Beáta si zvolila délku čerpání rodičovského příspěvku na tři roky a stejně tak dlouhou dobu plánovala zůstat s dítětem doma. Její syn byl ale velmi často nemocný. Uvědomila si, že vzhledem k tomu, že je na syna sama, bude pro ni obtížné zvládat svoji práci a starat se o syna, pokud se nemoci budou opakovat. Po konzultaci v Aperiu se Beáta pokusila jednat se zaměstnavatelem o možnosti práce z domova. Beátin vedoucí s návrhem souhlasil jen velmi neochotně a práci mimo kancelář jí umožnil pouze ve výjimečných případech. Beáta však pracovala spolehlivě i z domova, dokonce stihla více úkolů. Zaměstnavatel ocenil, že se na ni může spolehnout, postupem času se domluvili na pravidelné práci z domova jeden den v týdnu a také v případě nemoci syna. Další možností by bylo zapojit do péče o syna také bývalého manžela, případně jiné členy rodiny.

Zákoník práce umožňuje vykonávat práci mimo prostory zaměstnavatele, tedy například z domova. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou navrhnout druhé straně vykonávat práci z domova. Práce z domova je možná jen na základě dohody zaměstnance, resp. zaměstnankyně, a zaměstnavatele. Je vhodné uzavřít dohodu písemně.
Pokud chce mít zaměstnavatel možnost zaměstnanci výkon práce z domova nařídit, musí uzavřít se zaměstnancem dodatek k pracovní smlouvě, v němž upraví možnost nařízení práce z domova za určitých podmínek (např. v době epidemie).

Záleží na dohodě, jestli zaměstnanec bude pracovat z domova všechny pracovní dny v měsíci nebo jen některé. Vždy se vychází z konkrétní povahy práce. Při práci z domova musí zaměstnanec dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako by byl běžně na pracovišti. 

Zaměstnanec by neměl nést ze svých prostředků zvýšené náklady spojené s tím, že vykonává práci z domova či jiného místa namísto pracoviště zaměstnavatele.
Aby zaměstnanci vznikl vůči zaměstnavateli nárok na úhradu případných nákladů, musí je zaměstnavateli vyčíslit a také doložit. Musí se také jednat o náklady, které vynaložil přímo zaměstnanec, nikoliv jiná osoba, byť žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti. Prokazování těchto nákladů může být tedy problematické. Vhodným řešením je dohoda zaměstnance a zaměstnavatele na paušální úhradě nákladů zaměstnance při práci z domova.

Před zahájením práce z domova musí být zaměstnanec poučen o tom, jaká jsou specifická rizika spojená s výkonem práce z domova, proškolen o vhodném uspořádání a nastavení pracovního místa a pracovního prostředí a též musí být proškolen v problematice pracovních úrazů, které jsou možné i při práci z domova.

PRO KOHO JE PRÁCE Z DOMOVA VHODNÁ

Práce z domova je vhodná zejména pro ty, kdo na sebe umějí být přísní, jelikož vyžaduje vysokou míru sebekázně, a umějí plánovat a dodržovat termíny. Dále pro ty, kdo umějí efektivně komunikovat se zaměstnavatelem a ostatními zaměstnanci. Důležité je mít kvalitní připojení k internetu a zabezpečený přístup ke sdíleným dokumentům, kalendářům či nástrojům pro organizování online schůzek atd.

Díky omezením během koronavirové krize se práce na dálku stala běžnou součástí pracovního života.

Práce z domova může být vhodná  a výhodná též pro zaměstnance s postižením anebo rodiče dítěte s postižením, zde však pozor na riziko izolace. U zaměstnance s postižením je práce z domova opět vhodná spíše pro odborné pracovníky s vysokou kvalifikací. U manuálních a rutinních prací může opět jít o práci ve výsledku nevýhodnou a u osob se zdravotním postižením se navíc může přidat i riziko, že podnikatelský záměr zaměstnavatele tkví pouze v důmyslném využití různých benefitů plynoucích ze zákona o zaměstnanosti, ne však ku prospěchu OZP. Nebo může jít o „práci pro práci“, případně zaměstnanec musí v rámci své práce něco aktivně (např. telefonicky) nabízet, často s větou typu „pomůžete postiženým“ – což může být ve výsledku vysoce frustrující.

PRACOVNÍ PODMÍNKY PŘI PRÁCI Z DOMOVA

Pracovní podmínky při práci z domova se řídí ustanoveními zákoníku práce s níže uvedenými specifiky. Je zde i určitá smluvní volnost, je tedy důležité, jak se zaměstnanec na práci z domova dohodne se zaměstnavatelem.

Pracovní dobu si zaměstnanci rozvrhují sami. Práci z domova si lze dohodnout i na část pracovního týdne. Na zaměstnance pracující z domova se nevztahují ustanovení o rozvržení stanovené týdenní pracovní doby, o prostojích a o přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Zaměstnavatel je povinen stanovit rozvržení pracovní doby do směn pro případ dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, a to z důvodu případné platby náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnanec a zaměstnavatel si mohou podle potřeby a druhu práce sjednat další podmínky pro výkon práce z domova. Jedná se například o:

 • způsob evidence pracovní doby;
 • zavázání zaměstnance k čerpání bezpečnostních přestávek;
 • ujednání o bezpečnosti práce při práci z domova;
 • ujednání ohledně pracovních pomůcek a zařízení potřebných k práci (např. pokud zaměstnavatel poskytne k práci z domova firemní notebook atp.) – při poskytnutí nástrojů a pomůcek zaměstnanci je nutné dohodnout, jakým způsobem bude prováděna kontrola jejich stavu;
 • ujednání ohledně spoluúčasti zaměstnance v případě zakoupení pracovního vybavení nebo nábytku;
 • fakultativní ujednání o možnosti přístupu zaměstnavatele na pracoviště – zaměstnavatel nemá bez souhlasu zaměstnance přístup na pracoviště (bydliště) zaměstnance, který vykonává práci z domova;
 • ujednání o náhradě za používání pracovního zařízení, které je ve vlastnictví zaměstnance;
 • ujednání o náhradě nákladů zaměstnance za telekomunikační poplatky atd.;
 • ujednání o času a způsobu předávání výsledků práce a o kontrole odvedené práce atd.

Při důležitých osobních překážkách v práci zaměstnancům pracujícím z domova nenáleží od zaměstnavatele náhrada mzdy s výjimkou těchto případů: svatba, úmrtí, přestěhování. Nenáleží jim mzda nebo plat či náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Ostatní pracovní podmínky zaměstnanců pracujících z domova jsou stejné jako u zaměstnanců pracujících na pracovišti zaměstnavatele (např. nárok na dovolenou, školení apod.).

Vzor jednoduché dohody o změně obsahu pracovního poměru, který umožňuje práci z domova

Zaměstnavatel ……………………

a Zaměstnanec ……………………………..

se dohodli na změně pracovního poměru. Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dne …………. se s účinností od …………. mění takto:

Za čl. …………. se doplňuje nový článek …………. ve znění: Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec může konat práci ze svého bydliště (dále jen „práce z domova“), a to v rozsahu X hodin týdně/měsíčně/ve dnech …………. Místem výkonu práce v režimu práce z domova je: ulice a č. p. /č. o., PSČ, obec. Přesuny z jednoho místa výkonu práce do druhého se nezapočítávají do pracovní doby a nejedná se o výkon práce.

Datum, podpisy …………………………………….

INFORMACE

www.suip.cz – inspektoráty práce

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

DOPORUČENÍ

Práce z domova umožňuje rodičům lépe slaďovat práci a rodinu. Než se rozhodnete jednat se svým zaměstnavatelem o práci z domova, je třeba zvážit, zda druh práce, který máte sjednán v pracovní smlouvě, je pro práci z domova vhodný.

Měla by to být práce převážně samostatná, která není závislá na častém osobním jednání se spolupracovníky. Také si dobře promyslete, za jakých podmínek budete na dálku pro svého zaměstnavatele pracovat.

Výhodnější je vykonávat prací z domova odbornou práci. Pokud tedy máte z domova překládat švédskou kuchařku, pracovat pro webovou poradnu, účtovat, programovat, vytvářet nebo dotvářet web, je obvykle vše v pořádku. Jde -li o prodej slevových karet, klíčenek, kompletování čehokoli, nadepisování obálek atp., je dobré mít se na pozoru a velmi pozorně se informovat o podmínkách takovéto práce z domova.

Při práci z domova je třeba se naučit, jak si rozdělit čas a prostor na pracovní a mimopracovní. Snažte se být v kontaktu se spolupracovníky i s nadřízenými, je-li to možné, účastněte se pravidelných porad týmu, vnitropodnikových seminářů nebo i neformálních setkání. Pokud to lze, sjednávejte si např. schůzky na pracovišti. Je také praktické dohodnout se se zaměstnavatelem na kombinované práci, například dva dny z domova a ostatní dny na pracovišti.

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF