Alex a David spolu mají tříměsíčního chlapečka. Alex nyní čerpá mateřskou dovolenou. Než na ni nastoupila, pracovala jako editorka v neziskové organizaci. Alex vedla menší redakční tým a práce ji moc bavila, a přestože se nyní doma se svým děťátkem cítí být na správném místě, uvažuje o tom, že by se chtěla poměrně brzy vrátit do práce, alespoň částečně. Na osobní konzultaci s právničkou v Aperio poradně se Alex s Davidem dozvěděli o poněkud neobvyklém způsobu čerpání rodičovské dovolené, a to pravidelně jen některé dny v týdnu. Poradkyně je ale rovnou upozornila, že v době výkonu práce nebude ani jeden z nich chráněn před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Přesto se jim tato varianta líbila, neboť by se mohli v péči o syna v domácím prostředí střídat. Po mnoha společných diskusích a po domluvě se svými nadřízenými se manželé rozhodli, že budou oba pracovat obden. Alex bude pracovat v úterky a čtvrtky a David v pondělky, středy a pátky. Oba v souladu se zákoníkem práce zažádají o čerpání rodičovské dovolené po dobu dvou let, a to v rozsahu těchto dnů v týdnu: Alex v pondělí, středu a pátek a David pravidelně každé úterý a čtvrtek.

Zákonná úprava rodičovské dovolené je co do způsobu a délky čerpání rodičovské dovolené poměrně stručná a dle našeho názoru umožňuje rodičům flexibilně skloubit roli rodiče a zaměstnance. A to nejen tradičními známými a v této příručce již uvedenými způsoby, ale i způsoby nestandardními, například po určitých časových úsecích. Zaměstnavatel má povinnost rodičovskou dovolenou zaměstnanci či zaměstnankyni poskytnout v takovém rozsahu, o jaký požádají. Připomeňme si § 196 zákoníku práce: Rodičovská dovolená „K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.“

Příklad 1: Zaměstnankyně – matka dvouletého dítěte – se střídavě po měsíci vrací do práce a opětovně zpět na rodičovskou dovolenou a v péči o dítě se střídá s otcem dítěte, který ve svém zaměstnání rovněž čerpá rodičovskou dovolenou po jednotlivých měsících.
Příklad 2: Zaměstnankyně – matka ročních dvojčat – žádá o čerpání rodičovské dovolené v rozsahu pouze několika dní v každém týdnu (vždy od pondělí do středy), přičemž ve zbývající části týdne (vždy ve čtvrtek a pátek) by docházela do práce. Její manžel také žádá o rodičovskou dovolenou v rámci svého pracovního poměru, a to na dva dny v týdnu (vždy ve čtvrtek a pátek), kdy se se svojí ženou vystřídá v péči o děti.

Pracovní smlouva se v těchto případech nemění, rozsah úvazku i druh práce matce i otci dítěte zůstávají. Zároveň oba rodiče neztrácejí kontakt se svou profesí a oba mohou pečovat o své děti. Přerušované čerpání rodičovské dovolené klade zvýšené nároky na organizační pokrytí chybějící pracovnice či pracovníka ze strany zaměstnavatele a na vypořádání se s administrativními povinnostmi zaměstnavatele. Nestandardní způsoby čerpání RD nebudou zřejmě vyhovovat všem zaměstnavatelům nebo budou u některých  profesí hůře aplikovatelné. Na druhé straně zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost respektovat žádost zaměstnance/zaměstnankyně o rodičovskou  dovolenou v rozsahu, o jaký si požádá.

Vzor žádosti: V souladu se zákoníkem práce žádám o čerpání rodičovské dovolené po dobu jednoho roku, tj. od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, v následujícím rozsahu: každé pondělí, středu a pátek v týdnu…

Upozornění: Je třeba zdůraznit, že v době výkonu práce, kdy není čerpána rodičovská dovolená, nejsou zaměstnanec či zaměstnankyně chráněni před výpovědí ze strany zaměstnavatele. Soudní judikatura k těmto formám čerpání dovolené zatím neexistuje.

DOPORUČENÍ

Doporučujeme vám začít komunikovat se svým zaměstnavatelem o záměru čerpat RD po kratších úsecích s dostatečným předstihem a hledat vzájemně přijatelné uspořádání pracovního nastavení, povinností a úkolů. Také doporučujeme žádost o takovouto formu čerpání RD vázat k delšímu časovému období, aby na ni mohl zaměstnavatel zareagovat, zorganizovat si provoz a personálně zabezpečit dny, kdy rodič nebude pracovat (obdoba sdíleného pracovního místa, ale s tím rozdílem, že se bude jednat o zástup za rodičovskou dovolenou). Věříme, že tato zatím netradiční forma čerpání rodičovské dovolené a zapojení rodičů do pracovního procesu může být ku prospěchu jak rodinám, kterým pomůže slaďovat práci a rodinu, tak i zaměstnavatelům, kteří nebudou přicházet o cenné lidské zdroje v důsledku dlouhodobé nepřítomnosti ženy či muže na pracovišti.

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
  • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
  • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
  • ● podnikání rodičů
  • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
  • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
  • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
  • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
  • ● jak předcházet problémům ve vztahu
  • ● jak na slaďování práce a rodiny
 

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF