Marie pracovala jako zdravotní sestra, ale vedle svého povolání měla velkého koníčka – v době svého volna navrhovala a vyráběla originální pletené modely. Během rodičovské dovolené jí přibylo nápadů. Práce na zakázkách se zintenzivnila, a když se vrátila zpět do zaměstnání, na tvoření a pletení neměla téměř čas. Poslední kapkou pro ni bylo přestěhování zdravotnického zařízení, kde pracovala, do vzdálenějšího města. Marie se rozhodla podat výpověď a najít si práci v místě bydliště, aby mohla plést a trávit čas s dcerami namísto dojíždění. Když se zaevidovala na úřadu práce, zjistila, že by mohla od úřadu získat podporu na své podnikání. Vyplnila příslušné formuláře a zkusila zažádat o Příspěvek při zřízení nového pracovního místa pro osobu samostatně výdělečně činnou. Příspěvek jí byl schválen, i když ne v plné výši. Marii se podařilo získat finance na základní vybavení prodejny a nyní se naplno živí tím, co ji baví.

PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ SPOLEČENSKY ÚČELNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA

(dále také jen ,,příspěvek na podnikání“)

Uchazeč o zaměstnání, který se rozhodne řešit svou nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti (OSVČ), může v dohodě s úřadem práce zřídit společensky účelné pracovní místo sám pro sebe. Příspěvek na podnikání může být poskytnut jako návratný příspěvek, jako příspěvek na úhradu úroků z úvěru nebo jako jiný účelově určený příspěvek, např. na vybavení prodejny jako nově zřízeného pracovního místa OSVČ. Příspěvek na podnikání nelze použít např. na nákup zboží či materiálu, placení nájemného, leasingu, sociálního a zdravotního pojistného apod.

Podmínky získání příspěvku

Uchazeč pro přiznání příspěvku na podnikání musí splnit následující podmínky:

 • Podat žádost (je dostupná nahttps://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zrizeni-spolecensky-ucelneho-pracovniho-mista).
 • Součástí žádosti je podnikatelský záměr a další doklady, které jsou uvedeny v formuláři žádosti.
 • V době podání žádosti musí být žadatel veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
 • Pořizování investičního majetku zakoupeného z finanční výpomoci úřadu práce je možné až po datu podepsání dohody o poskytnutí této finanční výpomoci.
 • Podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností žadatele.
 • Žadatel musí samostatnou výdělečnou činnost vykonávat nejméně jeden rok od zahájení činnosti. Jestliže samostatná výdělečná činnost nebude trvat jeden rok, je uchazeč povinen poměrnou část příspěvku vrátit.
Přiznání příspěvku

Na přiznání příspěvku není právní nárok. Při rozhodování v případě příspěvku na podnikání přihlíží úřad práce zejména k míře nezaměstnanosti v místě vzniku nového pracovního místa, ke kvalitě podnikatelského záměru, k nákladům souvisejícím se zřízením nových míst. O použití příspěvku uzavírá úřad práce s uchazečem dohodu.

Příklad: Uchazeč o zaměstnání se rozhodl, že začne podnikat, konkrétně se rozhodl pro zřízení obchodu, ale neměl peníze pro jeho počáteční vybavení. Podal žádost o příspěvek se všemi požadovanými přílohami a získal příspěvek ve výši 10 000 Kč na koupi regálů s tím, že musí SVČ vykonávat minimálně jeden rok. Pokud by s podnikáním skončil dříve, musel by poměrnou část příspěvku vrátit.
Výše příspěvku

Příspěvek na podnikání může být přiznán maximálně ve výši šestinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která je pro aktuální kalendářní rok upravena ve Sdělení MPSV – viz PRÁVNÍ PŘEDPISY na konci této kapitoly. Výše příspěvku je závislá na míře nezaměstnanosti v regionu. V případě nižší míry nezaměstnanosti v příslušném regionu, než kolik je průměrná nezaměstnanost v ČR, může příspěvek činit maximálně čtyřnásobek shora uvedené průměrné mzdy, tj. 138 444 Kč. Pokud dosahuje nezaměstnanost v regionu alespoň průměrné nezaměstnanosti, může příspěvek činit až šestinásobek shora uvedené průměrné mzdy, tj. 207 666 Kč. Zpravidla se však výše příspěvku pohybuje mezi 20 až 50 tisíci Kč.

PŘEKLENOVACÍ PŘÍSPĚVEK

Překlenovací příspěvek může úřad práce na základě dohody poskytnout OSVČ, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut příspěvek na podnikání (příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro OSVČ). Překlenovací příspěvek („na rozjezd podnikání“) se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut.

Podmínky získání překlenovacího příspěvku
 • podání žádosti,
 • zahájení SVČ,
 • ukončit registraci v evidenci uchazečů o zaměstnání,
 • získání příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem za účelem výkonu SVČ.
Použití překlenovacího příspěvku

Příspěvek lze použít na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Za provozní náklady se považují nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována SVČ, pokud je tento objekt ve vlastnictví OSVČ, a náklady související s provozováním SVČ.

Výše překlenovacího příspěvku

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho měsíční výše činí maximálně 0,25násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku, která je pro aktuální kalendářní rok uvedena ve Sdělení MPSV – viz PRÁVNÍ PŘEDPISY na konci kapitoly.

Přiznání překlenovacího příspěvku

Je třeba podat žádost o překlenovací příspěvek a žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Příspěvek není nárokový. O jeho poskytnutí uzavírá úřad práce dohodu s OSVČ. V případě, že nejsou splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, je v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit.

INFORMACE

 • Call centrum služeb zaměstnanosti MPSV poskytuje poradenství v oblasti poskytování příspěvků a podpory v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Telefon: 844844803. 
 • Podrobné informace o možnostech podnikání v regionech poskytují kontaktní pracoviště úřadu práce; kontakty naleznete zde: https://www.uradprace.cz/.
 • Poradna spolku APERIO – Společnosti pro zdravé rodičovství – pro uchazeče o zaměstnání při návratu z mateřské/rodičovské dovolené: http://www.aperio.cz/poradna.

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Sdělení MPSV č. 574/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti; tato průměrná mzda činí 34 611 Kč.
 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF