Podmínky podnájmu zasedací místnosti a informace o zpracování osobních údajů

Obchodní podmínky 

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., se sídlem Dřevná 382/2, 128 00 Praha 2,  IČ 26528215, registrován ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka L 11650 (dále jen “Aperio”) podnajímá podnájemci za podmínek níže uvedených zasedací místnost v kancelářích Aperia na adrese sídla společnosti. K podnájmu najatých prostor disponuje Aperio souhlasem vlastníka nemovitosti. 


Podnájemce objednává podnájem zasedací místnosti prostřednictvím formuláře na webu  www.aperio.cz. Objednávka je závazná až poté, co Aperio potvrdí podnájemci dostupnost prostoru v podnájemcem požadovaném termínu e-mailem; potvrzením objednávky ze strany Aperia prostřednictvím e-mailu je uzavřena smlouva o podnájmu. 

 

Po potvrzení podnájmu na konkrétní termíny včetně potvrzení ceny podnájmu zašle Aperio nájemci e-mailem zálohovou fakturu na domluvenou cenu. Cena je splatná v plné výši předem – nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání faktury Aperiem na e-mail podnájemce. Aperio rezervuje podnájemci zasedací místnost na sjednané  termíny  nejdéle do doby splatnosti  zálohové faktury. Pokud podnájemce neuhradí podnájem  do doby splatnosti, rezervaci Aperio zruší a smlouva o podnájmu zaniká. 

 

Po uhrazení zálohové faktury si pověřený pracovník Aperia s podnájemcem domluví schůzku, na které předá podnájemci klíče a instrukce k užívání pronajatých prostor (obvykle přímo v prostorách Aperia). 

 

Podnájemce je oprávněn po dobu trvání podnájmu užívat zasedací místnost o velikosti 33 m2 a dále je oprávněn vstupovat do těchto dalších prostor: předsíně, kuchyně, koupelny a dvou WC. Tyto další prostory budou po dobu podnájmu ve společném užívání podnájemce a zaměstnanců přilehlých dvou kanceláří. Podnájemce je povinen respektovat pokyny ohledně prostor, které mu předá odpovědný pracovník Aperia nebo které jsou vyvěšené Aperiem v těchto prostorách, a chovat se tak, aby neomezoval chod přilehlých kanceláří. 

 

Podnájemce se zavazuje, že zasedací místnost i další společné prostory po skončení podnájmu vrátí ve stejném stavu, v jakém je převzal. Bezprostředně po skončení podnájmu vrátí podnájemce klíče od pronajatých prostor odpovědné osobě pověřené Aperiem k převzetí klíčů i prostor. 

 

Pokud podnájemce, nebo osoby, kterým podnájemce umožní přístup do pronajaté zasedací místnosti a dalších prostor (např. účastníci akce, kterou nájemce v prostoru pořádá), způsobí škodu na pronajatých či společných prostorách, odpovídá podnájemce Aperiu za tuto škodu a zavazuje se ji uhradit v plné výši. Stejně tak je podnájemce odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo osoby, kterým podnájemce umožní přístup do pronajaté zasedací místnosti a dalších prostor, třetím osobám.

 

STORNO PODMÍNKY:

Při zrušení podnájmu více než 21 dní předem Aperio vrátí podnájemci 100% uhrazené částky.

Při zrušení podnájmu 20-14 dní předem Aperio vrátí podnájemci 30% uhrazené částky.

Při zrušení podnájmu 13-0 dní před začátkem doby podnájmu nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky. (Vrácenou částku je možné přesunout jako zálohu na další termín).

 

Ochrana osobních údajů

Aperio jakožto správce osobních údajů shromažďuje následující údaje od podnájemce:

jméno, příjmení podnájemce či kontaktní osoby podnájemce, firmu, IČ, fakturační adresu, e-mail, telefon. 

 

V rámci podnájmu prostor bude Aperio zpracovávat osobní údaje podnájemce, případně osoby oprávněné jednat za podnájemce (dále jen kontaktní osoba), za následujícími účely: 

 

Realizace smluvního vztahu a plnění zákonných povinností

Toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o podnájmu zasedací místnosti a pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví apod.). V případě, že podnájemce či kontaktní osoba podnájemce s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. 

Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou dle platných právních předpisů zpracovávány identifikační údaje podnájemce či kontaktní osoby podnájemce uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje (adresa či místo podnikání podnájemce), a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je Aperio také oprávněno zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s podnájemcem. 

 

Příjemci údajů 

Aperio osobní údaje podnájemce či jeho kontaktní osoby předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud). Za příjemce je považován i zpracovatel osobních údajů. K osobním údajům podnájemce či kontaktní osoby budou mít přístup vybraní zaměstnanci Aperia, kteří jsou proškoleni a podepsali směrnici o ochraně osobních údajů. Aperio přijalo vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími právními předpisy.

 

Práva podnájemce či kontaktní osoby jako subjektu údajů 

Podnájemce, příp. kontaktní osoba podnájemce má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná GDPR a dalšími právními předpisy. 

 

Podnájemce má především právo požádat Aperio o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz článek 15 GDPR). Aperio je povinno podnájemci, příp. kontaktní osobě podnájemce bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech podnájemce či kontaktní osoby podnájemce. 

 

Podnájemce či kontaktní osoba podnájemce, domnívá-li se, že Aperio zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle článku 21 GDPR právo vznést námitku.

 

Dále může vůči Aperiu uplatnit právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, případně právo na přenositelnost údajů.

 

V každém případě, kdy se podnájemce či kontaktní osoba podnájemce domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud Aperio na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje, nebo podnájemce či kontaktní osoba s vyjádřením Aperia nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní e-mail pro věci osobních údajů: aperio@aperio.cz

 

Doufáme, že případné požadavky budete řešit především s námi, budeme se Vám maximálně snažit vyjít vstříc. Děkujeme za vaši důvěru, APERIO

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás