Když byly Honzíkovi dva roky, rozhodla se Helena, že zase začne intenzivně pracovat na svojí angličtině. Večerní kurz, do kterého již dříve chodila, jí už přestal vyhovovat. Našla skvělou nabídku na konverzační kurz v dopoledních hodinách. Bohužel ani manžel, ani její rodiče nemohli být pravidelně k dispozici, aby malého pohlídali. Helena tedy Honzíka zapsala do školičky se zajímavým programem, kterou provozuje blízké rodinné centrum vždy v pátek dopoledne za cenu 300 Kč. O půl roku později dostala Helena nabídku pracovat některé dny v týdnu na mezinárodním projektu, což ráda přijala. Honzík chodil do dětského kolektivu rád, ale školička už nestačila, a tak pro něho na webu MPSV vyhledali registrovanou dětskou skupinu, kterou Honzík navštěvoval do svých tří a půl let. Cena za dětskou skupinu byla 3000 Kč měsíčně. Pak Honzík nastoupil do mateřské školky, kde byly měsíční náklady 750 Kč a dalších přibližně 500 Kč za stravu.

PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ

Jesle

Instituce určená zpravidla pro děti od šesti měsíců do tří let věku. Jedná se o výchovnou kolektivní péči o svěřené dítě zaměřenou na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte. Provoz jeslí je celodenní nejčastěji od 6:30 do 17 hodin. Jedná se o veřejnou službu, která se poskytuje za úplatu.

Mikrojesle

Veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let věku v kolektivu maximálně čtyř dětí. Jedná se o projekt financovaný z ESF. Cíl služby je stejný jako u jeslí s tím rozdílem, že v mikrojeslích je s ohledem na nízký počet dětí kladen důraz na individuální péči. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte. Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Dětské skupiny

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů na MPSV. Služba spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Služba je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Tuto službu mohou poskytovat neziskové organizace, obce, církve a vysoké školy. Rodič uzavírá s poskytovatelem služby smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tato služba se poskytuje za úhradu. Dětské skupiny jsou podporovány dotacemi z ESF, proto je výše úhrady nižší než v soukromých zařízeních.

Mateřské školy (MŠ)

Mateřská škola je předškolní zařízení, které organizuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let věku. Do mateřských škol jsou děti přijímány od 2 let věku, avšak dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání na základní škole. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

Tzv. veřejné MŠ

Jsou zřízené státem, obcí, krajem či svazkem obcí. Vztahuje se na ně školský zákon a s ním související předpisy, zápis do rejstříku školských právnických osob a také nárok na finanční prostředky – od zřizovatele a MŠMT. Obce mohou od rodičů vybírat příspěvek na částečnou úhradu. Ředitel/ka MŠ stanoví výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku, která musí být pro všechny děti v příslušné školce v jednotlivém druhu provozu stejná. O možném snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel/ka MŠ dle platných právních předpisů ČR. Rodiče také přispívají na stravování. Rodiče průměrně zaplatí 1500-2000 Kč za měsíc. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje bezúplatně. Rodiče tak platí pouze za stravu dítěte.

Tzv. soukromé MŠ

Jsou zřízené církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Vztahuje se na ně také školský zákon, zápis do rejstříku školských právnických osob a s ním související nárok na finanční prostředky – i tyto školky dostávají dotace. Soukromé školky zapsané v rejstříku musí splňovat stejné hygienické požadavky jako školky veřejné. Školné se pohybuje od několika tisíc (např. 6000 Kč), ale může být i několik desítek tisíc (ve školkách se speciálním programem a individuálním přístupem).

Lesní školky

Lesní školka je alternativou předškolního vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v přírodě, nejčastěji v lese. Odpočinek dětí probíhá v zázemí (bývají to jurty, stany či maringotky). Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp.

Tzv. firemní školky

Jde o mateřské školy, které jsou určené ke vzdělávání dětí zaměstnanců (buď zřizovatele, nebo jiného zaměstnavatele či více zaměstnavatelů). Další možností zajištění péče o předškolní děti jsou soukromá zařízení provozovaná například dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Od školního roku 2017/2018 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do 31. srpna příslušného kalendářního roku, nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání bude mateřskou školou vypisován v období prvních 14 dní v květnu. Děti, které již mateřskou školu navštěvují (i mimo spádovou oblast), se nemusejí dostavovat k zápisu. Všechny formality zařídí mateřská škola, kterou navštěvují. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Alternativy povinné předškolní docházky

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další „jiné“ způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání, kterými se rozumí: a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání předškoláků

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy. Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy – schopnosti a dovednosti v doporučených oblastech. Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.

SLEVA NA DANI ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE (TZV. ŠKOLKOVNÉ)

Rodiče si mohou uplatnit v daňovém přiznání slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné), pokud dítě navštěvuje:

 • mateřskou školu dle školského zákona (včetně lesních školek či firemních školek) nebo obdobné zařízení v zahraničí,
 • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,
 • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

„Školkovné“ odpovídá výši výdajů (kromě stravného), které rodič prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte. Za každé vyživované dítě je možné uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy. Slevu na dani může uplatnit rodič v případě, žije -li s vyživovaným dítětem ve společně hospodařicí domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení, které vydá zařízení péče o děti předškolního věku (mateřská škola) a uvede v něm výši skutečně vynaložených výdajů za umístění dítěte. V případě, že daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, je nutné mu potvrzení předložit do 15. února následujícího kalendářního roku. Pokud si rodič zpracovává daňové přiznání sám, pak slevu vyplní na řádku 69a daňového přiznání.

Sleva na tzv. školkovné může za celý kalendářní rok dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok 2021 si takto lze odečíst až 15 200 Kč. Z daní si lze odečíst jenom reálné výdaje na školkovné, jejich skutečnou výši musí potvrdit provozovatel školky nebo jiného předškolního zařízení,které dítě navštěvuje.

INFORMACE

Rejstřík škol a školských zařízení (včetně školek): http://rejskol.msmt.cz

Seznam dětských skupin: http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php

Stránky MPSV o dětských skupinách: http://www.detske-skupiny.cz/

Informace o lesních mateřských školkách: http://www.lesnims.cz

Firemní školky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace

Informace o mikrojeslích: https://mikrojesle.mpsv.cz/

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

 

DOPORUČENÍ

Jestliže vybíráte předškolní zařízení pro své dítě, pak vám doporučujeme nejdříve zařízení navštívit např. v rámci dne otevřených dveří. Sledujte chování učitelek i celkovou atmosféru ve školce. Při návštěvě vycítíte, jestli je prostředí pro dítě přátelské, nebo naopak neosobní. Nepodceňujte ani reakci vlastního dítěte na nové prostředí. Ptejte se. Seznam dotazů si připravte předem doma, ať se nezapomenete zeptat na něco, co je pro vás důležité.

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 
PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF