Příběh z poradny: Na Aperio poradnu se stále častěji obracejí muži, kteří se zapojují do každodenní péče o děti. Tomáš potřeboval poradit, jak může nastoupit na rodičovskou dovolenou.

Jeho manželka Hana podniká jako kadeřnice. Neplatila si ale dobrovolné nemocenské pojištění, a tak jí nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Tomáš je v zaměstnaneckém poměru, jemu by nárok na příspěvek vznikl. Hana a Tomáš se proto dohodli, že na péči o dítě se budou podílet oba, Hana bude dále pracovat v kadeřnictví, které má v jejich domě, a Tomáš nastoupí na rodičovskou dovolenou. Dle české legislativy může otec po uplynutí šestinedělí začít pobírat dávku peněžité pomoci v mateřství. Mužům se tato dávka poskytuje na dobu max. 22 týdnů (ženám max. na 28 týdnů při jednom dítěti). Je potřeba uzavřít tzv. Dohodu o převzetí dítěte do péče mezi otcem a matkou. Poradkyně poradila Tomášovi, jak dohodu sepsat, a upozornila na nutnost úředního ověření této dohody.
Rovnoprávnost otců a matek

Zásadně platí, že matka a otec mají stejná práva a povinnosti v souvislosti s péčí o dítě. To se týká i nároků na dávky. Výjimky ve prospěch matek se týkají období těhotenství, období po porodu či kojení.

Pracovní podmínky otců

Otec dítěte má právo na stejné dávky a stejné pracovní podmínky v souvislosti s péčí o dítě jako matka kromě výjimek spojených s těhotenstvím. Na otce se nevztahují ustanovení, která chrání matku v těhotenství, po dobu devíti měsíců po porodu a v období kojení. Otec dítěte je stejně jako matka zaměstnancem pečujícím o dítě, má nárok např. na vhodnou úpravu pracovní doby, nárok na pracovní volno pro doprovod dítěte k lékaři či volno pro ošetřování nemocného dítěte.

Rodičovská dovolená

Otec dítěte má právo čerpat rodičovskou dovolenou ode dne narození dítěte do dosažení tří let věku dítěte. Rodičovská dovolená se poskytuje otci na základě žádosti. Stejně jako u matky v době čerpání rodičovské dovolené je otec v tzv. ochranné době, a je proto chráněn před výpovědí. (Podrobnosti o čerpání rodičovské dovolené najdete v kapitole Mateřská a rodičovská dovolená a neplacené volno.)

Otec a nároky na sociální zabezpečení

Otec má právo na:

Otec dítěte a peněžitá pomoc v mateřství

Muž musí splňovat stejné podmínky pro nárok na PPM jako žena. Jedná se především o tyto podmínky:

 • podmínka účasti 270 dní na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM,
 • účast na nemocenském pojištění nebo trvání ochranné lhůty v době nástupu na PPM. Nemocensky pojištěn je zaměstnanec v pracovním poměru založeném pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti, pokud nejde o zaměstnání malého rozsahu, a také OSVČ, pokud si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Zaměstnanec může nastoupit na PPM také v ochranné lhůtě sedmi dnů od skončení zaměstnání.

PPM se poskytuje i pojištěnci, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, jež dítě porodila, a převzal péči o dítě z důvodu, že matka dítěte nemůže nebo nesmí o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění, pro které byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo jí bylo lékařem vystaveno potvrzení o dlouhodobém onemocnění, a tedy nemá nárok na výplatu PPM.

Nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Muž může matku vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. PPM se muži poskytuje nejdéle v délce 22 týdnů (resp. při převzetí více dětí 31 týdnů) s tím, že se mu do těchto 22 (31) týdnů započítává doba, kdy pobírala PPM matka, kromě prvních šesti týdnů po porodu. Otec může PPM takto čerpat do dovršení jednoho roku věku dítěte.

Dohoda musí být uzavřena na dobu nejméně sedmi kalendářních dní po sobě jdoucích. Za kratší dobu se dávka pojištěnci nevyplácí. V písemné dohodě o péči otce o dítě musí být uvedený den, od něhož bude otec o dítě pečovat, den porodu a podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. správou sociálního zabezpečení).

Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé správě sociálního zabezpečení nebo na webu https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zppmpd.

Vzor dohody o předání dítěte do péče:

Dohoda o převzetí dítěte do péče
Já, níže podepsaná XY,
nar. …………….., bytem …………………..,
předávám své dítě YY,
narozené dne ……………………………….,
do péče jeho otce ZY,
nar………………, bytem …………………….
Otec převezme dítě do péče dne ……
Podpis matka …………………………………
Podpis otec ……………………………………
V ……………………… dne……………………..

 • Po dobu nároku na PPM nesmí otec vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu nárok na PPM plyne. Otec však může být po dobu nároku na peněžitou pomoc v mateřství výdělečně činný v rámci jiného zaměstnání, ze kterého nemá nárok na PPM. Tento souběh právní předpisy nezakazují.
 • Matka a otec se mohou v pobírání PPM střídat, počet střídání není omezen. PPM ale náleží pouze jednou z nich, nikoliv souběžně.
Otcovská – dávka otcovské poporodní péče
 • Cílem otcovské – dávky otcovské poporodní péče – je především přispět k vytvoření pozitivní vazby mezi dítětem a otcem dítěte a k prohloubení vztahu mezi matkou a otcem navzájem. Matka a otec tak mají možnost strávit jeden týden společně s narozeným dítětem, přičemž oba mohou čerpat finanční dávku. Otec otcovskou a matka peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.
 • Nárok na otcovskou má pojištěnec, který pečuje o dítě, jehož je otcem, nebo pojištěnec, jenž pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do této péče nedosáhlo sedmi let věku.
 • Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.
 • Nástup na otcovskou určuje otec dítěte v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Doba poskytování dávky je 7 kalendářních dnů.
 • Otcovská náleží jen jednou i v případě, že pojištěnec pečuje o více dětí narozených současně nebo o více dětí převzatých současně do péče.
 • Výplata otcovské se nepřerušuje. Otcovská náleží po celou podpůrčí dobu i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.
 • Nárok na dávku otcovské poporodní péče nepřináší automaticky nárok na volno v zaměstnání. Je třeba žádat u zaměstnavatele například neplacené volno. Zaměstnanec může samozřejmě také zaměstnavatele požádat o čerpání rodičovské dovolené, což je překážka v práci na straně zaměstnance. Více informací k rodičovské dovolené je možné si přečíst v kapitole Mateřská a rodičovská dovolená a neplacené volno. Zaměstnavatel je povinen žádosti o rodičovskou dovolenou vyhovět.

Konkrétní výši dávek lze zjistit pomocí orientační kalkulačky na https://www.mpsv.cz/cs/13622.

Orientační výše otcovské pro rok 2019
Průměrná výše měsíčního příjmu

(za předchozích
12 měsíců)

Výše otcovské

(7 dní)

92 000 8 575 (max.)
90 000 8 519
85 000 8 281
80 000 8 036
70 000 7 553
60 000 7 070
50 000 6 587
45 000 6 314
40 000 5 831
35 000 5 348
30 000 4 837
25 000 4 032
20 000 3 227
15000 2 422
13 500 (min. mzda) 2 156

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF

TIŠTĚNÁ VERZE