Po skončení rodičovské dovolené se chce Jarka vrátit zpět do firmy, kde dříve pracovala a kde má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Do práce se již těší a tak se dva měsíce před nástupem spojila s majitelkou firmy, aby se připomněla a na všem se domluvily. Ke svému velkém zklamání se ale dozvěděla, že se firma dostala v průběhu roku 2020 do problémů, propustila už polovinu kolegů a nemá práci ani pro Jarku. Majitelka jí řekla, že připraví dohodu o ukončení pracovního poměru.
Jarce se návrh, aby podepsala dohodu nepozdává a tak se obrátila na poradnu Aperio, aby zjistila, na co má zákonný nárok. Chce vědět, v jakém případě by pro ni byla dohoda o ukončení pracovního poměru výhodná. Jaké odstupné by měla dostat. A na co si má dát pozor, aby případně nepřišla o podporu v nezaměstnanosti, pokud by se jí nepodařilo rychle najít nové zaměstnání.

VÝPOVĚĎ

Pracovní poměr založený pracovní smlouvou a uzavřený na dobu neurčitou lze ukončit výpovědí pouze ze zákonem stanovených důvodů. Jsou uvedené v § 52 zákoníku práce (262/2006 Sb.). Nejčastějším z nich je důvod uvedený v písm. c) „stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách“. Běžně se tomu říká výpověď pro nadbytečnost.

Kdy výpověď pro nadbytečnost platí?

Výpověď pro nadbytečnost je platná, když jsou splněny následující podmínky:

 • zaměstnavatel musí rozhodnout o organizační změně a následně ji také provést
 • mezi vaší nadbytečností a organizační změnou musí být přímá souvislost

Rozhodnutí o organizační změně nemusí zaměstnavatel vydávat písemně, ani ho jinak vyhlašovat nebo zveřejňovat. Dozvědět se o něm lze i ve výpovědi. Výpověď zaměstnavatel musí vyhotovit písemně, musí vám ji doručit a jasně v ní specifikovat důvod. Výpovědní doba je nejméně dvouměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi vám.

Pokud již v průběhu výpovědní doby pro vás zaměstnavatel nemá práci odpovídající vaší pracovní smlouvě, jde o překážku na jeho straně. V tom případě vám musí vyplácet náhradu mzdy až do skončení pracovního poměru, nebo do odstranění této překážky. Po skončení pracovního poměru vám náleží odstupné ve výši od jednoho průměrného výdělku až do jeho trojnásobku (podle délky trvání pracovního poměru).

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Je třeba zdůraznit, že dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní akt a lze ji uzavřít jen, když obě smluvní strany souhlasí. „Výpověď dohodou“ neexistuje. Nic Vám nebrání uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru, pokud podmínky, které zaměstnavatel nabízí, jsou prakticky stejné (nebo ideálně ještě lepší), jako v případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti. Tedy nabízené odstupné je součtem náhrady mzdy minimálně za výpovědní dobu a zákonného odstupného.

Co v dohodě nesmí chybět?

Je nezbytné, aby v dohodě byly uvedeny dohodnuté podmínky a také fakt, že se jedná o skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti. Jinak budou nároky na odstupné obtížně vymahatelné. Také by mohlo dojít k tomu, že by úřad práce vyhodnotil uzavření dohody, jako ukončení pracovního poměru bez vážného důvodu a došlo by ke snížení případné podpory v nezaměstnanosti na 45 % průměrného výdělku. Pokud bude v dohodě řádně uvedeno, že je uzavřena z důvodu nadbytečnosti, ke snížení podpory nedojde.

Neplatnost výpovědi pro nadbytečnost

Může nastat situace, kdy výpověď pro nadbytečnost bude podána neplatně, protože bude chybět některá z podmínek uvedených výše. V takovém případě je na Vás, abyste se proti takovému jednání ohradili. V první řadě je třeba zaměstnavateli oznámit (doporučujeme písemně), že jeho výpověď považujete za neplatnou a že trváte na dalším zaměstnávání.

Jak se můžete bránit?

Pokud toto nebude stačit, můžete podat žalobu na neplatnost výpovědi k příslušnému soudu. V tomto kroku je již obvykle doporučováno obrátit se na odborníka (např. advokáta) se specializací na pracovní právo. Žalobu je nutno podat do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, tedy do dvou měsíců od uplynutí výpovědní doby. Zaměstnavatel bude muset u soudu prokázat, že podmínky výpovědi pro nadbytečnost byly splněny. Pokud toto prokázat nesvede, soud rozhodne, že výpověď je neplatná. Zaměstnavatel Vám tak bude muset doplatit náhradu mzdy a také Vás bude muset nadále zaměstnávat (pokud se s Vámi, tentokrát již platně, nedohodne na nějakém způsobu ukončení pracovního poměru).

A co když pracujete na DPČ?

Tato zvýšená ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru neplatí v případě, že práce probíhá na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohody o provedení práce (DPP). Tyto dohody lze vypovědět velmi jednoduše bez nějakého speciálního důvodu s 15-ti denní výpovědní dobou. Nárok na odstupné nevzniká. Pokud jste tedy dosud pracovali pouze na základě dohody a zaměstnavatel se rozhodne snížit počet svých zaměstnanců, je pravděpodobné, že zaměstnanci „na dohodu“ budou první na řadě.
 

DOPORUČENÍ

Ohledně ukončení pracovního poměru panují mnohé nejasnosti. Někteří zaměstnavatelé přistupují k propouštění v rozporu se zákoníkem práce. Mohou se snažit přimět své zaměstnankyně či zaměstnance, aby podepsali dohodu o rozvázání pracovního poměru bez jakýchkoliv nároků. Znát dobře svá práva vám pomůže, abyste nepřišli zkrátka.

 

Článek je součástí publikace

Průvodce zákony pro rodiče

 

 
HLAVNÍ TÉMATA
 • ● čerpání mateřské a rodičovské dovolené
 • ● rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství
 • ● podnikání rodičů
 • ● daňové úlevy pro rodiny s dětmi
 • ● pracovní právo a těhotenství nebo rodičovství
 • ● rodinné právo, rozchod partnerů a rozvod manželství
 • ● určení výživného
 
TIPY A DOPORUČENÍ
 • ● jak předcházet problémům ve vztahu
 • ● jak na slaďování práce a rodiny
 

PRŮVODCE ONLINE

KE STAŽENÍ V .PDF