Aktuální informace ohledně tzv. krizového ošetřovného neboli OČR po dobu uzavření škol. Dozvíte se, zda máte na ošetřovné nárok a jak si o něj zažádat.

Text aktualizován 12. 4. 2021.

Rodiče, nejste na to sami. Bezplatná poradna Aperio funguje po telefonu i na webu.

Kdy máte na tzv. krizové ošetřovné nárok

Ošetřovné pro zaměstnance

V současné době je platný a účinný nový zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Podle tohoto zákona mají nárok na ošetřovné v době uzavření škol nebo při nařízení karantény zaměstnanci, kteří se starají o děti do 10 let, a to po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií covid-19, nejdéle však do 30. června 2021. Ošetřovné je vypláceno i při péči o nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky a závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.). Dále také náleží při péči o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby, využívající služby denních a týdenních stacionářů a obdobných zařízení

Výše ošetřovného nyní činí od prvního kalendářního dne 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu z platu či ze mzdy a jeho minimální denní výše by měla být 400 Kč v případě práce na plný úvazek. 

Aktuálně – ošetřovné při rotační výuce

Co se týče nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

Jestliže rodiče mají dvě děti a každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku v jiné dny (týdny), tak v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze. Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.

Po skončení mimořádné epidemiologické situace budou opět platit  podmínky pro čerpání ošetřovného, které jsou uvedené v Zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a najdete je v našem Průvodci zákony pro rodiče.

Dobré vědět: Informace o opatřeních vlády najdete na webu vlada.cz.

Ošetřovné pro OSVČ

Stejně jako loni bude ošetřovné pro OSVČ realizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda schválila návrh na podporu podnikatelů, kteří kvůli uzavření školy, nebo jiného zařízení nemohou plnohodnotně podnikat a pečují o dítě do 10 let či hendikepovaného blízkého. Výše ošetřovného činí 400 Kč za den. Více informací ZDE

Důležité: Sledujte stránky Ministerstva průmyslu a obchodu pro nová opatření týkající se OSVČ.

Jak dlouho můžete čerpat ošetřovné

Když jste zaměstnanci

Zákon stanoví, že ošetřovné pro zaměstnance je možné čerpat v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2021. 

Tip pro rodiče: Rodiče či pečující osoby se mohou v péči střídat vícekrát a neomezeně. Tento postup platí i pro rodiče po rozchodu, kteří nežijí ve společné domácnosti, zejména přichází v úvahu při střídavé péči. Rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. 

Když jste OSVČ

Program na podporu OSVČ je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován, stejně jako vloni prostřednictvím výzev. Doporučujeme sledovat stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Jak si zažádat o ošetřovné

Postup pro zaměstnance

Formulář pro žádost o ošetřovné v době uzavření škol naleznete zde. Návod jak vyplnit žádost o ošetřovné naleznete zde.

O ošetřovné se žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce dubna za měsíc březen. Není třeba potvrzení od školy o jejím uzavření, tento fakt žadatel prohlašuje na žádosti o dávku.

Pozor! Ve dnech školních prázdnin nebylo možné ošetřovné čerpat a nemají tedy být v předepsaném tiskopisu vyplněny.

Postup pro OSVČ

Od 18. 3. 2021 je zveřejněna výzva, na základě které je možné požádat o dotaci za měsíc únor.

Informace sledujte na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podpora pro OSVČKdo má nárok na ošetřovné?

Zaměstnanci v pracovním poměru

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

  • o dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let – uzavření škol od 12. 4. 2021 je považováno za pokračující sociální událost, jelikož uzavření škol trvá bez přerušení ze stále stejného důvodu. Z uvedeného vyplývá, že nároky na ošetřovné, které vznikly před 12. 4. 2021 zůstávají zachovány, i když dítě v mezidobí dosáhlo věku 10 let.)
  • o nezaopatřené dítě (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.)
  • o osobu starší 10 let závislou na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení
  • o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině
Zaměstnanci v pracovním poměru, pracující pouze z domova

Podle stávajících pravidel nemají nárok na ošetřovné. Nový zákon toto nemění.

Co možná nevíte: Když žijete ve společné domácnosti, může partner/ka nebo třeba babička čerpat ošetřovné na vaše dítě, i když není jeho rodič. Podmínkou je, že musí být zaměstnancem/kyní v pracovním poměru.

Pracovníci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti

Nárok na ošetřovné mají za podmínek uvedených pro zaměstnance v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno nemocenské pojištění. Pokud tyto osoby nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, mají nárok na ošetřovné také, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Rodiče mohou volat a psát do bezplatné poradny Aperio

OSVČ – hlavní činnost 

OSVČ by měli mít nárok na čerpání ošetřovného, pokud  na základě mimořádných opatření vlády proti šíření infekce covid-19 kvůli uzavření školy nebo jiného obdobného zařízení nemohou vykonávat svoji hlavní  podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti do 10 let věku, nebo hendikepovaného blízkého.

OSVČ – vedlejší činnost, na rodičovské dovolené

Podle nových pravidel nemají nárok na ošetřovné. 

Tisková zpráva o usnesení vlády v souvislosti s uzavřením škol nehovoří o nároku OSVČ na RD na ošetřovné. Živnostníkům na rodičovské dovolené nárok nevznikne, protože by se jednalo o kumulaci státních příspěvků.

Příslušníci bezpečnostních sborů a armády (tedy policisté, hasiči, vojáci)

Za současných pravidel nárok nemají na ošetřovné dle zákona o nemocenském pojištění, ale mají nárok na služební volno s nárokem na služební příjem podle § 70/2/f zákona č. 361/2003 Sb. a podle zákona č. 221/1999 Sb.

Nový zákon platí také pro příslušníky bezpečnostních sborů a mají tak nárok na stejné prodloužení délky čerpání služebního příjmu jako zaměstnanci.

Je vysoce pravděpodobné, že u příslušníků AČR dojde ke stejnému řešení, jako u zaměstnanců.

Poradíme vám:

Dotazy ohledně nároku na ošetřovné vám bezplatně zodpovíme v Poradně Aperio. O radu si můžete zatelefonovat nebo odeslat dotaz do webové poradny.

Poslední aktualizace: 12. 4. 2021

Text: Kateřina Štěpánková

Kateřina Štěpánková je odbornou garantkou poradny Aperio. 

Photo: Unsplash

Ilustrace: Štěpánka Bláhovcová


Rodiče, nejste na to sami. Se svými nejistotami a obavami se můžete svěřit na bezplatné Lince pro mámy a táty.

Je v provozu vždy v pondělí a ve čtvrtek na čísle: 739 416 408. Poradkyně jsou připravené dodat vám psychickou podporu.