HODNOTY a POSTOJE

z nichž vychází činnost APERIA

Aperio > O nás > Hodnoty a postoje Aperia

Slaďování práce a rodiny


Co je to slaďování práce a rodiny
 1. Jde o nalezení jedinečného individuálního řešení pro zvládnutí práce, rodiny a dalších oblastí života tak, aby byl spokojený/á nejen zaměstnaný/á, resp. rodič, ale i ostatní, kteří na něm závisejí (tj. především rodina, zaměstnavatel). Všestranná spokojenost vypadá nedosažitelně a je obtížné jí plně dosáhnout dlouhodobě – jde o trvalý proces vybalancovávání.
 2. Předpokládá vzájemnou důvěru a vyspělou komunikaci na partnerské rovině (mezi jedincem a rodinou, resp. jedincem a zaměstnavatelem). Tedy i osobní zralost a připravenost reflektovat a revidovat své priority a naslouchat ostatním.
Co není slaďování práce a rodiny

Někdy se pod semináři zaměřenými na WLB skrývají semináře věnované wellness, józe či podobným relaxačním technikám. Ačkoli dosažení pohody a klidu, které je cílem těchto aktivit, je důležitým prostředkem při slaďování práce a rodiny, samo o sobě nestačí. Je třeba se dívat nejen na psychickou, ale i sociální, tj. rodinnou, ekonomickou a společenskou rovinu WLB.

Postoj APERIO 

APERIO podporuje zavádění opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života, a to na úrovni osobní, ze strany zaměstnavatelů, obcí i státu. Zavedením a aktivním a smysluplným využíváním těchto opatření totiž tyto instituce ukazují svůj respekt k roli rodiče a rodiny ve společnosti i na trhu práce.

SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE:

 1. Koncept slaďování je třeba integrovat do firemní kultury. Nejde jen o jednotlivá opatření, ale o přijetí názoru, že na spokojenosti zaměstnanců záleží a že je cestou ke zvýšení ziskovosti firmy, ale i její prestiže.
 2. Slaďovací opatření ve firmě by měla být  jasně sdílená a dostupná na všech úrovních. Slaďování zaměstnaných předpokládá i slaďování manažerů, a vice verza. Vyčerpaný/á či vyhořelý/á manažer/ka jen obtížně vnímají potřeby svých podřízených, a trpí tak nejen podřízení, ale i celá organizace.
 3. Slaďování je zároveň jen jedním kamenem spokojenosti zaměstnanců. Dalšími principy by měly být sdílený a sdělovaný smysl společné práce, spravedlnost, důvěryhodnost a respekt.
 4. Slaďování nezávisí jen na zaměstnaných a zaměstnavatelích, ale i na kontextu – tedy legislativním prostředí a službách, které poskytuje stát, regiony a obce. Dostatek služeb péče o děti, o seniory či nemocné je klíčovým předpokladem pro úspěšné slaďování.
 5. Praktikování opatření vedoucích ke slaďování, respektive umožnění slaďování, podporuje stabilně vysoké a kvalitní výkony zaměstnaných, posiluje jejich loajalitu k zaměstnavateli.

OPATŘENÍ KE SLAĎOVÁNÍ PRÁCE A RODINY ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE:

 • jakékoliv opatření nebo firemní program, který umožňuje zaměstnaným slaďovat práci a rodinu/osobní život
 • flexibilita pracovní doby – částečné úvazky, pružná pracovní doba, fond pracovní doby aj…
 • flexibilita pracovního místa – práce z domova nebo na dálku
 • další opatření zohledňující osobní potřeby rodičů/zaměstnaných: firemní školka, psychologické či sociální poradenství (při řešení složité životní situace – onemocnění partnera či rodiče aj.), místnost pro kojení, pro členy rodiny, které si musí zaměstnaný/á přivést s sebou kvůli výpadku hlídání aj.

SLAĎOVÁNÍ Z POHLEDU ZAMĚSTNANÉHO:

 1. Slaďovat potřebují všichni bez rozdílu, ženy i muži. Rodiče potřebují sladit práci s péčí o děti, mladší lidé se chtějí např. vzdělávat nebo více cestovat, starší zaměstnaní se potřebují více věnovat svému zdraví, atd.
 2. Opatření ke slaďování práce a rodiny a jejich praktikování umožňují odstup od každodenních pracovních povinností, umožňují načerpat novou energii, nové nápady a inspiraci pro další práci. Na druhou stranu umožňují dostatečně vyřešit složité osobní situace (anebo jim předcházet) tak, aby nezasahovaly do výkonu pracovních povinností.

SLAĎOVÁNÍ Z POHLEDU OBCE A STÁTU:

Obce i stát využívají potenciálu rodičů a rodin ke svému rozvoji, mj. i k zajištění své ekonomické a sociální udržitelnosti. Proto by měla být podpora rodičů a rodin jednou z hlavních priorit komunální i státní politiky. APERIO podporuje vznik strategických dokumentů a zákonných úprav, které dlouhodobě definují rodinnou politiku a zohledňují i opatření podporující slaďování práce a rodiny.

Systémová opatření pro slaďování práce a rodiny

dostupnost zařízení péče o děti

legislativa podporující flexibilní pracovní režimy

důstojná mzda za práci umožňující smysluplné využívání částečných úvazků

Vybrané zdroje informací:

 • zpětná vazba z realizovaných seminářů a kurzů pro veřejnost a pro zaměstnavatele
 • publikace “Lidé jsou to nejcennější, co máte”, APERIO, 2012
 • Spokojenost v práci: Beverly A. Potterová: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání. Votobia, 1997.
 • www.greatplacetowork.com – globální organizace pořádající soutěž o nejlepšího zaměstnavatele
 • www.pracenadalku.cz – e-kniha
 • http://www.dol.govt.nz/er/bestpractice/worklife/ – praktická doporučení pro manažery i zaměstnavatele, dobrá praxe
 • strongerfamilies.eu – online kurz pro zaměstnavatele podporující WLB opatření pro sólo rodiče

 

Používané termíny:

Můžeme se setkat i s termíny s podobným významem jako slaďování (práce a rodiny): harmonizace, vybalancování, vyvažování, kombinace, skloubení, vyrovnávání či integrace pracovního a rodinného života. V některých odborných publikacích se používá někdy i konflikt pracovního a rodinného života. Z angličtiny pochází i u nás používaná zkratka WLB – work-life balance.

Aktualizace – září 2018

Naše historie

Aperio
Neziskovka roku 2018
CHCI PODPOŘIT KRIZOVOU POMOC PRO RODIČE
Podpořte nás