Předškolní výchova a vzdělávání
Když byly našemu synovi dva roky, potřebovala jsem si alespoň na půl dne v týdnu odpočinout. Manželův nemohl být půl dne doma. 

Jeho rozvrh pracovní doby a charakter práce to neumožňoval. Nejraději bych syna svěřila některé babičce nebo dědečkovi, ale ještě nedosáhli důchodového věku. V mateřském centru poblíž našeho bydliště jsme začali využívat pravidelně ve středu dopoledne školičku se zajímavým programem s dalšími dětmi. Cena za půl dne pobytu byla 600 Kč. O půl roku později jsem dostala nabídku chodit dva dny v týdnu do práce. Školička již nestačila a začala jsem hledat něco profesionálnějšího. Na webu MPSV jsem našla registrovanou dětskou skupinu, kterou syn navštěvoval do svých necelých čtyř let, kdy byl přijat do mateřské školky. Cena za dětskou skupinu byla 3 000 Kč měsíčně. Ve školce měsíčně platíme 550 Kč a dalších přibližně 500 Kč za stravu.

(Světlana 30 let, jedno dítě)

 

V České republice poskytuje péči dětem předškolního věku několik typů předškolních zařízení:

Jesle

Instituce určená k opatrování dětí od šesti měsíců do tří let. Jesle jsou zpravidla zřizovány obcemi. Jedná se o výchovnou kolektivní péči o svěřené dítě zaměřené na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Provoz jeslí je celodenní zpravidla od 6:30 do 17 hodin. Jedná se o veřejnou službu, která se poskytuje za úplatu 1500 – 2500 Kč.

Mikrojesle

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu minimálně 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Cíl služby je stejný jako u jeslí s tím rozdílem, že v mikrojeslích s ohledem na nízký počet dětí je kladen důraz na individuální péči. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte. V České republice vzniká 57 mikrojeslí. Jedná se o projekt financovaný z Evropského sociálního fondu.

Dětská skupina

Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů na MPSV. Služba spočívá v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Služba je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Tuto službu mohou poskytovat neziskové organizace, obce, církve a vysoké školy. Rodič uzavírá s poskytovatelem služby smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tato služba se poskytuje za úhradu. Dětské skupiny jsou podporovány dotacemi z Evropského sociálního fondu, proto výše úhrady je nižší než v soukromých zařízeních.

Školičky

Školičky provozují neziskové organizace nebo podnikatelé. Cílem těchto zařízení je poskytnutí krátkodobé (zpravidla půldenní) hlídání pro děti. V rámci programu mají děti připravený program hraní, zpívání kreslení apod. Cena se zpravidla pohybuje od 50 Kč do 250 Kč za hodinu.

Mateřská škola

Mateřská škola je předškolní zařízení, které je určeno pro děti od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje se za nízkou úplatu. Děti rok před nástupem do školy školné neplatí.

Soukromá mateřská škola

Jedná se o alternativu ke státní školce. Může mít dvě formy – školské zařízení zaregistrované na Ministerstvu školství a mládeže a tělovýchovy nebo jako volná živnost podnikající osoby. Od státní školky se liší vyšší úplatou. Zpravidla nabízí něco navíc např. výuku angličtiny, individuální přístup apod. Variantou jsou tzv. firemní mateřské školy, které jakožto školské zařízení provozují firmy pro své zaměstnance. Školné se pohybuje zpravidla v rozmezí 5000 až 15000 Kč měsíčně.

Lesní školky

Lesní školka je alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Lesní MŠ kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, nejčastěji lesa. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, které má nejrůznější podoby, nejčastěji jsou to jurty, chatky či maringotky. Děti však netráví celý rok jen v lese. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy divadel, muzeí atp. Lesní školky mohou mít formu jak mateřské školy (lesní mateřská škola), tak dětské skupiny nebo jiné výše uvedené formy.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Od školního roku 2017/2018 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do 31. 8. 2017, nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání bude mateřskou školou vypisován v období prvních 14 dní v květnu.

Děti, které již mateřskou školu navštěvují (i mimo spádovou oblast), se nemusí dostavovat k zápisu. Všechny formality zařídí mateřská škola, kterou navštěvují.

Také se zavádí přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu obecní mateřské školy. Mateřská škola bude muset přijmout všechny děti starší čtyř let ze své spádové oblasti do naplnění kapacity. V případě nedostatečných kapacit budou mít přednost děti pětileté přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.

Alternativy povinné předškolní docházky

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.

Sleva na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné)

Za rok 2016 mohou rodiče uplatnit v daňovém přiznání slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) v předškolním zařízení, pokud dítě navštěvuje:

  • mateřskou školu dle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • firemní mateřskou školu, lesní školku,
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozované na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

„Školkovné“ odpovídá výši výdajů (kromě stravného), které rodič prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte. Za každé vyživované dítě je možné uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy (za rok 2016  ve výši 9900 Kč, za rok 2017 ve výši 11 000 Kč).

Slevu na dani může uplatnit rodič v případě, žije-li s vyživovaným dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů.

Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení, které vydá zařízení péče o děti předškolního věku (mateřská škola) a uvede v něm výši skutečně vynaložených výdajů za umístění dítěte. V případě, že daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, je nutné mu potvrzení předložit do 15. února následujícího kalendářního roku. V případě, že rodič zpracovává daňové přiznání sám, pak slevu vyplní na řádku 69a daňového přiznání.

Odkazy, kde lze ověřit skutečnost, že se jedná o předškolní zařízení:

  • Seznam zapsaných dětských skupin http://www.mpsv.cz/cs/20302, tříděno dle krajů
  • Rejstřík škol a školských zařízení (tj. nově školek včetně lesních) http://rejskol.msmt.cz/
  • Skutečnost, že poskytovatel má platné živnostenské oprávnění, lze ověřit buď na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz, nebo www.justice.cz
  • Informace o mikrojeslích na http://www.mpsv.cz/cs/23543
  • Informace o lesních mateřských školkách najdete na http://www.lesnims.cz/

Právní předpisy

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Doporučení

Jestliže vybíráte předškolní zařízení pro své dítě, pak doporučujeme nejdříve zařízení navštívit např. v rámci dne otevřených dveří. Sledujte, jak se učitelky chovají k dětem, k rodičům a mezi sebou. Při návštěvě vycítíte, jestli je prostředí pro dítě přátelské, nebo naopak neosobní. Nepodceňujte ani reakci vlastního dítěte na nové prostředí. Nejlepším vodítkem bývají zkušenosti jiných rodičů, jejichž děti už školku navštěvují nebo navštěvovaly. Jejich spokojenost je zárukou dobrého výběru. Ptejte se na všechno, co vás napadne. Jak je zajištěno stravování dětí a pitný režim? Jak jsou připraveni ve školce na situaci, že se stane úraz? Chodí děti pravidelně ven? Jak se řeší spaní dětí a výměna lůžkovin? Jaký je adaptační režim? Je možné dodržovat dietní režim? Jak je to s hygienou a přebalováním dětí? Jak se postupuje, když dítě ve školce náhle onemocní. Seznam dotazů si připravte předem doma, ať se nezapomenete zeptat na něco, co je pro vás důležité.

Další důležité tipy a rady najdete v článku na http://ona.idnes.cz/kam-s-nim-aneb-jak-vybirat-soukromou-skolku-fkb-/deti.aspx?c=A110518_101245_deti_job

Další příběhy, zajímavé informace a aktuální související legislativní rámec najdete v naší praktické APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony
Svůj konkrétní případ můžete konzultovat v naší 
APERIO poradně pro rodiče 🙂