HODNOTY a POSTOJE

z nichž vychází činnost APERIA

Aperio > O nás > Hodnoty a postoje Aperia

Rovné příležitosti žen a mužů

APERIO chápe rovné příležitosti jako stejnou možnost přístupu ke zdrojům (finančním, přírodním), stejný přístup k příležitostem rodičovským, pracovním, službám a zboží, stejný přístup k vedoucím pozicím ve veřejném i soukromém sektoru společnosti. Ženy a muži se mohou vzájemně obohacovat a doplňovat. APERIO podporuje rovné příležitosti (práva i povinnosti) pro ženy a muže v rodině i ve společnosti; konkrétněji podporuje odstraňování genderových stereotypů, které jsou spojeny s představami o úloze a postavení žen a mužů v rodině, jejich podílem na výchově a péči o děti a se starostmi o chod domácnosti. Jako příklad slouží stereotyp, že muž je automaticky živitelem rodiny a žena pečuje o děti a domácnost. Podporujeme i odstranění nerovnosti v platech mužů a žen (Gender pay gap). V realitě ČR podporuje APERIO vyrovnávání zapojení žen a mužů do péče o děti a rodinu pomocí konkrétních opatření, jako je otcovská dovolená, flexibilní pracovní režimy, dostupné služby péče o děti, pracovní podmínky umožňující péči o děti a stárnoucí rodinné příslušníky).


CO JE TO ROVNOST
Legislativní stav, garantován českou ústavou, antidiskriminačním zákonem a ostatními normami ČR. Rovnost znamená, že všichni občané a občanky České republiky (potažmo EU) mají stejná práva, používají stejné ochrany, vztahují se na ně stejné povinnosti.


CO JSOU ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obecně: stejná možnost přístupu ke zdrojům (finančním, přírodním), stejný přístup k příležitostem rodičovským, pracovním, službám a zboží, stejný přístup k vedoucím pozicím ve veřejném i soukromém sektoru společnosti.
Postoj podpory rovných příležitostí jsou jednou z priorit ČR vedoucí k udržitelnému rozvoji. Kromě legislativy existují také opatření k odbourávání zakořeněných stereotypů s ohledem na pohlaví (tzv. genderových stereotypů – spojených s mateřstvím, pracovním trhem, vzděláváním atd.). Taková opatření se nazývají de facto. Mezi tato opatření patří např. koncept podpory slaďování práce a rodiny, kvóty, rovné odměňování atd.

V rodině:

se jedná o odstraňování genderových stereotypů, které jsou spojeny s představami o úloze a postavení žen a mužů v rodině, jejich podílem na výchově a péči o děti a se starostmi o chod domácnosti obecně, konkrétně:

 • představy o poslání a přirozené úloze žen-matek a pečovatelek
 • představa muže jako živitele rodiny (spojená s nerovným odměňováním žen a mužů)

Nerovné rozdělení práv a povinností v rodině

 • péče o dítě/děti – zažitý je stereotyp, že na rodičovskou dovolenou půjde žena, o děti a domácnost se bude starat žena, muž je živitelem rodiny, a péče o děti se neúčastní.
  Plyne z toho diskriminace žen (na trhu práce) i mužů (v přístupu k rodičovské dovolené, péči o děti, ale i na trhu práce).
 • nerovnováha moci v rodině – muž může mít zásadní vliv na všechna důležitá rozhodnutí v rodině (žena je většinou fyzicky slabší, než muž a je na muži finančně závislá). V extrémních případech tato nerovnováha může vést k domácímu násilí (fyzickému i psychickému)
  [Zdroj: “Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů”, Nesehnutí 2008, s. 16, 24, 26

Ve společnosti:

Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek v ekonomickém, politickém a sociálním životě vyplývající z příslušnosti k mužskému nebo ženskému pohlaví.Nediskriminační přístup a odstraňování genderových stereotypů v oblasti přístupu k moci a rozhodovacím pozicím, přístupu ke zdravotní péči a pojištění, k reprodukčním právům, v oblasti trhu práce, ve vzdělávání, v jazyce, v médiích a reklamě, v oblasti sexuality a reprodukčních práv a lidských práv obecně.Dále se týká oblastí

 • ženy a chudoba (kombinace zaměstnání a mateřství, sociální vyloučení, příjmy mužů a žen, rozvody, chudoba žen staršího věku, předlužení)
 • násilí na ženách (znásilnění, domácí násilí)
 • prostituce a obchod se ženami

[Viz Ženy a česká společnost, Otevřená společnost 2010]

Na pracovním trhu:

se jedná o nediskriminační přístup při přijímání do zaměstnání, rovné odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, stejné šance pro muže a ženy na kariérní postup v každém věku, stejné šance na uplatnění na trhu práce bez ohledu na pohlaví, důstojné penze, jejichž výše se nebude snižovat o dobu strávenou na rodičovské dovolené, odstranění sexuálního obtěžování na pracovišti, slaďování osobního/rodinného a profesního života.

[Zdroj: Prosazování genderové rovnosti: vybraná témata, ČŽL 2009, s. 52]

Rozdíl mezi platy žen a mužů v dané zemi je označen pojmem Gender Pay Gap (GPG). V České republice je v současnosti druhý největší GPG, 22%. Tento rozdíl narůstá po období péče o malé děti – z 10% na necelých 30%. To negativně ovlivňuje situaci zejména u rodin, kde jsou ženy hlavními živitelkami, tj. rodin sólo matek.

Postoj Aperio v oblasti rovných příležitostí

 • Podporujeme rovné příležitosti a postavení žen a mužů v rodině a ve společnosti

 • Podporujeme rovné příležitosti žen a mužů na pracovním trhu  (vč. rovného odměňování za práci stejné hodnoty)

 • Podporujeme rovné příležitosti žen a mužů v přístupu k vedoucím pozicím ve veřejném i soukromém sektoru

 • Hlásíme se k UN Global Compact (www.globalcompact.org). Je to celosvětová síť organizací, která se rozhodly ve své činnosti směrem ke klientům i směrem dovnitř organizace dodržovat 10 základních principů trvale udržitelného rozvoje.
  Patří mezi ně mj.: oblast lidských práv (2 principy), a pracovní podmínky (4 principy). Obě oblasti zahrnují aktivní podporu rovných příležitostí mužů a žen v rodině, na pracovním trhu a ve společnosti a zákaz diskriminace.
  (důvody: jedná se o výstižný a praktický koncept, který konvenuje s naší činností a postoji ve všech 10 oblastech UN GC, a jsme přidruženou organizací k UN DPI NGO)

 • Vnímáme rovně/bez rozdílu přístupy, nástroje a opatření v oblasti rovných příležitostí pro různé skupiny osob ve společnosti:
  – bez ohledu na pohlaví
  – bez ohledu na věk
  – bez ohledu na národnost
  – bez ohledu na osobní stav
  – bez ohledu na zdravotní situaci
  – bez ohledu na náboženské (ne)přesvědčení
  – bez ohledu na ekonomickou situaci (stav)
  (tímto postojem se odlišujeme od ostatních organizací v ČR, které působí v oblasti RP, a které kladou důraz pouze na RP muži vs. ženy )

   

Jaké nástroje nabízí Aperio k posílení rovných příležitostí

ANALÝZA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ – GENDROVÝ AUDIT
nástroj, který napomáhá odhalit nevyužité skryté znalostní a personální rezervy u jednotlivých zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí. Využíváme APERIO Metodiku genderového auditu, kterou jsme vyvinuli spolu s dalšími organizacemi ve 2006 – 2007. Tuto metodiku jsme následně rozšířili ve 2010 a ve 2013.

Genderový audit stojí na třech pilířích

  1. kontextová analýza – komplexní hodnocení firmy z pohledu postavení na trhu, okolí firmy, umístění, mapování regionu atd.
  2. kvantitativní výzkum – hodnocení směrnic, předpisů, legislativa, firemní kultury, benefity, data a čísla o zaměstnaných atd.
  3. kvalitativní výzkum – tzv. fokusní skupiny

Vhodné skupiny: střední management; rodiče; řadoví zaměstnanci – ženy

Výstupem je Závěrečná zpráva s navrženými opatřeními ve sledovaných oblastech.

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ V ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH
vzdělávání v oblasti slaďování práce a rodiny, legislativa pro rodiče, návody a tipy jak skloubit práci s rodinou, poradenství při návratu do zaměstnání po MD/RD

PORADENSTVÍ A KONZULTACE PRO HR PRACOVNÍKY/ICE A KLÍČOVÉ MANAŽERY/KY
nabízíme poradenství a koučink při zavádění genderové rovnosti ve firmě prostřednictvím tzv. akčního plánu rovnosti. Nabízíme podporu při vyjednávání s vedením firmy.

WORKSHOPY A SEMINÁŘE
z oblastí legislativy, konceptu rovných příležitostí, slaďování práce a rodiny

 

OSVĚTOVÁ ČINNOST
oblast genderových stereotypů na trhu práce, aktivit spojených s kampaněmi, lobbying

TEST ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI INTERNĚ

uplatňujeme rovný přístup v náboru nových zaměstnanců/kyň
zaměstnanci/kyně mají rovný přístup k flexibilním pracovním režimům (v závislosti na pracovní pozici) a benefitům

FAKTA – (PODPŮRNÉ INFORMACE)

 • Zaměstnání je u převážné většiny mužů i žen prioritní oblastí, které věnují podstatnou část svého času, avšak právě tak je pro většinu důležité i prostředí rodinné.
 • Skloubení povinností v zaměstnání a rodině, je mnohdy komplikované. A jsou to zejména ženy, které se s tímto problémem musí potýkat, jelikož jsou stejně jako muži aktivní v pracovním procesu, ale na rozdíl od mužů zastávají stěžejní roli také v péči o rodinu.
 • Ženy jsou na českém trhu práce silně zastoupeny a tvoří 43,6% všech zaměstnaných. Jejich ekonomická aktivita je poměrně stabilní a po celá 90. léta 20. století se udržovala nad hranicí 50%.
 • Míra ekonomické aktivity se také mění s věkem. Obecně však můžeme říci, že muži se ve všech věkových kategoriích vyznačují větší aktivitou než ženy. Největší rozdíly se nacházejí ve věkové skupině od 25 do 34 let, kdy ženy opouští pracovní trh z důvodu mateřské a posléze rodičovské dovolené a také ve skupině 55 až 60 a více let, což je způsobeno především dřívějším odchodem žen do důchodu.
 • Naopak vyrovnanější situace panuje ve věkové kategorii od 40 až do 54 let, kdy se ženy opět vracejí na pracovní trh.
 • Zaměstnané ženy v ČR pracují nejčastěji jako technické, zdravotní nebo pedagogické pracovnice, v těchto oborech je zaměstnáno přes 27% všech pracujících žen. Druhé místo v pořadí pak patří ženám pracujícím jako provozní ve službách a obchodu a třetí místo zaujímají ženy jakožto vědecké a duševní pracovnice. Naopak muži se uplatňují jako řemeslníci, kvalifikovaní výrobci či zpracovatelé v  29%, dále pak jako techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci a hned poté jako obsluha strojů.
 • Ženy jsou tedy, co do počtu, více než muži kumulovány do kategorie provozních pracovníků ve službách a obchodě a tvoří zde 66,7% zaměstnaných, naopak muži absolutně převažují v počtu pracujících jako řemeslníci a kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé, kdy v této kategorii tvoří 88%.
 • Vyšší zastoupení žen v sektoru služeb a převaha mužů v oblasti průmyslu není jevem nevšedním, ale naopak typickým a to nejen v ČR, ale také ve zbytku Evropy.
 • Na českém trhu práce existuje segregace horizontální[1] a vertikální[2] podle pohlaví, kdy muži a ženy jsou koncertováni do odlišných odvětví i pozic.
 • U segregace horizontální ženy převládají v tzv. terciárním sektoru neboli službách, kde se uplatňuje 70,7% žen a 45% mužů, oproti tomu v sekundárním sektoru, kam patří stavebnictví a průmysl je to 26,8% žen a 50,6% mužů, v primárním sektoru čili zemědělství, lesnictví a rybolovu pak  2,5% žen a 4,4% mužů.[3]
 • Obory, ve kterých je kumulováno více žen a dají se tak označit za obory feminizované, jsou často hůře finančně ohodnocené než odvětví, ve kterých převažují muži. Na základě rozdělení trhu na oblasti ženské a mužské dochází ke ztíženým možnostem jednoho či druhého pohlaví proniknout do oborů, které jsou nepřímo vyhrazeny jen jednomu z nich.

____________________________________________________________________________

ZDROJE:

 1. Listina základních lidských práv a svobod (ČSR 1991, ČR 1993)
 2. Zákon č.198/2009 Sb. – antidiskriminační zákon
  3. Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce, včetně novelizací
 3. www.cszo.cz
  5. Domácnosti z hlediska genderu: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/t/D7002B37F2/$File/1000113.pdf (vydání pro 2013)
  6. Zaostřeno na ženy a muže: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1413-13-r_2013
  7. www.mpsv.cz
  8. www.vupsv.cz
  9. Programové prohlášení vlády, 2014, http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/programove-prohlaseni-vlady-cr-115911/
  10. www.globalcompact.org
 4. Základní pojmy genderu: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/gender_pojmy

   

Aktualizace – září 2018

Naše historie

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás