Podmínky podnájmu zasedací místnosti 

Obchodní podmínky 

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2,  IČ 26528215, registrován ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 11650 (dále jen “Aperio”) podnajímá podnájemci za podmínek níže uvedených zasedací místnost v kancelářích Aperia na adrese sídla společnosti. K podnájmu najatých prostor disponuje Aperio souhlasem vlastníka nemovitosti. 

Podnájemce objednává podnájem zasedací místnosti prostřednictvím formuláře na webu  www.aperio.cz. Objednávka je závazná až poté, co Aperio potvrdí podnájemci dostupnost prostoru v podnájemcem požadovaném termínu e-mailem; potvrzením objednávky ze strany Aperia prostřednictvím e-mailu je uzavřena smlouva o podnájmu. 

Po potvrzení podnájmu na konkrétní termíny včetně potvrzení ceny podnájmu zašle Aperio nájemci e-mailem zálohovou fakturu na domluvenou cenu. Cena je splatná v plné výši předem – nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání faktury Aperiem na e-mail podnájemce. Aperio rezervuje podnájemci zasedací místnost na sjednané  termíny  nejdéle do doby splatnosti  zálohové faktury. Pokud podnájemce neuhradí podnájem  do doby splatnosti, rezervaci Aperio zruší a smlouva o podnájmu zaniká. 

Po uhrazení zálohové faktury si pověřený pracovník Aperia s podnájemcem domluví schůzku, na které předá podnájemci klíče a instrukce k užívání pronajatých prostor (obvykle přímo v prostorách Aperia). 

Podnájemce je oprávněn po dobu trvání podnájmu užívat zasedací místnost o velikosti 33 m2 a dále je oprávněn vstupovat do těchto dalších prostor: předsíně, kuchyně, koupelny a dvou WC. Tyto další prostory budou po dobu podnájmu ve společném užívání podnájemce a zaměstnanců přilehlých dvou kanceláří. Podnájemce je povinen respektovat pokyny ohledně prostor, které mu předá odpovědný pracovník Aperia nebo které jsou vyvěšené Aperiem v těchto prostorách, a chovat se tak, aby neomezoval chod přilehlých kanceláří. 

Podnájemce se zavazuje, že zasedací místnost i další společné prostory po skončení podnájmu vrátí ve stejném stavu, v jakém je převzal. Bezprostředně po skončení podnájmu vrátí podnájemce klíče od pronajatých prostor odpovědné osobě pověřené Aperiem k převzetí klíčů i prostor. 

Pokud podnájemce, nebo osoby, kterým podnájemce umožní přístup do pronajaté zasedací místnosti a dalších prostor (např. účastníci akce, kterou nájemce v prostoru pořádá), způsobí škodu na pronajatých či společných prostorách, odpovídá podnájemce Aperiu za tuto škodu a zavazuje se ji uhradit v plné výši. Stejně tak je podnájemce odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo osoby, kterým podnájemce umožní přístup do pronajaté zasedací místnosti a dalších prostor, třetím osobám.

 

STORNO PODMÍNKY:

Při zrušení podnájmu více než 21 dní předem Aperio vrátí podnájemci 100% uhrazené částky.

Při zrušení podnájmu 20-14 dní předem Aperio vrátí podnájemci 30% uhrazené částky.

Při zrušení podnájmu 13-0 dní před začátkem doby podnájmu nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. (Vrácenou částku je možné přesunout jako zálohu na další termín).

Kontaktní e-mail pro : aperio@aperio.cz

Doufáme, že případné požadavky budete řešit především s námi, budeme se Vám maximálně snažit vyjít vstříc. Děkujeme za vaši důvěru, APERIO

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás