Příběh z poradny: Razvan pochází z Rumunska. Při studiu na vysoké škole byl několik měsíců v České republice – účastnil se studijního pobytu Erasmus. Seznámil se tu s Eliškou a začali spolu chodit.

Jejich vztah jim vydržel po celou dobu Razvanova pobytu, a stejně tak na dálku, když byli oba ve své zemi. Nebylo pochyb, že spolu mají zůstat a žít. Již během studia měl Razvan slušné nabídky na práci v ČR, a tak když se přestěhoval zpět do ČR  za svou přítelkyní, velmi rychle si zde našel práci a uzavřel pracovní smlouvu. Krátce po svém příjezdu do Čech se také musel dostavit na pracoviště cizinecké policie a splnit svou ohlašovací povinnost. Tím, že je občanem Evropské unie, tak nepotřebuje povolení k pobytu ani povolení k zaměstnání. Jeho postavení je stejné jako Eliščino, která je občankou ČR. Krátce po Razvanově příjezdu Eliška otěhotněla. Jakmile se dítě narodí, bude automaticky občanem ČR.

Kdo je v ČR pokládán za cizince/cizinku?

Za cizince nebo cizinku se z pohledu zákona o zaměstnanosti pokládá ta osoba, která není státním občanem České republiky.

Dle zákona o zaměstnanosti se pro účely zaměstnávání cizinci dělí na tyto základní skupiny:

 1. cizinci ze zemí EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci – ti povolení k pobytu ani povolení k zaměstnání nepotřebují. Mají stejné postavení jako občané České republiky.
 2. cizinci ze třetí země, tato skupina se dále dělí na:
 • cizince, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání podle výjimek stanovených v § 98 zákona o zaměstnanosti (sem patří např. vojenští zaměstnanci, akademičtí pracovníci, vědci, duchovní či členové záchranářských misí);
 • držitele zaměstnanecké nebo modré karty;
 • zvláštní případy, tzv. neutrální režim zaměstnanecké karty – jde o cizince, kteří i nadále podléhají povinnosti získat povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR (sezonní zaměstnanci, stážisté).

O neutrálním režimu zaměstnanecké karty hovoříme také tehdy, kdy o zaměstnaneckou kartu může požádat také cizinec, který chce na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce.

Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu, tj. funguje v tzv. neduálním režimu.

Pro každou skupinu cizinců platí odlišná pravidla pro jejich zaměstnávání.

Povinnosti cizince v souvislosti s pobytem v České republice

Po příjezdu do ČR, pokud je předpokládaná délka pobytu v ČR delší než 30 dnů, je nutné se osobně dostavit na pracoviště cizinecké policie podle místa cizincova pobytu v ČR a vyplnit příslušný formulář, a to ve lhůtě:

 1. a) do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR:
 • jde-li o občana EU nebo
 • jde-li o rodinného příslušníka – občana třetí země a občan EU, jehož je osoba rodinným příslušníkem, pobývá na území ČR.
 1. b) do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR:
 • jde-li o rodinného příslušníka – občana třetí země a občan EU, jehož je osoba rodinným příslušníkem, nepobývá na území ČR.

Tato povinnost není, pokud doba pobytu v ČR nepřekročí 30 dnů nebo pokud za cizince ohlašovací povinnost splní ubytovatel. Ohlašovací povinnost se rovněž nevztahuje na občany mladší 15 let a specifické kategorie osob (např. zaměstnanci zastupitelského úřadu cizího státu).

Cizinci ze zemí EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci

Postavení a nároky občana či občanky, který má státní příslušnost jedné ze zemí EU, jsou z hlediska zaměstnanosti prakticky (až na drobné výjimky) totožné s postavením a nároky českých občanů. Z hlediska zákona o zaměstnanosti tedy nejsou považováni za cizince. Takovéto postavení nadále náleží i občanům Norska, Lichtenštejnska a Islandu (země Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarska.

Stejné právní postavení jako občané EU, občané EHP a občané Švýcarska mají z hlediska

zaměstnanosti rodinní příslušníci těchto osob.

Občan EU může pobývat bez jakéhokoli zvláštního povolení, pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. K pobytu na území ČR tedy nepotřebuje žádné vízum ani

povolení k pobytu.

Zaměstnávání cizinců

Z pracovněprávního hlediska existují tři základní kategorie cizinců v ČR:

 • Cizinci s trvalým pobytem. Při zaměstnání mají tito občané rovné postavení jako občan ČR, tedy nemusí mít povolení k zaměstnání a nejsou ani jinak omezovaní (vyjma zaměstnání, kde je vyžadováno vyloženě státní občanství ČR, jako např. ve státních službách).
 • Občané členských států EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Ti mají rovněž stejné pracovněprávní postavení v ČR jako občané ČR, a nepotřebují tudíž povolení k zaměstnání.

Občané EU mohou hledat pracovní příležitosti v České republice na webu EURES: www.eures.europa.eu.

 • Poslední kategorií jsou cizinci ze třetích zemí, kteří potřebují povolení k zaměstnání od příslušného Úřadu práce na zaměstnání v ČR a zároveň povolení k pobytu za účelem zaměstnání v ČR.

Co se týče uprchlíků: Zaměstnání žadatele o mezinárodní ochranu do šesti měsíců od podání žádosti o mezinárodní ochranu nelze, takovému cizinci nelze ani vydat povolení k zaměstnání (po dobu šesti měsíců ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany). Po uplynutí této doby od podání žádosti o mezinárodní ochranu je možné žadatele zaměstnat. Žadatel o azyl ale musí mít platné povolení k zaměstnání. Oproti tomu osoba s již uděleným azylem či doplňkovou ochranou má volný přístup na trh práce a nepotřebuje povolení k zaměstnání.

Povolení k zaměstnání se taktéž nevyžaduje u zaměstnání, jehož vykonávání práce na území České republiky nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde-li zároveň o výkonného umělce, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání.

Povolení k zaměstnání nepotřebují ani žáci či studenti do 26 let věku. Nepotřebují ho ani osoby zajišťující v ČR dodávky zboží nebo služeb či montáže tohoto zboží na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce.

Dále není třeba povolení k zaměstnání u cizince, který se na území ČR soustavně připravuje na budoucí povolání nebo který byl vyslán do tuzemska v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu EU nebo u cizince, který je absolventem střední nebo vysoké školy v České republice.

Zaměstnavatel musí ohlásit Úřadu práce nástup nového zaměstnance cizince.

Formuláře zde: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/tiskopisy

Zaměstnavatel musí uchovávat kopie dokladů prokazující pracovněprávní vztah s cizincem na pracovišti včetně povolení k pobytu cizince v ČR, a to i po dobu nejméně dalších tří let po skončení zaměstnání.

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

Chce-li zaměstnavatel zaměstnat cizinku či cizince ze zemí mimo EU, může tak činit jen na základě povolení. Případní zaměstnanci či zaměstnankyně ze zemí mimo EU musí být současnými držiteli povolení k pobytu na území České republiky a držiteli povolení k zaměstnání na tomto území.

a) Zaměstnanecká karta

Jedná se o druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. Jde o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky. Zaměstnanecká karta spojuje jak povolení k pobytu, tak i povolení k zaměstnání.

Pro vydání zaměstnanecké karty je potřebná pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin. Držitel zaměstnanecké karty tak může pobývat na území České republiky a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou byla karta vydána, nebo pracovat na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v případě, že chce držitel změnit pracovní pozici či zaměstnavatele).

Platnost zaměstnanecké karty je na dobu výkonu zaměstnání stanovenou v pracovní smlouvě, nejdéle však na dva roky.

O kartu žádá cizinec či cizinka, pokud není občanem EU, EHP nebo Švýcarska nebo rodinným příslušníkem těchto občanů. Jde o povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území ČR delšímu než tři měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo na pracovní pozici, ke které byl udělen souhlas ministerstva.

Karta je určena pro všechny druhy zaměstnání.

Další informace v odkazech:

http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/employee-card-682810.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Formuláře žádostí o zaměstnaneckou kartu k nalezení zde:

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-application-requirements-application-forms.aspx

Žádost se podává na příslušném zastupitelském úřadu. K žádosti je zapotřebí doložit:

 1. a) platný cestovní doklad,
 2. b) doklad o zajištění ubytování,
 3. c) jednu fotografii odpovídající aktuální podobě cizince,
 4. d) pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti).

Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin.

Na žádost je třeba též doložit výpis z rejstříku trestů a doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Bližší informace k postupu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu naleznete zde (stránka v angličtině): http://www.mvcr.cz/mvcren/article/employee-card-682810.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Hledání volných míst obsaditelných držiteli zaměstnaneckých karet je možné zde:

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm

Zaměstnanecká karta je tedy vázána na konkrétní pracovní pozici, pro kterou byla vydána,

popř. se kterou souhlasil odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra při změně

pracovní pozice či zaměstnavatele. Stupeň odborné způsobilosti nehraje při vydávání

zaměstnanecké karty roli. Zaměstnanecká karta je vydávána vždy na dobu trvání pracovněprávního vztahu, nejdéle však na dva roky. Její platnost může být prodloužena, a to i opakovaně. Zaměstnanecká karta je obvykle duálního charakteru. To znamená, že cizinec s kartou získává jak povolení k zaměstnání, tak povolení k pobytu na území České republiky, aniž by znovu musel žádat příslušnou pobočku Úřadu práce o vydání povolení k zaměstnání.

Ve zvláštních případech může o zaměstnaneckou kartu požádat také cizinec, který hodlá na území ČR dlouhodobě pobývat za účelem zaměstnání a má právo volného vstupu na trh práce nebo i nadále podléhá povinnosti mít k výkonu závislé práce povolení k zaměstnání vydávané Úřadem práce ČR. Právo volného vstupu na trh práce nebo povolení k zaměstnání v těchto případech cizince opravňují k výkonu zaměstnání a zaměstnanecká karta mu slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu. Jedná se pak o zaměstnaneckou kartu v tzv. neduálním režimu.

Zvláštní případy zaměstnanecké karty, které jejího držitele opravňují pouze k pobytu na území České republiky, naleznete zde: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/third-country-nationals-employee card.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Od 15. 8. 2017 nelze zaměstnaneckou kartu vydat cizinci, který v postavení společníka (včetně člena družstva), člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti. Toto není možné ani v případě, že by takovému cizinci bylo vydáno rozhodnutí o povolení k zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce ČR.

Další informace: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/ciz

b) Modrá karta

Modrá karta je určena pro cizince ze všech zemí mimo EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. Modrá karta v sobě spojuje povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání. Modrá karta se vydává na konkrétní pracovní místo, vydává se na dobu o tři měsíce delší, než je pracovní smlouva, maximálně na dva roky. Modrá karta se vydává na pracovní místo vyžadující vysokou kvalifikaci.

Podmínkou pro vydání modré karty je pracovní smlouva s hrubou mzdou, která odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy a tzv. vysoká kvalifikace žadatele. Vysokou kvalifikací se rozumí ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo min. tři roky.

Postup žádosti o vydání modré karty, další informace a formulář žádosti naleznete zde (stránka v anglickém jazyce): http://www.mvcr.cz/mvcren/article/eu-blue-cards.aspx

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance (tzv. vnitropodniková karta)

Kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance se rozumí povolení k dlouhodobému pobytu opravňující cizince k pobytu na území delšímu než 90 dnů a k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě vnitropodnikového převedení.

Vnitropodnikovým převedením se rozumí dočasné převedení cizince

 1. a) v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, se kterou má během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do jejího odštěpného závodu se sídlem na území nebo
 2. b) z obchodní korporace se sídlem mimo území členských států Evropské unie, se kterou má během převedení uzavřenou pracovní smlouvu, do obchodní korporace se sídlem na území, jež je vůči obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie ovládající nebo ovládanou osobou 56) nebo jsou obě tyto obchodní korporace ovládány stejnou ovládající osobou.

Ministerstvo vydá cizinci kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance, pokud

 1. a) se jedná o vnitropodnikové převedení tohoto cizince k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty,
 2. b) byl tento cizinec bezprostředně přede dnem vnitropodnikového převedení zaměstnán v obchodní korporaci se sídlem mimo území členských států Evropské unie, v níž nebo z níž má být převeden na území, a to po dobu nejméně šesti měsíců, a
 3. c) tento cizinec má požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována, splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o takové povolání, a má vysokoškolské vzdělání, jde-li o zaměstnaného stážistu.

Touto kartou se tedy rozumí povolení k dlouhodobému pobytu. Jedná se o zcela nový typ dlouhodobého pobytu cizince za účelem zaměstnání, jež jej opravňuje k pobytu na území České republiky delšímu než 90 dní a k výkonu zaměstnání na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty na základě (dočasného) vnitropodnikového převedení.

PRACOVNÍ PRÁVO A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Zákaz diskriminace

Cizinci a cizinky mají stejnou způsobilost být zaměstnancem, a to za stejných podmínek jako

občané České republiky (odhlédneme-li od specifických povinností zaměstnanců a zaměstnavatelů, které souvisejí s cizím občanstvím zaměstnanců, jak bylo vysvětleno výše). Pracovní podmínky, práva a povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců a zaměstnankyň tedy platí stejně jak pro občany České republiky, tak pro cizince a cizinky.

Pracovněprávní vztahy

Souhrnné informace o pracovním právu v České republice (v angličtině):

http://www.suip.cz/_fi les/suip-ebd224e9a8417ee654a32d7e78c32fa0/anglictina.pdf

http://www.jobmanual.cz/cs/uvod.html#Kdo%20nepot%C5%99ebuje%20povolen%C3%AD%20k%20zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD%20v%20%C4%8CR

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu

Více informací o pracovněprávních vztazích a úskalích spojených s uzavřením pracovní

smlouvy nebo jedné z dohod (v angličtině):

http://www.cicpraha.org/en/pracovni-poradenstvi/pracovni-pomer-a-dohody-o-praci.html

Ukončení pracovněprávních vztahů (pracovní poměr, pracovněprávní vztahy založené dohodami):

http://www.cicpraha.org/en/pracovni-poradenstvi/skonceni-pracovniho-pomeru.html

 

Co dělat v případě ztráty zaměstnání či pracovního povolení; nezaměstnanost (v angličtině):

http://www.cicpraha.org/en/pracovni-poradenstvi/ztrata-zamestnani.html

 

Podnikání cizinců v ČR

Krátké představení obchodního práva České republiky, druhů obchodních korporací a podmínek, za jakých mohou v České republice podnikat nejen cizinci (v angličtině):

http://www.mzv.cz/london/en/trade_and_economy/setting_up_a_business/index.html

 

http://www.mzv.cz/brussels/en/commerce_and_economy/establishing_a_company/index.html

Narození dítěte – finanční zabezpečení

Pokud je cizinka, která porodila dítě, zaměstnaná, má v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů (u dvou a více dětí 37 týdnů). Délka mateřské dovolené je minimálně 14 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně obvykle nastupuje v den, který si sama určí v rozmezí období šesti až osmi týdnů před očekávaným dnem porodu, a u ženy, která porodila, mateřská dovolená nesmí skončit dříve než šest týdnů po porodu.

Pokud je cizinka účastna nemocenského pojištění, např. je zaměstnankyně, má v tomto období nárok na dávku, která se nazývá peněžitá pomoc v mateřství. Jde o dávku nemocenského pojištění, mají na ni nárok zaměstnankyně a zaměstnanci vykonávající zaměstnání na území ČR, není tedy důležité, zda jde o cizince nebo ne.

Podmínkou pro přiznání této dávky je ale účast na nemocenském pojištění (tedy doba zaměstnání) alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství.

Po skončení této podpůrčí doby peněžité pomoci v mateřství může matka cizinka uplatnit nárok na rodičovskou dovolenou (v rozsahu, o jaký si požádá, nejdéle však do tří let věku dítěte). Při splnění dalších podmínek může matka cizinka pobírat rodičovský příspěvek. Při splnění dalších podmínek může matka cizinka požádat po narození miminka o porodné.

Porodné a rodičovský příspěvek jsou dávky státní sociální podpory. Žádosti o tyto dávky se podávají na pobočkách Úřadu práce, kde lze také získat další informace.

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora zahrnuje soubor dávek, jejichž prostřednictvím stát přispívá osobám a především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina nebo i jednotlivec vlastními silami a vlastními prostředky nestačí.

Jedná se o tyto dávky:

 • porodné, pohřebné, přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení

Dávky mohou být poskytnuty při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě v případě, že spadá do některé z níže uvedených kategorií:

– Je hlášena na území České republiky k trvalému pobytu (občané České republiky) nebo má na našem území trvalý pobyt (cizinci).

– Jedná se o občana Evropské unie, na kterého se vztahují přímo aplikovatelné předpisy Evropských společenství.

– Je hlášena k pobytu na území České republiky, a to po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu na území České republiky.

– Jde o cizince do jednoho roku věku narozeného na území České republiky a hlášeného k pobytu na území České republiky.

– Jde o nezletilého cizince svěřeného na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče.

– Jde o držitele povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

– Jde o rodinného příslušníka cizince, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, jemuž bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na našem území.

– Fyzické osobě bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu.

– Fyzické osobě byla udělena doplňková ochrana.

– Fyzické osobě bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, a to pokud má na našem území bydliště.

Pokud cizinec/cizinka spadá do některé z těchto kategorií, má na dávky státní sociální podpory nárok za stejných podmínek jako občané České republiky.

Informace v angličtině: http://www.mpsv.cz/en/1603

Sociální zabezpečení, práva a povinnosti rodičů cizinců v ČR – důležité odkazy

Kdo a jak přispívá do systému českého sociálního zabezpečení (v angličtině):

http://www.mpsv.cz/en/1610

Sociální zabezpečení matek cizinek v ČR (v angličtině):

http://www.cicpraha.org/en/socialni-poradenstvi/manzelstvi-narozeni-ditete-rodina/socialni-zabezpeceni-matek-cizinek.html/

Sociální zabezpečení – vaše práva v České republice (v angličtině):

http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%

20rights%20in%20Czech%20Republic_en.pdf

Zdravotní pojištění cizinců a cizinek v ČR

Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěn každý, kdo má na území ČR trvalý pobyt. Cizinci, kteří získali v České republice trvalý pobyt, se stávají účastníky veřejného zdravotního pojištění. Po získání trvalého pobytu se proto musí zaregistrovat u jedné ze zdravotních pojišťoven. Pokud to neudělají a nezaregistrují se sami, jsou automaticky registrováni u Všeobecné zdravotní pojišťovny.

V případě, že cizinec s trvalým pobytem v České republice plánuje dlouhodobě opustit Českou republiku, musí se odhlásit z veřejného zdravotního pojištění. Pokud toto neudělá, začne mu po odjezdu vznikat u zdravotní pojišťovny dluh a samozřejmě i penále za nezaplacení pojistného na povinné zdravotní pojištění. Po návratu zpět do České republiky je potřeba doložit, že cizinec měl po dobu nepřítomnosti sjednáno zdravotní pojištění v zemi, ve které pobýval.

V některých zvláštních případech jsou určité zákonem vymezené skupiny cizinců rovněž pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o:

 • azylanty po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu,
 • děti narozené azylantkám po dobu, než bude rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte,
 • děti cizinců, které jsou svěřené do náhradní rodinné výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, a to tehdy, je-li alespoň jedna fyzická osoba, jíž je dítě svěřeno, přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky nebo se na našem území nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno,
 • děti cizinců od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o povolení k pobytu, jde-li o děti rodičů, kteří mají povolen trvalý pobyt a podají v zákonem stanové lhůtě žádost o udělení povolení k pobytu dítěte,
 • žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
 • cizince, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v případech uvedených v § 32 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, například pokud vycestování brání překážka na jeho vůli nezávislá; dobu platnosti víza stanoví policie na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu jednoho roku,
 • cizince, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu, pokud jejich pobyt na území bude delší než jeden rok a trvají-li důvody, pro které bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.

Zákonný nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění tedy mají podle zákona č. 48 /1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, níže uvedené skupiny cizinců:

– cizinci s trvalým pobytem,

– cizinci zaměstnanci,

– některé další skupiny (žadatelé o azyl, cizinci s azylem či s doplňkovou ochranou a ti cizinci, jimž úhradu nákladů zdravotní péče zaručují mezinárodní smlouvy). Dle evropských nařízení jsou účastníky českého veřejného zdravotního pojištění také osoby z EU, které v ČR podnikají, a rodinní příslušníci pojištěnců ze zemí EU, vykonávajících v ČR výdělečnou činnost.

Účastni na veřejném zdravotním pojištění v ČR jsou tedy kromě českých občanů i občané Evropské unie a další cizinci ze třetích zemí, na které se vztahuje příslušná legislativa Evropských společenství.

Cizinci s dlouhodobým pobytem, kteří nepatří ani do jedné z výše uvedených skupin, musí mít sjednané komplexní zdravotní pojištění.

Zdravotní pojištění dětí

Dítě, které se narodilo rodičům s trvalým pobytem, azylantům, žadatelům o udělení mezinárodní ochrany, občanům EU pracujícím nebo podnikajícím v ČR, je od narození účastníkem veřejného zdravotního pojištění. (Po narození dítěte pojišťovna vydá pro novorozené dítě dočasnou registraci na šest měsíců, po vyřízení žádosti o povolení k pobytu pro dítě pojišťovna vydá trvalou registraci.)

Příklad: Liliya se narodila v Brně, manželům, kteří pocházejí ze dvou různých zemí mimo EU. Otec má v ČR trvalý pobyt, matka nikoli. Jak to bude se zdravotním pojištěním u malé Lily?

Pokud se narodí dítě dvěma cizincům ze zemí mimo EU, z nichž pouze jeden má v ČR trvalý pobyt, a druhý zatím nikoli, je situace následující:

Narozené dítě se bude registrovat u té zdravotní pojišťovny, jejímž klientem bude v době narození jeho rodič, který má v ČR trvalý pobyt. Platí, že účast v systému veřejného zdravotního pojištění vzniká dnem získání trvalého pobytu. Dle zákona o pobytu cizinců je zákonný zástupce dítěte narozeného na území ČR, který v ČR pobývá na základě povolení k trvalému pobytu, povinen do 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o vydání povolení k trvalému pobytu. Registrovat toto dítě u zdravotní pojišťovny lze, a dokonce je třeba jej registrovat ihned po podání výše uvedené žádosti. K registraci dítěte u zdravotní pojišťovny je proto potřeba doložit doklad o tom, že výše uvedená žádost byla podána, dále doklad o trvalém pobytu jednoho z rodičů dítěte a rodný list dítěte, v němž je rodič zapsán. Dítě bude v takovém případě účastno veřejného zdravotního systému ČR ode dne narození, pojistné na zdravotní pojištění za něj bude hradit stát. Následně bude nutné doložit zdravotní pojišťovně výsledek rozhodnutí o podané žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu.

Příklad: Ruslan se narodil neprovdané matce z Kazachstánu. Otec nebyl určen, matka dítěte má v ČR dlouhodobý pobyt. Jak to bude se zdravotním pojištěním v jeho případě?

Dítě, které se narodilo rodičům s dlouhodobým pobytem a bude mít dlouhodobý pobyt, musí mít sjednané komplexní (tzv. komerční) zdravotní pojištění. Rozsahem se toto pojištění blíží veřejnému zdravotnímu pojištění, avšak pojistné podmínky pojišťoven se mohou lišit.

Komerční pojištění je možné dítěti sjednat až po jeho narození s platností až dnem sjednání. Do té doby je dítě bez pojištění a péči o ně musí rodiče platit.

Matka si může sjednat u pojišťovny speciální variantu pojištění pro těhotenství a porod. Pak by byla z tohoto pojištění hrazena také zdravotní péče o dítě až do odchodu z porodnice (obvykle nejdéle po dobu tří měsíců nebo do výše sjednané částky, záleží na podmínkách konkrétní pojistné smlouvy).

Velmi obtížně pojistitelné jsou bohužel v rámci komerčního pojištění děti cizinci s postižením nebo s chronickým onemocněním.

Důležitý odkaz

http://www.mighealth.net/index.php?title=Main_Page

Děti cizinců

Narodí-li se dítě matce cizince v ČR:

Porodnice oznámí narození miminka na matriku. Matrika vystaví dítěti obvykle do jednoho týdne český rodný list, což je ale pouze doklad o narození. Je tedy třeba požádat o dlouhodobý pobyt v ČR pro narozené dítě, a to do 60 dnů od narození. Pokud je otcem dítěte občan ČR nebo zemí EU a EHS, není třeba o pobyt v ČR pro dítě žádat. Jestliže jeden z rodičů dítěte je občan ČR a druhý cizinec, dítě má automaticky občanství ČR. Současně může dítě mít i občanství druhého státu.

Pokud rodiče dítěte nejsou manželé, lze otcovství určit souhlasným prohlášením rodičů na matrice (před matričním úřadem), což lze učinit již v době těhotenství, tedy před narozením dítěte.

Nejsou-li rodiče dítěte manželé a nedošlo-li k určení otcovství ani souhlasným prohlášením, může navrhnout matka nebo muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, aby otcovství určil soud. Řízení se v takovémto případě zahajuje návrhem na určení otcovství.

Školní děti

Povinná školní docházka se v ČR vztahuje i na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Tato povinnost se takto týká všech dětí cizinců dlouhodobě pobývajících na území ČR.

Základní vzdělání je i dětem cizinců na státních školách v ČR poskytováno bezplatně.

V ČR je základní školní docházka povinná i pro děti s postižením. Je tedy povinná i pro děti cizinců, které mají nějaký hendikep. Těmto dětem je poskytována péče a služby v síti speciálně pedagogických center (SPC), kde např. doporučí pro dané dítě vhodnou školu a typ školy. Služby SPC jsou také poskytovány bezplatně.

Nemocenské pojištění a dávky nemocenského pojištění v ČR pro zaměstnance i podnikatele

Informace o systému českého nemocenského pojištění a jeho jednotlivých dávkách (informace v angličtině):

http://www.czech.cz/en/Zivot-a-prace/Jak-to-v-CR-funguje/Nemocenske-pojisteni

Důležité odkazy

Zákoník práce (český zákoník práce v anglickém překladu): http://www.mpsv.cz/fi les/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf

Informace o zaměstnávání cizinců:

http://www.jobmanual.cz/cs/uvod.html#Kdo%20nepot%C5%99ebuje%20povolen%C3%AD%20k%20zam%C4%9Bstn%C3%A1n%C3%AD%20v%20%C4%8CR

http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zz_zamest_cizincu

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dite-narozene-na-uzemi.aspx

Sdružení pro integraci a migraci/Assotiation for integration and migrationhttp://www.migrace.com/