Aktuální informace ohledně ošetřovného neboli OČR po dobu zavření škol. Dozvíte se, zda máte nárok na ošetřovné a jak si o něj můžete zažádat. Článek průběžně aktualizujeme.

 

(13. 10. 2020) Sledujeme jednání vlády a chystaná opatření. Jakmile bude jasné, jak se změní ošetřovné, budeme vás informovat. 

Rodiče, nejste na to sami. Bezplatná poradna Aperio funguje po telefonu i on-line. 

21. 10. 2020

Ošetřovné bude stát vyplácet po celou dobu uzavření škol nebo karantény dítěte. Má činit 70 procent denního vyměřovacího základu. Věk dítěte, na které lze ošetřovné čerpat, zůstává deset let. Opatření schválila sněmovna.

 


Informace z první vlny:

Kdy máte nárok na ošetřovné

Spousta rodičů řeší, jak to bude s ošetřovným v době uzavření škol v souvislosti s rozhodnutím vlády v době pandemie COVID-19. Podmínky pro zaměstnance upravil nový zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, který je účinný od 27. 3. 2020.

Podle tohoto zákona nárok na ošetřovné v době uzavření škol a školek mají zaměstnanci, kteří se starají o děti do 13 let (do 13. narozenin), a to po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19 nejdéle však do 30. června 2020. Ošetřovné bude vypláceno i při péči o hendikepované děti navštěvující školu, i když jsou starší 13 let.

Po skončení mimořádné epidemiologické situace budou opět platit  podmínky pro čerpání ošetřovného, které jsou uvedené v Zákoně č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění a najdete je v našem Průvodci zákony pro rodiče.

 

Dobré vědět: Informace o opatřeních vlády najdete na webu vlada.cz.

 

Co se týče OSVČ, výpadek příjmů z důvodu péče o děti řeší vládní dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Vláda schválila finanční příspěvek všem živnostníkům, kteří pečují o děti do 13 let (do 13. narozenin)  a nemohou vykonávat podnikatelskou činnost za podmínky, že ošetřovné na  stejné dítě již nečerpá druhý člen rodiny. Příspěvek za březen činil 424 korun na kalendářní den, od dubna se zvyšuje na 500 Kč.  

 

Důležité:  Další informace o způsobu vyřizování žádosti o tento příspěvek lze získat na stránkách MPO.

 

Jak dlouho můžete čerpat ošetřovné
Když jste zaměstnanci:

Zákon stanoví, že ošetřovné pro zaměstnance bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení a sociálních služeb pro hendikepované z důvodu epidemie a bude možné jej čerpat i zpětně od začátku mimořádných opatření.  Nejdéle však zatím do 30. 6. 2020.

 

Tip pro rodiče: Rodiče či pečující osoby se mohou v péči střídat vícekrát a neomezeně. Tento postup platí i pro rodiče po rozchodu, kteří nežijí ve společné domácnosti, zejména přichází v úvahu při střídavé péči. Rodiny, které již ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žádat. 

 

Když jste OSVČ:

U OSVČ bude ošetřovné možné čerpat do 30. 6. 2020, v současnosti je vyhlášena výzva MPO na čerpání za duben. O ošetřovné za březen bylo možné žádat do 30. 4. 2020 – výzva je již uzavřena.  

 

Jak si zažádat o ošetřovné
Postup pro zaměstnance

Škola nebo dětské zařízení, či  zařízení určené pro péči o závislé osoby vyplní a podepíše formulář (část A), který je dostupný na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Pak formulář elektronicky (nebo i běžným e-mailem) zašle pečující osobě. 

Rodič nebo pečující osoba dostane od školského zařízení tiskopis, který vyplní a podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky zašle (fotka, sken formuláře) svému zaměstnavateli. Ten podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné OSSZ. Dávku by vám úřad měl vyplatit nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, kdy obdržel řádně vyplněné podklady od zaměstnavatele. Pokud jste zatím ošetřovné nedostali, bude to způsobené buď prodlevou ze strany zaměstnavatele, nebo zahlcením úřadu nově vzniklou agendou a omezeními spojenými s koronavirem.  

Návod, jak postupovat při žádání ošetřovného najdete ZDE

Každý rodič vždy po skončení kalendářního měsíce musí předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného od zaměstnavatele mzdu nebo plat. 

Pokud bylo zatím vyplaceno ošetřovné v nižší výši než 80 %, doplatí se automaticky a bez žádosti do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona 230/2020 Sb., který zvýšení ošetřovného umožnil (tj. do 5. 6. 2020).

Tiskopis „Výkaz péče o dítě“ k tisku a ručnímu vyplnění ZDE, interaktivní formulář ZDE.

 

Důležité: Pokud se s partnerem v péči střídáte, budete potřebovat dvě vyhotovení tiskopisu.

Dobré vědět: Škola nebo školské zařízené jsou povinná tento tiskopis rodiči vydat v den, kdy o něj požádá. Tiskopisy i postup k vyplnění jsou ke stažení na portálu CSSZ ZDE

 

Postup pro OSVČ

OSVČ pečující bude moci podat žádost o ošetřovné, kterou si stáhne na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Po vyplnění ji pošle na MPO prostřednictvím datové schránky (nejrychlejší vyřízení), e-mailem s elektronickým podpisem, nebo poštou. V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady. Žádost vyhodnotí MPO a rozhodnutí o tom, zda ošetřovné  bude či nebude možné vyplatit, pošle OSVČ. OSVČ  žádají o příspěvek za každý kalendářní měsíc zvlášť (termín pro ukončení příjmu žádostí je konec následujícího kalendářního měsíce) a peníze dostanou na svůj účet, který uvedou v žádosti. 

Žádost o poskytnutí podpory najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Důležité: Žádat o ošetřovné za duben je možné od 11. 5. do  7. 6. 2020.  

 

Podpora pro OSVČ

Kdo má nárok na ošetřovné?
 • Zaměstnanci v pracovním poměru:

Podle stávajících pravidel mají nárok na ošetřovné ve výši 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den zaměstnanci, kteří se starají o děti do 13 let věku (třináctých narozenin) nebo o nezaopatřené dítě (i starší), které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), a to po dobu uzavření školských a jiných zařízení z důvodu epidemie.

Pokud zaměstnanec začne pečovat o dítě za trvání zaměstnání a zaměstnání je následně ukončeno, poskytuje se ošetřovné nadále i po skončení zaměstnání. 

 

Novinka: Od 6.5. platí novela zákona č. 133/2020 Sb., kterou bylo mimo jiné zvýšeno ošetřovné ze 60 na 80 % denního vyměřovacího základu a to s účinností od 1.dubna do 30.6. Více informací o novinkách najdete tady.

Dobré vědět: Jedna pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se stará.

 

 • Zaměstnanci v pracovním poměru, pracující pouze z domova:

Podle stávajících pravidel nemají nárok na ošetřovné.  Zákon č. 133/2020 Sb. toto nezměnil.

 

Co možná nevíte: Když žijete ve společné domácnosti, může partner/ka nebo třeba babička čerpat ošetřovné na vaše dítě, i když není jeho rodič. Podmínkou je, že musí být zaměstnancem/kyní v pracovním poměru.

 

 • Pracovníci na dohodu o provedení práce:

Podle novely zákona č. 133/2020 Sb. mají nově pracovníci na dohodu o provedení práce nárok na ošetřovné za následujících podmínek:  

  • Dohoda musí být aktivní, tzn. neukončená, na ošetřovné bude nárok jen po dobu platnosti dohody
  • O ošetřovné bude možné požádat zpětně od vyhlášení nouzového stavu, pokud byla dohoda uzavřena před jeho vyhlášením, tedy před 11. 3. 2020. 
  • Do konce března bude náhrada činit 60 % předchozích pojištěných příjmů a za období duben–červen bude nárok na navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Takzvaní dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci.
  • Podmínkou je účast na nemocenském pojištění z dohody v měsíci, ve kterém vznikla potřeba péče, nebo v únoru 2020, pokud vznikla potřeba ošetřování v březnu.. 

 

 • Pracovníci na dohodu o pracovní činnosti:

Novela zák. č. 133/2020 Sb. nově stanoví nárok na ošetřovné i pro pracovníky pracující na DPČ za stejných podmínek, jako u dohod o provedení práce.

 

Poradíme vám: Dotazy ohledně nároku na ošetřovné vám rádi zodpovíme v Poradně Aperio. O radu si můžete zatelefonovat nebo se zeptat online. Poradenství poskytujeme bezplatně.

Rodiče mohou volat a psát do bezplatné poradny Aperio

 

 • OSVČ – hlavní činnost: 

OSVČ má nárok na čerpání ošetřovného, pokud  na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti do 13 let věku, nebo do 26 let věku u závislého dítěte v I. stupni a po dobu uzavření škol a školských zařízení, které dítě navštěvovalo. Na stejné dítě/děti nemůže čerpat tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Dalšími podmínkami pro čerpání, které prokáže čestným prohlášením jsou: 

 • být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost
 • být zaregistrován/a jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě
 • být malým a středním podnikatelem
 • nemít nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně;

 

Co možná nevíte: Pokud je manžel/ka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nemůže druhý rodič –  OSVČ žádat na druhé dítě ošetřovné.

Užitečný odkaz: Aktuální informace ohledně nových pravidel pro ošetřovné a příspěvku pro OSVČ najdete také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

 • OSVČ – vedlejší činnost, na rodičovské dovolené: 

Podle stávajících pravidel nemají nárok na ošetřovné. 

Tisková zpráva o usnesení vlády v souvislosti s uzavřením škol nehovoří o nároku OSVČ na RD na ošetřovné. Živnostníkům na rodičovské dovolené nárok nevznikne, protože by se jednalo o kumulaci státních příspěvků.

Právní konzultace pro podnikatele zdarma: Bezplatné online poradenství podnikatelům zasaženým situací s koronavirem poskytuje advokátní kancelář eLegal.

 

 • Příslušníci bezpečnostních sborů a armády (tedy policisté, hasiči, vojáci):

Za současných pravidel nárok nemají na ošetřovné dle zákona o nemocenském pojištění, ale mají nárok na služební volno s nárokem na služební příjem podle § 70/2/f zákona č. 361/2003 Sb. a podle zákona č. 221/1999 Sb.

Zákon č. 133/2020 Sb. prodloužil  policistům a hasičům dobu služebního volna s poskytnutím služebního příjmu o dobu, po kterou trvá uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii. U vojáků došlo ke stejnému kroku vyhláškou Ministerstva obrany č. 139/2020 Sb.

 

 • Nezaměstnaní:

Za současných pravidel nemají nárok. Na ošetřovné jim nevznikne nárok ani v době uzavření škol.

 

 

Chcete o ošetřovném vědět víc? Podívejte se na nejčastější otázky na téma čerpání ošetřovného z poradny Aperio.

Poslední aktualizace: 5. 6. 2020

 

Text: Olga Pohl a Kateřina Štěpánková

Olga Pohl je copywriterka a sólo máma, se sdružením Aperio dlouhodobě spolupracuje. Kateřina Štěpánková je odbornou garantkou poradny Aperio. Článek vznikl ve spolupráci s advokátní kanceláří eLegal

Photo: Unsplash

Ilustrace: Štěpánka Bláhovcová


Rodiče, nejste na to sami. Se svými nejistotami a obavami se můžete svěřit na bezplatné Lince pro mámy a táty.

Je v provozu vždy v pondělí a ve čtvrtek na čísle: 739 416 408. Poradkyně jsou připravené dodat vám psychickou podporu.