (např. nemoc lektora, restriktivní opatření vlády ČR spojená s nepříznivou epidemiologickou situací apod). V takovém případě vrátí Aperio Klientovi peněžní prostředky v plné výši či poměrně ve výši odpovídající nevyčerpané části služeb do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, ze kterého Klient službu uhradil.

6.    Přeprava a dodání zboží

6.1.    Je-li Aperio podle smlouvy povinno dodat zboží na místo určené Klientem                    v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání.

6.2.    V případě, že je z důvodů na straně Klienta nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.    Při převzetí zboží od přepravce je Klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.

6.4.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Aperia, jsou-li Aperiem vydány.

7.    Práva z vadného plnění

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

7.2.     Práva z vadného plnění uplatňuje Klient u Aperia na adrese jeho sídla.

8.    Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Klient nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Aperio není ve vztahu ke Klientovi vázáno žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Vyřizování stížností Klienta zajišťuje Aperio prostřednictvím elektronické adresy aperio@aperio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Aperio na elektronickou adresu Klienta.

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Aperiem a Klientem ze smlouvy.

8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013         o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.    Aperio je oprávněno k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.    Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       Nakládání s osobními údaji

9.1.    Odesláním objednávky Klient bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů, které jsou popsané na webových stránkách zde: https://aperio.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.    Aperio je na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, oprávněno používat elektronickou adresu Klienta, příp. jeho kontaktní osoby, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již Klientovi poskytl. Obdobně je oprávněným zájmem Aperia zpracovávat na základě předchozího kontaktu s Klientem osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem přímého marketingu. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu, resp. vyslovení námitky ze strany Klienta podle článku 21 odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

10.2.    Sběr a ukládání cookie na webových stránkách Aperia jsou popsány přímo na těchto stránkách.     

11.   Doručování

11.1.    Oznámení týkající se vztahů Aperia a Klienta, zejména týkající se odstoupení od smlouvy mohou smluvní strany doručovat prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v č. 12.3. u konkrétní objednávané služby nebo zboží.

12.   Závěrečná ustanovení

12.1.    Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu (listinnou nebo elektronickou – e-mailem).

12.3.    Kontaktní údaje Aperia:

adresa pro doručování: Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2

zboží: adresa elektronické pošty aperio@aperio.cz, telefon +420 222 364 083

kurzy: adresa elektronické pošty kurzy@aperio.cz, telefon +420 773 644 569

 

V Praze dne 1. 9. 2020.

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás