Kvůli tíživé situaci začínají zaměstnavatelé propouštět. Bohužel k tomu někdy dochází v rozporu se zákoníkem práce a zaměstnanci tak přicházejí zkrátka. Dostali jste výpověď pro nadbytečnost? 

V poradně Aperia se nám opakují dotazy na nejasnosti ohledně ukončení pracovního poměru. Tak si v tom pojďme udělat jasno.

Pracovní poměr založený pracovní smlouvou a uzavřený na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jsou uvedené v § 52 zákoníku práce (262/2006 Sb.). Z nich připadá pro současnou situaci prakticky v úvahu pouze důvod uvedený v písm. c) „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“. Běžně se tomu říká výpověď pro nadbytečnost.

Kdy výpověď pro nadbytečnost platí?

Výpověď pro nadbytečnost je platná, když jsou splněny následující podmínky:

  • Zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
  • Mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost

Rozhodnutí o organizační změně nemusí zaměstnavatel vydávat písemně, ani ho jinak vyhlašovat nebo zveřejňovat. Dozvědět se o něm lze i ve výpovědi. Výpověď zaměstnavatel musí vyhotovit písemně, musí vám ji doručit a jasně v ní specifikovat důvod. Výpovědní doba je nejméně dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi vám.

Pokud zaměstnavatel již nyní pro vás nemá práci, odpovídající vaší pracovní smlouvě, jde o překážku na jeho straně. V tom případě vám musí vyplácet náhradu mzdy až do skončení pracovního poměru, nebo do odstranění této překážky. Po skončení pracovního poměru vám náleží odstupné ve výši jednonásobku až trojnásobku průměrného výdělku (podle délky trvání pracovního poměru).

 

POZOR: Někteří zaměstnavatelé se mohou snažit přimět své zaměstnance, aby podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru bez jakýchkoliv nároků. Znát dobře svá práva je základ.  

 

Je třeba zdůraznit, že dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní akt a lze jej uzavřít jen, když obě smluvní strany souhlasí. „Výpověď dohodou“ neexistuje. Nic Vám nebrání uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, pokud podmínky, které zaměstnavatel nabízí, jsou prakticky stejné (nebo ideálně ještě lepší), jako v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti. Tedy nabízené odstupné je součtem náhrady mzdy minimálně za výpovědní dobu a zákonného odstupného. 

Co v dohodě nesmí chybět?

Je nezbytné, aby v dohodě byly uvedeny dohodnuté podmínky a také fakt, že se jedná o skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. Jinak budou nároky na odstupné obtížně vymahatelné. Také by mohlo dojít k tomu, že by úřad práce vyhodnotil uzavření dohody, jako ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu a došlo by ke snížení případné podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného výdělku. Pokud bude v dohodě řádně uvedeno, že je uzavřena z důvodu nadbytečnosti, ke snížení podpory nedojde.

Může nastat situace, kdy výpověď pro nadbytečnost bude podána neplatně, protože bude chybět některá z podmínek uvedených výše. V takovém případě je na Vás, abyste se proti takovému jednání ohradili. V první řadě je třeba zaměstnavateli oznámit (doporučujeme písemně), že jeho výpověď považujete za neplatnou a že trváte na dalším zaměstnávání. 

Jak se můžete bránit?

Pokud toto nebude stačit, můžete podat žalobu na neplatnost výpovědi k příslušnému soudu. V tomto kroku je již obvykle doporučováno obrátit se na odborníka (např. advokáta) se specializací na pracovní právo. Žalobu je nutno podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, tedy do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby. Zaměstnavatel bude muset u soudu prokázat, že podmínky výpovědi pro nadbytečnost byly splněny. Pokud toto prokázat nesvede, soud rozhodne, že výpověď je neplatná. Zaměstnavatel Vám tak bude muset doplatit náhradu mzdy a také Vás bude muset nadále zaměstnávat (pokud se s Vámi, tentokrát již platně, nedohodne na nějakém způsobu ukončení pracovního poměru).

 

TIP: Doporučujeme při jednání se zaměstnavatelem upozornit na to, že vláda schválila návrh programu ochrany zaměstnanosti Antivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Je možné, že se váš zaměstnavatel s touto možností neseznámil a mohlo by to pomoci vámi i jemu. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

A co když pracujete na DPČ?

Tato zvýšená ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru neplatí v případě, že práce probíhá na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ), nebo dohody o provedení práce (DPP). Tyto dohody lze vypovědět velmi jednoduše bez nějakého speciálního důvodu s 15-ti denní výpovědní dobou. Nárok na odstupné nevzniká. Pokud jste tedy dosud pracovali pouze na základě dohody a zaměstnavatel se rozhodne snížit počet svých zaměstnanců, je  pravděpodobné, že zaměstnanci „na dohodu“ budou první na řadě.

 

 

Článek zpracovala poradkyně Aperia Kateřina Štěpánková s přispěním Halky Jaklové. 

 

 

Poradna Aperio pro rodiče funguje ZDARMA. Jsme vděčni za každý příspěvek, který pomůže zachovat provoz poradny. Zodpovědět jeden dotaz stojí 200-500 Kč podle jeho složitosti. Prosíme, pomáhejte s námi rodičům získat zpět pevnou půdu pod nohama. 

Darujte zodpovězení dotazu v právní poradně přes darujme .cz.

Nemůžeme teď pomoci všem, kteří naši podporu potřebujíPomozte nám to prosím změnit!